منبع پایان نامه ارشد با موضوع قرآن کریم، شیعه امامی، فقه امامیه، آزاد اندیشی

دانلود پایان نامه ارشد

رایاری نفرما.(همان)
بزرگترین صحابی پیامبر، اول مسلمان امیر المومنین علی– علیه السلام- فرمود:
«دو نفربه من ظلم کرده اند: دوست افراط گر و غالی و دشمن کینه توز.»(همان)
اهل بیت و دانشمندان شیعی تقدس صوری و ظاهری غلات را خطر جدی و واقعی برای اسلام می دانستند. دلیل لعن و نفرین غلات توسط پیشوایان تشیع، عدم اصلاح غلات به وسیله پند و اندرز و دلیل و برهان بود؛ زیرا آنها پا را از حدود فراتر گذاشته و غیرقابل تحمل می شدند. به همین ائمه به شدت با آنان مبارزه می کردند.
حضرت امام رضا-علیه السلام-در مورد غلات و مفوضه فرمود:
«مسرورانه و مشفقانه به تمامی اسلام پژوهان و شیعه پژوهان اطمینان می دهیم که در تمامی آثار، کتب، تالیفات، مقالات، مناظرات مربوط به شیعه امامیه اثنی عشریه، در تمامی منابع معتبر مکتب بزرگ اسلامی تشیع حتی یک موردکه ادعای الوهیت و غلو نسبت به علی علیه السلام و اهل بیت علیه السلام درآن باشدی افت نخواهد شد.»(انصاری بویر احمدی، 1389، 115)
به حق می توان گفت ادعای غلو درحق شیعیان گناهی بزرگ نابخشودنی است. در جهان کنونی که دروازه اطلاعات به روی همه بازاست و جمیع منابع شیعه امامیه در دسترس می باشد اگرراست می گویند تنها یک منبع معتبر و مورد تائید شیعه را به ما نشان بدهند. آیا نویسنده منصفی می تواند ادعا کند که فریاد بلند تشیع مبنی بر شیعه نبودن اهل حق علی اللهی ها-رانشنیده و نخوانده است؟
مگرنه این است که پیشوایان و بزرگان مکتب تشیع بادلائل مستند و برهان قاطع، پیوسته اعلام داشته اند که از غالیان متنفر و منزجر بوده اند؟ پیوسته اعلام داشته اندکه نه تنها غلات از شیعه نیستند بلکه از دشمنان تشیع و دست پرورده های مخالفان و معاندان تشیع بوده و هستند.
دانشمندان مکتب اهل بیت-علیه السلام- سودمندانه این حقیقت تلخ رابیان می دارندکه اینگونه نسبت های ناروا به این مکتب و فرهنگ، تنها با هدف تحقیر و توهین و برچسب انحراف وخروج از مذهب صورت می گیرد.
«شگفتا! چه داوری و معامله تلخی است که نسبت به امامان هدایت و عالمان بزرگ شیعه روا می دارند. افتخار شیعیان همواره تکیه برقرآن کریم، سیره و سنت رسول الله-صلی الله علیه و اله- و اهل بیت علیه اسلام- اطهر او بوده است. فقه پویا و عقل گرایانه، آزاد اندیشی علمی و تطورات فکری و منطقی و استدلالی در تمسک به معارف متعالی اسلام، که در تقابل جدی و ضدیت کامل با غلو است، ازافتخارات شیعیان مکتب اهل بیت-علیه السلام- بوده و خواهد بود.
