منبع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت استراتژیک، عوامل داخلی، توسعه گردشگری، اجرای استراتژی

دانلود پایان نامه ارشد

میتواند بدان وسیله به هدفهای بلند مدت خود دست یابد‌ (دیوید،38:1384).
• استراتژی جهت و حوزه یک سازمان در بلندمدت است که مزیتهایی را برای آن از طریق تخصیص منابع در یک محیط در حال تغییر بوجود میآورد تا به ارضای نیازهای بازارها و برآوردن انتظارات گروههای ذینفع بپردازد. همچنین راهبردها را میتوان به عنوان هدف و حوزه کلی سازمان برای ارضای انتظارات مالکان یا گروههای ذینفع اصلی و افزودن ارزش به بخشهای مختلف یک موسسه تعریف کرد (بوهالیس47، 43:2000).
• ویلن و هانگر نیز استراتژی را برنامه ای جامع میدانند که مشخص میسازد، چگونه سازمان به فلسفه وجودی و اهداف خود دست خواهد یافت (ویلن و هانگر،2007).
2-3-2) برنامهریزی استراتژیک
برنامهریزی راهبردی شیوهای است نظام یافته، به منظور تصمیمگیری و اجرای فعالیتها در خصوص شکلدهی رهنمود یک سیستم، کارکرد و علل آن. سیستم میتواند شهر یا منطقه یا ایالت و یا وظیفهای چون حمل و نقل یا آموزش و نظایر اینها باشد (مرادی مسیحی،8:1381). بنابراین برنامهریزی میبایست:
1. سکونتگاهها و جوامع را در دورههای طولانی هدایت کند؛
2. بر پایه ارزیابی واقعگرا از منابع محیط باشد:
3. مبتنی بر مشارکت گروهها، شرکا و ذینفعها در سکونتگاهها باشد (مک کلارن48،1:1996).
منظور از تدوین استراتژی، تعیین متغیرهای استراتژیک و؛ سپس، مدلسازی موضوع موردنظر در قالب یک ماتریس و یا مدل تصمیمگیری است که منجر به اتخاذ تصمیم و یا راهبرد مبنی بر تعیین ماهیت استراتژیهای اصلی میگردد. توسط این اقدام میتوان چگونگی محققسازی اهداف و تعامل سازمان با محیط را با انتخاب مناسبترین استراتژی اصلی تعیین نمود (ازهری،1391).
هیچگاه تمامی گزینههای استراتژیک مورد توجه استراتژیستهای سازمان قرار نخواهد گرفت چرا که از میان بینهایت راههای عملی قابل اجرا، باید مجموعهای از استراتژیهای مناسب و قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند (دیوید،1379).
• برنامهریزی استراتژیک تلاشی سازمان یافته و منظم برای اتخاذ سیاستهای بنیادی و انجام اقدامات اساسی است، که فعالیتهای یک سازمان (در این مورد مقصد) را در چارچوبی نظاممند شکل میدهد. فرایند برنامهریزی استراتژیک از دیدگاه برایسون بسیار منظمتر، مدبرانه و مشارکتیتر از سایر فرایندهاست (برایسون، 1381).
• برنامهریزی استراتژیک، یک نوع برنامهریزی فرایندی است. دلیل فرایندی بودن برنامهریزی استراتژیک در نوع و گونهی پدیدههایی است که برای آنها برنامهریزی صورت میگیرد. از آنجا که این پدیدهها دائماً در حال تغییر هستند باید به گونهای برنامهریزی انجام گیرد که قابلیت بازخورد و تطبیق با شرایط جدید در آن وجود داشته باشد (ایوانز و همکاران،2003). مفهوم استراتژی سالیان متمادی به عنوان یک مفهوم نظامی به کار گرفته میشد. این مفهوم نیمه اول قرن بیستم میلادی در حیطه اقتصاد نیز وارد گردید و نیمه دوم این قرن وارد مباحث مدیریت و سازمان گردید. از این پس رویکرد برنامهریزی استراتژیک برای یک سیستم مورد استفاده قرار گرفت (مرادی مسیحی،3:1381).
• برنامهریزی استراتژیک عبارت است از طراحی طرحهای بلندمدت برای مدیریت مؤثر فرصتها و تهدیدهای محیطی و بررسی نقاط قوت و ضعف شرکت (هانگر و ویلن، ترجمه اعرابی و رضوانی،24:1389).
• مدیریت استراتژیک
مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفهای چندگانه است که سازمان را قادر میسازد به اهداف خود دست یابد (دیوید،24:1384). مدیریت استراتژیک از چهار عنصر اساسی تشکیل میشود:
• بررسی محیطی49
• تدوین استراتژی
• اجرای استراتژی50
• نظارت و کنترل51
از آنجایی که هدف محقق دستیابی به استراتژیهای ارتقای گردشگری میباشد، بنابراین تمرکز این تحقیق بر دو عنصر بررسی محیطی و تدوین استراتژی است.

