منبع پایان نامه ارشد با موضوع مبانی نظری، زندگی روزانه، فعالیت ورزشی، ادبیات تحقیق

دانلود پایان نامه ارشد

یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-3-1- اهمیت
اهمیت حفظ وضعیت قامت بدن در انجام صحیح و بهینۀ حرکات پیچیدۀ ورزشی مسلم شده است. به هم خوردن پوسچر پویا و ایستا در حین فعالیتهای ورزشی در نتیجۀ خستگی در رشته های مختلف ورزشی، می‌تواند آسیبهای جبران ناپذیری به سیستم عضلانی- اسکلتی ورزشکار وارد سازد و بر اجرای فنون ورزشی اثر منفی خواهد گذاشت. خستگی عضلانی ازجمله عواملی است که بر تعادل پویای ورزشکار اثر می گذارد و عملکرد ورزشی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مطالعات انجام‌شده نشان مي دهد بيشتر آسيب ها در پايان رقابت هاي ورزشي و در زمان وقوع خستگي در ورزش هایی که نیازمند بازیابی سریع تعادل پس از حرکت پرش- فرود هستند، اتفاق مي افتند و اغلب با توجه به نوع آسيب باعث دوري ورزشكار از رقابتهاي ورزشي و پرداخت هزينه هاي گزافي جهت بازسازي و بازتواني مي شود.
1-3-2- ضرورت
یافته های این تحقیق می‌تواند با تعیین میزان اثر خستگی عضلۀ ارکتور اسپاین بر زمان رسیدن به پایداری پس از حرکت پرش- فرود و میزان تأثیر آن بر عملکرد ورزشی فرد، راهکارهایی برای مربیان به‌منظور افزایش تحمل و استقامت عضله، کاهش میزان خستگی، به کارگیری روش‌های جبرانی و استفاده از تمرینات خاص تعادلی از میزان تأثیر خستگی ارکتور اسپاین بر فعالیت ورزشی و آسیب رسیدن به سیستم عضلانی- اسکلتی به‌طور چشمگیری بکاهد. همچنین با دانستن رابطه ی زمان رسیدن به پایداری بین اندام مسلط و غیر مسلط و مقایسه ی آن ها باهم می‌توان آسیب یا ناهنجاری را تشخیص داد.
1-4- فرضیه های تحقیق
1-4-1 فرض كلي
• یک وهله فعالیت درمانده ساز عضلات ارکتور اسپاین بر زمان رسیدن به پایداری (قدامی– خلفی و داخلی – خارجی) پس از حرکت پرش- فرود تک‌پا با اندام مسلط و غیر مسلط تاثیر گذار است.
1-4-2 فرضيههای اختصاصي
• یک وهله فعالیت درمانده ساز عضلات ارکتور اسپاین بر زمان رسیدن به پایداری قدامی- خلفی و داخلی- خارجی درحرکت پرش- فرود تک‌پا با اندام مسلط تاثیر گذار است.
• یک وهله فعالیت درمانده ساز عضلات ارکتور اسپاین بر زمان رسیدن به پایداری قدامی- خلفی و داخلی- خارجی درحرکت پرش- فرود تک‌پا با اندام غیر مسلط تاثیر گذار است.
• پس از اعمال یک وهله فعالیت درمانده ساز عضلات ارکتور اسپاین، بین زمان رسیدن به پایداری قدامی- خلفی اندام مسلط و غیر مسلط، در حرکت پرش- فرود تک پا تفاوت وجود دارد.
• پس از اعمال یک وهله فعالیت درمانده ساز عضلات ارکتور اسپاین، بین زمان رسیدن به پایداری داخلی- خارجی اندام مسلط و غیر مسلط، در حرکت پرش- فرود تک پا تفاوت وجود دارد.
