منبع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف کننده، نام تجاری، مصرف کنندگان، شخصیت برند

دانلود پایان نامه ارشد

نظر نوگرایی می باشد(مازونی و همکاران218، 2007، ص636). علاوه بر این، مطالعات پیشین(ها و استول219،2004) نشان می دهد که مصرف کنندگان نوگرا به طور کلی، تحصیل کرده و جوان تر، دارای درآمد بالاتر و مقعیت حرفه ای و بیشتر زنان هستند.
منافع ناشی از استفاده تلفن همراه می توانند کارکردی باشند. مثلاً همراه بودن، راحتی، در دسترس بودن،به موقع بودن، کاربردی و مناسب بودن. همچنین می توانند اجتماعی یا روان شناختی باشند ولی در عین حال تمام آنها می توانند منطقی، احساسی یا تجربی باشند.

2-7 پیشینه تحقیق
بررسی های صورت گرفته تا زمان انجام این تحقیق نشان داد که پژوهشی مشابه تا کنون صورت نگرفته است، از اینرو در این بخش به مطالعاتی اشاره می کنیم که از لحاظ مفهومی و کاربردی به موضوع مورد نظر نزدیک می باشد.
2-7-1 تحقیقات داخلی
محقق : میراحمد امیرشاهی و فرزانه عباسیان، 1386
عنوان : “بررسی تأثیر برداشتهای مصرف کنندگان از نام تجاری بر واکنش آنها (مورد پژوهشی: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران)”
هدف : تأثیر برداشت ها از نام تجاری (شامل: ضمانت نامه، هویت فردی، هویت اجتماعی، و منزلت) بر عکس العمل مصرف کنندگان (شامل: پذیرش تعمیم نام تجاری، توصیه به دیگران، و پرداخت بهای بیشتر) در مورد نام های تجاری مختلف تلفن همراه موجود در تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
روش تحقیق : بااستفاده روش تصادفی ساده نمونه انتخاب گردیده و داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک های تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته های تحقیق : بین “ضمانت نامه” و “توصیه” مصرف کنندگان و همچنین بین “هویت فردی ” مصرف کنندگان از یک طرف و “پرداخت بهای بیشتر ” و “پذیرش تعمیم نام تجاری” از طرف دیگر، رابطه مثبت وجود دارد. یافته های تحقیق همچنین نشانگر آن است که بین “هویت اجتماعی” مصرف کنندگان و “پذیرش تعمیم نام تجاری” آنها رابطه منفی وجود دارد.
محقق : فرزانه بی آزاری کاری، 1390
عنوان : بررسی تأثیر شخصیت نام تجاری بر ترجیح خریداران بیمه عمر و سرمایه گذاری
هدف : بررسی نقش شخصیت نام و نشان تجاری بر ترجیح خریداران بیمه عمر و سرمایهگذاری
روش تحقیق : ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامهای است که توسط محقق تهیه شده است. . با استفاده از آمار توصیفی و روشهای استنباطی (مدل معادلات ساختاری و آزمون تک نمونهایT) اطلاعات تجزیه و تحلیل شده است.
یافته های تحقیق : نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داده است که شخصیت نام و نشان تجاری بر ترجیح خریداران بیمه عمر و سرمایه گذاری تأثیرگذار است. از سوی دیگر صلاحیت، خبرگی و استحکام سه بعد از پنج بعد شخصیتی نام تجاری بر تصمیم خریداران بیمه عمر وسرمایه گذاری تأثیرگذار هستند اما دو بعد صمیمیت و هیجان تأثیرگذار نیستند.
محقق : دكتر منصور صمدي، دكتر بهمن حاجي پور و ميثم دهقان، 1388
عنوان : تأثير ابعاد برند بر قصد خريد مجدد مشتريان از فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه در شهر تهران
هدف : بررسي تاثير ابعاد برند بر قصد خريد مجدد در بخش هاي خدماتي 
روش تحقیق : با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای نمونه انتخاب گردیده و برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. همچنین آزمون مدل با نرم افزار LISREL انجام گرفته است.
یافته های تحقیق : نتايج تحقيق نشان میدهد شواهد برند (خدمت اصلي، كارمندان، برند، محيط خدمت، قيمت، احساسات و همخواني با برداشت شخصي) و نيز ارتباطات برند بر رضايت، نگرش و نيات رفتاري تأثير مستقيم میگذارد.
محقق : ياسر جباري، منيژه قره چه و شهريار عزيزي، 1388
عنوان : بررسي تأثير نوجويي مصرف كننده، دانش محصول و اعتماد به شناسة والد بر پذيرش توسعة شناسه
هدف : رابطة بين نوجويي مصرف كننده و پذيرش توسعه(افقي وعمودي) شناسه و همچنين تأثير تعديلي دو متغير دانش محصول و اعتماد به شناسه والد را بر اين رابطه، مورد بررسي قرار مي دهد.
