منبع پایان نامه ارشد با موضوع طرح پژوهش، سلسله مراتب، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

اصلاني ، رضا در مقاله خود با عنوان (ساماندهي روستاهاي پراکنده در چارچوب توسعه يکپارچه) ، با اعتقاد به نوعي رويکرد يکپارچه در برخورد با مسائل روستاهاي کوچک و پراکنده ، گام برداشتن و دستيابي به هدف ساماندهي روستاهاي پراکنده را از طريق مکانيزم يکپارچه سازي فعاليتها ، ممکن مي داند و بر اجتناب از نگرشهاي صرفا فيزيکي ، تاکيد مي کند . (اصلاني ، 1376: 61)
– ايزدي خرامه ، حسن در مقاله خود تحت عنوان ( بررسي پيامدهاي تجميع روستاهاي تخريب شده بر اثر بلاياي طبيعي در استان فارس ، نمونه موردي : شهرک ايثار) ، با توجه به عدم سازگاري برخي از طرح هاي تجميع و ادغام با ويژگيهاي فضايي- مکاني مناطق روستايي و همچنين پيامدهاي نامطلوب آن ، تعميم و گسترش اين راهبرد به ساير مناطق روستايي را ناممکن مي داند و پيشنهاد مي کند که لازم است در اجراي اين طرح ها به دو اصل سازگاري (امکان پذيري و واقع بيني ) و پيامدها (رضايت مندي و مطلوبيت ) توجه کرد . (ايزدي خرامه ، 1376: ص112)
– سعيدي ، عباس در مقاله اي تحت عنوان (ضرورت آرايش مکاني – فضايي سکونتگاههاي روستايي در راستاي ساماندهي روستاهاي پراکنده) ، معتقد است که پيامدهاي روند تحولات دهه هاي اخير کشور باعث بروز مسائل و نارسائيهايي شده است ، از جمله وجود نابرابريهاي کمّي وکيفي ميان حوزه هاي شهري و روستايي که خود باعث بي ثباتي جمعيت و فعاليت در سکونتگاههاي کوچکتر روستايي و در نتيجه بر هم خوردن تعادل فضايي از لحاظ بهره گيري مناسب از قابليتهاي ملّي و منطقه اي و همچنين بهره مندي در خور از تسهيلات و امکانات ارائه شده در سطح کشور شده ؛که باعث جابجايي گروههاي روستايي به سوي شهرها به اميد برخورداري از امکانات معيشتي و تسهيلات زيستي بيشتر ، و در نتيجه نه تنها در حوزه هاي روستايي که همچنين در نواحي شهري باعث طرح مسائل و مشکلاتي شده است که نتيجه اين روند شدت گرفتن امحاء روستايي است . (سعيدي ، 1376: 406)

– ميرنوروزي ، مهناز و حميد فراهاني راد ، در مقاله اي تحت عنوان(ارزيابي اجتماعي به منظور افزايش توانمندي اهالي در اسکان مجدد پروژه سد گابريک) ، با توجه به آسب پذيري جوامع از تغييرمکان و اسکان مجدد ؛ به منظور کاهش اثرات نامطلوب و يا اجتناب از آسيب هاي اجتماعي فرهنگي و اقتصادي جوامع مشمول جابجايي ، برتوانمند سازي محلي از طريق مشارکت مردمي ، تاکيد کرده اند . (ميرنوروزي ، مهناز و حميد فراهاني راد ، 1389: 23)