1-5- اهداف تحقيق
1-5-1 هدف كلي
• تاثیر یک وهله فعالیت درمانده ساز عضلات ارکتور اسپاین بر زمان رسیدن به پایداری (قدامی- خلفی و داخلی- خارجی) پس از حرکت پرش – فرود تک‌پا با اندام مسلط و غیر مسلط
1-5-2- اهداف اختصاصي
• تاثیر یک وهله فعالیت درمانده ساز عضلات ارکتور اسپاین بر زمان رسیدن به پایداری (قدامی- خلفی و داخلی- خارجی) پس از حرکت پرش- فرود تک‌پا با اندام مسلط
• تاثیر یک وهله فعالیت درمانده ساز عضلات ارکتور اسپاین بر زمان رسیدن به پایداری (قدامی- خلفی و داخلی- خارجی) پس از حرکت پرش- فرود تک‌پا با اندام غیر مسلط
• مقایسه زمان رسیدن به پایداری قدامی- خلفی بین اندام مسلط و غیر مسلط پس از اعمال یک وهله فعالیت درمانده ساز عضلات ارکتور اسپاین، در حرکت پرش- فرود تک پا
• مقایسه زمان رسیدن به پایداری داخلی- خارجی بین اندام مسلط و غیر مسلط پس از اعمال یک وهله فعالیت درمانده ساز عضلات ارکتور اسپاین، در حرکت پرش- فرود تک پا
1-6- پیش فرض
فرض بر این است که در هنگام اجرای پروتکل خستگی و اجرای حداکثر پرش عمودی، فرد حداکثر تلاش خود را انجام می‌دهد.
1-7- قلمرو تحقیق
1-7-1- محدوده تحت کنترل محقق
• دامنه سني آزمودنيها 20 الي 26 سال بود.
• جنس آزمودنيها همه مرد بود.
• فعاليت ورزشي آزمودنی‌ها در روز آزمون و روز قبل از آن كنترل شد.
1-7-2 محدودیت های خارج از کنترل محقق
• عدم استفاده از روش نمونه گيري تصادفي
• عدم امكان براي استفاده از تعداد آزمودني بالاتر
• عدم امكان كنترل وضعيت روحي آزمودنی‌ها در زمان تمرين و انجام آزمونها
• عدم دستیابی به وسایل و آزمون های دقیق تر
1-8- اصطلاحات و واژه های تخصصی (1. مفهومی 2. عملیاتی)
1-8-1- خستگي موضعی
ایجاد خستگی در یک یا گروهی از عضلات با تکرار زیاد انقباض عضلانی ارادی روی آن عضله (18). در این تحقیق برای ایجاد خستگی موضعی در عضلات ارکتور اسپاین فرد به‌صورت پرون روي تخت مي خوابد. تنه فوقاني از حد Asis از تخت بیرون بوده، تنه تحتاني از سه ناحيه يكي در حد مالئولها، دومي در حد زانو و سومي در حد تروكانتر بزرگ فمور محكم به تخت بسته مي شود. بعد از يك ثانيه از فرد خواسته مي شود در حاليكه دست هايش را به‌صورت عرضي روي پيشاني‌اش قرار داده، تنه فوقاني اش را بر خلاف جاذبه بلند كند و آنرا در سطح عرضي نگه دارد و آن را تا وقتی که قادر به ادامه ی حرکت نباشد، نگه دارد (تست سورنسن).
1-8-2- زمان رسیدن به پایداری
مدت‌زماني که لازم است تا فرد پس از فرود به پايداري و ثبات برسد (19). در این تحقیق زمان رسیدن به پایداری به‌عنوان زمانی تعریف می‌شود که فرد پس از اجرای پروتکل پرش- فرود به پایداری می رسد.
1-8-3- حركت پرش- فرود
منظور از حركت پرش- فرود، نوعي پرش است كه در آن فرد با دو پا مي پرد و با یک‌پا فرود مي آيد (3). در این تحقیق فرد با دو پا می پرد و پس از لمس نقطه ی 50 درصدی بدست آمده از حداکثر ارتفاع پرش سارجنت با یک پا روی صفحه‌ی نیرو فرود می‌آید.

فصل دوم:
مبانی نظری
وادبیات تحقیق

2-1- مقدمه
این فصل در بخش مبانی نظری به دو قسمت عمده‌ی تعادل و خستگی تقسیم می‌شود. ابتدا به تعریف تعادل، پایداری پاسچر و پایداری پویای پاسچر و جنبه‌های بیومکانیکی پایداری و روش‌های اندازه‌گیری پایداری پرداخته می‌شود و در ادامه به توضیح حرکت پرش- فرود می‌پردازیم. در بخش مربوط به خستگی به تعریف خستگی، مکانیزم‌های خستگی و آسیب‌هایی که در اثر خستگی رخ می‌دهند می‌پردازیم و در آخر روش‌های تعیین خستگی و ارتباط خستگی با کنترل پاسچر توضیح داده می‌شود.
