منبع پایان نامه ارشد با موضوع عالم خیال، حرکت جوهری، عالم مجردات، وجود ذهنی

دانلود پایان نامه ارشد

اثبات عالم خیال منفصل و متصل ازجمله لوازم و کارکردهای وجود شناختی تجرد خیال ازنظر صدر المتألهین می‌باشد.
10-ملاصدرا از طریق وجود علمی اشیاء نزد نفس، اتحاد مدرک و مدرک، صور خیالی که موجود در اذهان نیستند. به اثبات عالم خیال منفصل می‌پردازد؛ و با اثبات آن و تجرد قوه خیال و صور موجود در آن بالطبع به اثبات عالم خیال متصل روی می‌آورد.
11- ملاصدرا در مورد نحوه‌ی ادراک و ابصار نفس معتقد است که نفس انسان امور خارجی را در پرتوی صورت ذهنی ادراک و در مرحله‌ی بعد چون امور محسوس قابلیت ادراک را ندارند نفس انسان با حقیقت آن‌ها در عالم مثال ارتباط برقرار می‌کند؛ و صورتی از آن‌ها را اخذ می‌کند. سپس حقیقت را که ازآنجا یافت در ذهن ایجاد می‌کند و در مرحله‌ی چهارم نفس انسان با آن صورت در ذهن آگاهی پیدا می‌کند؛ و ادراک حاصلمان می‌شود. برخلاف آن سهروردی این وساطت را نمی‌پذیرد؛ و در مورد ادراک و ابصار نفس قائل است که نفس انسان به‌طور مستقیم باشی ء خارجی مرتبط می‌شود. ایشان وجود ذهنی را انکار نکرده اما وساطتش را در ادراک امور خارجی نمی‌پذیرد. پس فرآیند ادراک در نظر ملاصدرا ناشی از حلول و انطباع صور در نفس نیست بلکه صدوری و انشائی می‌باشد؛ و نفس نیز در مقام انشاء این صورت‌ها خلاق این صور است.
12-ملاصدرا معتقد است که نفس انسان درحرکت جوهریش با عقل فعال متحد می‌شود و صیرورت اشیاء به‌طرف مبدأ انتقال به‌صورت نشأت وجود متلاحق متفاصلی، محقق می‌گردد؛ که باوجود تفاوتشان بعضی به بعض دیگر متصل هستند و نهایت هر مرحله آغاز مرحله‌ی دیگری است؛ و درجات آخر این نشأت تعقلی درجات اول نشأت تجردی است؛ اما ازآنجاکه در عالم تجرد محض، حدوث و تغییر نیست آن عالم با حدوث متغیر نمی‌شود و چیزی از آن کاسته نمی‌گردد. پس نفس بدون استحاله و تجرد وارد عالم مجردات می‌شود. پس حرکت کمالی موجودات قابل توجیه نیست مگر آنکه نظریه‌ی ملاصدرا از طریق اثبات حرکت جوهری و اثبات اشتداد در وجود جوهر نفسانی پذیرفته شود.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عالم مثال، عالم خیال، خیال متصل، شیخ اشراق Next Entries تحقیق رایگان درباره سود سهام، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی