منبع پایان نامه ارشد با موضوع طرحواره های ناسازگار، طرحواره های ناسازگار اولیه، وظیفه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

توصيفي نظير ميانگين، انحراف معيار و شاخص هاي توزيع همچون کجی و کشیدگی توصيف مي شوند. براساس اطلاعات جدول 4-6 توزيع نمره هاي آزمودني هاي مورد مطالعه در صفات شخصیت برون گرایی، سازگاری، وظیفه شناسی، روان رنجورخویی و پذیرش و طرحواره های ناسازگار اولیه (گسیختگی264، خودمختاری آسیب دیده265 و حریم های آسیب دیده2662) و بهزیستی ذهنی (عاطفه مثبت، عاطفه منفی و رضایت از زندگی) را بر اساس شاخص هاي مختلف توصيفي اعم از ميانگين، انحراف معيار، کمترین و بیشترین نمره را نشان مي دهد. نتایج نشان داد که شاخص های کجی و کشیدگی متغیرها بین 2± است که نشان دهنده مطلوب بودن وضعیت متغیرها برای انجام تحلیل های پارامتری است.
جدول4-6:خلاصه شاخص هاي توصيفي نمره هاي شركت كنندگان در متغیرهای پژوهش( 370= N)
سازه
مؤلفه ها
میانگین
انحراف استاندارد
کجی
کشیدگی
حداقل نمره
حداکثر نمره

صفات شخصیت

برون گرایی
42/25
2/5
18/0-
12/0-
8
39

سازگاری
1/33
88/4
62/0-
73/0
13
45

وظیفه شناسی
76/29
13/5
31/0-
29/0
11
42

روان رنجورخویی
38/23
76/5
08/0-
21/0-
8
40

پذیرش
91/36
76/5
18/0-
07/0
15
50
بهزیستی ذهنی
عاطفه مثبت
02/20
76/4
2/0-
– 11/0
6
30

عاطفه منفی
45/21
75/5
62/0
07/0
7
30

رضایت از زندگی
54/6
08/2
77/0-
58/0
0
10

طرحوارهای ناسازگار اولیه
حریم های آسیب دیده
26/32
36/9
07/0
06/0-
10
60

خودمختاری آسیب دیده
35/56
12/17
89/0
86/0-
30
120

گسیختگی
57/53
17/17
76/0
18/0-
25
113

ماتریس همبستگی بین متغیرها
جدول 4-7 نتایج تحلیل ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد.

جدول 4-7: ماتریس همبستگی بین متغیرها
مؤلفه ها
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. برون گرایی
1

2. سازگاری
**125/0
1

3. وظیفه شناسی
**165/0
**31/0
1

4. روان رنجورخویی
**147/0-
**218/0-
**31/0-
1

5. پذیرش
**215/0
**186/0
**25/0
067/0-
1

6. عاطفه مثبت
**303/0
**157/0
**169/0
**421/0-
064/0
1

7. عاطفه منفی
**239/0
**196/0
**23/0
**465/0-
**152/0
**506/0
1

8. رضایت از رندگی
**25/0
**134/0
**244/0
**258/0-
**139/0
**504/0
**475/0-
1

9. حریم های آسیب دیده
041/0-
**152/0-
**222/0-
**193/0
073/0-
**137/0-
**142/0-
**221/0-
1

10.خودمختاری آسیب دیده
082/0-
*116/0-
– **201/0
**300/0
*108/0-
**224/0-
**270/0-
**252/0-
**330/0
1

11. گسیختگی
**210/0-
**267/0-
**167/0-
**277/0
045/0-
**317/0-
**259/0-
**402/0-
**427/0
**615/0
1
01/0 P** ، 05/0 P*

