منبع پایان نامه ارشد با موضوع فرق و مذاهب، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
118
34/2
34/2
34/2

خيلي کم
97
28/1
28/1
62/3

کم
77
22/3
22/3
84/6

متوسط
35
10/1
10/1
94/8

زياد
7
2/0
2/0
96/8

خيلي زياد
11
3/2
3/2
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4- 34) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «داشتن مشکل در برقراري رابطه تکلمي مناسب با هم اتاقي‌ها» تنها 2/3 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 2 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 1/10 درصد در حد متوسط، 3/22 درصد در حد کم، 1/28 درصد در حد خيلي‌کم، در برقراري رابطه تکلمي مناسب با هم اتاقي‌ها دچار مشکل بودند و 2/34 درصد نيز بيان کردند که اصلاً در برقراري رابطه تکلمي با هم اتاقي‌ها مشکلي نداشتند.

شکل(4- 34) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان داشتن مشکل در برقراري رابطه تکلمي مناسب با هم اتاقي‌ها

جدول(4- 35) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان داشتن مشکل برقراري رابطه تکلمي مناسب با شهروندان يزدي(جهت خريد و …)
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
58
16/8
16/8
16/8

خيلي کم
88
25/5
25/5
42/3

کم
79
22/9
22/9
65/2

متوسط
57
16/5
16/5
81/7

زياد
35
10/1
10/1
91/9

خيلي زياد
28
8/1
8/1
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4- 35) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «داشتن مشکل در برقراري رابطه تکلمي مناسب با شهروندان يزدي(جهت خريد و…)» تنها 1/8 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 1/10 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 5/16 درصد در حد متوسط، 9/22 درصد در حد کم، 5/25 درصد در حد خيلي‌کم، در برقراري رابطه تکلمي با شهروندان يزدي دچارمشکل بودند و 8/16 درصد نيز بيان کردند که اصلاً در برقراري رابطه تکلمي با شهروندان يزدي مشکلي نداشتند.

شکل(4- 35) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان داشتن مشکل برقراري رابطه تکلمي مناسب با شهروندان يزدي(جهت خريد و …)

جدول (4- 36) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان درگيري‌هاي لفظي با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
123
35/7
35/8
35/8

خيلي کم
89
25/8
25/9
61/6

کم
55
15/9
16/0
77/6

متوسط
41
11/9
11/9
89/5

زياد
17
4/9
4/9
94/5

خيلي زياد
19
5/5
5/5
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4- 36) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان درگيري‌هاي لفظي با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر» تنها 5/5 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 9/4 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 9/11 درصد در حد متوسط، 16 درصد در حد کم، 9/25 درصد در حد خيلي‌کم، با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر درگيري‌هاي لفظي داشتند و 8/35 درصد نيز بيان کردند که اصلاً با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر درگيري‌هاي لفظي نداشتند.

شکل (4- 36) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان درگيري‌هاي لفظي با دانشجويان قوميت‌هاي ديگر

جدول(4-37) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نزاع و درگيري با فرق و مذاهب ديگر (اختلاف شيعه و سني)
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
195
56/5
56/7
56/7

خيلي کم
70
20/3
20/3
77/0

کم
41
11/9
11/9
89/0

متوسط
24
7/0
7/0
95/9

زياد
3
0/9
9/0
96/8

خيلي زياد
11
3/2
3/2
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-37) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان نزاع و درگيري با فرق و مذاهب ديگر (اختلاف شيعه و سني)» تنها 2/3 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 9/0 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 7 درصد در حد متوسط، 9/11 درصد در حد کم، 3/20 درصد در حد خيلي‌کم، با فرق و مذاهب ديگر درگيري ‌و نزاع داشتند و 7/56 درصد(بيش از نيمي از پاسخگويان) نيز بيان کردند که اصلاً با فرق و مذاهب ديگر درگيري ‌و نزاع نداشتند.