2-2- تعادل2
گامبتا و گری بیان کردند که تعادل مهم‌ترین مؤلفه از قابلیت ورزشکار است، به دلیل اینکه تقریباً در همه‌ی بخش‌های حرکت درگیر است (19). هر فعالیت در طول روز نیاز به تعادل دارد. حتی در طول فعالیت‌های ساده‌ی روزانه، بدن برای ماندن در تعادل به‌سختی کار می‌کند. کلمات مختلفی وجود دارد که به‌جای کلمه‌ی تعادل به کار می‌رود. پایداری3، کنترل پوسچرال4 و کنترل پوسچرال پویا5 توصیف‌های مختلف از کلمه‌ی تعادل هستند. پایداری به‌عنوان حالت باقی ماندن مفصل یا برگشت سریع به هم ترازی مناسب از طریق یک برابری از نیروها تعریف می‌شود (20). پایداری می‌تواند هنگامی‌که حرکات اندام فوقانی و تحتانی را توصیف می‌کنیم استفاده شود. کنترل پوسچرال مجموعه‌های پیچیده از عمل و عکس‌العمل است که توسط مؤلفه‌های زیادی از بدن کنترل می‌شود (21). بدن برای حفظ پایداری پوسچرال از هر دو مؤلفه‌های حسی و حرکتی استفاده می‌کند. پایداری پوسچرال پویا هنگام فرود از یک پرش به‌عنوان زمانی که مؤلفه‌های ابتدایی نیروی عکس‌العمل زمین از یک پرش- فرود (از لحظه‌ی تماس) مشابه مؤلفه‌های نیروی عکس‌العمل زمین در یک ایستادن یک پایی پایدار شود، تعریف می‌شود (2).
2-2-1- پایداری پوسچرال6
تعدادی از ورودی‌های حسی ازجمله بینایی، دهلیزی و مؤلفه‌های حسی پیکری وجود دارند که برای کمک به حفظ پایداری پوسچرال به سیستم عصبی مرکزی فرستاده می‌شوند (22). سیستم حسی پیکری محرک‌های حسی ازجمله فشار لمس و درد را شناسایی می‌کند. سیستم دهلیزی از اطلاعات رسیده از دهلیزها و مجاری نیم‌دایره گوش برای حفظ تعادل استفاده می‌کند. این اطلاعات می‌تواند برای کنترل عضلات چشم برای حفظ تمرکز بر روی اشیا هنگامی‌که سر در حال حرکت است، برای حفظ پوسچر مناسب، یا از طریق همکاری در آگاهی از وضعیت بدن و مفصل استفاده شود. مکانیسم کنترل عصبی عضلانی به کاهش نوسان پاسچر از طریق حلقه‌های واکنش عصبی بازخوردی7 بین دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عضلانی اسکلتی کمک می‌کند (20, 23). یک مکانیسم فید فوروارد از تجربه‌های حرکتی قبلی به وجود می‌آید و منجر به کاهش نوسان پوسچرال می‌شود.

2-2-2- پایداری پویای پوسچرال8
پایداری پویای پوسچرال برای این مطالعه به‌عنوان زمانی گرفته می‌شود که مؤلفه اصلی نیروی عکس‌العمل زمین از یک پرش فرود، مشابه مؤلفه‌های نیروی عکس‌العمل زمین در یک ایستادن یک پایی پایدار شود (2). کمبود پایداری پویای پوسچرال می‌تواند زندگی روزانه‌ی فرد را با تأخیر همراه سازد. هر حرکتی را که فرد انجام می‌دهد نیازمند پایداری پویای پوسچرال است. این شامل فعالیت پایه‌ای مانند برخاستن از رختخواب در صبح و مسواک زدن دندان‌ها تا توانایی برای تعادل روی چوب موازنه می‌شود. پایداری پویای پوسچرال هر حس و سیستمی که پایداری پوسچرال استفاده می‌کند، ترکیب می‌کند و درحرکت کمک می‌کند.
