منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری پایدار، زیست محیطی، توسعه پاید، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

مستقلاً به عنوان نمازخانه مورداستفاده قرارگیرد.
8. تشخیص ایستگاه
ورودی،ساختمان وسایرعناصرایستگاه بایدبه گونه ای مکان یابی وطراحی گردندکه رهگذران و وسایل نقلیه عبوری به آسانی وسهولت قادربه تشخیص،دسترسی وارتباط باآن باشند.

فصل سوم : مطالعات نظری
3-1 مبانی نظری معماری پایدار
نخستین جرقه های اندیشه توسعه پایدار در سال 1972 شکل گرفت. در این سال گروهی تحت عنوان باشگاه رم گزارشی به نام محدودیت های رشد اقتصادی ارائه داد که زنگ خطر تاثیرات نا مطلوب شیوه تولید ومصرف جهان سرمایه داری بروضعیت کره زمین را به صدا در آورد. در همین سال کنفرانس استکهلم تشکیل شد که اولین گام ها را برای یک توافق بین المللی در زمینه حفظ محیط زیست در کنار توسعه اقتصادی برداشت. گرد همایی سران کشورهای عضو سازمان ملل تحت عنوان نشت زمین در شهر ریودوژانیرو برزیل در سال 1992 به وجود آورنده دو سند بسیار مهم در زمینه توسعه پایدار بود. سند اول بیانیه ریو است که جهت گیری نیازهای مردم جهان برای توسعه در قرن بیست ویکم را در اصل 27 نشان می دهد. دومین دستاورد این گردهمایی دستور کار 21 بود که در بیش از 300 صفحه اهداف ، رویکردها وراهکارهای توسعه پایدار را شرح می دهد.(اعرابی، 1392، 23)
دهخدا پایداری را به معنای بادوام ، ماندنی آورده است(دهخدا، 47) معماری پایدار به عنوان رویکرد ایجاد محیط پایدار بر معماری حساس به محیط است. تعابیر متفاوت از حساسیت محیطی وعدم وفاق بریک مفهوم واحد از پایداری در ادبیات معماری پایدار که خود ناشی از مواضع اخلاقی متفاوت وشرایط سیاسی ، اقتصادی وزیست محیطی مختلف می باشد، به برداشت های متنوعی از مفهوم معماری پایدار منجر شده است. به طوریکه امروزه اصطلاحات معماری پایدار برای طیف وسیع ومتنوعی از رویکرد های حساس به محیط به کار گرفته می شود. از معماری بومی سنتی که همواره به عنوان معماری با گرایش به سمت پایداری بومی شناختی واجتماعی دیده می شود، تا گرایش هایی که با ادعای پایدارتر کردن معماری موجود معتقد به حفظ یک سبک خاص ووارد نمودن جنبه ای ازحساسیت محیطی در ظاهر طرح یا کارکردهای محیطی آن هستند. ودر نهایت آن دسته معدود از معمارانی که معماری را سمت کنش مندی وپاسخگویی به شرایط محیط داخلی وخارجی سوق می دهند.
بر این مبنا ارائه یک تعریف جامع ومرجع برای رویکرد معماری پایدار ، امری دشوار به نظر می رسد. از این رو در ادامه برخی تعاریف وتعابیر ارائه شده که از اعتبار ومرجعیت بیشتری برخوردارند.
