منبع پایان نامه ارشد با موضوع فقه الحدیث، امام خمینی، علم سیاست، ولایت فقیه

دانلود پایان نامه ارشد

اول، [بی‌جا]، عالم الكتب، 1429ق ، ج2، ص1133
6 . فراهیدی، العین، ج7، ص 336؛ ابن منظور، لسان العرب، ج6، ص 108
7 . أندلسي، ابن سعيد، نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب، تحقیق نصرت عبد الرحمن، اردن، مكتبة الأقصى، بی تا، ص56
8 . أبو يعلى، محمد بن الحسين(م 458ق)، الأحكام السلطانية، تحقیق محمد حامد الفقي، چاپ دوم، بیروت، دارالكتب العلمية، 1421 ق، ص23
9 . Frankl
10 . Machiavell
11 . Neche
12 . Maurice Duverger
13 . دوورژه، موریس، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، چاپ اول، تهران، میزان، 1386ص 18
14 . وینسنت، اندرو، نظریه های دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ هشتم، تهران، نی، 1391، صص 18- 21
15 . این معنای از سیاست از سخنان امام با پاکروان اتخاذ شده است؛ پاکروان در حصر به امام(ره) می‌گوید: «آقا! سياست عبارت از دروغگويى است، عبارت از خُدعه است، عبارت از فريب است، عبارت از پدرسوختگى است، اين را بگذاريد براى ما. من به او گفتم: اين سياست مال شماست… اين سياست هيچ ربطى به سياست اسلامى ندارد، اين سياست شيطانى است» ر.ک: خمینی، روح الله، صحیفه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1387ش، ج9، ص333، ج13، ص432
16 . جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، چاپ دهم، قم، اسراء، 1389؛ ص 77
17 . وی مبنای خود را این گونه مستدل می‌سازد: «وإنّما الفرق بين الدين والدّنيا اختلاف الدارين من الدّنيا والآخرة فقط، والحكم هاهنا الحكم هناك» ر.ک: جاحظ، عمرو بن بحر(م 255ق)، الرسائل السياسية، بیروت، دار ومكتبة الهلال، بی‌تا، ص 70
18 . جاحظ گاه از این واژه به امر و نهی تعبیر می‌نماید و معتقد است همان گونه که خداوند بندگانش را با بشارت به بهشت و ترس از جهنم به طاعت سوق می‌دهد حاکم نیز باید به همین شیوه مردم را به فرمانبرداری از خویش فراخواند.
19 . جاحظ، الرسائل السياسية، ص 70
20 . کواکبی، عبد الرحمن بن أحمد(م.1320ق)، طبائع الاستبداد و مصارع الاستعباد، حلب، المطبعة العصرية، بی‌تا، ص13
21 . Raymond Aron
22 . دوورژه، اصول علم سیاست، ص 8
23 . امام خمینی، صحیفه، ج13، ص432
24 . همان، ص434
25 . همان، ص 432
26 . ، همان، ص 435
27 . خمینی، صحیفه، ج3، ص229
28 . همان، ج2، ص30؛ ج6، 204
29 . همان، ج10، ص19
30 . همان، ج10، ص32
31 . همان، ج3، ص370
32 . همان، ج5، ص 159
33 . همان، ص 3، ص 228
34 . همان، ج4، ص 29
35 . همان، ص 432
36 . همان، ج13، ص 432
37 . همان، ص 432
38 . همان، ج4، ص 29
39 . همان، ج6، ص 42، ص 287
40 . همان، ج6، ص 468
41 . همان، ج13، ص435
42 . همان، ج18، ص 424
43 . همان، ج20، ص 114
44 . خردمند، محمد، اصطلاحات سیاسی قرآن، علوم سیاسی، سال چهارم، شماره 15، 1380ش، ص60
45 . ر.ک: بقره: 17-19؛ فتح:29؛ رعد:17
46 . ر.ک:مائده: 51؛ 54-57؛ ممتحنه:1
47 . كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق(م329ق)‏، الكافي، تحقیق علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران، دارالكتب الإسلامية، 1407ق، ج1، ص 267
48 . همان، ج1، ص 29