2-2-3- جنبه‌های حرکتي پایداری
چندين استراتژي در حفظ تعادل شناخته‌شده است (24). رایج‌ترین استراتژي‌هايي که عنوان مي‌شود، استراتژي‌هاي مچ پا، ران و گام برداری مي‌باشد (25). استراتژي مچ ‌پا در اغتشاشات آرام و کوچک روي سطح هموار استفاده مي‌شود. ترتيب فعاليت عضلاني از بخش ديستال (عضلات مچ پا) به سمت پروگزيمال (عضلات ران وتنه) مي‌باشد. استراتژي ران در سطوح کوچک (باريک) يا در اغتشاشات بزرگ و سريع استفاده مي‌شود. ترتيب فعاليت عضلاني از بخش پروگزيمال به ديستال مي‌باشد. استراتژي گام برداری، هنگامی‌که اغتشاشات، مرکز ثقل را به خارج از سطح اتکا مي‌برد يا پايداري را محدود مي‌کند جهت بازسازي تعادل استفاده مي‌شود (26, 27).
استراتژی‌های تعادل در آمادگي براي يک اغتشاش، عکس‌العمل در پاسخ به يک اغتشاش يا تحت کنترل ارادي از پيش تعیین‌شده9 وارد عمل مي‌شوند (24). پاسخ‌هاي خودکار پاسچر جهت حفظ مرکز ثقل روي سطح اتکا در پاسخ به يک تحريک يا اغتشاش غيرمنتظره مانند سرخوردن وارد عمل مي‌شوند (24, 26). پاسخ‌هاي خودکار پاسچر به‌سرعت اتفاق مي‌افتد و تحت کنترل ارادي نمي‌باشد (24). پاسخ‌هاي از پيش تعیین‌شده پاسچر شبيه پاسخ‌هاي خودکار مي‌باشند اما با اين تفاوت که قبل و در هنگام آمادگي براي اغتشاش اتفاق مي‌افتند (27). در يک اغتشاش پيش‌بيني‌شده بدن از طريق گسترش يک “وضعيت پاسچر10” جهت خنثي کردن نيروهايي که به بدن وارد خواهند شد، آماده مي‌شود (24). حرکات اختياري پاسچر تحت کنترل آگاهانه مي‌باشند.
حرکات اختياري پاسچر به مقدار زيادي از تجربيات قبلي و آموزش تأثیر مي‌پذيرند (28). هنگام بلند کردن يک چمدان خالي يا سبک که قبلاً چمدان سنگين تجربه‌شده است، در ابتدا عضلاتي که براي مقابله با چمدان سنگين آماده مي‌شوند، وارد عمل مي‌شوند درحالی‌که به آماده‌سازی عضلاني نيازي نيست.
2-2-4- اجزاي اسکلتي- عضلاني پایداری
به‌منظور انجام مؤثر استراتژي‌هاي تعادل، مکانيسم‌هاي عصبي- عضلاني نيز بايد وارد عمل شوند (24). دامنه حرکتي مناسب به‌ويژه در مفاصل اصلي مانند مچ پا و ران بايد وجود داشته باشد. به‌منظور استفاده بهينه از استراتژي مچ پا، حداقل 5 تا 10 درجه دورسي فلکشن مچ پا بايد وجود داشته باشد. در مورد استراتژي ران بايد دامنه حرکتي کافي در فلکشن و اکستنش ران وجود داشته باشد تا امکان حرکت مرکز ثقل فراهم گردد. معمولاً 30 درجه فلکشن و 5 درجه اکستنشن ران عنوان مي‌شود. دامنه حرکتي ناقص سر يا سندروم دردناک در عضلات ناحيه گردن مي‌تواند منجر به تغيير حرکت تنه و سر شده و درنتیجه باعث عدم تعادل گردد (29-31).
توانايي توليد نيرو يا قدرت جهت ايجاد استراتژی‌های مناسب تعادل ضروري است. حداقل سطح قدرت متوسط تا خوب در دورسي فلکشن و پلانتار فلکشن مچ پا و در فلکشن و اکستنشن ران لازم است. قدرت و دامنه حرکتي به‌تنهایی جهت ايجا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اندام تحتانی، ورزشکاران، فیزیولوژی، تعادل پویا Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سیستم عصبی، فیزیولوژی، بیومکانیک، الکترومایوگرافی