منبع پایان نامه ارشد با موضوع محیط زیست، زیست محیطی، اثرات زیست محیطی

دانلود پایان نامه ارشد

اند. بدین ترتیب ، مدیریت زیست محیطی صحیح در خصوص حوزه آبگیر منطقه به اجرای دقیق و کامل این مکانیزم های پیشنهادی بستگی پیدا می کند. .(صیادی،خدادای،پارتانی،2009)
3-8 . نقش ICOLD :
کمیسیون بین المللی سدهای عظیم (ICOLD ) در سال 1928 جهت فراهم سازی محل تبادل نظر برای بحث و گفتگو و تبادل اطلاعات و تجربیات در مهندسی سد برای مهندسان و سایر اشخاصی که به نوعی با توسعه منابع آبی در ارتباط هستند تاسیس گردید. هدف آن کمک به پیشرفت در مهندسی سد در تمامی جنبه های آن و در تمامی مراحل برنامه ریزی، طراحی، احداث و عملکرد سدها و کارهای مرتبط می باشد.
در همایش ها و کنفرانس ها مانند انجمن های فنی تعیین شده ویژه ، کمییون اطلاعات مربوطه را جمع آوری می نماید و سؤالات در مورد موارد فنی ، زیست محیطی ، اجتماعی،اقتصادی و جنبه های مالی توسعه و اجرا سد را با تاکید ویژه ای بر ایمنی همه جانبه و سازگاری با محیط را مورد ملاحظه قرار می دهند و سپس نتایج را برای اعضای آن منتشر می نماید.
با شناساندن مجموعه ای مشتمل بر 81 کشور عضو، ICOLD حرفه سدسازی را به سمت تضمین این مطالب رهنمون می گردد که سدها به صورت ایمن ، با راندمان ، اقتصادی و حداقل تاثیر زیست محیطی ساخته شده و کار می کنند.به مدت بیش از 20 سال ICOLD به صورت خاص در مورد بالا بردن آگاهی شغلی در خصوص جنبه های اجتماعی و زیست محیطی سدها و سازه های مربوط به حوزه سد سازی و دریاچه های آبگیر پشت سدها و جهت گستردن چشم انداز آن در مسیری که این جنبه ها توجه یکسانی را دریافت نمایند و رفتار درستی در خصوص جنبه های فنی آنان منظور گردد، توجه خود را لحاظ نموده است. در اوایل سال 1973 ، این توجهات در جلسات و محافل مطرح گردیده بود.مسیله اصلی که باید حل گردد این پرسش است که آیا سدها مفیدند یا مضر می باشند، آیا آنها همانند یک مجموعه کامل و خوشی و کامیابی بشر موجب بهبود محیط زیست می شوند یا اینکه آنرا آلوده می سازند و باید در هر موردی این مسیله مورد ملاحظه قرار گیرد که آیا سدها سدها باید ساخته شوند یا نه و مطابق با چه ویژگی هایی باید اجرا شوند.
جهت انعکاس موضوع در حال رشد محیط زیست ، در سال 1972 انجمنی در مورد محیط زیست تشکیل گردیده و از آن زمان 4 مرتبه این مسیله تجدید گردیده است. در تعدادی از نشریه های فنی ، این انجمن بسیاری از مشکلات زیست محیطی را در ارتباط با سدها شامل تاثیرات اقتصادی-اجتماعی ، زیست محیطی و ژیوفیزیکی نظیر کیفیت آب را مورد ملاحطه قرار داده است. در ژانویه 1980 ، ICOLD به عنوان دستورالعملی جهت تشخیص و ارزیابی تمامی تاثیرات قابل تصور سدها ی منفرد در قسمت های مشخص از محیط آنها یک ماتریس جامع در بولتن شماره 35 را منتشر نمود. از سال 1973، انتشارات زیست محیطی مرتبط با حوزه ها و دریاچه های آبگیر پشت سد و سازه های مرتبط با سد موضوع مجلات ، گردهمایی و جر و بحث ها در هشت کنگره ICOLD بوده اند. (جین لوئیس، سند موقعیت سد و محیط زیست،2000)

