منبع پایان نامه ارشد با موضوع لايه، آرايش، فضايي، بيشترين

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 124
3-93- خيز عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده در اثر بارهاي متحرک ……………………………………….. 124
3-94- بيشترين مقدار خيز ناشي از بار متحرک در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………….. 124
3-95- محل بيشترين نيروي محوري کششي ناشي از بارهاي مرده در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
3-96- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري کششي ناشي از بارهاي مرده در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 125
3-97- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري کششي ناشي از بارهاي مرده در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125
3-98- محل بيشترين نيروي محوري فشاري ناشي از بارهاي مرده در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 126
3-99- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري فشاري ناشي از بارهاي مرده در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
3-100- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري فشاري ناشي زا بارهاي مرده در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
3-101- محل بيشترين نيروي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 126
3-102- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
3-103- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
3-104- محل بيشترين نيروي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 127
3-105- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
3-106- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري ناشي از بارهاي متحرک در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 128
3-107- محل بيشترين نيروي محوري نهايي در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128
3-108- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري نهايي در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 128
3-109- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري نهايي در لايه فوقاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
3-110- محل بيشترين نيروي محوري نهايي در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
3-111- دياگرام بيشترين نيروهاي محوري نهايي در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
3-112- بيشترين مقدار دياگرام نيروهاي محوري نهايي در لايه تحتاني عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 129
3-113- دياگرام لنگرهاي خمشي حول محور ضعيف اعضا در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 130
3-114- بيشترين مقدار دياگرام لنگرهاي خمشي ناشي از بارهاي مرده، حول محور ضعيف اعضا در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………. 130
3-115- بيشترين مقدار دياگرام لنگرهاي خمشي ناشي از بارهاي مرده، حول محور ضعيف در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 131
3-116- دياگرام لنگرهاي خمشي حول محور قوي اعضا در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 132
3-117- بيشترين مقدار دياگرام لنگرهاي خمشي ناشي از بارهاي مرده، حول محور قوي اعضا، در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………. 132
3-118- بيشترين مقدار دياگرام لنگرهاي خمشي ناشي از بارهاي مرده، حول محور قوي اعضا، در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………. 132
3-119- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي قوسي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………….. 137
3-120- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي قوسي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………. 137
3-121- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي قوسي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138
3-122- خيز عرشه فضايي قوسي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده، در اثر بارهاي مرده ………………………………. 138
3-123- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي قوسي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138
3-124- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي قوسي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 139
3-125- خيز عرشه فضايي قوسي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده در اثر بارهاي متحرک ………………………….. 139
3-126- بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي متحرک در عرشه فضايي قوسي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 139
3-127- پلان عرشه پل به صورت سازه فضايي سه لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده …………………………………………. 140
3-128- نماي عرشه پل به صورت سازه فضايي سه لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده ……………………………………….. 140
3-129- محل بيشترين مقدار خيز ناشي از بارهاي مرده در عرشه فضايي سه لايه با آرايش مربع روي مربع جابه جا شده

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع لايه، آرايش، فضايي، بيشترين Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آرايش، فضايي، لايه، ناشي