منبع پایان نامه ارشد با موضوع مشارکت مردم، داده ها و اطلاعات، درون داده

دانلود پایان نامه ارشد

نظرات و خواسته‌ها و بيان مشکلات مربوط به امور مديريت شهري اقدام کرده است.
از طرفي تنوع و پيچيدگي در حوزه ي خدمات شهرداري، دسترسي به دانش مناسب براي تصميم گيري و توليد اطلاعات از ميان حجم انبوهي از داده ها را براي اين سازمان، بيش از پيش ضروري مي سازد. استفاده از فن آوري اطلاعات و ارتباطات نقش اساسي در حل مسائل تهران و کلان شهرها دارد. اين مساله به ويژه در مديريت شهري، اقتصاد شهري، توليد شغل و ارتقاي سطح فرهنگ شهروندي نقشي اساسي ايفا مي کند(هراتي زاده، 1386). يکي از ابزارهاي مناسب جهت ايجاد اين دانش سازماني و کمک به مديران در تصميم سازي و تصميم گيري صحيح به کارگيري فن آوري هاي نوين، نظير داده کاوي1 است.
از اين رو هدف اين تحقيق، به کارگيري تکنيک هاي داده کاوي در شناسايي و پيش بيني، نيازها و مشکلات شهري بر اساس داده هاي بدست آمده از سامانه ي مديريت شهري 137 مي باشد.
بيان مساله
شهرها، امروزه بسيار پيچيده شده اند. مشکلات متعددي هم چون آلودگي هوا، آلودگي صوتي، توليد انبوه زباله، دفن زباله هاي توليدي، توسعه معابر و آسفالت، فضاي سبز، بهداشت، و … شهرها را احاطه کرده اند. با توسعه ي شهرها وظايف شهرداري ها در خدمت رساني هم توسعه پيدا کرده است. در مديريت‌ شهري‌ امروز که آن را اداره‌ امور شهر به‌منظور ارتقاي مديريت‌ پايدار مناطق‌ شهري‌ در سطح‌ محلي و‌ با تبعيت‌ از اهداف‌ سياست هاي‌ ملي، اقتصادي‌ و اجتماعي‌ کشور مي دانند، مشارکت و تعامل، مفاهيمي محوري مي باشند(ويژه‌نامه‌ مرکز مطالعات‌ برنامه‌ريزي‌ شهري، شهرداري‌ تهران‌ 1387، ص 7).
يکي از راه هاي مشارکت شهروندان در اداره ي امور شهر برقراري ارتباط با شهرداري از طريق سامانه 137 مي باشد. اين سامانه که در رويكردي نوين توسط شهرداري تهران و با بهره مندي از دانش فن آوري اطلاعات، ايجاد شده است سعي در انجام سريع و دقيق امور شهري با نظر مستقيم و مشاركت فعال شهروندان دارد و تلاش مي نمايد ساكنين شهر را نسبت به محيط زندگي خويش وارد عرصه ي مديريت نمايد.
از نگاهي ديگر سامانه 137 يك بانك اطلاعاتي است كه داده هاي ارزشمندي در مورد مسايل شهري را در خود جاي داده است. كليه پيام ها و درخواست هاي مردم در بانك اطلاعاتي مركز سامانه 137 ذخيره شده و با استفاده از اين داده ها مي توان تحليل هايي كاربردي در بازه هاي زماني مختلف و به تفكيك لايه هاي مختلف اطلاعاتي مانند مناطق، نواحي و واحدهاي مختلف سازماني ارائه كرد. با استفاده از اين تحليل ها مي توان وقايع و مشكلاتي كه ممكن است در آينده گريبان شهر را بگيرد پيش بيني كرد و آماده مقابله با اين مشكلات شد. توانايي استخراج دانش مفيد نهفته در اين داده ها در جهان امروزي خود يک توانايي رقابتي محسوب مي شود و در چنين شرايطي است که بايد از رشد تکنولوژي براي استفاده موثر از اين ثروت بالقوه سود جست و داده کاوي نيز يک جواب بهينه براي استخراج اين ثروت است.
داده کاوي که يکي از ده دانش در حال توسعه مي باشد امروزه در امور کسب و کار مورد توجه بيشتر سازمان ها قرار گرفته است و هدف آن استخراج اطلاعات از پايگاه هاي داده و يافتن الگوهاي جديد، معتبر، مفيد و قابل فهم در داده ها مي باشد (http:// www.wikipedia.org).
در طول دهه گذشته، حجم زيادي از داده ها در پايگاه داده ها انباشته و ذخيره شده اند و نتيجه اين انباشتگي اين است که سازمان ها در داده غني ولي در کسب دانش بسيار ضعيف مي باشند. امروزه ميزان داده هاي در دسترس هر 3 سال دو برابر مي شود و سازماني تواناست که قادر باشد حداقل 7 درصد از اطلاعاتش را مديريت نمايد. تحقيقات انجام يافته نشان از آن دارد که سازمان ها امروزه کمتر از يک درصد از داده هايشان را براي تحليل استفاده مي نمايند. به عبارت ديگر امروزه سازمان ها در اطلاعات غرق شده اند در حالي که گرسنه دانش هستند؛ چرا که سازمان ها داده هاي زيادي را در تصرف خود دارند درحالي که هنوز با فقدان دانش پنهان درون داده ها مواجه هستند(www.irandatamining.ir).
هدف تحقيق
به کارگيري برخی از قابليت هاي داده کاوي نظير Clustering، Association Rules و … بر روي اطلاعات سامانه ي137 و کشف روابط و الگوهاي پنهان ميان داده ها با استفاده از تکنيک هاي مختلف هريک از آن ها و بررسي و تحليل نتايج به دست آمده به منظور ارتقاي کيفيت خدمات شهري.
سوالات تحقيق
چگونه مي توان با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي بر روي داده هاي سامانه 137 شهرداري تهران به پيش بيني مشکلات مناطق22 گانه شهرداري در حوزه ي کلان شهري پرداخت؟
چگونه مي توان با استفاده از تکنيک هاي داده کاوي بر روي داده هاي سامانه 137 شهرداري به کشف الگوي پنهان ميان مشکلات مناطق و حوزه هاي مختلف شهرداري دست يافت؟
اهميت و ضرورت تحقيق
با رشد فزاينده ي جمعيت در کلان‌شهر تهران و به دنبال آن افزايش مشکلات و مسائل ناشي از شهرنشيني در ابعاد وسيع اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي، لزوم ايجاد و استفاده از بسترهاي مديريت شهري جديد همراه با به‌روزترين و کاربردي‌ترين فن آوري‌ها احساس مي‌شود (اميري، 1388،ص3 ).