49 . قزوينى، ملاخليل بن غازى‏(م 1089ق‏)، الشافي في شرح الكافي، تحقیق محمد حسین درایتی، چاپ اول، قم، دارالحدیث، 1429ق، ج1، ص283
50 . تميمى آمدى، عبد الواحد بن محمد(م.550 ق)، تصنيف غرر الحكم و درر الكلم‏، تحقیق مصطفی درایتی، چاپ اول،قم‏، دفتر تبليغات‏، 1366 ش، ص340
51 . همان، ص346
52 . شريف الرضى، محمد بن حسين(م 406 ق‏)‏، نهج البلاغة( للصبحي صالح)، تحقیق فیض الإسلام، چاپ اول‏، قم، هجرت‏، 1414 ق، ص489
53 . همان، ص 82
54 . همان، ص 47
55 . همان، ص 120؛ ص 346؛ ص380 ؛ص 427
56 . همان، ص 49(خطبه شقشقیه)
57 . قزوينى، ملاخليل بن غازى‏(م 1089ق‏)، الشافي في شرح الكافي، تحقیق محمد حسین درایتی، چاپ اول، قم، دارالحدیث، 1429 ق، ج1، ص 283
58 . مجلسى، محمدتقى بن مقصودعلى‏(م. 1070 ق‏)، لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقيه، چاپ دوم، قم، موسسه اسماعیلیان، 1414 ق، ج8، ص680؛ همو، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، تحقیق حسین موسوی کرمانی، چاپ دوم‏، قم، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، 1406ق، ج5، ص460
59 . حافظ برسى، رجب بن محمد(813 ق)، مشارق أنوار اليقين في أسرار أمير المؤمنين عليه السلام، تحقیق علی عاشور، چاپ اول، بيروت، ‏ أعلمي، 1422ق، ص 76
60 . فضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث، بیروت، دارالمؤرخ العربی، 1414ق، ص 140-158
61 . غروی نائینی، نهله، فقه الحدیث و روشهای نقد متن، تهران، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1391ش، ص73-91
62 . عثمان فلاته، عمر بن حسن (1419ق)، الوضع فی الحدیث، بیروت، موسسه مناهل العرفان، 1401ق، ج1، ص 241
63 . صبحي صالح، ابراهیم(م 1407ق)، علوم الحديث ومصطلحه، چاپ پانزدهم، بیروت، دارالعلم للملايين، 1984م، ص 286
64 . حاج حسن، حسین، نقد الحدیث فی علم الروایه و علم الدرایه، بیروت، 1405ق، ج1، ص 376
65. برای آگاهی از نمونه جعلیات غلات ر.ک: غروی، فقه الحدیث و روش های نقد متن، ص72
66 . فضلی، اصول الحدیث، ص147
67 . همان، ص151
68 . گرامی، محمد هادی، نخستین مناسبات فکری تشیع(بازخوانی مفهوم غلو در اندیشه جریان های متقدم امامی)، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1391ش، ص58
69. فراهیدی، العین، ج 2، ص 195؛ راغب نیز با استناد به آیه 46 سوره مبارکه نساء، انتقال و جابجایی از جایگاه اصلی را در معنای وضع آورده است. ر.ک: راغب اصفهانى، حسين بن محمد(قرن6)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق صفوان عدنان داودى، بيروت: دارالعلم، دمشق: الدارالشامية، 1412ق، ج 1، ص874
70. زبیدی، تاج العروس، ج 5، ص 544؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 8، ص396؛ طريحى، فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق سيد احمد حسين، چاپ سوم، تهران، كتابفروشى مرتضوى، 1375ش، ج 4، ص404
71 طریحی، مجمع البحرین، ج 4، ص404
72. راغب اصفهانی، المفردات في غريب القرآن، ج 1، ص874
73. فراهیدی، العین، ج 1، ص 229؛ فيومى، احمد بن محمد، المصباح المنير، [بی‌جا]،[بی‌نا]،[بی‌تا]، ج 2، ص 102
74. ابن منظور، لسان العرب، ج 11، ص 110
75. طریحی، مجمع البحرین، ج 5، ص 238 همچنین وی جعل را اعم از صنع می‌داند.