بررسی محیطی؛ عبارت است از نظارت، ارزیابی و نشر اطلاعات مربوط به محیطهای داخلی و خارجی سازمان بین کارکنان کلیدی شرکت (هانگر و ویلن،67:1389).
در این زمینۀ تدوین استراتژی مدلهای بسیاری وجود دارد؛ در ادامه به خاطر اهمیت گستردۀ مدل فرد.آر.دیوید به توضیح آن میپردازیم:
3-3-2) الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید
فرایند مدیریت استراتژیک در چارچوب و الگوی متداول و قابل قبول دیوید به شرح زیر ارائه میگردد. این الگو که در نمودار 2-2 نشان داده شده است، شامل سه بخش اصلی زیر میباشد.

نمودار2-2- الگوی جامع مدیریت استراتژیک

مأخذ: دیوید 103:1384

الف) تدوین استراتژی
ب) اجرای استراتژی
ج) ارزیابی استراتژی (دیوید، 102:1384).
در بررسی عوامل خارجی سعی میشود روندها و رویدادهایی که از کنترل یک شرکت منحصر به فرد خارج است شناسایی شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. میتوان عوامل خارجی را به پنج گروه طبقهبندی کرد: 1)عوامل اقتصادی 2) عوامل اجتماعی و فرهنگی، بوم شناسی و محیطی 3) عوامل سیاسی، دولتی و قانونی 4) عوامل فنآوری و 5) عوامل رقابتی (دیوید،214:1384).
در بررسی عوامل داخلی سعی میشود روندها و رویدادهایی که در کنترل یک شرکت منحصر به فرد است شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گیرد. عوامل داخلی را میتوان به شش گروه طبقهبندی کرد: 1) مدیریت 2) بازاریابی 3) امور مالی/حسابداری 4) تولید/عملیات 5) سیستم اطلاعات رایانه و 6)تحقیق و توسعه (همان،283).
• ارزیابی محیط خارجی (تجزیه و تحلیل فرصتها و تهدیدها)
محیط خارجی52 – محیط بیرونی یا خارجی شامل متغیرهایی (فرصتها و تهدیدها) است که خارج از سازمان وجود دارند و از حیطهی کنترل پیوسته مدیریت ارشد سازمان خارج میباشند. این متغیرها، فضا و بافتی را به وجود میآورند که سازمان در آن وجود دارد و فعالیت میکند. این متغیرها ممکن است نیرهای کلان و روندهای موجود محیط اجتماعی یا نیروهایی میباشند که در محیط خاص وظیفهای سازمان فعال میباشد (دیوید و ویلن، ترجمه اعرابی و رضوانی، 68:1389). استراتژیستها با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی، عواملی را که موجب خلق فرصتها و تهدیداتی میشوند، استخراج میکنند.

• ارزیابی محیط داخلی (تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف سازمان)
محیط داخلی53- محیط داخلی یک شرکت شامل متغیرهایی (نقاط قوت و ضعف) است که درون خود سازمان وجود دارد و معمولاً در حیطهی کنترل مستمر و بلند مدت مدیران ارشد قرار دارند. این متغیرها، بافتی را تشکیل میدهند که در آن بافت یا محیط، کار انجام میشود. این متغیرها عبارتند از: ساختار، فرهنگ و منابع شرکت. ماتریس ارزیابی عوامل داخلی، حاصل بررسی استراتژیک عوامل داخلی تاثیرگذار بر تدوین استراتژی میباشد.
• مرحله مقایسه
در چارچوب تدوین استراتژیها، مرحله مقایسه دربرگیرنده پنج روش است که در این تحقیق از تکنیکهای
(1) و (4) استفاده شده است:
1. ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و ضعف
2. ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک54
3. ماتریس گروه مشاورین بستن (BCG) 55
4. ماتریس ارزیابی داخلی و خارجی
5. ماتریس استراتژی اصلی.
متداولترین این ابزارها، که به دلیل سهولت اجرا و شفافیت فوق العاده به رایجترین شیوه تدوین استراتژی تبدیل شده است، ماتریس قوتها و ضعفها و فرصتها و تهدیدها است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

• ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف
ماتریس SWOT یکی از مناسبترین فنون برنامهریزی و تجزیه و تحلیل است که امروزه به عنوان ابزاری نوین برای تحلیل عملکردها و وضعیت شکاف، مورد استفاده طراحان و ارزیابان استراتژی قرار میگیرد. این ابزار یکی از روشهای اساسی جهت ایجاد نظم و مناسبات ویژه بین مسائل استراتژیک بوده و از بهترین تکنیکها برای تحلیل و هدایت محیط محسوب میشود. در ماتریس SWOT در هر مرحله دو عامل با هم مقایسه میشوند و هدف این نیست که بهترین استراتژیها را مشخص نمود، بلکه هدف تعیین استراتژیهای قابل اجرا میباشد. بنابراین همه استراتژیهایی که در ماتریس تهدیدات، فرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف ارائه می گردند، انتخاب و اجرا نخواهند شد ‌(ازهری،1391).
• ماتریس داخلی و خارجی
برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل داخلی و خارجی از ابزاری به نام ماتریس داخلی و خارجی استفاده میشود. این ماتریس برای تعیین موقعیت سازمان/ شرکت یا کسب و کار به کار میرود؛ به عبارت دیگر، یک شرکت میتواند با استفاده از این ماتریس، تکلیف و ترکیب واحدهای خود را تعیین کند (اعرابی، 56:1385).
• مرحله تصمیمگیری
ماتریس برنامهریزی استراتژیک کمی در مرحله تصمیمگیری به بررسی امکانپذیری و پایداری گزینههای استراتژیک در مواجهه با شرایط محیطی و وضع موجود سازمان و در نهایت انتخاب و الویتبندی استراتژیها می پردازد.
4-3-2) برنامهریزی استراتژیک گردشگری
برنامهریزی استراتژیک گردشگری چارچوبی است که به منظور هدایت سازمانها و مقصدهای گردشگری طراحی شده و بر کیفیت، کارایی و اثربخشی تاکید دارد، جهت دستیابی به یک برنامهریزی استراتژیک مؤثر میبایست از نگرش ذینفعان موجود در زمینه گردشگری اطلاع کسب کرد و اهداف ذینفعان کلیدی را به یک جهت سوق داده و از مدیریت و بازاریابی موثر بهره گرفت. به طور خلاصه می توان گفت، برنامهریزی استراتژیک گردشگری رویکردی عملی و ویژه و به منزله تاکتیکی است که هدف آن افزایش منابع در دسترس و بهینه ساختن منافع گردشگری از طریق برنامهریزی دقیق، کنترل و ارزیابی، با لحاظ کردن منافع اجتماعی و اقتصادی محلی و توسعهی زیست محیطی و پایداری آن میباشد؛ که نتیجۀ آن تعادل کیفی و کمی عرضه با سطح مناسبی از تقاضاست (ادگل و همکاران، 300:2008).
1-4-3-2) استراتژیهای توسعه گردشگری
توسعه مقصد گردشگری باید همانند هر صنعت خدماتی از یک طرح یا استراتژی پیروی نماید. استراتژیهای توسعه گردشگری (TDS)56 با بررسی عرضه و تقاضای محلی این امکان را به وجود میآورد که بتوان برای بهبود محصولات موجود، کشف فرصتهای نفوذ در بازارهای جدید و تعیین الویتهای بلندمدت برای صنعت محلی برنامهریزی نمود. استراتژی گردشگری یک چارچوب برنامهریزی میباشد که راهنمایی برای همه فعالیتهای توسعه به حساب میآید. نقاط قوت و نقاط ضعف محصول محلی را شناسایی نموده، یک سری از اهداف غایی و اجرایی را با توجه به این مسائل طرح کرده و سپس، یک طرح عملیاتی را برای دستیابی به این اهداف برنامهریزی مینماید (گادفری57،9:2002).
2-4-3-2)استراتژیهای توسعه محصول
• بخشهای عمده استراتژی کلی که مستقیماً به توسعه محصول مربوط هستند عبارتند از:
• فرصتهای بازاریابی گردشگری بر اساس هدف از مسافرت و سایر معیارهای بخشبندی بازار.
• تقسیمبندی استان به نظام معقول از حوزههای توسعه گردشگری. این حوزهها باید به واحدهای اداری دولت نظیر منطقه، ایالت، بخش، فرمانداری، شهرداری و شهرستان مربوط باشد.
• وضعیت تأسیسات زیربنایی مثل فرودگاهها، جادهها، بنادر و راههای آبی، ذخایر آب و انرژی و طرحهای تأمین آب شرب، شرح پروژههای جدید و الویتهای توسعه.
• شرح اقدامات توسعه و بهبود محصول بر اساس حوزههای توسعه گردشگری که شامل این موارد میشود: مسیرهای دسترسی بهبود یافته، مناطق استراحتگاهی، هتلها، رستورانها، خدمات گردشگری و خرید، توسعه جاذبههای فرهنگی، منظرهای و افزودن جاذبههای دیگر نظیر تسهیلات ورزشی و تفریحی.
• توسعه مورد انتظار گردشگری همراه خلاصهای از چشماندازهای سرمایهگذاری، همچنین معرفی حجم مورد انتظار بازدیدکنندگان و عواید گردشگری (ازهری،1391).
5-3-2) گامهای تدوین استراتژی
1-5-3-2)تدوین چشم انداز برای جامعه گردشگری
فرایند تدوین چشم انداز برای یک جامعه گردشگری اغلب شامل مشارکت دادن ذینفعان جامعه و سهیم نمودن آرزوها و نگرانیهای آنها برای آینده و شکل دادن تنوعی از این نگرانیها و خواستهها در قالب یک چشمانداز جامع و پاسخگو برای جامعه گردشگری است (پورتر58،95:2004).
تدوین چشم انداز به طور گسترده در برنامهریزی برای جامعه گردشگری به کار برده میشود. به طوری که طبق نظر بوسلمن59 و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عرضه و تقاضا، حمل و نقل، تقاضای گردشگری، توسعه پایدار Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع گردشگری شهری، مقصد گردشگری، صنعت گردشگری، توسعه گردشگری