تهران با جمعيت بيش از 8217236 نفر(سالنامه آماري شهر تهران- 1388) و مساحت 730 کيلومتر مربع پرجمعيت ترين کلان شهر ايران محسوب مي شود. ناگفته پيداست که ارائه خدمات شهري در چنين کلان شهري با تراکم بيش از 11256 نفر بر کيلومتر مربع که سفرهاي آونگي2 ساکنين شهرهاي دور و نزديک اطراف نيز به جمعيت روز آن مرتباً مي افزايد، نيازمند به کارگيري تمهيدات ويژه بوده و بدون حضور و نقش فعال شهروندان امکان پذير نمي باشد.
يکي از مشکلات رايج و فراگيري که در مديريت كلان‌شهر تهران مشاهده مي‌شود، ضعف دريافت اطلاعات به موقع مديران شهري درباره نيازهاي شهروندان و تشخيص ضرورت‌هاي ارائه خدمات شهري در نواحي و مناطق مختلف شهرداري مي‌باشد. در اين ميان يکي از بهترين روش‌ها براي کسب اطلاعات دقيق در زمينه ی مسائل و مشكلات شهروندان و دريافت نقطه‌نظرات مردم پيرامون مديريت شهري، ايجاد خطوط ارتباطي مناسب با شهروندان و كسب اطلاعات از طريق خود آنان مي‌باشد و اين مهم با ايجاد سامانه اي موسوم به 137 در شهرداري تهران دنبال مي‌شود.
از اين رو شماره 137 پل ارتباطي بين شهروندان و شهرداري تهران است؛ که به شهروندان اجازه مي دهد مشکلات و کمبودهاي موجود در شهر را به اطلاع شهرداري برسانند. به عبارت ديگر سامانه 137، که از سال 1384 جايگزين صندوق صوتي پيام گير شهرداري گرديده است، فرايندي است که با سرلوحه قرار دادن اصول شهروند مداري، محله گرايي و مشارکت مردمي به اجرا در آمده تا اين مشکلات و درخواست هاي شهروندان را رسيدگي و برطرف نمايد.
کاوش داده ها و اطلاعات جمع آوري شده از طريق اين سامانه مي تواند منجر به شناسايي الگوهاي مهم و پنهاني شود که پيش از آن ممکن است مورد توجه قرار نمي گرفته و دانستن آن مديران شهري را در ارائه ي مطلوب خدمات شهري به شهروندان ياري مي رساند. زيرا دانش داده کاوي سازمان ها را قادر مي سازد تا از سرمايه ي داده هايشان بهره برداري نمايند. از اين ابزار براي پشتيباني فرايند تصميم گيري استفاده مي گردد. داده کاوي با پردازش جامع داده و انجام فرايند تصميم سازي از طريق استخراج دانش با ارزش از داده، تصميم گيري را براي مديران سازمان تسهيل مي نمايد.
قلمرو تحقيق
از منظر سازماني
قلمرو اين تحقيق از منظر سازماني، مرکز مديريت شهري سامانه ي 137 شهرداري تهران است که از سال 1384 جايگزين صندوق صوتي پيام گير شهرداري گرديده و اصول شهروند مداري، محله گرايي و مشارکت مردمي را سرلوحه خود در رسيدگي به درخواست ها و مشکلات مردم شهر تهران نموده است.
از منظر زماني و مکاني
قلمرو اين تحقيق از منظر مکاني – زماني، پيام ها و درخواست هاي واصله شهروندان در همه مناطق 22 گانه شهرداري تهران است که در طول فروردين تا اسفند ماه سال 1389 از طريق کانال هاي ارتباطي با 137 دريافت شده است.
از منظر موضوعي
از منظر موضوعي اين تحقيق در حوزه ي کاربرد داده کاوي در مديريت شهري جاي دارد. به اين ترتيب که در نتيجه داده کاوي سامانه 137 و کشف دانش پنهان ميان داده ها، به توسعه مديريت شهري خواهيم رسيد. کشف دانش پنهان منجر به تسهيل در امر تصميم سازي مديران، تخصيص بهينه منابع و آمادگي بيشتر در مقابل معضلات شهري خواهد شد. و در نتيجه توسعه مديريت شهري به افزايش مشارکت هاي مردمي و به کارگيري هر چه بيشتر فن آوري هاي نوين اطلاعاتي در فرايندهاي شهري نايل مي شويم.
روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات
تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش تشريحي محسوب مي شود. در اجراي تکنيک هاي
داده کاوي، از نرم افزار Clementine 12 استفاده شده است. دليل استفاده از اين نرم افزار توانايي آن در پردازش مجموعه هاي داده اي بزرگ3 و متداول بودن آن در ميان کاربران است. در بخش آماده سازي داده ها از نرم افزارهايي نظير Sql server 2008، Excel 2007 و Spss 16 استفاده شده است.
داده هاي اصلي اين تحقيق شامل برشي از بانک داده سامانه 137 در مقطع سال 89 مي باشد که از طريق مراجعه حضوري به آن مرکز و طي مراحل استاندارد و قانوني گرد آوري گرديده است. ساير داده هاي تحقيق که شامل اعتبار مصوب عمراني مناطق و ميزان بارش روزانه در سال 89 مي شود از اطلاعات معتبر منتشر شده در سايت اينترنتي شهرداري و هواشناسي به دست آمده است.
تعريف واژه ها و اصطلاحات فنی
داده کاوي(Data Mining): علم استخراج اطلاعات مفيد از پايگاه‌هاي داده يا مجموعه داده‌اي مي‌باشد.
انباره داده ها (Data Warehouse) : مجموعه اي از داده هاي ذخيره شده به شکل الکترونيکي در يک سازمان که به منظور استفاده در فعاليت هاي تحليلي و گزارش گيري طراحي و راه اندازي شده است.
خوشه بندي(Clustering): يکي از تکنيک هاي مهم داده کاوي است که اشياء با تعداد زيادي مشخصه را به زيرگروههاي معني دار جدا ازهم تقسيم بندي مي کند. به طوري که اعضاي هر گروه از نظر مقدار مشخصه هايشان، بيشترين شباهت را به هم دارند و با اعضاي ساير گروه ها بيشترين تفاوت را دارند.( هن و کمبر 2006)
قوانين وابستگي (Association Rules): هدف قوانين وابستگي تعيين کردن اين است که چه پديده هايي با هم در ارتباط بوده و به هم وابسته اند. نمونه ي اصلي اين کار تعيين اقلامي است که با هم در چرخه ي خريد مشتريان يک سوپرمارکت قرار مي گيرند.
خلاصه فصل اول
در اين فصل به کليات تحقيق پرداخته شد که شامل: بيان مساله، هدف تحقيق، سوالات تحقيق، اهميت و ضرورت تحقيق، قلمرو سازماني- زماني و مکاني- موضوعي تحقيق، روش تحقيق و جمع آوري اطلاعات، تعريف واژه ها و اصطلاحات فنی مي شد. توضيحات لازم ذيل هر بخش به تفصيل آورده شده است تا تصويري جامع و کلي از چارچوب تحقيق انجام يافته ارائه شود.