3-9 . روش ICOLD :
این روش یکی از روش هایی است که با استفاده از ان می توان نتایج کیفی ارزیابی محیط زیستی پروژه را به صورت کمی بیان کرد.در این روش اثر هر یک از فعالیت های طرح بر عوامل محیط زیستی منطقه مطالعاتی در دو فاز احداث و بهره برداری پروژه به تفکیک محیط های فیزیکی ٬ بیولوژیک ٬ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی سنجیده شده و برای بزرگی دامنه اثر٬ امتیازی بین صفر تا 3+ و صفر تا 3- داده می شود. این ماتریس دارای چند سطر و ستون است. در ستون های این ماتریس ریز فاکتورهای محیط زیستی که در مرحله قبل شناسایی شده اند٬ آورده شده و در سطر های آن ریز فعالیت های پروژه نوشته می شود. ماتریس ICOLD که اصطلاحا کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ نیز نامیده می شود بیشتر برای ارزیابی اثرات زیست محیطی سدها مورد استفاده قرار می گیرد و اجزای فعالیت و اجزای محیط زیست این ماتریس بر اساس فهم و دستورالعمل کمیسیون بین المللی سدهای بزرگ تهیه و انتخاب می شود.از محاسن ماتریس ICOLD بیان ویژگی های هر اثر بر محیط زیست می باشد ٬ به طوری که علامت ها و اعداد مورد استفاده در این ماتریس ٬ وضعیت و خصوصیات اثر را شرح می دهند. در روش ICOLD در محل تلاقی اجزای فعالیت و پارامترهای محیط زیست در صورتی که اثری وجود داشته باشد ٬ نوع ویژگی اثر با استفاده از توصیف کننده های زیر بیان می شود:
الف) نوع اثر : علامت های + و – به ترتیب بیان کننده مطلوب و نامطلوب بودن اثر می باشد.
ب) توصیف کننده شدت اثر:”زیاد” ٬ این توصیف کننده در مورد اثراتی به کار برده می شود که موجب تغییرات قابل توجهی نسبت به وضع موجود می گردند.در ماتریس مورد نظر این شاخص با نماد عددی 3 نشان داده می شود. “متوسط” ٬ این توصیف کننده اثراتی را شامل می شود که موجب تغییرات حاصل از آنها نسبت به وضع موجود کمتر از اثرات عمده است٬ ولی مقدار این تغییر آنقدر کم نیست که در گروه کم قرار گیرد.این شاخص با نماد عددی 2 نشان داده می شود. “کم” ٬ اثراتی در گروه توصیف کننده کم قرار می گیرند که تغییرات حاصل از آنها نسبت به وضع موجود کمتر ار اثرات دو گروه قبل و با درجه اندک باشد. نماد نمایش این شاخص در ماتریس عدد 1 می باشد.
ج) تداوم اثر : اثراتی که در مقطع خاص به وقوع می پیوندند و تداوم ندارند ٬ اثرات مقطعی می باشند و با نماد T نشان داده می شوند. اثراتی که در درازمدت به صورت دوره ای یا مداوم وجود خواهند داشت٬ اثر دایم هستند و با نماد نمایش داده می شوند.
د) زمان وقوع : کلیه اثراتی که در نتیجه یک پروژه ایجاد می شوند ٬ به طور همزمان پدید نمی آیند ٬ برخی اثرات ممکن است که بلافاصله یا در فاصله کوتاهی از شروع فعالیت پدیدار شوند و برخی اثرات ممکن است در زمان طولانی تری رخ بنمایند. در ماتریس ICOLD سه نماد L٬ M٬ I به ترتیب بیان کننده وقوع فوری ٬ میان مدت و درازمدت اثر می باشد. (فلاحتکار و همکاران٬ 1389)

در روش ICOLD در سلولی از ماتریس که احتمال بروز اثر وجود دارد، نوع و ویژگی اثر با استفاده از توصیف کننده های زیر بیان می شود:
1 – ماهیت اثر
علامت های + و – به ترتیب بیانگر اثر مطلوب واثر نامطلوب هستند.
2 – توصیف کننده های شدت اثر
• زیاد (Major) : این توصیف کننده در مورد اثراتی به کار برده می شود که موجب تغییرات قابل توجهی نسبت به وضع موجود می گردند.در ماتریس آیکولد این شاخص با نماد عددی 3 نمایش داده می شود.
• متوسط Moderate) ) : این توصیف کننده اثراتی را شامل می شود که میزان تغییرات حاصل از آنها نسبت به وضع موجود کمتر از اثرات عمده است ولی مقدار آن تغییر آنقدر کم نیست که در گروه کم قرار گیرد. این شاخص در ماتریس با نماد عددی 2 نمایش داده می شود.
• کم ( Minor ) : اثراتی در گروه توصیف کننده کم قرار می گیرند که تغییرات حاصل از آنها نسبت به وضع موجود کمتر از دو گروه قبل و با درجه اندکی می باشد.نماد نمایش این شاخص در ماتریس عدد 1 می باشد.
3 – قطعیت اثر
برای نشان دادن میزان اثر قطعیت اثر نیز از شاخصهای متفاوتی استفاده می شود:
• اثرات قطعی ( Certain) : این شاخص در مورد اثراتی به کار می رود که وقوع آنها با توجه به وضعیت موجود و همچنین موارد مشابه از نظر تیم کارشناسی به اثبات رسیده است.در ماتریس آیکولد این اثرات با نماد C نمایش داده می شوند.
• اثرات احتمالی ( Probable) : این شاخص در مورد اثراتی به کار می رود که وقوع آنها قطعی نمی باشد ولی احتمال پیدایش آنها وجود دارد.نماد نمایش این اثرات در ماتریس P می باشد.
• اثرات غیر محتمل ( Improbable) : این شاخص معرف اثراتی است که احتمال وقوع آنها بسیار ضعیف می باشد.نماد نمایش آن در ماتریس آیکولد به صورت I می باشد.
• اثرات نامشخص ( Non Probable ) : این شاخص معرف اثراتی است که احتمال وقوع آنها نامشخص است.نماد نمایش این اثرات در ماتریس آیکولد n می باشد.

