منبع پایان نامه ارشد با موضوع كاهش اضطراب، تلفن همراه

دانلود پایان نامه ارشد

نوشين روز خسته كننده اي را سركارش داشت، وقتي به آشپزخانه برگشت، در حالي كه مي خواست همسرش را در آغوش بگيرد، از او پرسيد:”روزت چه طور بود؟” به جاي آن، مكالمه به صورت زير پيش رفت:
كيوان: 150 هزار تومان رو براي چي خرج كردي؟
نوشين: (بسيار دفاعي) دوست داشتم!
كيوان: يعني چي؟ ما بايد با هم در مورد پول تصميم بگيريم، تو همش اونو به باد مي دي. چطور مي تونيم تا وقتي كه تو اين طور پول خرج مي كني، مسايل پوليمونو حل كنيم.
نوشين: اگه تو اين قدر بلند پرواز نباشي، ما مشكلات مالي نخواهيم داشت.
گر چه آنها به طور ناگهاني وارد يك بحث داغ در مورد پول شدند ، اما اين جنگ در بافت يك حادثه رخ داد، كيوان نگاهي به صورت حساب انداخت و ديد كه نوشين150 هزار تومان خرج كرده است و به دليل اين كه پول ، مسأله داغي براي آنهاست، در هر حادثه مرتبط با پول، بحث هايي در مورد آن اتفاق مي افتد. هر گونه حادثه كوچك درباره پول مي تواند هيجانات منفي مرتبط با مسأله پولي آنها را فرا بخواند.
2-2-8-1-3 مسايل پنهان
مثال:
سميه و حسين از بحث در مورد احساسات منفي شديدشان در مورد مزاحمت خانواده حسين در زمان هايي كه مي خواهند با هم باشند، اجتناب كرده بودند . يك روز بعد از ظهر، آنها براي اولين بار بعد از 3 يا4 هفته، براي گردش بيرون رفتند . در راه ، مادر حسين به تلفن همراه او زنگ زد، هنگامي كه مكالمه طولاني پايان يافت، سميه با حسين شروع به مقابله كرد:
سميه: چرا هميشه اجازه ميدي كه اون مزاحم روابط ما بشه؟ اينم از بعدازظهر امروزمون.
حسين: (واقعاً داغ) دوباره شروع كردي، امروزم كه داريم براي تفريح بيرون ميريم، غُر مي زني.
سميه: (برآشفته) خب، نمي دونستم كه برنام همون اينه كه تو با مادرت حرف بزني.
حسين: (با تمسخر) ها، ها، واقعاً جالبه.
و بعدازظهرشان خراب شد، حتي به پارك نيز نرفتند . آنها شب را در بحث در مورد تلفن مادر حسين و اين كه او مزاحم زندگي شان هست يا نيست؟ گذراندند . اين مسأله ممكن است به ظاهر ، مزاحمت مادر حسين به نظر برسد، اما حقيقت مسأله، دل مشغولي سميه در مورد اهميت و توجه همسرش به او در مقايسه با مادرش است و اين مسأله اي است كه در لفافه وجود دارد ( ماركمن و همكاران، 2010).
2-2-8-1-3-1 قدرت و كنترل
وقتي كه با مسايل مربوط به كنترل در حال دست و پنجه نرم كردن هستيد، با سؤالات مربوط به كنترل و قدرت مواجه مي شويد. چه كسي تصميم مي گيرد كه چه كسي كارهاي منزل را انجام دهد يا در خانواده بودجه را خرج كند؟ آيا آرزوها و نيازهاي شما به اندازه آرزوها و نيازهاي همسرتان مهم اند، يا نوعي عدم تساوي وجود دارد؟ آيا مشاركت شما مهم است، يا تصميمات بدون شما گرفته مي شوند؟ چه كسي مسؤول است؟ آيا احساس مي كنيد كنترل مي شويد؟
هنگامي كه مي خواهيد تصميمات مختلف اتخاذ كنيد ، اين مسايل ممكن است نمود پيدا كنند. كشمكش بر سر قدرت مي تواند در هر چيزي نمود يابد . در مطالعات مختلف مشخص شده كه پول در رتبه اول حوزه هاي مشكل زا قرار مي گيرد. به طوري كه بسياري از تصميمات ما در زندگي ، حول محور پول مي چرخد. اگر مسايل مربوط به قدرت و كنترل در ازدواج تان زياد پيش مي آيد، احتمال دارد كه درباره پول علاوه بر مسايل ديگر، كشمكش زيادي داشته باشيد (ماركمن و همكاران، 2010).
