منبع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

نیومن و کنراد(1993) آنتونیک و هیسریچ(2003)
شکل (1-1-) مدل تحقیق

1-7- سوالات يا فرضيه هاي تحقيق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه):
1-7-1- فرضیه اصلی: مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری دارد.
1-7-2- فرضیات فرعی
خلق دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری دارد.
ذخیره و نگهداری دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معنی داری دارد.
انتقال دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری دارد.
بکارگیری دانش با کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری دارد.
وضعیت مدیریت دانش در جامعه مورد مطالعه مطلوب نیست.
وضعیت کارآفرینی سازمانی در جامعه مورد مطالعه مطلوب نیست.
1-8- روش تحقیق :
روش تحقیق در این پژوهش بر اساس روش، توصیفی پیمایشی می باشد و از لحاظ نوع استفاده کاربردی می باشد. پژوهشگر در تحقیقات توصیفی سعی می کند تا آنچه را که هست بدون دخالت یا استنتاج ذهنی یا دخل و تصرف در متغیرها گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد(سلیمان پور،94،1381).
تحقیق کاربردی: عبارت است از فعالیت های منظم و برنامه ریزی شده برای کشف مجهولات و دستیابی به دانش جدید و نوآوری در زمینه های مختلف(طالقانی،1370).
1-8-1- جامعه آماری و حجم آن :
جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت ایران خودرو می باشد که تعداد آنها 310نفر می باشد.

1-8-2- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری ( در صورت نمونه گیری ) :
برای تعيين نمونه آماری از روش تصادفی ساده و برای بدست آوردن حجم نمونه از فرمول كوكران در جامعه محدود استفاده می شود.
فرمول کوکران

n=(N*z*(〖α/2)〗^2*p*q)/(∑▒〖(N-1)*d^2 〗+z(α/2)^2 (p-q))=((310*〖1.96〗^2*0.5*0.5))/((309*〖0.05〗^2+〖1.96〗^2*0.5*0.5))=171
N: جامعه نمونه n: حجم نمونه z: ضریب اطمینان 95/. p: مقدار نسبت صفت موجود در جامعه 5/. q: درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند. q=(p-1) d: مقدار اشتباه مجاز 5./.
1-9- روش گرد آوري اطلاعات :
ابتدا به صورت کتابخانه ای ادبیات پژوهش تکمیل و سپس با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمع آوری خواهد شد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه می باشد که با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش های صورت گرفته در زمینه مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی پرسش نامه استاندارد تهیه و پس از جمع آوری دسته بندی و آزمون خواهد شد.
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :
در این تحقیق ابتدا با استفاده از آزمون های آماری، توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن جامعه می پردازیم و در صورت نرمال بودن از آزمون های پارامتریک و در صورت نرمال نبودن از آزمون های ناپارامتریک استفاده خواهد شد.
1-11- متغیرها و واژه هاي كليدي :
ابعاد مدیریت دانش:
مدیریت دانش: نظامی است که با حفظ و تقویت ارزش حال و آینده دارایی های دانشی سازمان، در پی ارتقاء عملکرد افراد و ماشین آلات و نیز محصولات آنهاست.(نیومن و کنراد،1999)
دانش: درک، آگاهی یا شناختی است که در خلال مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه نسبت به جهان بیرونی در فرد ایجاد می شود(یمین فیروز،1382).
1 – کسب دانش، اشاره به کليه فعاليتهايی دارد که مـــــوجب ورود دانش جديد به سازمان مي شود.
2 – حفظ و نگهداری دانش که حفظ و موجود بودن دانش در سازمان را تضمين مي کند.
3 – انتقال دانش شامل جريان يافتن دانش از يک گروه يا فرد در سازمان به گروه يا فرد ديگری.
4 – بکارگیری دانش شامل فعاليتهايی است که از دانش در فرايندهای کسب و کار استفاده مي کنند.
ابعاد کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی: فرایند خلق چیزی نو، با صرف وقت و تلاش بسیار و پذیرش خطر احتمالی، روحی و اجتماعی برای بدست آوردن منابع مالی، رضایت شخصی و استقلال است.(رابرت هیستریچ
1985)
ابعاد کارآفرینی سازمانی:
کارآفرینی سازمانی: به فرآیندی اشاره می کند که سازمانها با استفاده از مجموعه فرصت ها و شایستگی های خود منجر به تنوع محصولات و نهایتا توسعه سازمانی می شوند.
نوآوری در محصول،خدمات و فرایند: نوآوری به توانایی تلفیق منابع در روشی برای خلق کالا و روشهای تولیدی جدید و گشودن بازارهای جدید اشاره دارد.
ریسک پذیری: تمایل به اقدامات جسورانه برای فعالیت های مخاطره آمیز
پیشگامی: پیشگامی در جهت معرفی محصول و خدمات جدید.(انتونیک و هیسریچ،2001)
رقابت تهاجمی: تمایل سازمان به چالش در آوردن یا رقابت کردن با رقبا.
واحدهای مستقل کسب و کار: شکل گیری واحدهای مستقل و نیمه ساخته در شرکت، ایجاد واحدهایی جهت پیگیری کسب و کار جدید.(آنتونیک و هیسریچ،2001)
خودتجدیدی: بازسازی مستمر کسب و کار دست یابی به ویژگی های اساسی همچون انعطاف پذیری و انطباق پذیری یک شرکت کارآفرین جزء ضروریات سازمانی است.(آنتونیک و هیسریچ،2001)