گزارش هاو طرح ها :
– طرح استقرار بهينه روستاهاي پراکنده استان کهگلويه و بوير احمدکه با مديريت مهدي طالب و همکاري علمي دکتر عباس سعيدي انجام شده است يکي از نخستين تلاش هاي عملي مفيد در راستاي انتظام کالبدي- فضايي سکونتگاههاي روستايي است .
– طرح برنامه ريزي منطقه اي روستاهاي بخش مرکزي و موسيان شهرستان دهلران توسط بنياد مسکن انجام شده بر ضرورت اصلاح نظام سکونتگاهي منطقه از طريق ادغام يا جا به جايي روستاها تاکيد کرده است .
– طرح جامع توسعه استان ايلام برشناخت و اصلاح نابسامانيهاي نظام سلسله مراتبي سکونتگاهها از طريق تقويت خدمات رساني به روستاهاي مرکزي تاکيد کرده است .
– پيامدهاي اجتماعي احداث سد سيمينه و فرايند جابجايي روستاها که در سال 1386به سفارش سازمان آب منطقه اي آذربايجان غربي انجام شده و به بررسي اثرات اسکان مجدد ناشي از انجام پروژه هاي عمراني( ساخت سد) پرداخته است .
– مرادي ، صباح درپايان نامه کارشناسي ارشد خود به اين نتيجه رسيده است که در ادغام و جابه جايي روستاها بايد مسئله اشتغال و شيوه معيشت روستاييان مورد توجه قرار گيرد . و ادغام يا جا به جايي روستاها بايد براساس مطالعات بنيادي در جهت تمايل و مشارکت روستاييان باشد و الگوي ساخت مسکن روستايي بايد با شيوه زيستي معيشتي روستاييان کاملا هماهنگ باشد .
– عباسپور، حسن در پايان نامه خود به بررسي نظام فضايي در محدوده مورد مطاالعه پرداخته و تاکيد کرده است که توسعه روستايي را تنها در صورتي مي توان گسترش داد که تسهيلات و خدماتي که موجب توليد مي شوند در جاهايي که ما آنهارا مراکز روستايي مي ناميم متمرکز باشند . وکارايي ساخت مکاني در هر جامعه با موقعيت جغرافيايي و تراکم عوامل اقتصادي و اجتماعي و شبکه هاي ارتباطي رابطه مستقيم دارد .
– آمار، تيمور در پايان نامه خود بر مکان يابي و تجهيز فضاها و مراکز مناسب براي بهره برداري بهينه از منابع و امکانات در جهت توسعه اجتماعي و اقتصادي در محيط روستايي تاکيد کرده است .
– بدري ، سيدعلي در پايان نامه ارزشمند خود تحت عنوان ارزيابي پايداري راهبرد اسکان مجدد روستايي ، نمونه موردي : مجموعه ادغامي آب بر ، به بررسي تاثير اسکان مجدد روستايي بر پايداري سکونتگاههاي روستايي پرداخته است .
– عزيزپور ، فرهاد در پايان نامه خود به بررسي نظام سکونتگاهي پرداخته و نتيجه گرفته که تعدد و تفرق فضايي نقاط روستايي با آستانه کم جمعيتي از يک طرف و عدم وجود نظام سلسله مراتبي مناسب از طرف ديگر سبب گشته تا سکونتگاههاي روستايي با نارسائيهاي خدماتي – تسهيلاتي مواجه شوند .

1- 3- سئوال هاي اصلي تحقيق
مقصود از پژوهش کشف پاسخ هايي براي پرسش ها از طريق کاربرد روشهاي سيستماتيک است پرسشهاي پژوهش براي تعريف ماهيت و دامنه پژوهش ضرورت دارند . پرسشهاي پژوهش مهمترين عنصر تشکيل دهنده هر طرح پژوهشي اند . براي پاسخ گويي به همين پرسشهاست که فعاليت پژوهشي در پيش گرفته مي شود ، تصميم گيري در تمامي جنبه هاي ديگر طرح پژوهشي بسته به نقش آنها در پاسخگويي به پرسشهاي پژوهش است . از جهات بسيار ، فرمول بندي پرسشهاي پژوهش نقطه آغاز راستين براي تدوين طرح پژوهش است ( بليکي ،1384: 83) . در خصوص آثار و بازتابهاي جابجايي (اسکان مجدد) روستاي حاضرميل اين سوالها طرح مي شود :
1- اثرات اقتصادي جابه جايي روستاي حاضرميل چه بوده است؟
2- جابه جايي روستاي حاضرميل از لحاظ کالبدي چه آثاري داشته است؟