2-2-8-1-3-2 مراقبت و اهميت
موضوع اصلي در مراقبت و اهميت، چگونگي احساس شما از ميزان دوست داشته شدن يا مهم پنداشته شدن از جانب همسرتان است . اين مسايل ، هنگامي برانگيخته مي شوند كه فرد احساس كند همسرش پاسخ گوي نيازهاي مهم هيجاني اش نيست . مريم و مسعود به طور مكرر بر سر اين كه چه كسي بايد لباس ها را اطو كند، مرافعه مي كردند. آنچه كه بحث ميان آنها را شعله ور مي كرد، مسأله اطو كردن لباس ها نبود، بلكه مسأله پنهان اهميت و مراقبت بود . مسعود هميشه اطو كردن لباس هايش را توسط مادرش نشانه عشق او نسبت به خودش مي دانست. به دليل اين كه مريم اين كار را انجام نم يداد، احساس مي كرد كه همسرش او را دوست ندارد. مريم به زعم خودش مي انديشيد: “اون كيه كه به من مي گه لباس هاشو اطو كنم؟ ” و به سادگي از انجام آن كار امتناع مي كرد، ز يرا نمي پذيرفت، كسي به او بگويد كه كاري انجام دهد . بدون به كلام آوردن آن، مريم در حال ابراز يك مسأله پنهان كنترل بود (ماركمن و همكاران، 2010).
2-2-8-1-3-3 قدرشناسي و تأييد
در حالي كه مسايل مربوط به “اهميت” شامل نگراني هايي در مورد مهم بودن و دوست داشته شدن است، مسايل مربوط به قدرشناسي بيشتر به احساس ارزشمند بودن از ديدگاه همسرتان براي آن چه هستيد و آن چه انجام مي دهيد، برمي گردد(ماركمن و همكاران، 2010).
ستاره و سهيل زوجي هستند كه براي اولين بار يكديگر را در حال كار در يك شركت صنايع كشاورزي ملاقات كردند . آنها پس از ازدواج نيز ، كه دو سال از آن مي گذرد ، با هم كار مي كنند. در يك جلسه درماني، 6 ماه پس از ازدواج شان، ستاره مي گويد: “من احساس مي كنم كه ما فقط به دليل منافع اقتصادي با هم ازدواج كرده ايم . سهيل هميشه در مورد فشار اقتصادي، شغلي و خانه جديدمان، مي گويد. اما هنگامي كه درباره كمك بيشتر به او در دفتر صحبت مي كنم، مرا تحقير مي كند. ولي وقتي واقعاً احساس فشار مي كند، بر سر من به دليل كمك نكردنِ بيشتر، فرياد مي زند”.
