منبع پایان نامه ارشد با موضوع مالیات بر ارزش افزوده، ارزش افزوده، حمل و نقل، نظام مالی

دانلود پایان نامه ارشد

است که تحت سناریوی سوم آشکار میگردد. برآورد صورت گرفته در سناریوهای اول و دوم تنها به منظور مقایسه نتایج بررسی تأثیر حذف مالیاتهای غیر مستقیم و تأثیر معافیت صادرات است.

جدول 2-2- نرخ مالیات بر ارزش افزوده بخشهای جدول داده – ستانده
عنوان محصولات
شماره
نرخ
عنوان محصولات
شماره
نرخ
محصولات زراعی
1
0
ماشین آلات با کاربرد عام
33
03/0
محصولات باغداری
2
0
ماشین آلات با کاربرد خاصوسایل خانگی و قطعات مربوط
34
03/0
دام و طیور زنده و محصولات آن
3
0
ماشینآلات دفتری، حسابداری و محاسباتی
35
03/0
عسل، پیله تر، تخم نوغان و سایر
4
0
ماشینآلات و دستگاههای الکتریکی
36
03/0
محصولات زنبور
5
03/0
تجهیزات و دستگاههای مربوط به رادیو و تلویزیون
37
03/0
محصولات جنگلداری و قطع اشجار
6
0
تجهیزات پزشکی و جراحی و وسایل ارتوپدی
38
03/0
ماهی و سایر محصولات ماهیگیری
7
03/0
ابزارهای اپتیکی و ابزار دقیق، ساعت مچی
39
03/0
ذغال سنگ و لینیت، ذغال سنگ نارس
8
03/0
وسایل نقلیه موتوری، تریلرها و نیم تریلرها، بدنه
40
03/0
نفت خام و گاز طبیعی

9
03/0
سایر وسایل و تجهیزات حمل و نقل و قطعات آنها
41
03/0
سنگ آهن و کنسانترههای آن
10
03/0
جواهرات و کالاها
42
03/0
سنگ مس و کنسانترههای آن
11
03/0
ساختمانهای مسکونی
43
0
سنگ، ماسه و خاک رس
12
03/0
سایر ساختمانها
44
0
سایر کانیها
13
03/0
خدمات عمده فروشی و خرده فروشی
45
03/0
برق و خدمات مربوط
14
03/0
خدمات اقامتگاههای عمومی
46
03/0
آب و خدمات مربوط
15
03/0
خدمات محلهای صرف غذا و نوشیدنی
47
03/0
توزیع گاز طبیعی و خدمات مربوط
16
03/0
خدمات حمل و نقل با راه آهن
48
0225/0

عنوان محصولات
شماره
نرخ
عنوان محصولات
شماره
نرخ
روغنها و چربیهای گیاهی و حیوانی
17
03/0
خدمات حمل و نقل جادهای مسافر
49
0
سایر محصولات غذایی و آشامیدنی
18
0113/0
خدمات حمل و نقل جادهای بار
50
03/0
محصولات از توتون و تنباکو
19
0
خدمات حمل و نقل از طریق خطوط لوله
51
03/0
منسوجات
20
015/0
خدمات حمل و نقل آبی
52
03/0
انواع پوشاک
21
03/0
خدمات حمل و نقل هوایی
53
015/0
انواع کفش و اجزای آن و سایر محصولات چرمی
22
03/0
خدمات پشتیبانی و کمکی حمل و نقل
54
03/0
محصولات ساخته شده از چوب، چوب پنبه نی و خمیر کاغذ، کاغذ و محصولات کاغذی، اوراق
23
03/0
خدمات پست و مخابرات
55
03/0
چاپی
24
03/0
خدمات بانکداری
56
0
فرآوردههای نفتی
25
015/0
سایر واسطهگریهای مالی و فعالیتها
57
03/0
مواد و محصولات شیمیایی
26
1439/0
خدمات بیمه
58
03/0
محصولات لاستیکی و پلاستیکی
27
0225/0
خدمات اجاره واحدهای مسکونی شخصی
59
0
شیشه و محصولات شیشهای
28
0
خدمات واحدهای مسکونی اجاری
60
0
سایر محصولات کانی
29
03/0
خدمات اجاره واحدهای غیرمسکونی اجاری
61
0
مبلمان
30
03/0
خدمات دلالی املاک و مستغلات
62
03/0
آهن، فولاد و محصولات آن
31
03/0
خدمات کرایه ماشین آلات و تجهیزات بدون متصدی
63
03/0
سایر فلزات
32