برادران و خواهران مسلمان، محقق عزیز؛ رونق و رواج بازار شبهه پراکنی بر ضد ارزش ها و عقاید دینی بویژه کتب شیعی از نقشه های استثمار و استکبار جهانی است که قصد صید ماهی از آب گل آلود را دارند. آیا جریان تهاجم و شبیخون وسیع فرهنگی برضدآموزه ها و سنت های دینی درانواع مکاتب مسلمانان کاملاً ملموس و محسوس نیست؟»(انصاری بویر احمدی،1389،132)
برادران وخواهران مسلمان امید است که درعصر انفجار اطلاعات، امواج سهمگین مطبوعاتی و الکترونیکی و توطئه های دشمنان اسلام و مسلمین باعث انسداد باب انصاف و عقلانیت نگردیده و به دور از هرگونه نسبت های ناروا و مطلق پنداری های غیر واقعی و تعصبات بی جا و جاهلانه، همچون اتهام واهی غلو به شیعیان در پرتو سیرت و سنت رسول خدا و اهل بیت اطهارش و در پرتو آموزه های وحیانی قرآن کریم موفق به فراگیر نمودن فهم دینی و گسترش اسلام عزیزگردیم.
2-28- غلو از دیدگاه علماء و متفکرین تشیع:
حساسیت پرچم داران مکتب تشیع در مورد عقایدغلات به قدری زیاد است که نه تنها متقدمان و متاخران از علمای سلف شیعه بلکه معاصران نیز به صورت مستقل به این پدیده شوم پرداخته، دراین خصوص نوشته شود. علما و دانشمندان شیعه ظهور و بروز غالی گری را از آسیب ها و امراض خطرناک فکری در ابعاد فردی واجتماعی و دینی دانسته اند. عالمان شیعی با الهام از برائت و بیزاری پیشوایان خود، وظیفه خویش را مبارزه همه جانبه علمی با غلات دانسته و به هر طریق ممکن نظریا گویشی رابیان کرده اند.
اندیشمندان شیعی در نوشته ها و کتاب های خود گروه های مختلف غالی و عقاید آنان را مورد بررسی دقیق قرار داده، با بیان شواهد محکم، دلائل متقن از آیات قرآن روایات واحادیث پیامبر اسلام و اهل بیت– علیه السلام- ، سست و بی اساس بودن معتقدات و انگیزه های باطلشان را اثبات نموده اند.
2-29- انگیزه نسبت دادن غلو به شیعیان:
«غالی شمردن شیعیان از طرف قلم بدستان و مزدوران قدرت های حاکم و غاصب درگذشته و حال صورت می گرفته است. هدف اصلی آنان مخدوش نمودن چهره و سیمای نورانی اهل بیت– علیه السلام- وپیروان آنان بوده است؛ آنان تلاش می کردند تا دوستداران و پیروان اهل بیت– علیه السلام-را در زمره گمراهان نشان دهند. با عنایت و التفات به مبارزه و شورش شیعیان بر ضد حاکمان ستمگر و بی عدالت، انگ غلو را به عنوان حربه علیه آنان به کارگیرند تا سبب دوام حکومت نامشروعشان را فراهم آورن.
نویسندگان بی انصاف آنان سعی داشتند آغاز تشیع را با پیدایش غلات یکی دانسته و از قداست شیعیان در انذار عمومی بکاهند تا بدین وسیله به اهداف خویش که جلوه دادن تشیع به عنوان مکتبی افراطی، فرقه ای صاله و خارج ازدین اسلام است، نائل آیند.