76. سیوطی، جلال الدین(م911ق)، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، تحقیق أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، [بی‌جا]، دارالطیبه، [بی‌تا]، ج1، ص323؛ ابن عراق الكناني، نورالدين(م 963 ق)؛ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، تحقیق عبد الوهاب عبد اللطيف, عبد الله محمد الصديق الغماري، الطبعة الأولى، بیروت، دار الكتب العلمية، 1399، ج 1، ص 5
77. ر.ک: مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، تحقیق محمد رضا مامقانی، چاپ اول، قم، آل البیت، 1411ق، ج 1، ص398؛ عاملی (شهیدثانی)، زین الدین بن علی، الدرایه، چاپ سوم، قم، انتشارات فیروزآبادی، 1368ش، ص 69 و نیز ر.ک: قاسمی، جمال الدین (1332)؛ قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، بیروت، دارالکتب العمیه، [بی‌تا]، ص150 با اندکی تغییر در تعریف: «هو الكذب المختلق المصنوع»
78. ابوریه، محمود، اضواء علی السنة المحمدیه، چاپ پنجم، بیروت، موسسه الاعلمی، بی‌تا، ص 119
79 . مسعودی، عبدالهادی، وضع و نقد حدیث، تهران، سمت، 1389ش
80. ر.ک: سیوطی، تدریب الراوی، ج1، ص323، ابن عراق، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، ج1، ص 5؛ ابوریه، الأضواء، ص 119؛ عثمان فلاته، الوضع فی الحدیث، ج 1، ص 108
81. ر.ک: قاسمی، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، ص150
82. معمر بن راشد، أبو عروة البصري(م 153ق)، لجامع، تحقیق حبيب الرحمن الأعظمي، الطبعة الثانیه، پاکستان، المجلس العلمی، 1403، ج 1، ص 261؛ ابن وهب، عبدالله (م 197)، الجامع، تحقیق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب – الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الطبعة الاولی، [بی‌جا]، دارالوفاء، 1425ق، ج1، ص60؛ طيالسي، أبي داود(م 204 ق)، مسند، تحقیق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، الطبعة الاولی، مصر، دارهجر، 1419، ج1 ، ص261؛ أحمد بن حنبل، أبو عبدالله (م 241ق)، مسند، تحقیق أحمد محمد شاكر، الطبعة الولی، قاهره، دارالحدیث، 1416 ق، ج 1، ص416؛ بخاری، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقیق محمد زهير بن ناصر الناصر، الطبعة الاولی، [بی‌جا]، دار طوق النجاة، 1422، ج1، ص33؛ القشيري النيسابوري، مسلم بن الحجاج (م 261 ق)، صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، [بی‌تا]، ج1، ص10؛ ابن بابويه، محمد بن على‏(381 ق‏)، من لا يحضره الفقيه‏، تحقیق علی اکبر غفاری، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1413 ق، ج4، ص365
83. ر.ک: معمر بن راشد، الجامع، ج 11، ص 261؛ شافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس(م 204 ق)، المسند، بیروت، دارالكتب العلمية، 1400 ق، ج 1، ص302؛ علي بن الجَعْد، ابن عبید (م 230 ق)، مسند ابن الجعد، تحقيق عامر أحمد حيدر، چاپ اول، بیروت، مؤسسه نادر،1410ق، ج 1، ص 302؛ احمد بن حنبل، مسند، ج 1، ص 304؛ بخاری، صحیح، ج 1، ص 33؛ ترمذي، أبو عيسى (م 279ق)، الجامع الكبير (سنن الترمذي)، تحقیق بشار عواد معروف، بیروت، دار الغرب الإسلامي، 1998 م؛ ج 4، ص 332؛ نسائی، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني (م 303 ق)، السنن الكبرى، تحقیق حسن عبد المنعم شلبي، چاپ اول، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1421ق، ج5، ص393؛ طحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد(م321 ق)، شرح مشكل الآثار، تحقيق شعيب الأرنؤوط، چاپ اول، [بی‌جا]، مؤسسة الرسالة، 1415 ق، ج1، ص352