شکل(4-37) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب نزاع و درگيري با فرق و مذاهب ديگر (اختلاف شيعه و سني)

جدول(4- 38) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نفوذ عرفان‌هاي کاذب در محيط خوابگاه
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
152
44/1
44/2
44/2

خيلي کم
67
19/4
19/5
63/7

کم
52
15/1
15/1
78/8

متوسط
45
13/0
13/1
91/9

زياد
14
4/1
4/1
95/9

خيلي زياد
14
4/1
4/1
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 38) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان نفوذ عرفان‌هاي کاذب در محيط خوابگاه» تنها 1/4 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 1/4 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 1/13 درصد گزينه متوسط، 1/15 درصد گزينه کم، 5/19 درصد گزينه خيلي‌کم، را انتخاب کردند و 2/44 درصد نيز بيان کردند که اصلاً عرفان‌هاي کاذب در محيط خوابگاه وجود ندارد.

شکل(4- 38) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نفوذ عرفان‌هاي کاذب در محيط خوابگاه

جدول(4- 39) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان رشد تبليغات سوء در مورد واجبات ديني (نماز، روزه و…)
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
115
33/3
33/3
33/3

خيلي کم
80
23/2
23/2
56/5

کم
57
16/5
16/5
73/0

متوسط
41
11/9
11/9
84/9

زياد
23
6/7
6/7
91/6

خيلي زياد
29
8/4
8/4
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4- 39) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «رشد تبليغات سوء در مورد واجبات ديني (نماز، روزه و…)» تنها 4/8 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 7/6 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 9/11 درصد گزينه متوسط، 5/16 درصد گزينه کم، 2/23 درصد گزينه خيلي‌کم، را انتخاب کردند و3/33 درصد نيز بيان کردند که اصلاً در محيط خوابگاه، تبليغات سوء در مورد واجبات ديني وجود ندارد.

شکل(4- 39) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان رشد تبليغات سوء در مورد واجبات ديني (نماز، روزه و…)

جدول(4-40) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ايجاد مزاحمت ناشي از برگزاري آداب و رسوم محلي توسط ديگر دانشجويان
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
121
35/1
35/1
35/1

خيلي کم
93
27/0
27/0
62/0

کم
52
15/1
15/1
77/1

متوسط
41
11/9
11/9
89/0

زياد
18
5/2
5/2
94/2

خيلي زياد
20
5/8
5/8
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول (4-40) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان ايجاد مزاحمت ناشي از برگزاري آداب و رسوم محلي توسط ديگر دانشجويان» 8/5 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 2/5 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 9/11 درصد در حد متوسط، 1/15 درصد در حد کم، 27 درصد در حد خيلي‌کم، به دليل مزاحمت هم‌اتاقي‌ها، در برنامه‌هاي شخصي و خوابشان اختلال ايجاد شده و 1/35 درصد نيز بيان کردند که اصلاً برگزاري آداب و رسوم محلي توسط ديگر دانشجويان برايشان مزاحمتي ايجاد نکرده است.

شکل(4-40) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان ايجاد مزاحمت ناشي از برگزاري آداب و رسوم محلي توسط ديگر دانشجويان

جدول(4- 41) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان اختلال در تنظيم ساعت خواب و برنامه‌هاي شخصي بدليل مزاحمت هم‌اتاقيها
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
49
14/2
14/2
14/2

خيلي کم
58
16/8
16/9
31/1

کم
69
20/0
20/1
51/2

متوسط
55
15/9
16/0
67/2

زياد
53
15/4
15/4
82/6

خيلي زياد
60
17/4
17/4
100/0

جمع
344
99/7
100/0

بدون جواب
1
3/0

جمع
345
100/0

همانگونه که اطلاعات جدول(4- 41) نشان ميدهداز دانشجويان در مورد «اختلال در تنظيم ساعت خواب و برنامه‌هاي شخصي بدليل مزاحمت هم‌اتاقي‌ها» سؤال شد که 4/17 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 4/15 درصد گزينه زياد، 16 درصد گزينه متوسط، 1/20 درصد گزينه کم و 9/16 درصد گزينه خيلي کم و 2/14 درصد گزينه اصلاً را انتخاب نمودند.