آشوب طلبان فتنه جو که خود دارای اندیشه های التقاطی و در واقع باطل گرایان حق نما هستند چنان بالطایف الحیل، مکتب الهی تشیع را نسبت به غلو مورد هدم و هجمه و تخریب قرار داده و القاء شبهه نموده اند که عالمان غیر معتقد به غالی گری در تشیع نیز به گونه ای غیرمستقیم شیعه را دخیل دانسته اند.» (انصاری بویر احمدی،1389،137)
بامطالعه و تحقیق بعضی گفته اند: «اصل غلو عقاید معتدل شیعه بوده است که اذهان ضعیف و نیز مغرض،آنها را از حد منطقی خود خارج کرده و به غلوکشانیده است.» (جعفریان، 1368، 110)
لازم است در پاسخ به این گروه باید گفت :
«اصل غلو از ابتدای تاریخ بشر و از همان زمانهای بت پرستی و از زمان فراعنه مصر که ادعای خدایی داشتند و از زمانی که یهود عزیز را پسر خداوند و از زمانی که مسیحیان مسیح را پسر خداوند و… می دانستند وجود داشته است. بنا براین اصل غلو، مبالغه های بیش ازحد، اوهام خیالات وخرافات مختلف در ادوار مختلف تاریخ بشر بوده است.»(انصاری بویراحمدی، 1389، 137)
2-30- انگ غلو به راویان و محدثان شیعه:
«آنانی که خلاف وحکومت بیشتر از حقیقت و اسلامیت برای آنها اهمیت داشت و ذوقیات خود را برای واقعیات تحمیل می کردند؛ ترفندهای خاصی مانند بدعت و تحریف غلو را بهانه ای برای عدم پذیرش روایت شیعیان قرار می دادند؛ زیرا اینان مستندات محکمی دراینکه همه راویان و محدثان شیعی را متهم به بدعت کنند نداشتند و از طرفی به دنبال راهی برای مبارزه با آنان بودند که به لطف خداوند منان تاکنون موفق به این کارنشده اند. محدودگری افراطی، واگرایی، فتنه جویی و خارج شدن ازطریقه و نظریه اعتدال است. این روش رامی توان از مبانی اسلام اموی دانست که هرگز درکی از مصالح عمومی اسلام نداشته و با نادیده گرفتن اصول و قواعد ارزشی، تصمیم و موضع نادرست اتخاذ می نمودند.»(انصاری بویر احمدی،1389،137)
2-31- تهمت وافتراء نسبت به تشیع:
عقاید و دیدگاه تشیع درمورد غلو و غلات بسیار واضح وجای هیچ ابهامی باقی نگذاشته است. با این وجود برخی قلم به دستان نابخردانه شیعه را در باب غلو مورد هجمات فراوان قرار داده اند. شگفتا که بدون ارائه هیچ گونه دلیل و مدرکی شیعه راهم ردیف غلات قرار داده اند.
2-32- نسبت غلو به اهل بیت:
شیعه پیوسته مورد آماج حملات کینه توزان و بدخواهان بوده است.
«یکی از این موج های سهمگین اتهام غلو به شیعیان مخصوصاً بزرگان وعلمای تشیع است اما در بازاربی حیایی، گاهی اوقات به جایی می رسد که اهل بیت پیامبر- صلی الله علیه و اله- و ائمه معصوم علیه السلام نیزاز خنجرکین دشمنان درامان نمی ماند. مصیبت آنجا مضاعف می گرددکه با گذشت زمان، روشن شدن حقائق و امکان تحقیق عالمانه و منصفانه هنوز برخی نویسندگان نه تنها عالمان مکتب تشیع بلکه پیشوایان وائمه معصوم این مکتب را متهم به غلو می کنند. نویسندگانی ازبزرگان اهل سنت، اهل بیت-علیه السلام – را نیز از غلات به شمار می آورد.