فصل دوم

2-1- مدیریت دانش
2-2- کارآفرینی سازمانی
2-3- ارتباط بین مدیریت دانش با کارآفرینی
2-4- مطالعات انجام شده داخلی و خارجی
2-5- تاریخچه شرکت

بخش اول: مدیریت دانش
2-1- مقدمه
اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند قرن21، تاکید بر دانش و اطلاعات است. مدیریت دانش می تواند چتری برای گستره ی راه کارهای مورد استفاده جهت اداره دانش نیروی کار سازمان در نظر گرفته شود2009)،Hislop). اخیرا دانش به عنوان دارایی اولیه سازمان ها فرض می شود (2005،Sewell). مدیریت دانش، ابزاری مدیریتی و فرایند ایجاد ارزش از دارایی های نامرئی سازمان است. از اوایل دهه نود مدیریت دانش به عنوان روش نوین مدیریتی، بحث داغ متون مدیریت و دیگر حوزه های وابسته بود. این روش، در واقع تکامل دیگر روش های مدیریتی است، نه چیزی که ناگهان کشف شده باشد و بتواند طی6ماه در سازمان پیاده شود. سازمان های موفق دریافته اند که دانش مهم ترین دارایی آنهاست و برخی اصول اساسی مدیریت دانش در کارکنان و سازمان وجود دارد و آنان به مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی موفقیت در سازمان می نگرند. به همین دلیل، سرمایه گذاری های هنگفتی برای بکارگیری این نوع مدیریت هزینه کرده اند. مدیریت دانش متشکل از دامنه ای از استراتژی ها و رویه هاست که در یک سازمان برای رسیدن به اهداف آن با استفاده بهینه از دانش و یا توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی و دانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرایندی شامل تولید دانش، بهره گیری دانش و استفاده از آن به کمک فناوری است.داده منتقل می شود، اطلاعات تسهیم می شود، اما دانش صنعتی از افراد و جوامع است که به سادگی قابل انتقال نیست. توبیاس(2000) عنوان می کند که دو دارایی بزرگ وجود دارد که سازمان ها صاحب آن هستند. یکی افرادی که در آن سازمان کار می کنند و دیگری دانشی که در ذهن کارکنان سازمان است. بنابراین دانش را باید خلق، ذخیره و به کار برد که این وظیفه مدیریت دانش است. مدیریت دانش ابزار مهمی است که سازمان ها از طریق آن بهتر می توانند دانش و اطلاعات را مدیریت کنند. در قرن21سازمان ها ذاتا، رقابتی، ثابت قدم و پیشگام می باشند. ایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان ها می باشد که قابلیت ایجاد دانش برای حداکثر سازی رقابت و موفقیت استراتژیک را داشته باشند. سازمان ها باید برای ایجاد و کنترل دانش دارای ساز وکار هایی باشند. در شرایط کنونی یکی از عواملی که سبب دگرگونی چهره اقتصادی، اجتماعی و صنعتی یک کشور می شود فعالیت های کارآفرینانه برخورداری از روحیه کارآفرینی و در نهایت کارآفرینی انسان است. از نظر تیمونز(1990) کارآفرینی، ایجاد یک چیز ارزشمند از هیچ و کارآفرین کسی است که دارای قدرت درک بالا و توانایی یافتن فرصت هاست و می تواند از طریق پرورش اندیشه و ایده خود و تبدیل آن به محصول یا خدمتی جدید، اقدام به ارزش آفرینی از هیچ نماید. باید پذیرفت که عصر تسلط روحیه کارآفرینی فرا رسیده است. در