منبع پایان نامه ارشد با موضوع عاطفه مثبت، رشته تحصیلی، روان رنجورخویی

دانلود پایان نامه ارشد

رشته تحصیلی، وضعیت تأهل و ترتیب تولد را در نظر گرفت.
پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه 246YSQ
این پرسشنامه توسط یانگ (1993) ساخته شد. فرم کوتاه این پرسشنامه دارای 75 گویه است. پرسشنامه از نوع خودگزارشی است که بر پایه ی یافته های اسمیت و همکاران (1995)، شانزده طرحواره، در چهار حوزه را اندازه می گیرد که شامل: 1- حوزه بریدگی (محرومیت هیجانی، بازداری هیجانی، بی اعتمادی/بدرفتاری، انزوای اجتماعی، نقص) 2- حوزه خودگردانی مختل (اطاعت، وابستگی، شکست، آسیب پذیری، رها شدگی، گرفتار، خویشتن دار ناکافی) 3- حوزه محدودیت های مختل (خویشتنداری ناکافی، استحقاق) 4- حوزه معیارهای اغراق آمیز (ایثار، معیارهای سرسختانه) می شود.
سؤالات دارای مقیاس لیکرت 6 درجه ای از کاملاً غلط (1) تا کاملاً درست (6) می باشد. نمره بالا در یک خرده مقیاس معین، احتمال وجود یک طرحواره ی غیر انطباقی را برای آن فرد نشان می دهد. پایایی این پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ94/0 گزارش شده است (غیاثی و همکاران،1387).همچنین، پایایی پرسشنامه طرحواره یانگ با 75 گویه توسط صدوقی و همکاران (1387)؛ والر، مایر و اوهانیان(2001)؛ آهی و همکاران(1385)؛ ریجکبور، ون دن برگ و ون دن بوت (2005)؛ ولبورن و همکاران(2002)؛ گلاسر و همکاران(2002) در مقیاس کلی از 94/0 تا 96/0 و در زیر مقیاسها به طور کل بین 62/0 تا 93/0 بوده است. در پژوهش حاضر، ضریب پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ 94/0 به دست آمد.

پرسشنامه صفات شخصیت (BFI-44)
پرسشنامه پنج عامل بزرگ247، ویژگی های اصلی پنج عامل (برونگرایی، روان رنجورخویی، سازگاری، وظیفه شناسی، پذیرش) را به وسیله عبارات کوتاه اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر، احساس نیاز به اندازه گیری مؤلفه های اصلی پنج عامل شخصیت از طریق عبارات کوتاه، جان، دوناهو و کنتل(1991؛ به نقل از کورتکو و هانا، 2004) را بر آن داشت تا پرسشنامه BFI را بسازند. این پرسشنامه امکان اندازه گیری مؤثر و منعطف ابعاد پنج گانه شخصیت را، وقتی که اندازه گیری متمایز وجوه فردی مدّ نظر نیست، فراهم می کند (جان و سریواستاوا248، 1999). پرسشنامه پنج عامل (جان و همکاران، 1991؛ جان و سریواستاوا، 1999؛ به نقل از کورتکو و هانا، 2004)، شامل 44 سؤال کوتاه است که در ایران توسط شکری(1383)، مورد استفاده قرار گرفته که بر اساس مقیاس پنج درجه ای از کاملاً مخالف (1) تا کاملاً موافق (5) درجه بندی می شود. سؤالات با اجماع نظر متخصصان و به کمک تحلیل های تجربی سؤال، برای دست یابی به صفات اصلی که به پنج عامل بزرگ شخصیت اشاره می کنند انتخاب شدند (رامستد و جان، 2007؛ نقل از تقی لو، زارع بهرام آبادی و آرین، 1389). گراوند، شکری، افضلی و طولابی (نقل از شکری و همکاران،1387) در پژوهشی در 419 دانشجو (166 پسر،253 دختر) با هدف بررسی ساختار عاملی BFI به وسیله تحلیل عاملی اکتشافی، الگوی پنج عامل را نشان دادند. در این پژوهش، نتایج تحلیل عاملی تأییدی نیز، ضمن تأیید ساختار عاملی به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی، نشان داد که الگوی پنج عامل با داده ها برازندگی قابل قبولی دارد. شکری و همکاران(1387)، ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل وظیفه شناسی، روان رنجورخویی، پذیرش، برونگرایی و سازگاری را به ترتیب 85/0 ، 84/0 ، 76/0 ، 60/0 گزارش کردند. در پژوهش تقی لو، زارع بهرام آبادی و آرین (1389)، آلفای کرونباخ برای عامل های روان رنجورخویی، برونگرایی، پذیرش، سازگاری و وظیفه شناسی به ترتیب 80/0 ، 70/0 ، 77/0 ، 56/0 ، 82/0 به دست آمد. در پژوهش شکری و همکاران (1387)، آلفای کرونباخ برای عوامل روان رنجورخویی و برون گرایی به ترتیب 84/0 و 72/0 به دست آمد. پژوهش عبداله پور و همکاران (1391)، آلفای کرونباخ را برای عامل های روان رنجورخویی و برونگرایی به ترتیب 87/0 و 85/0 نشان داد. در پژوهش حاضر نیز، ضریب آلفای کرونباخ برای عامل های روان رنجورخویی، برونگرایی، پذیرش، سازگاری و وظیفه شناسی به ترتیب 73/0، 69/0، 75/0، 71/0 و 77/0 به دست آمد.