« شگفتا! نویسندگانی چون عبدالله قمیصی عقایدی را به عنوان عقاید غلو آمیز به شیعیان نسبت می دهد که تعجب هراسلام شناس منصفی را برمی انگیزد. نه تنها محققین و روشن فکران اهل سنت همچون دکتر حامد حنفی بلکه رهبران دینی اهل سنت نیز به حقانیت تشیع پی برده اند و اعتراض دارند.» (انصاری بویر احمدی،1389،143)
شیخ محمود شلتوت منفتی دانشگاه الازهر: این شخصیت علمی، مذهبی و برجسته اهل سنت فتوا داده است: «مذهب جعفری که به مذهب شیعه دوازده امامی معروف است، مانند مذاهب اهل تسنن تعبد را شرعاً جایز می داند. به همین خاطر باید مسلمانان این را بدانند و از تعصبات باطل خود نسبت به یک مذهب خاص دست بردارند. همه مجتهدند و نزد خداوند پذیرفته شده هستند و هر کس که مجتهد نیست، می تواند از آنان تقلید کند و طبق فتوای فقهی آنان عمل کند. در این باره فرقی میان عبادات و معاملات نیست.» (رضوانی،1390،387)
بااندکی تامل و دقت درسخنان فوق مظلومیت تشیع که آماج حملات متعصبان بوده است، مشهود می گردد. گستره فداکاری و تلاش شیعیان در تاریخ از چنان عظمتی برخورداربوده است که با وجود این همه تهمت و افتراء هنوز هم اندیشمندان بزرگ فرقه های اسلامی با همه وجود، خدمات بسیارگرانبها و تلاش های علمی فوق العاده در راه اعتلای اسلام عزیز و حقانیت و سلامت تشیع را به صراحت بیان می دارند. متاسفانه برخی از پژوهشگران و محققان مسلمان نیز بدون این که حقیقت اهداف خاورشناسان را بدانند، از آراء و نظریه های آنان تبعیت کردند…شیعیان از روی شواهد و ادله ای که درکتاب و سنت وجود دارد از علی -علیه السلام-پیروی می کنند. و شیعه او هستند. سخنان استاد عبدالفتاح عبدالمقصود در معرفی تشیع به عنوان مذهبی الهی و سالم قابل توجه و دارای نکات فراوانی است.
وی معتقد است:
«به نظر من شیعه نماد صحیح اسلام و آینه صیقل داده شده آن است. هر که بخواهد اسلام را ببیند باید به اعتقادات و کردارهای شیعه بنگرد. تاریخ گویاترین شاهد برای خدمات بزرگ شیعه در عرصه دفاع از اعتقادات اسلامی است. علمای بزرگ شیعه در عرصه های گوناگون نقشی را ایفا کردند که هیچ کس از عهده آن برنمی آمد، جنگیدند، تاختند و درراه اعتلای اسلام انتشار تعالیم گرانبهای آن، آگاه کردن مردم و راهنمایی آنان به سوی قرآن فداکاری های بزرگی کردند.»(رضوانی،1390،388)
خلاصه ی فصل دوم:
1. قرآن کریم و احادیث اسلامی و هم چنین عقل، در برابر بدعت گذاران، تحریف گران و غالیان موضع یکسانی دارند بدعت را مردود شناخته اند و به شدت با بدعت و بدعت گزار به مقابله برخاسته اند زیرا تصرف در دین، نوعی تعدی به حقوق ویژه الهی است.
2. بدعت یعنی نو آوری و آفریدن چیزی بدون الگو است و در اصطلاح یعنی افزودن چیزی بر دین یا کاستن از آن که حرام است.
3. نوعی از بدعت وجود دارد که چه بسا این گونه بدعت ها بسیارخوب مفید و سازنده باشد مانند اختراعات، اکتشافات، علوم ماده و طبیعی و…
4. یکی از مهمترین و اصلی ترین علل پذیرش و گسترش خرافات ،جهل و نادانی است که ریشه بسیاری از این خرافات را می بایست در این جا جستجوکرد .
5. قرآن کریم به شدت از غلو نهی می کند و همچنین عقاید و دیدگاه تشیع باعث شده جای هیچ ابهامی وجود نداشته باشد.
6. مصیبت آنجا مضاعف می گرددکه با گذشت زمان، روشن شدن حقائق و امکان تحقیق عالمانه و منصفانه هنوز برخی نویسندگان نه تنها عالمان مکتب تشیع بلکه پیشوایان و ائمه معصوم این مکتب را متهم به غلو می کنند. نویسندگانی از بزرگان اهل سنت، اهل بیت-علیه السلام – را نیز از غلات به شمار می آورد.

فصل سوم:
بدعت قمه زنی و عزاداری از منظرفقه امامیه

یکی از بدعت ها و تحریف ها که متاسفانه در این چند سال

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امیرالمومنین، جامعه اسلامی، مذاهب اسلامی، فلسفه اسلامی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام حسین، صحیفه سجادیه، مفاتیح الجنان، مقام معظم رهبری