بازارهای پر رقابت جهانی سرمایه داری بزرگ کلاسیک به مرور قدرت خود را از دست خواهند داد و صرفا کسانی در عرصه های بین المللی به حیات اقتصادی- اجتماعی ادامه خواهند داد که روحیه کارآفرینی داشته باشند. از این رو در این عرصه نوین رقابتی جامعه ای پیشتاز است که از دانش آموختگانی برخوردار باشند که بتوانند با خلاقیت و پویایی منابع تولید را گردآوری کنندو با کوشش های خلاقانه خود به کسب و کار بپردازند و کارآفرین باشند(هزار جریبی،1382) یکی از مهم ترین متغیرهایی که نقش بسزایی در کارآفرینی دارد دانش و اطلاعات است و اینکه چگونه بتوانیم دانش را مدیریت کنیم و بتوانیم به نحو احسن استفاده کنیم. تسلط به فناوری ها و ابزارها جدید در کسب و کار یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی شود.(باقری1389). مدیریت دانش از طریق اطلاعات و دانش به برنامه ریزی، هدایت و تصمیم گیری صحیح کمک می کند دانش می تواند در تصمیمات مناسب باشد و از این طریق منجر به کسب رقابتی برای افراد گردد و در نهایت میزان کارآفرینی را به صورت چشمگیر افزایش دهد(دیندارلو1390). مدیریت دانش به سازمان در کسب، درک و بینش حاصل از تجربه خود کمک می کند. فعالیت های خاص مدیریت دانش به تمرکز سازمان به اکتساب، ذخیره سازی و بکارگیری دانش برای مواردی از قبیل حل مساله، یادگیری پویا، برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری کمک می کند که در نهایت موجب کارآفرینی می شود(باقری1389). مدیریت دانش از طریق مدیریت بهتر ایده ها، افزایش توانمندی و بهره وری کارکنان و رهبری موثر دانش می تواند منجر به کارآفرینی در افراد گردد. بنابراین در این فصل با توجه به تعریف و مفهوم مدیریت دانش به بررسی مفاهیمی چون مدیرت دانش و استراتژی های آن و کارآفرینی سازمانی خواهیم پرداخت و عوامل تاثیرگذار بر هر کدام از این مفاهیم را بررسی خواهیم کرد.
2-1-1- تاریخچه مدیریت دانش
تاریخچه و تکامل مدیریت دانش به لحاظ اینکه از حوزه های مختلفی ظهور یافته است، روشن و دقیق نیست. گفته می شود تعدادی از نظریه پردازان مدیریت به تجلی مدیریت دانش کمک کرده اند. در بین آنها پیتر دراکر، استراسمن و پیتر سنگه در آمریکا از معروف ترین پیشگامان هستند. دراکر و استراسمن به اهمیت روبه رشد اطلاعات و دانش صریح به عنوان منابع سازمانی تاکید کردند. از طرف دیگر سنگه به بعد فرهنگی دانش یعنی سازمان یادگیرنده تمرکز کرده اند. در سال1979 حسابدار سوئدی به انم کارل اریک سیوبی که بعدها به عنوان یکی از بنیان گذاران علم مدیریت معرفی شد، پی به ارزش دارایی های فکری و ناملموس که حتی نامی از آنها در دفاتر حسابداری برده نمی شد، برد.
سیوبی زمانی که مشغول ارزیابی ترازنامه مالی چند شرکت بزرگ سوئدی بود، متوجه نکته جالبی شد. بسیاری از شرکت ها پس از انجام عملیات طولانی حسابداری، ارزشی در حدود چند کرون

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی، ریسک پذیری Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع دانش ضمنی، مدیریت دانش، دارایی ها، تسهیم دانش