چند سال پس از ازدواج، اين زوج هنوز نتوانسته اند در مورد بچه دار شدن تصميم بگيرند . ستاره مي ترسد كه با آمدن بچه از همسرش عقب بماند ، او نگران است كه سهيل ارزشي براي كار او در خانه قايل نشود . از سوي ديگر سهيل احساس مي كند به علت شاغل بودن همسرش، نقش او به عنوان نان آور خانواده زير سؤال رفته است و اختيار خانواده را ندارد. چنين مثال هايي رايج هستند ، بسياري از مردان مي گويند كه احساس مي كنند همسران شان به كار آنها، يعني كسب درآمد براي خانواده، ارزش زيادي نمي دهند . به طور مشابه، بسياري از زنان نيز مي گويند كه احساس نمي كنند شوهران شان به آن چه كه در خانه انجام مي دهند چه شاغل و چه خان ه دار بها دهند و آن را قدر بدانند . در هر دوي اين موارد، همسران ممكن است براي قدر شناخته شدن آن چه براي خانواده انجام مي دهند، سخت تلاش كنند، اما سرانجام اگر همسرشان در بيان قدرداني شكست بخورد، برافروخته مي شوند. چند بار شده كه به همسرتان بگوييد چه قدر كارهايي را كه انجام م يدهد، قدر مي شناسيد؟
2-2-8-1-3-4 تعهد
موضوع تعهد، نگراني در مورد مدت زماني است كه تصميم داريد در كنار يكديگر بمانيد . نكته كليدي ، حس امنيت بلند مدتي است كه هر يك در رابطه دارد ، “آيا با من خواهي ماند؟(ماركمن و همكاران، 2010).
محمد و شيرين در جلسه درمان ، بحث هاي داغي در مورد جدا كردن حساب بانكي شان داشتند. هر زمان كه صحبت از پول مي شد، محمد از روي تلخ كامي در مورد حساب جداگانه شيرين شكايت مي كرد. مسأله اصلي ، پول نبود. براي محمد، مسأله پنهان تعهد بود. او يك بار قبل از اين ازدواج كرده بود و همسر سابق اش حساب بانكي جداگانه داشت . او تصميم به ترك محمد بعد از 15 سال گرفت، اين جدايي به دليل اين كه او چندين ميليون تومان در حسابش پس انداز كرده بود، سهل شد . بعد از آن ، هر زمان كه صحبت از پول و حساب ب انكي به ميان مي آمد، او اين موضوع را با افكاري در مورد توانايي شيرين براي ترك او ، پيوند مي داد. شيرين چنين قصدي نداشت، اما به دليل اين كه محمد به طور باز در مورد ترس اش با او صحبت نكرده بود، او واقعاً فرصتي براي كاهش اضطراب همسرش و اثبات تعهدش نسبت به او ، پيدا نكرده بود و مسأله ، تبديل به سوخت سريع الاشتعال براي تعارض شده بود. هنگامي كه تعهد شما به ديگري محكم باشد، با گفتگوي مناسب، نوع عميق تري از ايمني حاصل مي شود. اين، ايمني اي است كه از پيمان پايا براي در كنار ديگري بودن، ياري دادن ديگري در زمان هاي دشوار و عزيز داشتن ديگري براي تمام عمر، نشأت مي گيرد.
2-2-8-1-3-5 تماميت
مسأله تماميت هنگامي كه فكر مي كنيد همسرتان در حال زير سؤال بردن انگيزه ها، ارزش ها و معيار هاي شماست، به صورت يك حادثه فرا خوانده مي شود. خواه اين سؤال واقعي باشد يا تصوري، شما احساس قضاوت شدن مي كنيد و اين موجب تمايل به دفاع از خودتان مي شود(ماركمن و همكاران، 2010). هنگامي كه مينا و محسن بحث مي كنند، هر دو بسيار مطمئن هستند كه منظور ديگري چيست؟ اكثر اوقات آنها مطمئن اند كه منظور د يگري منفي بوده است . هر دو درمانگرند، به طوري كه شما فكر خواهيد كرد هر كدام بهتر مي داند! آنها داراي مشكل جدي تفاسير منفي هستند. در اينجا يك مثال نوعي آورده شده است:
مينا: فراموش كردي لباس ها رو براي خشكشويي ببري.
محسن:(مقداري آشفته) از من نخواستي كه اين كار رو بكنم، از من پرسيدي آيا از آن طرف رد ميشم؟ من هم بهت گفتم نه!
مينا: (از اين كه مي بيند همسرش به نيازهاي او اهميتي نمي دهد، واقعاً خشمگين است)، توگفتي كه انجامش ميدي، ولي اين كار رو نكردي.
محسن: (احساس توهين مي كند) من اهميت مي دم و متنفرم از اين كه بهم بگي اهميتي نمي دم.