پرسشنامه بهزیستی ذهنی
این پرسشنامه به وسیله کییز و همکاران (2002) تهیه شده و به وسیله شکری و همکاران (1387) در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. در این پرسشنامه بهزیستی ذهنی به نمرات به دست آمده از مقیاس عاطفه مثبت، عدم وجود عاطفه منفی و رضایت کلّی از زندگی اشاره می کند (کییز و همکاران، 2002). مؤلفه رضایت کلّی از زندگی، به وسیله یک مقیاس تک سؤالی و مؤلفه های عاطفه مثبت و منفی به ترتیب به کمک 6 عبارت مثبت و منفی ارزیابی می شود. در این پرسشنامه، شرکت کنندگان باید میزان رضایت مندی خود از زندگی را در مجموع بر روی یک مقیاس 10 درجه ای از صفر (بدترین شرایط ممکن) تا 10 (بهترین شرایط ممکن) مشخص نمایند. در مقیاس عاطفه مثبت شرکت کنندگان باید با استفاده از 6 نشانگر از قبیل ” بشاش249 “، ” دارای روحیه خوب250 ” و … وضعیت خود را بر روی یک مقیاس 5 درجه ای از هیچ وقت (1) تا تمام وقت (5) مشخص نمایند. در مقیاس عاطفه منفی شرکت کنندگان وضعیت خود را در 30 روز گذشته بر روی 6 نشانگر ” آنقدر غمگین ام که هیچ چیز نمی تواند مرا سرحال بیاورد “، ” عصبی251 “، ” ناآرام یا بی قرار252 ” و … بر روی یک مقیاس 5 درجه ای از هیچ وقت (1) تا تمام وقت (5) مشخص می نمایند. گویه های مقیاس عاطفه منفی به صورت معکوس نمره گذاری می شود. بنابراین، نمرات مثبت بالاتر در این مقیاس نشان دهنده تجربه عاطفی منفی کمتر می باشد و در گویه های مقیاس عاطفه مثبت، نمرات بالاتر نشان دهنده تجربه عاطفه مثبت بیشتر است. به منظور ایجاد هر مقیاس نمرات با یکدیگر جمع می شوند. شکری و همکاران (1386)، اعتبار عاطفه مثبت و عدم وجود عاطفه منفی این مقیاس را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 و 83/0 گزارش نمودند. در پژوهش حاضر نیز، ضریب آلفای کرونباخ برای عاطفه مثبت 83/0 و عدم وجود عاطفه منفی 80/0 به دست آمد.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش تحقیق مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی می باشد. روش تحلیل اصلی این پژوهش، مدل یابی معادلات ساختاری SEM است. مدل یابی معادلات ساختاری، به عنوان یک مدل خطّی کلّی253 بسط یافته، می تواند به مثابه یک جایگزین قوی برای رگرسیون