منبع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت دانش، کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………… 138
4-2-5- رشته تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………139
4-2-6- سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………………………… 141
4-3- شاخص های توصیفی متغییرهای پژوهش…………………………………………………………………………………. 142
4-3-1- مدیریت دانش و مولفه های آن …………………………………………………………………………………………… 142
4-3-2- کارآفرینی سازمانی و مولفه های آن …………………………………………………………………………………….. 143
4-4- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………….. 144
4-4-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف …………………………… 144
4-4-2- تحلیل رگرسیون ابعاد مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی …………………………………………………….. 151
فصل5: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 153
5-2- نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 153
5-2-1- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از پیشینه پژوهش…………………………………………………………… 153
5-2-2- بحث در رابطه با نتایج بدست آمده از تحلیل توصیفی…………………………………………………………….. 154

عنوان صفحه
5-2-3- بحث در رابطه با نتایج به دست آمده از فرضیه های پژوهش……………………………………………………. 155
5-2-3-1- نتایج استنباطی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 155
5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 157
5-3-1- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………….. 157
5-3-2- پیشنهادها برای فرضیات فرعی پژوهش………………………………………………………………………………… 148
5-3-3- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………… 150
5-4- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 151
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..
پیوست1: پرسش نامه…………………………………………………………………………………………………………………..

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل(1-1) مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 12
شکل(2-1) انواع دانش………………………………………………………………………………………………………………………. 28
شکل(2-2) فرایندهای اصلی در چرخه مدیریت دانش………………………………………………………………………….. 39
شکل(2-3) چرخه مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز……………………………………………………………………………… 40
شکل(2-4) چرخه مدیریت دانش یکپارچه…………………………………………………………………………………………… 41
شکل(2-5) مدل عمومی مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………….. 46
شکل(2-6) زیرسیستم های مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………… 47
شکل(2-7) مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش………………………………………………………………………………. 49
شکل(2-8) مراحل مدیریت دانش از دیدگاه گوشتاک…………………………………………………………………………… 53
شکل(2-9) مدل مبتنی بر فرایندهای دانش…………………………………………………………………………………………… 54
شکل(2-10) مدل مدیریت دانش فیل پری و الیکاتومی………………………………………………………………………….. 55
شکل(2-11) مدل ساختاری مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. 57
شکل(2-12) مدلKAFRA ……………………………………………………………………………………………………………. 58
شکل(2-13) مدل حلزونی نوناکا و تاکه اوچی……………………………………………………………………………………… 59
شکل(2-14) مدل مدیریت دانش میلتون……………………………………………………………………………………………… 63
شکل(2-15) الگوی فرایند مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………. 65
شکل(2-16) مدل بویست…………………………………………………………………………………………………………………. 66
شکل(2-17) مدل دانش بنیادی…………………………………………………………………………………………………………… 67
شکل(2-18) مدل مبتنی بر فرایندها و فراهم کننده های مدیریت…………………………………………………………….. 69
شکل(2-19) مدل هفت سی……………………………………………………………………………………………………………….. 71
شکل(2-20) انواع کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………… 81
شکل(2-21) عوامل موثر بر کارآفرینی………………………………………………………………………………………………… 91
شکل(2-22) مدل کارآفرینی سازمانی کورنوال و پرلمن…………………………………………………………………………. 97
شکل(2-23) مدل کوراتکو و هاتجس………………………………………………………………………………………………….. 98
شکل(2-24) مدل کارآفرینی سازمانی4Eزاویر مندوزا…………………………………………………………………………… 101
شکل(2-25) کارآفرینی سازمانی آنتونیک و هیسریچ……………………………………………………………………………… 104
شکل(2-26) مدل تکاملی کارآفرینی سازمانی کوراتکو و همکارانش………………………………………………………. 109
شکل(2-27) مدل کارافرینی سازمانی اکهس و نک……………………………………………………………………………….. 110
شکل(2-28) مدل کارآفرینی سازمانی تامپسون…………………………………………………………………………………….. 111

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(2-1) نخستین تلاش ها در راستای مدیریت دانش……………………………………………………………………… 21
جدول(2-2) عوامل اصلی موفقیت مدیریت دانش از دیدگاه محققین………………………………………………………. 36
جدول(2-3) استراتژی های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………….. 37
جدول(2-4) چرخه های مدیریت دانش از دیدگاه صاحب نظران…………………………………………………………… 42
جدول(2-5) ابزار استفاده از فرایند دانش……………………………………………………………………………………………… 51
جدول (3-1) گویه های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………… 129
جدول (3-2) گویه های کارآفرینی سازمانی ………………………………………………………………………………………. 129
جدول (3-3) پرسش نامه مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………… 130
جدول (3-4) پرسش نامه کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………………… 130
جدول(3-5) میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسش نامه……………………………………………………………. 132
جدول(4-1) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد شرکت کننده…………………………………………………………… 136
جدول(4-2) نتایج مربوط به متغییر سن افراد شرکت کننده…………………………………………………………………….. 137
جدول(4-3) نتایج مربوط به متغییر وضعیت تاهل افراد شرکت کننده………………………………………………………. 138
جدول(4-4) نتایج مربوط به متغییر مدرک تحصیلی در افراد شرکت کننده……………………………………………….. 139
جدول(4-5) نتایج مربوط به متغییر رشته تحصیلی در افردا شرکت کننده………………………………………………… 140
جدول(4-6) نتایج مربوط به متغییر سابقه خدمت در افراد شرک

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، پرسش نامه، مدیریت دانش Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، مدیریت دانش، کارآفرینی سازمانی، روحیه کارآفرینی