خدمات تحقیق و توسعه
65
015/0
محصولات فلزی

خدمات کامپیوتر و فعالیتهای وابسته
66
03/0

عنوان محصولات
شماره
نرخ
عنوان محصولات
شماره
نرخ
خدمات حرفهای، علمی و فنی بجز کامپیوتر
67
03/0
خدمات آموزش عالی خصوصی
80
0
خدمات کشاورزی و دامداری و معدنی
68
03/0
خدمات آموزشی و تربیتی
81
0
خدمات تعمیراتی
69
03/0
خدمات بیمارستان
82
0
خدمات خبرگزاریها
70
03/0
خدمات پزشکی و دندانپزشکی
83
0
خدمات اداری دولت
71
0
سایر خدمات بهداشت انسانی
84
0
خدمات دفاع نظامی و غیرنظامی
72
0
خدمات دامپزشکی
85
0
خدمات نظامی و آتشنشانی
73
0
خدمات اجتماعی
86
0
خدمات تأمین اجتماعی اجباری
74
03/0
خدمات دینی و مذهبی
87
0
خدمات آموزش ابتدایی دولتی
75
0
خدمات هنری
88
03/0
خدمات آموزش ابتدایی خصوصی
76
0
خدمات ورزشی و تفریحی
89
03/0
خدمات آموزش متوسطه عمومی و فنیحرفهای دولتی
77
0
خدمات کتابخانهها و موزهها
90
03/0
خدمات آموزش متوسطه عمومی و فنیوحرفهای خصوصی
78
0
سایر خدمات
91
015/0
خدمات آموزش عالی دولتی
79

مأخذ: نتایج تحقیق.