1- 4- فرضيات تحقيق :
فرضيه به عنوان پاسخ موقتي به پرسش هاي پژوهش است . فرضيه ها بهترين حدس هايي هستند که ما مي توانيم درباره پاسخ ها بزنيم . (بليکي ،1384: 98) فرضيات عنوان شده در اين تحقيق عبارتند از :
1- از ديدگاه اقتصادي ، جابه جايي روستاييان باعث تغييرات در ساختار شغلي آنها (افزايش فعاليتهاي غير کشاورزي ) شده است .
2- در بعد کالبدي ، جابه جايي روستاي حاضرميل همراه با بهبود کيفيت بناها و استفاده از مصالح با دوام و توسعه شبکه ارتباطي داخل روستا ، اثرات مثبتي داشته است .

1- 5- اهداف تحقيق
از آن جايي که در ايران روستاهاي پراکنده ي زيادي وجود دارد و اين پراکندگي نقاط روستايي از يک طرف و ميزان آسيب پذيري آنها در مقابل حوادث مختلف طبيعي و غير طبيعي از طرف ديگر ، سياستها و خط مشي هاي خاصي را براي برنامه ريزي طلب ميکند .
منطقه مورد مطالعه يکي از نقاطي است که جا به جايي روستاها در آن صورت گرفته است و پيامدهاي مختلفي را به دنبال داشته که که همچنان تداوم دارد . بنابر اين لازم است که تصميم گيران و برنامه ريزان ، به خصوص صاحب نظران و مجريان طرحهاي روستايي به دستاوردهاي چنين پژوهشي توجه داشته باشند ، تا از بروز مشکلات پيش بيني نشده جلوگيري به عمل آيد . هدف کلي اين تحقيق ، ارائه سيمايي کلي و در عين حال واقعي از جا به جايي روستاها و پيامدهاي آن در منطقه مورد مطالعه است .

1-6- فرايند انجام تحقيق
روش تحقيق در اين پژوهش به دو شيوه ي زير به انجام مي رسد :
الف- از طريق کار کتابخانه اي
ب- از طريق کار ميداني
الف : در کار کتابخانه اي از منابع مختلفي استفاده شده از جمله :
– منابع مکتوب ، شامل کتابها ،گزارشات ، مجلات ، فصلنامه ها و …
– منابع آماري ، شامل آمار سرشماري نفوس و مسکن سالهاي مختلف و آمارهاي منتشره از سوي نهادها و ارگانهاي دولتي چون جهاد سازندگي ، مرکز بهداشت ، کميته امداد و اداره بهزيستي و …
– استفاده از نقشه هاي مختلف در مقياسهاي مختلف و در موضوعات گوناگون
ب : درکار ميداني که بيشترين اطلاعات بدست آمده را شامل مي شود از طريق ذيل به جمع آوري اطلاعات اقدام شده است :
– تهيه و تنظيم پرسشنامه و توزيع آن در بين روستاييان ، از طريق روش نمونه گيري اتفاقي سيستماتيک
– علاوه بر پرسشنامه از طريق مشاهده ميداني و مراجعه به روستاي مورد نظر به طور متوالي جهت شناخت و آگاهي بيشتر از وضعيت روستاييان در زمينه هاي مختلف
– مصاحبه با اقشار مختلف روستا ، از جمله اعضاي شوراي اسلامي روستا ، ريش سفيدان جوانان ، زنان و ساير مردم و همچنين مصاحبه با مسئولان ادارات و نهادهاي دولتي که به نحوي در جابه جايي روستاها و يا ارائه خدمات به آنها سهيم بوده اند .
تکنيک کار در مطالعات کتابخانه اي شامل: فيش برداري ، يادداشت برداري و …
و در مطالعات ميداني شامل : فنون مشاهده ، مصاحبه با افراد محلي روستا و تکميل پرسشنامه مي باشد .
روش نمونه گيري : باتوجه به محدوديت جامعه آماري (N = n) در اين مطالعه از روش نمونه گيري استفاده نشده ولي در سطح خانوار با توجه به جامعه آماري (خانوارN= 197 ) براساس فرمول کوکران ( n=24 ) خانوار به عنوان نمونه آماري با روش تصادفي سيستماتيک انتخاب گرديد . براي روايي و اعتبار بيشتر نتايج ، تعداد خانوارهاي مورد پرسش افزايش يافته و 48خانوار انتخاب گرديد .