شکل(4- 41) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان اختلال در تنظيم ساعت خواب و برنامه‌هاي شخصي بدليل مزاحمت هم‌اتاقيها

جدول (4- 42) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان مزاحمت‌هاي ناشي از گوش‌دادن به ضبط و مواردي از اين قيبل توسط دانشجويان ديگر
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
63
18/3
18/3
18/3

خيلي کم
59
17/1
17/1
35/4

کم
60
17/4
17/4
52/8

متوسط
68
19/7
19/7
72/5

زياد
57
16/5
16/5
89/0

خيلي زياد
38
11/0
11/0
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4- 42) نشان مي‌دهد دانشجويان در پاسخ به گويه «ميزان مزاحمت‌هاي ناشي از گوش‌دادن به ضبط و مواردي از اين قيبل توسط دانشجويان ديگر» 11 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 5/16 درصد گزينه زياد، 7/19 درصد گزينه متوسط، 4/17 درصد گزينه کم و 1/17 درصد گزينه خيلي‌کم را انتخاب کردند و 3/18 درصد نيز بيان کردند که گوش‌دادن به ضبط و… توسط دانشجويان ديگر اصلاً براي آنها مزاحمتي ايجاد نکرده است.

شکل (4- 42)توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان مزاحمت‌هاي ناشي از گوش‌دادن به ضبط و مواردي از اين قيبل توسط دانشجويان ديگر

جدول (4-43) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نگراني از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل در خوابگاه
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
111
32/2
32/2
32/2

خيلي کم
59
17/1
17/1
49/3

کم
45
13/0
13/0
62/3

متوسط
50
14/5
14/5
76/8

زياد
56
16/2
16/2
93/0

خيلي زياد
24
7/0
7/0
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4-43) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان نگراني از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل در خوابگاه» تنها 7 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 2/16 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 5/14 درصد در حد متوسط، 13 درصد در حد کم، 1/17 درصد در حد خيلي‌کم، از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل در خوابگاه نگران بودند و 2/32 درصد نيز بيان کردند که اصلاً از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل در خوابگاه، نگراني احساس نمي‌شود.

شکل (4-43) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نگراني از افزايش رد و بدل شدن فيلم‌هاي مبتذل درخوابگاه

جدول (4-44) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نگراني از رشد مدها و الگوهاي فرهنگ غربي در خوابگاه
طيف ارزش‌ها
تعداد
درصد
درصدمعتبر
درصدتجمعي

اصلاً
99
28/7
28/7
28/7

خيلي کم
59
17/1
17/1
45/8

کم
40
11/6
11/6
57/4

متوسط
60
17/4
17/4
74/8

زياد
54
15/7
15/7
90/4

خيلي زياد
33
9/6
9/6
100/0

جمع
345
100/0
100/0

همان‌گونه که اطلاعات جدول (4-44) نشان مي‌دهد در پاسخ به گويه «ميزان نگراني از رشد مدها و الگوهاي فرهنگ غربي در خوابگاه» تنها 6/9 درصد پاسخگويان، گزينه خيلي‌زياد و 7/15 درصد گزينه زياد را انتخاب کردند در حالي که 4/17 درصد در حد متوسط، 6/11 درصد در حد کم، 1/17 درصد در حد خيلي‌کم، از رشد مدها و الگوهاي فرهنگ غربي در خوابگاه نگران بودند و 7/28 درصد نيز بيان کردند که اصلاً رشد مدها و الگوهاي فرهنگ غربي در خوابگاه، نگراني احساس نمي‌شود.

شکل (4-44) توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان نگراني از رشد مدها و الگوهاي فرهنگ غربي در خوابگاه

جدول(4-45) توزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان نگراني ازگسترش بي‌بندوباري

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع جنس مخالف، مواد مخدر Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اعتقادات دینی، فرهنگ قومی، ارزشهای فرهنگی، جمعیت شناختی