روش تحقیق : براي آزمون فرضيه هاي تحقيق از نمونه 385 نفري مصرف كنندگان محصولات “رامك” در شهر شيراز استفاده شد. مدل ارائه شده و فرضيه ها با استفاده از” روش تقسيم” مورد آزمون قرار گرفت.
یافته های تحقیق : نوجويي مصرف كننده بر پذيرش توسعة افقي و عمودي شناسه، تأثير مثبتي دارد .از ميان دو متغير تعديل كننده مورد بررسي، اثر تعديلي دانش محصول، مورد تأييد قرار نگرفت و طبق يافته ها، مشخص شد كه اعتماد به شناسة والد بر رابطة بين نوجويي مصرف كننده و پذيرش توسعة شناسه، اثر تعديل كننده دارد.
5. محقق : امین همتی، هادی مرادی و علیرضا موتمنی،1390
عنوان : تبيين شخصيت نام تجاري و تاثير آن بر وفاداري مشتريان در بخش خدمات (مورد مطالعه شركت ایرانسل)
هدف : شناسائی ابعاد شخصیتی نام تجاری و تاثیر شخصیت نام تجاری بر رضایت، ارزش ادراکی، اعتماد و وفاداری به نام تجاری.
روش تحقیق : نمونه آماری متشکل از 212 نفر از کاربران شركت ایرانسل می باشد، که آزمون فرضیه ها به کمک تحلیل عاملی و مدلسازی معادلات ساختاری صورت گرفته است.
یافته های تحقیق : نتایج تحلیل عاملی چهار بعد را برای شخصیت نام تجاری ایرانسل معرفی مي نمايد. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار شخصیت نام تجاری بر رضایت و ارزش ادراکی و همچنین تاثیر معنی دار رضایت بر اعتماد و وفاداری، و ارزش ادراکی بر رضایت و وفاداری مشتريان است.
2-7-2 تحقیقات خارجی
محقق : جی یون پارک، جون یو و جویس ژی ژو220، 2010
عنوان : نوجویی مصرف کننده و سبک های خرید
هدف : بررسی ارتباط میان دو نوع نوجویی(احساسی و شناختی) و سبک های خرید مصرف کننده
روش تحقیق : نمونه آماری متشکل از481 نفر از دانشجویان دو دانشگاه بزرگ چین می باشد، که برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار SPSS استفاده شده و آزمون مدل به کمک نرم افزار LISREL صورت گرفته است.
یافته های تحقیق : نوجویی احساسی و نوجویی شناختی می تواند به سبک خرید مختلف منجر شود. نوجویان شناختی تمایل به سبک های خرید از جمله آگاهی کیفیت و آگاهی قیمت نشان می دهند. از سوی دیگر، نوجویان احساسی تمایل به سبک های خرید از قبیل آگاهی نام تجاری، آگاهی مد، جهت گیری های تفریحی، خرید ناگهانی و خرید وفاداری به نام تجاری دارند.
محقق : دیدیر لویس و کیندی لومپارت221، 2010
عنوان : تأثیر شخصیت برند بر سه پیامد ارتباطی مهم(اعتماد، دلبستگی و تعهد به برند)
هدف : ارائه یک مدل که دربرگیرنده اثرات مستقیم و غیرمستقیم شخصیت برند بر سه پیامد ارتباطی شامل اعتماد، دلبستگی و تعهد.
روش تحقیق : با جمع آوری داده ها از میان 348 نفر از مصرف کنندگان جوان فرانسوی(19-23)، به آزمون فرضیه ها با استفاده از روش SPSS صورت گرفته است. همچنین مدل مورد نظر با نرم افزار LISREL آزمون گردیده است.
یافته های تحقیق : تمامی ابعاد شخصیت برند به صورت مستقیم حداقل بر یکی از پیامد های ارتباطی تأثیر گذار است.
محقق : یو هنری ژی، 2008
عنوان : نوجویی مصرف کننده و پذیرش مصرف کننده از توسعه برند
هدف : بررسی ارتباط میان نوجویی مصرف کننده و پذیرش مصرف کننده از توسعه برند
روش تحقیق : این یک پژوهش مفهومی می باشد که بر اساس ادبیات وسیعی از نوجویی مصرف کننده و توسعه برند به آن پرداخته شده است.
یافته های تحقیق : نوجویی مصرف کننده تأثیر قابل توجهی برپذیرش گسترش برند، زمانی که فاصله توسعه و انواع آن موردنظر باشد، دارد. علاوه بر این، دسترسی اطلاعات محصول و ارتباطات بین شخصی(رسمی و غیررسمی) تعدیل کننده ارتباط میان نوجویی مصرف کننده و پذیرش توسعه برند می باشد.

محقق : هور، یو و چانگ222، 2011
عنوان : تاثیر ارزش های مصرفی و نوجویی مصرف کننده بر محصولات همگرا.
هدف : بررسی تأثیر ارزش های مصرفی و نقش تعدیل گر نوجویی مصرف کننده برای مقاصد خرید دستگاه های خانگی همگرا.
روش تحقیق : داده ها از میان 506 مصرف کننده در کره جنوبی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده است.برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون تعدیلی سلسله مراتبی استفاده شده است.
یافته های تحقیق : ارزش های کارکردی، احساسی و شناختی بر اهداف خرید تأثیرگذار بوده و نوجویی مصرف کننده تعدیل کننده ارتباط میان ارزش های کارکردی و اهداف خرید می باشد.