84. برای نمونه ر.ک: طیالسی، مسند، ج1، ص79؛ شافعی، مسند، ج1، ص239؛ احمد بن حنبل، مسند، ج 1، ص366؛ طحاوی، شرح مشکل الآثار، ج1، ص354؛ ابن حبان، أبو حاتم (م 354ق)؛ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، تحقیق شعيب الأرنؤوط، الطبعة الأولى بیروت، مؤسسة الرسالة، 1408 ق، ج 1، ص210؛ كلينى، الكافي، ج 1، ص 159، ج4، ص187
85. ابو ریه، الأضواء، ص60
86. كشى، محمد بن عمر (قرن4)، رجال الكشي- اختيار معرفة الرجال (مع تعليقات مير داماد الأسترآبادي)، تحقیق مهدی رجائی، چاپ اول، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1363 ق، ج 2، ص 491
87. همان، ص779
88 . إِنَّ فِي أَيْدِي النَّاسِ حَقّاً وَ بَاطِلًا وَ صِدْقاً وَ كَذِباً وَ نَاسِخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْكَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ [وَهَماً] وَهْماً وَ [قَدْ] لَقَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى عَهْدِهِ حَتَّى قَامَ خَطِيباً فَقَالَ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ إِنَّمَا أَتَاكَ بِالْحَدِيثِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ لَيْسَ لَهُمْ خَامِسٌ‏ رَجُلٌ مُنَافِقٌ مُظْهِرٌ لِلْإِيمَانِ مُتَصَنِّعٌ بِالْإِسْلَامِ لَا يَتَأَثَّمُ وَ لَا يَتَحَرَّجُ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مُتَعَمِّداً فَلَوْ عَلِمَ النَّاسُ أَنَّهُ مُنَافِقٌ كَاذِبٌ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَ لَمْ يُصَدِّقُوا قَوْلَهُ وَ لَكِنَّهُمْ قَالُوا صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ (ص) رَآهُ وَ سَمِعَ مِنْهُ وَ لَقِفَ عَنْهُ فَيَأْخُذُونَ بِقَوْلِهِ وَ قَدْ أَخْبَرَكَ اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِمَا أَخْبَرَكَ وَ وَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ بِهِ لَكَ ثُمَّ بَقُوا بَعْدَهُ فَتَقَرَّبُوا إِلَى أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَ الدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِ وَ الْبُهْتَانِ فَوَلَّوْهُمُ الْأَعْمَالَ وَ جَعَلُوهُمْ حُكَّاماً عَلَى رِقَابِ النَّاسِ فَأَكَلُوا بِهِمُ الدُّنْيَا وَ إِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمُلُوكِ وَ الدُّنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ فَهَذَا أَحَدُ الْأَرْبَعَةِ وَ رَجُلٌ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئاً لَمْ يَحْفَظْهُ عَلَى وَجْهِهِ فَوَهِمَ فِيهِ وَ لَمْ يَتَعَمَّدْ كَذِباً فَهُوَ فِي يَدَيْهِ وَ يَرْوِيهِ وَ يَعْمَلُ بِهِ وَ يَقُولُ أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ لَمْ يَقْبَلُوهُ مِنْهُ وَ لَوْ عَلِمَ هُوَ

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آستان قدس رضوی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ترتیب نزول، مجمع البیان، جوادی آملی، فیض کاشانی