تعریف چارلز کی برت از معماری پایدار که در نخستین “کنفرانس بین المللی ساخت وساز پایدار”(1994) ارائه گردید:” خلق محیط انسان ساخت ومدیریت متعهدانه آن برمبنای اصول بوم سازگاری وبازدهی منابع ، این اصول عبارتند از : کمینه کردن مصرف منابع تجدید پذیر ، ارتقاء بهبود شرایط محیط طبیعی وکمینه آسیب های بومی شناختی بر محیط” (گودرزی ،1390، 10)
در معماری پایداری واژه عمومی است که برای توصیف طراحی ساختمان های مقاوم از نظر تکنیکی ، مصالح ، اکولوژیک ومحیطی به کار می رود. در مفهوم معماری پایدار ، استواری از طریق سه جزء عمده تامین می شود:
استواری تکنولوژی ومواد
پایداری منابع
پایداری محیطی
خلق ساختمان های پایدار نیازمند توجه به پایداری عناصر تکنولوژیک ومواد ، منابع ومحیط است.( اتمن، 1390 ، 38)
بنابراین اگرچه تمام انواع رویکردهای حساس یه مسائل محیط که امروزه تحت عنوان معماری پایدار یا اسامی دیگر نظیر معماری سبز، معماری بوم سازگار ، معماری محیطی ونظایر آن شناخته می شوند، تا حدودی تبیین رابطه جدیدی میان فضای کالبدی وطبیعت به حساب می آیند، اما تنها بخش کنش مند این طیف منتوع ضامن ارتقاء وپویایی وبه تبع آن تداوم سودمند این رابطه است ومی تواند به عنوان رویکرد معماری پایدار در عصر حاضر دنبال شود.
سوزان مکسمن رئیس انجمن معماران امریکا ، در کنفرانس بین المللی معماران در شیکاگو (1993) براین ادعا به صراحت تاکید کرده است” معماری پایدار شیوه معماری کردن است ، شیوه نگرش ونحوه عمل، بنابراین بهتر است که هیچ عنوان خاصی بدان اطلاق نشود وصرفا به آن معماری گفته شود.” همین مفهوم توسط نورمن فاستر به اﻳﻦ صورت ﺑﻴﺎن شده است : پايداری در معماری ، ﻳﻌﻧﻲ معماری خوب کردن ، هرچه کیفیت معماری ﻳﻌﻧﻲ کیفیت فکر و اﻳﺪه های آن در ارتباط با ﻣﺤﻴﻄ بالاتر باشد یک فضای معماری برای مدت طولانی تر می تواند نقش خود را اﻳﻔﺎ کند. هرچند که این ادعا تا حدی اغراق آمیز وایده آل به نظر می رسدولی در آن یک حقیقت گریز ناپذیر وجود دارد، این که پایداری در معماری را نمی توان یک سبک یا یک گرایش خاص ومتعلق به زمان فعلی دانست ، چراکه آن نگرش ورویکرد اخلاقی مطرح می شود که درهرزمان وبرحسب هر شرایط ، حائز اهمیت واعتباراست.
برقراری تعادل ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺎزها و خواست های انسان و شراﻳﻄ دیگر ارکان نظام زﻳﺴﺖ جهانی در حال و آﻳﻨﺪه
با استناد به آنچه گفته شد مي توان نتيجه گرفت كه : طرح اصطلاح معماري پايدار در مسير نيل به معماري «حساس و پاسخگو» به محيط در اواخر دهه 70 ميلادي بازگو كننده نگره اي در طراحي و ساخت فضاهاي انساني است كه برخورداري از حساسيت هاي بوم شناختي را براي برقراري فضاهاي زيستي سالم باكيفيت و بر خوردار از معاني و مفاهيم ارزشي – فرهنگي توامان با حفظ تعادل زيستي محيط فراگير ضروري مي داند و از اين منظر براي طراح معمار« مسئوليت اخلاقي » را توامان با «وظيفه پاسخگوئي در مقياس جهاني » به تصوير ميكشد.
3-1-1 فرایند طراحی پایدار
با استناد به دست یافت های بخش اول ، تفکر پایدار در معماری ، برخورداری از نگرش جامع وفرانگر و یکپارچه را نسبت به مسائل محیط ضروری می نماید واین جامعیت ویکپارچگی در عمل ، یعنی در نحوه تصمیم سازی های فرایند معماری نیز می بایست لحاظ شود. از این رو بررسی پاسخ در سه قسمت انجام می گیرد:
الف) مفهوم طراحی پایدار
ب) اصول طراحی پایدار
در این قسمت با استناد به مجموعه مفاهیم ، موضوعات وملاحظات مورد بررسی در بخش قبل ، مجموعه ای از اصول در راستای تحقق طراحی پایدار ، ارائه می گردد. این اصول در حقیقت شالوده اهداف وراهبردهای اصلی وبه تبع آن ، تعیین کننده رویکردهایی هستند که درراستای نیل به پایداری طرح دنبال می شود.