چندگانه، مورد استفاده قرار گیرد. در مقایسه با رگرسیون چندگانه، SEM از قابلیت های زیر برخوردار است: با داشتن چندین نشانگر برای هر متغیر مکنون، قادر است خطای اندازه گیری را کاهش دهد، اجازه می دهد چندین متغیر وابسته و میانجی گر در یک مدل برآورد شود، اجازه می دهد روابط بین متغیرهای مکنون و متغیرهای اندازه گیری شده و اثرات مستقیم و غیرمستقیم یک متغیر بر دیگری(بحث میانجیگری) اندازه گیری شود و در نهایت قادر است علاوه بر محاسبه ضرایب، شاخص های برازندگی مدل کلّی را نیز برآورد کند (وستون و گور254، 2006؛ نقل از تقی لو، 1388).
در پژوهش حاضر، ابتدا متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از آمارتوصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، ماتریس همبستگی) بصورت مقدماتی تحلیل شد. در ادامه به آماده سازی و سرند کردن داده های گردآوری شده پرداخته شد به ویژه این که مفروضه های اصلی مدل یابی معادلات ساختاری، شامل مقادیر گمشده255، نرمال بودن256، خطّی بودن257، همخطّی بودن258 و یکسانی پراکندگی259 مورد بررسی قرار گرفت (کلاین260، 2005؛ به نقل از تقی لو، 1388). در نهایت برای بررسی سؤالات پژوهش تحلیل چند متغیری با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری از نرم افزار AMOS استفاده شد. در این پژوهش، از روش حداکثر احتمال برای برآورد الگو، و از شاخص مجذور خی، شاخص مجذور خی بر درجه آزادی، شاخص برازش مقایسه ای، شاخص نیکویی برازش، شاخص نیکویی برازش انطباقی و خطای ریشه مجذور میانگین تقریب برای برازش الگو استفاده شد. اگر مجذور خی از لحاظ آماری معنادار نباشد بر برازش مناسب الگو دلالت می کند، اما این شاخص در نمونه های بزرگتر معمولاً معنی دار است و از این رو شاخص مناسبی برای برازش الگو تلقی نمی گردد (کوینتانا و ماکسول261، 1999؛ نقل از گودرزی، 1391). مقدار بزرگتر از 90/0 برای شاخص های برازش مقایسه ای، نیکویی برازش و نیکویی برازش انطباقی (بیرن262، 1994؛ نقل ازگودرزی، 1391) و مقدار کوچکتر از 08/0 برای شاخص خطای ریشه مجذور میانگین تقریب (هو و بنتلر263، 1999؛ نقل ازگودرزی، 1391) بر برازش مناسب و مطلوب دلالت دارند.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