ادبيات تحقيق

مقدمه
اصولاً پيدايش و رواج اصطلاح مديريت شهري4 به مفهوم جديد آن را بايد نتيجه ي تلاش هاي نظري و عملي براي غلبه بر انبوه مشکلات موجود در کلان شهرها به ويژه در نيمه دوم قرن بيستم دانست ( کاظميان، 1382، صص 43و 51). مديريت شهري معاني و محتواهاي متفاوتي براي انديشمندان مختلف در برداشته و دارد. مفاهيم و تعاريف اوليه در چارچوب سنت و طرز تلقي محدود، تکنوکراتيک و سياست زدايي شده از مديريت شهري ارائه شده اند. همه ي اين تعاريف مديريت شهري را در چارچوب اداره ي امور عمومي محدود مي کنند(Mattingly, 1994).
امروزه شهرها با افزايش مداوم جمعيت و نيازهاي اجتماعي وابسته به آن روبرو هستند ولي منابعي که در اختيار شهرداري ها قرار مي گيرد به همان نسبت افزايش نمي يابد. اهميت حفظ تعادل بين نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و محيطي نسل حاضر و آينده از طيف توسعه انساني پايدار، تغيير پارادايمي را در مديريت شهري و ارائه ي خدمات شهري به وجود آورده است

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد عدل و انصاف، عقد استصناع، ارزش افزوده Next Entries منبع تحقیق درمورد عدل و انصاف، امر به معروف، مصالح مرسله