2-8 جمع بندی
دنیای امروز تجارت در عصر فرارقابتی قرار دارد. دورانی که نام و نشانهای قوی بین المللی وارد عرصههای گوناگون تولید شده و در جهت عرضه تولیدات در بازارهای جهانی با رقابتی سخت روبرو شدهاند. با نزدیک شدن سطوح پیشرفته تکنولوژی به ویژه در صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباط، بقای شرکتهای بزرگ از سوی سایر شرکتها با تهدید مواجه شده است. برای جلوگیری از این مسئله شرکتهای نامدار جهانی باید ضمن ارزیابی وضعیت فعلی خود از منظر جایگاه نام و نشان و چگونگی درک مصرفکنندگان از آن در بازارهای مختلف، در پی آن باشند که ضمن حفظ و تقویت جایگاه خود، میزان آگاهی مصرفکنندگان از نام و نشان خود را نیز ارتقا دهند.
شخصیت برند یک مفهوم جذاب و خوشآیند در بازاریابی امروز است. ایده شخصیت واکنشی است به گرایش به ارزش روابط شخصی در جامعه معاصر. اصولاً انسانها جهت فهم دنیای پیرامون خود و همچنین ارتباط برقرار کردن با بقیه از “استعاره” ها استفاده مینمایند. یکی از این استعارهها، استعاره “انسان” است. همواره سعی میکنیم جهت ارزیابی و بیان ویژگیهای موجودات بیجان با استفاده از استعاره “انسان” به آنها صفات انسانی نسبت بدهیم. پدیدهای که به آن انسان پنداری223 گفته می شود. مطالعات متعدد نشان داده است که جاندار پنداری در مورد برندها نیز وجود دارد و ما صفات انسانی را به برندها نسبت میدهیم.
سازمانها تلاش مینمایند که جهت جایگاهیابی و ایجاد تمایز از مفهوم شخصیت برند استفاده نمایند و در طول زمان جایگاه منحصر به فردی در ذهن مصرفکنندگان ایجاد نمایند. بدون تبیین شخصیت برند اجرای فعالیتهای ارتباطی از قبیل تبلیغات مشکل است و طراحی شخصیت برند میتواند فعالیتهای خلاقانه در تبلیغات را هدایت و غنیتر نماید.
مصرف کنندگان نوگرا بخش مهمی از بازار برای بازاریابان می باشند. درآمد حاصل از محصولات جدیدی که مصرف کنندگان نوگرا خریداری میکنند، نقش موثری در بسیاری شرکتها دارد.بدین منظور ضرورت دارد این شرکتها برای بازاریابی و توزیع موفق محصولات جدید در جهت مصرف کنندگان نوگرا هدف گذاری کنند. انگیزه های متعددی نظیر احساسی، اجتماعی و… برای چنین رفتاری ذکر شده است.
با توجه به موضوعاتی که پیش از این مطرح شد، اکنون به جمع بندی و ارائه آن می پردازیم. هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناخت ابعادی از شخصیت برند می باشد، که منجر به ترجیح خرید مصرف کننده گردیده و همچنین بررسی نقش تعدیل کننده نوجویی بر این رابطه می باشد. از این رو ابتدا به تشریح شخصیت برند و معرفی مقیاس ها و ابعاد مورد نظر در این زمینه پرداخته شد. باتوجه به مزایا و معایبی که برای مقیاس های مورد نظر ذکر گردید، تصمیم بر این داریم که در این پژوهش از مقیاس شخصیت برند گینس وهمکارانش(2009) استفاده نماییم.به منظور شناخت مصرف کنندگان نوگرا نیز مقیاس ها و ابعاد گوناگونی بیان گردیده است که تبیین کننده انگیزه نوجویی آنها می باشد.باتوجه به مطالبی که پیش تر راجع به پایایی و روایی مقیاس های نوجویی که تاکنون ارائه شده است، بیان گردید، به نظر می رسد مقیاس نوجویی انگیزشی مصرف کننده که توسط وندکاستل و گینس (2010) ارائه گردیده است، از اعتبار بالاتری برخوردار باشد و همچنین در برگیرنده مقیاس های پیشین باشد. بنابراین به منظور شناخت انگیزه های این گروه از مصرف کنندگان، از این مقیاس که متشکل از چهار بعد احساسی، اجتماعی، کارکردی و شناختی می باشد، استفاده می گردد.البته از آنجاییکه مطالعه موردی بازار گوشی تلفن همراه بوده و به نظر می رسد بعد شناختی برای این گروه از کالا مفهوم روشنی نداشته باشد، این بعد مورد مطالعه قرار نمی گیرد. با توجه به این مطالب می توان چهارچوب مفهومی پژوهش را

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تلفن همراه، مصرف کنندگان، مصرف کننده، بازاریابی Next Entries منابع تحقیق با موضوع شخصیت برند، وفاداری مشتری، نام تجاری، وفاداری مشتریان