ج) مولفه های پایدار طرح
به دلیل تنوع وپیچیدگی مسائل پیش رو در طراحی پایدار، دراین قسمت با هدف نیل به نگرش یکپارچه در برخورد با مسائل محیطی طرح ، مجموعه مولفه های دخیل در پایداری طرح به کمک نگرش سیستمی تعیین می گردد. به کمک این مولفه ها تعریف اهداف پایداری طرح معماری وجهت گیری های اصلی در راستای نیل بدان اهداف ، میسر می شود.
3-1-1-1 مفهوم طراحی پایدار
ساختمان های سازگار با محیط زیست ، محیط های سالم وقابل سکونت رابرای ساکنان خود فراهم می آورند
در نگرش بروتلند، برضرورت پیگیری رویکرد جدید ومبتنی بر تفکر پایداری ، در حوزه های مختلف طراحی ( شامل طراحی محصولات صنعتی ، سیستم های خدماتی ومحیط زیست ) اشاره شده است. براین اساس بر کارایی فرایند ومحصول طراحی از منظر زیست محیطی واقتصادی تاکید نموده ، حساسیت نسبت به جنبه های مختلف مسائل محیط را در طراحی ناگزیر می داند.(گودرزی،1390 ، 11)
سند بین المللی دستور کار 21 در ساخت وساز پایدار نیز با تاکید برسهم صنعت ساختمان در مصرف انرژی ، تولید ناخالص ملی ، اشتغال زایی ، ایجاد پسماند وتولید آلودگی ، بر ضرورت توجه به پیامدهای ناشی از طراحی وساخت محیط انسانی تاکید می نماید ودر راستای نیل به محیط پایدار طبیعی انسان تغییر در شیوه های کنونی طراحی ، ساخت ، بهره برداری و مدیریت فضاهای انسانی را ضروری وگریز ناپذیر می داند.
همچنان که گفته شد ، از اواخر قرن بیستم ، مجموعه ای از رویکردهای حساس به محیط دنبال شده است که عمده ترین آنها عبارتند از طراحی انرژی کارا، طراحی خورشیدی ، طراحی سبز ، طراحی محیطی ، طراحی بوم سازگار وطراحی پایدار تمام این رویکردها از یک هسته مشترک برخوردارند توجه به پیامدهای زیست محیطی ناشی از تصمیمات طراحی وتلاش در جهت نیل به کمینه کردن اثرات سوء ناشی از طرح(محصول طراحی).
آنچه که طراحی پایدار را در مرتبه بالاتری از دیگر رویکردهای طراحی قرار می دهد، آن است که در آن همواره یک پرسش اساسی مطرح می شود، این که آیا ماحصل طراحی حقیقتا از منظر اخلاق پایداری موجه وقابل قبول است؟ لازمه پاسخ به این پرسش آن است که عناصر دیگری در تصمیم سازی های فرایند طراحی دخیل باشند: الگوهای اجتماعی – فرهنگی ، بستر طرح ، مسائل ونیازهای اصلی جامعه زیستی ، نیازهای آینده واصول اخلاق پایداری.
براین اساس رویکرد طراحی محیطی پایدار به عنوان دیدگاه طراحانه جامع وفراشمول نسبت به مسائل محیط مطرح می شود که در آن هدف طراحصرفا حل مسائل معماری نیست بلکه در سطحی بالاتر در حدود پاسخگویی به مسائل اجتماعی – فرهنگی وبوم شناختی بستر طرح می باشد. تنها بدین طریق طراح می تواند حقیقتا مدعی باشد که بر مبنای یک برنامه وفرایند پایدار برای حال وآینده کارکرده است.(گودرزی، 1390ص12)
برمبنای اخلاق پایداری ، ذینفان طراحی ، تمام ارکان نظام هستی وبا تاکید بر انسان در نظر گرفته می شود ونقش جایگاه تمام مخاطبان در تصمیم سازی های طرح مدنظر قرار می گیرد. چنین نگرشی در طراحی به طراحی می انجامد که درآن تفکیک میان طرح وکاربرد دیگر عوامل تاثیر گذار دشوار می نماید.