2- 15- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب
بررسی رویهها و ترتیبات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده در جهان حاکی از آن است که علاوه بر وجه تشابه در خصوصیات کلی نظام مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف از بعد اجرایی تفاوتهایی با یکدیگر دارند. در این بخش آخرین تحولات در برخی مؤلفههای اجرایی نظام مالیات بر ارزش افزوده کشورهای منتخب ارائه میگردد. شایان ذکر است کشورهای مورد بررسی عبارتند از آلبانی، فنلاند، اتریش، انگلیس، بلژیک، مکزیک، بلغارستان، استرالیا، آلمان، ترکیه، ایتالیا، فرانسه، هند، دانمارک، نیوزلند، نروژ، سنگاپور، اسپانیا، ارمنستان، تایلند، سوئد و یونان.
دامنه شمولیت:
دامنه شمولیت در قانون مالیات بر ارزش افزوده میتواند از دو بعد یعنی کالاها و خدمات یا فعالانه اقتصادی مشمول مورد بررسی قرار گیرد.
الف) کالاها و خدمات مشمول56
از بعد کالاها و خدمات در کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی درحال اجراست مالیات بر کالاها و خدمات وضع میگردد، بنابراین دامنه شمولیت در کشورهای مختلف بیانگر لیستی از کالاها و خدمات است که عرضه یا ارائه آن در داخل کشور یا واردات و صادرات آنها به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول مالیات موضوعه باشد، اما نکته قابل ذکر در این رویکرد ماهیت نظام مالیات بر ارزش افزوده از حیث مبتنی بر اصل مبدأ یا اصل مقصد بودن است، به طوری که اگر مالیات بر ارزش افزوده بر کالاها و خدماتی که در داخل یک کشور تولید شود اعمال گردد نظام مالیاتی مبتنی بر اصل مبدأ خواهد بود. در این حالت، واردات کالاها و خدمات خارج از دامنه شمولیت مالیات بر ارزش افزوده میباشد. در مقابل، اگر مالیات بر ارزش افزوده بر کالاها و خدماتی که در داخل یک کشور مصرف میشود وضع گردد مالیات مبتنی بر اصل مبدأ خواهد بود. در این حالت صادرات خارج از دامنه شمولیت مالیات مذکور قرار خواهد گرفت (ارنت و یانگ، 2012).
نمونه کشوری در ایران براساس ماده (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالاها و ارائه خدمات در داخل و نیز واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون مزبور قرار گرفته است، اما ماده (13) ناظر بر اعمال نرخ صفر بر صادرات میباشد که ماهیت اصل مقصد بودن نظام مالیاتی را انعکاس میدهد (قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387). بررسی دامنه شمولیت کالاها و خدمات و نیز ماهیت ن ظام مالیات بر ارزش افزوده در سایر کشورها نیز حاکی از تشابه آن با قانون مالیات بر ارزش افزوده در ایران است.
معافیت کالاها و خدمات: زمانی که مشمولیت از بعد کالاها و خدمات مدنظر است معافیتهای موجود در قانون نیز به کالاها و خدمات اصابت میکند، بر این اساس دامنه شمولیت مالیاتی محدود میگردد. در ایران در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات معاف مشخص شدند که بر این اساس دامنه شمول ماده (1) محدود شده است. از جمله این کالاها و خدمات معاف میتوان به انواع محصولات کشاورزی فرآوری نشده برخی اقلام مواد خوراکی، کتاب، مطبوعات و دفتر تحریر، همچنین انواع کاغذ چاپ تحریر و مطبوعات، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درونی و برون شهری جادهای ریلی، هوایی و دریایی، فرش دستباف و اموال غیرمنقول (زمین، ساختمان و…)، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی، خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون و… اشاره نمود (قانون مالیات بر ارزش افزوده، 1387).
مقایسه کشورهای دیگر نیز نشان میدهد این نوع معافیت مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده تمام کشورهای مجری وجود دارد، اما فهرست این اقلام با یکدیگر متفاوت است. با این وجود، ارائه خدماتی نظیر آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و پزشکی، مالی و کتاب و نشریات در اغلب کشورها از دامنه شمولیت قانون خارج هستند.
شایان ذکر است در اغلب کشور (15 کشور از 22 کشور مورد بررسی) به دلیل دشواری محاسبه و بالا بودن هزینه وصول خدمات بیمهای این بخش از خدمات در دامنه معافیت بدون اعتبار مالیاتی قرار دارد، درحالی که در ایران همانند کشورهای آلبانی، ترکیه، مکزیک، هند، استرالیا، نیوزلند و تایلند خدمات بیمهای مشمول مالیات است (ارنت و یانگ، 2012).
ب) فعالان اقتصادی مشمول (مؤدی مالیات):
با توجه به اینکه فعالان اقتصادی (بنگاهها) وصول کننده مالیات مذکور و واسطه بین سازمان مجری و پرداخت کنندگان اصلی مالیات (مصرف کنندگان نهایی) میباشند دامنه شمول از این منظر دربردارنده فعالانی است که وظیفه وصول مالیات و سایر تکالیف برعهده آنها گذاشته شده و مؤدی مالیاتی به آنها اتلاق میگردد.
مقایسه بین کشوری حاکی از این است که در اغلب کشورها معیارهایی مانند گردش مالی سالانه و گردش مالی مشمول مالیات سالانه جهت تعیین شمول مالیاتی فعالان اقتصادی در نظر گرفته میشود، اما آنچه در این مورد حائز اهمیت است نحوه تعیین میزان آستانه معیار مورد نظر است. در این ارتباط، صندوق بینالمللی پول معتقد است که سطح آستانه براساس یک رابطه تبادلی بین منفعت بخش خصوص (فعالان اقتصادی) و زیان دولت تعیین میشود و در این میان، نقطه بهینه آستانه جایی خواهد بود که ارزش زیان خالص دولت معادل منافع بخش خصوصی باشد (2009، OECS).
برای درک نحوه تعیین آستانه بهینه فرض کنید دولت سطح آستانه را به یک میزان مشخص (مثلاً یک دلار) افزایش دهد با این کار دولت از درآمد مالیاتی به میزان τvz صرفنظر خواهد نمود، اما در مقابل چون تعداد مؤدیان کاهش مییابند. هزینه اجرایی آن نیز معادل A کاهش خواهد یافت. در مجموع، افزایش آستانه شمول مالیات برای دولت هزینه خالصی معادل τvz – A ایجاد خواهد نمود. حال اگر ارزش هر واحد بودجه عمومی برای دولت معادل باشد ارزش زیان خالص دولت معادل (τvz – A) است. در مقابل، هر بنگاهی که در اثر این اقدام دولت از دامنه نظام مالیات بر ارزش افزوده خارج میشود به میزان τvz مالیاتی که پرداخت نمیکند پسانداز مینماید و دیگر هزینهای معادل C بابت تمکین متحمل نخواهد شد، بنابراین منافع خالص فعال اقتصادی مذکور معادل τvz + C خواهد بود، بنابراین نقطه بهینه سطح آستانه جایی است که ارزش زیان وارده بر دولت معادل منافع خالص بخش خصوصی باشد، در این صورت سطح بهینه از رابطه Z^*=(δδ+C)/(δ-1) τ) به دست میآید (اربیل و همکاران، 2001).
به علاوه، برای تعیین سطح بهینه آستانه گردش مالی جهت وصول مالیات بر ارزش افزوده میبایست عوامل دیگری نیز مدنظر قرار گیرد. اولاً از آنجا که با تعیین آستانه برخی فعالان در فرآیند سیستم مالیات بر ارزش افزوده (بنگاههای دارای گردش مالی پایینتر از آستانه) قرار میگیرند و برخی خارج از سیستم مالیات میباشند (بنگاههای دارای گردش مالی پایینتر از آستانه) سیستم مذکور میتواند بر رقابتپذیری نسبی این بنگاهها تأثیرگذار باشد. این سیستم به ویژه بر بنگاههای غیر مشمول به دلیل عدم توانایی برای مطالبه اعتبارات مالیاتی (به عنوان مثال، اعتبارات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده پرداختی برای نهادهها) میتواند اثر منفی داشته باشد. ثانیاً یک آستانه نسبتاً بالا برای مالیات بر ارزش افزوده به واسطه مستثنی نمودن تعداد زیادی از بنگاهها از دامنه شمول مالیات مذکور ممکن است تلاشهای سیاستی برای حضور فعال تمام اشخاص در اقتصادی رسمی را با مشکل مواجه نماید، به طوری که اگر فعالان اقتصادی خارج از سیستم مالیاتی مذکور باشند بعید است که تمایلی برای مشارکت کامل در این سیستم بیابد. البته این نگرانی ممکن است از طریق معرفی مالیاتی سادهتر (به عنوان مثال، معرفی حق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، جدول داده، نرخ مالیات Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات، نظام مالی