4 – تداوم اثر
اثراتی که در مقطع خاص به وقوع پیوسته و تداوم ندارند، اثرات مقطعی (Temprate) محسوب شده و با نماد T نمایش داده می شوند. اثراتی که در دراز مدت به صورت دوره ای یا مداوم وجود خواهد داشت اثر دائم ( Permanenr ) بوده و با نماد P نمایش داده می شوند.

5 – زمان وقوع اثر
کلیه اثراتی که در نتیجه یک پروژه ایجاد می شوند به طور همزمان پدید نمی آیند. برخی اثرات ممکن است بلافاصله یا در فاصله کوتاهی از شروع فعالیت پدیدار شوند و برحی از اثرات ممکن است در زمان طولانی تری آشکار شوند.علائم L ، M و I نشان دهنده زمان وقوع اثر در طولانی مدت، میان مدت و فوری باشند.

6 – مشخص بودن اثر
دو علامت Y و N به ترتیب بیان کننده مشخص بودن یا نبودن تاثیر فعالیتها بر اجزای محیط زیست می باشند.
هدف از استفاده از ماتریس آیکولد در این پایان نامه نشان دادن ویژگی ها و خصوصیات کیفی اثر بر اجزای محیط زیست می باشد که این مهم توسط نمادهای ذکر شده فوق انجام می گیرد. در این راستا محیط زیست به سه محیط اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و فیزیکی و بیولوژیکی تقسیم شده و ماتریس های اثرات به طور جداگانه برای هر محیط ارائه شده است.(سایت www.forsatco.com)
معیارهای گفته شده به طور خلاصه در جدول 3 – 8 آمده اند:

جدول 3 – 8 : معیارهای اثرات در روش آیکولد
معیار اثرات
انواع اثرات
نمره/علامت اختصاری
شدت اثر
Intensity of Impact

زیاد Major
3

متوسط Modrate
2

کم Minor
1
ماهیت اثر
Nature of Impact
مثبت Positive
+

منفی Negative

قطعیت
Certainty of Impact
قطعی Certain
C

احتمالی Probable
P

غیراحتمالی Improbable
I

نامشخص non probable
n
تداوم اثر
Continuance of Impact
مقطعی Temprate
T

دائمی Permanent
P
زمان وقوع اثر
Duration of Impact
فوری Immediate term
I

میان مدت Moderate term
M

درازمدت Long term
L
مشخص بودن اثر
Specifity of Impact
مشخص بودن Yes
Y

نامشخص بودن No
N
مآخذ : سایت www.forsatco.com

پس از تعیین نوع اثر و شدت اثر و اهمیت آن ضرایب هر یک از انواع اثرات در آنها ضرب می شود. این ضرایب به شرح زیر می باشند:
قطعی(C) : 2
احتمالی( P) : 1
مقطعی (T) : 2
دائمی (P ) : 1
فوری(I) : 1
میان مدت(M) : 2
درازمدت L)) : 3
مشخص(Y) : 2
نامشخص(N) : 1

سپس در پایان هر سطر و ستون ، اعداد به دست آمده را با هم جمع می شودو 3 تا از بیشترین اثرات مثبت و منفی هر یک از ردیف های افقی و عمودی هر کدام از محیط ها را به دست می آید. همچنین تعداد کل اثرات منفی و مثبت های به دست آمده را در جداولی جداگانه آورده می شود.

فصل چهارم

یافته های تحقیق

4-1 . تحلیل محیط اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی و محیط بیولوژیکی و محیط فیزیکی:

آموزش گردشگران:
“شهرداری لاهیجان از طریق توزیع بروشور ونقشه های شهری، از طریق تلویزیون شهری، تابلوی ال ای دی نصب شده در ابتدای مجتمع بوستان هنر و همچنین در زمان اوج گردشگری از طریق نصب پرده و بنر در نقاط گردشگری آموزش های لازم را به گردشگران می دهند، بروشورها و نقشه های توزیع شده در آستانه ورودی شهر بین خودروهای گردشگران توزیع می گردد و همچنین در همانجا اطلاعات دیگری که مورد نیاز گردشگران است از قبیل مناطق دیدنی، مناطق تاریخی و تفریحی، در اختیار گردشگران قرار می گیرد.سازمان میراث فرهنگی در این زمینه فعالیت خاصی ندارد.”(گفتگو با روابط عمومی شهرداری لاهیجان، 1391)
آموزش گردشگران روی هزینه ها تاثیر دارد، چون آموزش باعث می شود که وقتی گردشگر وارد شهر می شود تخریب ایجاد نکند و به جامعه بومی و منابع موجود در آن احترام بگذارد و این کار باعث کاهش هزینه های بازسازی و تعمیرات می شود ولی این کار برای شهرداری هزینه دارد.آموزش گردشگران روی کشاورزی تاثیر دارد و سبب ترغیب گردشگران به خرید محصولات کشاورزی لاهیجان یعنی چای و برنج که اصلی ترین

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع دوره قاجار، فتحعلی شاه، زیست محیطی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع خدمات بهداشتی، اوقات فراغت، بام سبز