با توجه به مفهوم عدالت اجتماعی وعدالت میان نسلی در اخلاق پایدار، بعد زمان در طراحی پایدار از وجوه شاخص وبرجسته آن به حساب می آید. توجه به حق نسل های آینده در برخورداری از منابع ماده وانرژی از اصول اخلاقی طراحی پایدار است که تداوم پذیری محصول طراحی را درزمان (طولانی مدت) ضروری می سازد. بنابراین لازمه تحقق یک طرح پایدار در عمل انضمام مجموعه گشترده تری از عوامل ((جهان بیرونی)) ومحدودیت ها والزامات مادی ، فیزیکی وکالبدی ، اجتماعی وفرهنگی آنها نسبت به یکدیگر رویکردهای حساس به محیط می باشد. برمبنای آنچه گفته شد ، رویکرد طراحی پایدار در معماری ، در یک جایگاه اخلاقی وبراساس نظام ارزشی پایدار ، اینگونه تعریف می شود: هدف طراحی پایدار در معماری ، یافتن راه حل های معماری است که شرایط زیستی مناسب وهمزیستی متعادل اجزای تشکیل دهنده بوم سامانه جهانی را با تاکید برجامعه انسانی تنظیم کرده ودر زمان تداوم بخشد.
3-1-1-2 اصول طراحی پایدار در معماری
نیل به یک طرح پایدار معماری با پیروی از مجموعه ای اصول در طراحی میسر می شود. این اصول عبارتند از:
مقیاس محیط ، نگرش جامع وفراگیر نسبت به محیط
طراحی با طبیعت یا طبیعت به عنوان الگوی طراحی
مقیاس زمان در طراحی ، طراحی چرخه حیاط اثر معماری
طراحی انسانی
در ادامه هریک ازاین اصول مورد بررسی قرار می گیرند.
3-1-1-2-1 مقیاس محیط ( نگرش جامع وفرانگر نسبت به محیط)
همانگونه که گفته شد در معماری پایدار محیط فراتر از اینجا یعنی بستر پیرامون اثر معماری در نظر گرفته می شود. معماری پایدار صرفا به تک بناهای ختم نمی شود بلکه مفهوم عمیق ارتباط با بستر فراگیر ، آن را در مقیاس محله ها ومجتمع های زیستی ، شهرها وزیر ساخت هایشان ونیز مقیاس های فراتر گسترش می دهد.
از جایگاه اخلاقی – ارزشی ، بستر طرح کل سیاره زمین است ، بااین باور که تبعات تصمیمات طراحی ، در مقیاس هایی بسیار فراتر از بستر خاص طرح تسری پیدا کرده وبر طیفی بسیار گسترده تر از کاربران مستقیم بنا تاثیر می گذارد.با این وجود همواره برعوامل بستر محلی (پیرامون) طرح تاکید ویژه ای می گردد. در طراحی پایدار راه حل های طراحی از امکان وبستر طرح برمی خیزند. به جای آن که راه حل های انتزاعی وفاقد ارتباط بوم شناختی بر محیط تحمیل شود، راه حل هایی شکل می گیرد که از بررسی ومطالعه یک مکان خاص برخاسته است.
چنین اثری می تواند به شرایط محلی وخواسته هاونیازهای ساکنین آن پاسخگو باشد ودر بستر ومکان ویژه خود تداوم یابد.

3-1-1-2-2 طراحی با طبیعت (طبیعت به عنوان الگوی طراحی)
در طراحی پایدار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ایستگاه های آتش نشانی، ایستگاه آتش نشانی، اختلال درد، آلودگی هوا Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع محیط زیست، فضای معماری، انعطاف پذیری، سلسله مراتب