مقدمه
در اين تحقيق، متناسب با متغيرهاي مورد مطالعه و نوع داده هاي جمع آوري شده، به منظور توصيف آنان از شاخص هاي گرایش مرکزی، پراکندگی و توزیع نمره ها استفاده شد. در مرحله تحليل آماري، با توجه به ماهيت مقياس اندازه‏گيري كه از نوع فاصله‏اي است و فرضيه هاي تحقيق براي تحليل داده‏ها حسب مورد از روش تحلیل مسیرو ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتايج تفصيلي اين محاسبه ها در اين فصل در دو قسمت توصيف و آزمون فرضیه ها ارائه شده است.
توصیف کیفی داده ها
متغیرهای جمعیت شناختی
جنسیت
جدول 4-1 وضعیت شرکت کنندگان بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد روا
پسر
171
2/46
دختر
199
8/53
کل
370
100

با توجه به نتایج جدول4-1 از 370 نفر شرکت کننده در این مطالعه 171 نفر(2/46 درصد) پسر و 199 نفر(8/53 درصد) دختر بودند. نمودار 4-1 نیز توزیع شرکت کنندگان بر حسب جنسیت را نشان می دهد.

شکل4-1: نمودار ستونی توزیع شرکت کنندگان بر حسب جنسیت
رشته تحصیلی

جدول 4-2 وضعیت شرکت کنندگان بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد روا
فنی
273
8/73
انسانی
97
2/26
کل
370
100

با توجه به نتایج جدول4-2 از 370 نفر شرکت کننده در این مطالعه 273 نفر(8/73 درصد) در رشته های فنی و 97 نفر(2/26 درصد)در رشته های علوم انسانی مشغول به تحصیل بودند. نمودار 4-2 نیز توزیع شرکت کنندگان بر حسب رشته تحصیلی آنها را نشان می دهد.

شکل4-2: نمودار ستونی توزیع شرکت کنندگان بر حسب رشته تحصیلی

سن
جدول4-3 وضعیت شرکت کنندگان بر حسب سطح سنی
گروه سنی
فراوانی
درصد روا
بین 18 تا 20
99
8/26
21 تا 25
239
6/64
بالاتر از 25
32
6/8
کل
370
100

با توجه به نتایج جدول4-3 از 370 نفر شرکت کننده در این مطالعه 99 نفر(8/26 درصد) بین 18 تا 20 سال سن، 239 نفر(6/64 درصد) بین 21 تا 25 سال سن و 32 نفر(6/8 درصد) بالاتر از 25 سال سن داشتند. نمودار 4-3 نیز توزیع شرکت کنندگان بر حسب گروه سنی آنها را نشان می دهد. میانگین و انحراف معیار به ترتیب 88/22 و 48/4 بود.

شکل4-3: نمودار ستونی توزیع شرکت کنندگان بر حسب گروه سنی

وضعیت تأهل
جدول 4-4 وضعیت شرکت کنندگان بر حسب وضعیت تاهل
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد روا
متاهل
30
1/8
مجرد
340
9/91
کل
370
100

با توجه به نتایج جدول4-4 از 370 نفر شرکت کننده در این مطالعه 30 نفر(1/8 درصد) متاهل و 340 نفر(9/91درصد) مجرد بودند. نمودار 4-4 نیز توزیع شرکت کنندگان بر حسب وضعیت تاهل آنها را نشان می دهد.

شکل4-4: نمودار ستونی توزیع شرکت کنندگان بر حسب وضعیت تأهل

ترتیب تولد
جدول 4-5 وضعیت شرکت کنندگان بر حسب ترتیب تولد
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد روا
اول
135
4/41
دوم
82
2/22
سوم
38
3/10
فرزند آخر
13
5/3
تک فرزند
84
7/22
کل
370
100

با توجه به نتایج جدول4-5 از 370 نفر شرکت کننده در این مطالعه 135 نفر(4/41 درصد) فرزند اول، 82 نفر(2/22 درصد) فرزند دوم، 38 نفر(3/10 درصد) فرزند سوم، 13 نفر(5/3 درصد) فرزند آخر و 84 نفر(7/22 درصد) تک فرزند بودند. نمودار 4-5 نیز توزیع شرکت کنندگان بر حسب ترتیب تولد آنها را نشان می دهد.

شکل4-5: نمودار ستونی توزیع شرکت کنندگان بر حسب ترتیب تولد

توصیف کمّی متغیرها
در اين قسمت از فصل چهارم داده هاي به دست آمده از اندازه گيري متغيرهاي مختلف، حسب مورد با استفاده از روش هاي مناسب آمار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع طرحواره های ناسازگار، طرحواره های ناسازگار اولیه، روان رنجورخویی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع طرحواره های ناسازگار، طرحواره های ناسازگار اولیه، وظیفه شناسی