محسن به دليل اين كه همسرش او را بي اهميت و بي توجه به نيازهايش مي داند، احساس توهين مي كند. اين حرف ها به احساس او به عنوان يك همسر خوب و خانواده دوست لطمه مي زند. ذهن خواني مينا آتش دفاع محسن را برمي انگيزد و هر كدام با احساس بي اعتبار شدن، گفتگو را خاتمه مي دهند.
اين مثال رو شن مي كند كه چرا ساختار و ايمني ، براي پيشگيري از شعله ور شدن تعارض، لازم است. هنگامي كه محسن حس مي كند ديدگاه اش در مورد خودش به عنوان يك همسر خوب مورد حمله واقع شده است، آتش ، غير قابل كنترل مي شود. هنگامي كه وسوسه مي شويد تا به خودانگاره، ارزش ها و انگيزه هاي همسرتان حمله ور شويد، مراقب باشيد ، در حال دامن زدن به آتش ها هستيد (اقتباس از ماركمن و همكاران، 2010).
2-2-8-1-3-6 پذيرش، خط نهايي
به نظر مي رسد مسأله اي اوليه وجود دارد كه مي تواند همه مسايل فهرست شده در اينجا را پوشش دهد و آن آرزوي پذيرش است . گاهي اوقات اين آرزو بيشتر به صورت ترس از طرد شدن احساس مي شود، اما مسأله زيربنايي يكي است . در عميق ترين سطح، در يك رابطه افراد براي در يافت پذيرش و اجتناب از طرد برانگيخته مي شوند . اين مسأله (ترس از طرد) هم نيازهاي عميق ما را براي احترام، پيوند، ايمني و پذيرش از جانب همسر بازنمايي مي كند و هم بسياري ديگر از مسايل پنهان را بر مي انگيزد. بدبختانه، ترس موجه است . ازدواج شامل دو فرد غير كاملي است كه مي توانند عميقاً به يكديگر صدمه بزنند . مي توانيد ببينيدكه اين ترس از طرد شدن به شيوه هاي مختلفي خودش را نشان مي دهد. به عنوان مثال؛ برخي افراد از اين كه كاري را به شيوه اي معين انجام دهند و همسرشان آنها را طرد كند، مي ترسند . اغلب افراد خواسته هاي شان را غيرمستقيم بيان مي كنند، زيرا نمي خواهند براي بيان واضح تر آرزوهاي شان خطر كنند و با بيان خواست ه هاي شان به طور بازتر، آسيب پذيرتر شوند. به عنوان مثال؛ شما ممكن است بگوييد، “دوست نداري امشب با هم باشيم”؟ به جاي “من دوست دارم امشب باهم باشيم “. هنگامي كه يك فيلتر خود حمايت گرانه باعث مي شود كه شما آرزوهاي تان را به اين شيو ه ابراز كنيد، اين نگراني ها به وسيله ترس از طرد فرا خوانده مي شوند (ماركمن و همكاران، 2010).
گاهي افراد به روش هاي ديگري مسايل پنهاني پذيرش و طرد را نشان مي دهند. مثال امير و بهناز و مشكل شان را با سفر ساليانه ا مير در نظر بگيريد . امير و بهناز ، 17 سال است كه ازدواج كرده اند و در كل ، زندگي خوبي دارند . آنها داراي4 بچه، از سن 7 تا15 سال هستند . آنها بيشتر مسايل شان را خوب حل مي كنند. آنها به طور منظم در مورد مسايل مهم گفتگو مي كنند، ولي يك مسأله وجود دارد كه آنها هرگز آن را به طور كامل حل نكرده اند.
سالي يك بار امير با دوستان اش به مدت دو هفته به مسافرت مي رود. آنها يك ويلا اجاره مي كنند و در آنجا مي مانند. بحث زير هميشه اتفاق مي افتد، در آخرين سفر كه امير مي خواست در ساعت 5 صبح به سفر برود، بحث زير

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع رفتارهای غیرکلامی، مشاوره زناشویی، میزان شادکامی، روابط همسران