شکل 1-1- نمودار مدل فرايند تحقيق

منبع : نگارنده

1-7- موانع تحقيق و مشکلات تحقيق
انجام کارهاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف هيچگاه بدون مشکل نيست . هر پژوهشگري که قدم در راه تحقيق مي گذارد ، در همان آغاز راه با مشکلات متعددي مواجه مي شود و در بسياري از مواقع دست از تحقيق مورد نظر بر مي دارد و يا موضوع ديگري را براي تحقيق بر مي گزيند .
بديهي است که موقعيت سکونت افراد بر ميزان توانمندي آنها در مواجهه با موانع تحقيق اثر مي گذارد . افرادي که در شهرها و مراکز سکونتي بزرگ به تحقيق و پژوهش مشغول است به علت وجود مراکز علمي ، دانشگاهي ، فرهنگي و تحقيقاتي و دسترسي به موسسات مختلف و امکانات لازم ، با موانع و مشکلات کمتري مواجه مي شود . و تحقيق مورد نظر با مشکلات نسبتا کمتري انجام مي گيرد . اما تحقيق و پژوهش در هر موضوعي در مناطق کوچک و دور افتاده و محروم از تمام امکانات لازم براي تحقيق ، و عدم همکاري پاره اي از مسئولين ادارات و موسسات دولتي ، مشکلات و موانع را دوچندان مي کند . با توجه به موضوع مورد تحقيق و بضاعت اندک علمي نگارنده و محروميت نسبي منطقه ، بطور قطع مشکلات و موانعي در انجام تحقيق مورد نظر به وجود آمده که مهمترين آنها عبارتند از :
– عدم همکاري پاره اي از مسئولين ادارات و نهادها در سطح منطقه و استان
– محروم بودن منطقه مورد مطالعه از مراکز علمي و فرهنگي به خصوص در ارتباط با منابع و ماخذ مورد نياز
– مشکلات ناشي از رفت وآمد به رو ستاي مورد مطالعه
– مشکلات ناشي از توجيه روستاييان در تکميل پرسشنامه ها

1- 8- تعريف واژگان كليدي
در اين بخش به تعريف مفاهيم به کار رفته در اين تحقيق پرداخته ايم:
اسکان مجدد : به معني هر نوع جابه‌جايي يا تغيير اساسي در محل سکونت خانوارهاست (جهاد دانشگاهي تهران، 1385: 12) .
سکونتگاه : مفهوم سکونتگاه که در زبان فارسي به صورت ماندگاه ، اسقرارگاه و مانند آن نيز آمده به عنوان پديده عام سکونت گزيني انساني و به معناي محل زندگي است . سکونتگاه به عنوان يک نظام ، داراي اجزايي است که معمولا عبارتند از خانه ها ، بناها و تاسيسات عمومي ، واحدهاي مختلف اقتصادي (شامل بخشهاي مختلف فعاليتي ) ، فضاهاي آزاد ، شبکه معابر ، راههاي ارتباط بيروني و مانند آن ؛ سکونتگاهها را با توجه به نوع و شيوه زندگي ، به طور کلي به دو گروه تقسيم مي کنند : سکونتگاههاي شهري و سکونتگاههاي روستايي . در ارتباط با سکونتگاههاي روستايي ، به منظور تسهيل زمينه بحثهاي تفصيلي و زمينه سازيهاي لازم براي برنامه ريزي و انجام طرح هاي اجرايي مي توان مجموعه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد اوراق قرضه، نرخ بهره، استقراض Next Entries پایان نامه رایگان درمورد نرخ بهره، مذاکره مجدد