بر اساس جدول 4-7 رابطه بین برونگرایی و همه خرده های مقیاس های بهزیستی ذهنی مثبت و در سطح 01/0 معنادار است. از بین سه خرده مقیاس های طرحواره های ناسازگار اولیه، برونگرایی تنها با عامل گسیختگی رابطه منفی و معنادار (در سطح 01/0) دارد. رابطه هر دو عامل سازگاری و وظیفه شناسی همانند یکدیگر با همه خرده مقیاس های بهزیستی ذهنی مثبت و در سطح 01/0 معنادار و رابطه آنها با هر سه خرده مقیاس های طرحواره های ناسازگار اولیه منفی و معنادار است. رابطه بین روان رنجورخویی با هر سه خرده مقیاس بهزیستی ذهنی منفی و معنادار و با هر سه خرده مقیاس طرحواره های ناسازگار اولیه مثبت و معنادار است. رابطه بین عامل پذیرش (گشودگی به تجربه) و خرده مقیاس عاطفه منفی و رضایت از زندگی مثبت و معنادار و با خرده مقیاس خودمختاری آسیب دیده ی طرحواره های ناسازگار اولیه منفی و معنادار است. در نهایت رابطه بین هر سه خرده مقیاس بهزیستی ذهنی و هر سه خرده مقیاس طرحواره های ناسازگار اولیه منفی و در سطح 01/0 معنادار است.

سؤالات تحقیق:
سؤالات پژوهش حاضر به قرار زیرند:
سؤال اول: آیا بین صفات شخصیت (پذیرش، سازگاری، وظیفه شناسی، برون گرایی و روان رنجورخویی) و بهزیستی ذهنی رابطه وجود دارد؟
سؤال دوم: آیا بین طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی ذهنی رابطه معنادار وجود دارد؟
سؤال سوم: آیا بین صفات شخصیت (پذیرش، سازگاری، وظیفه شناسی، برون گرایی و روان رنجورخویی) و طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه وجود دارد؟
سؤال چهارم: آیا طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه بین صفات شخصیت (برونگرایی، روان رنجورخویی، پذیرش، سازگاری و وظیفه شناسی) و بهزیستی ذهنی را میانجیگری می کند؟
برای پاسخ به سؤالات پژوهش حاضر، از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. به همین دلیل داده ها با هدف آزمون چگونگی برازش مدل مفهومی پژوهش (شکل 4-1)، با داده های گردآوری شده ادامه یافت.

شکل 4-1: مدل مفهومی پژوهش

همچنان که در شکل 4-1 دیده می شود، در مدل مفهومی پژوهش حاضر متغیرهای مشاهده شده صفات شخصیت (برونگرایی، روان رنجورخویی، سازگاری، وظیفه شناسی و گشودگی)، متغیر مکنون طرحواره های ناسازگار اولیه (گسیختگی، خودمختاری آسیب دیده و حریم های آسیب دیده)، در قالب یک متغیر مکنون بهزیستی ذهنی (رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی) را پیش بینی می کند. همچنین، شکل 4-1 نشان می دهد که دو متغیر بهزیستی ذهنی و طرحواره های ناسازگار اولیه به واسطه نشانگرهای خود سنجیده می شوند. به همین دلیل و بر اساس اصول تحلیل مدل یابی معادلات ساختاری، لازم بود تا پیش از آزمون مدل ساختاری پژوهش، مدل اندازه گیری مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین معنا که قبل از آزمون مدل ساختاری، لازم بود تا با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مشخص شود، نشانگرهای طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی ذهنی تا چه اندازه از توان لازم برای اندازه گیری متغیرهای مکنون متناسب با خود برخوردارند.

آزمون مدل اندازه گیری پژوهش
مدل اندازه گیری پژوهش حاضر را دو متغیر مکنون طرحواره های ناسازگاراولیه و بهزیستی ذهنی تشکیل می دهند و چنین فرض شده است که متغیر مکنون طرحواره های ناسازگاراولیه به وسیله سه نشانگر گسیختگی ، خودمختاری آسیب دیده و حریم های آسیب دیده و متغیر مکنون بهزیستی ذهنی به وسیله رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی سنجیده می شوند. به منظور آزمون مدل اندازه گیری پژوهش، تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار AMOS 6.0 و برآورد بیشینه احتمال267 (ML) انجام شد، بررسی شاخص های برازندگی بدست آمده نشان داد که مدل داده ها برازش ندارد. (52/26 = (8, df= 370(X2(N=
با توجه به این که شاخص کای اسکوئر شدید تحت تأثیر حجم نمونه قرار دارد، بنابراین دیگر شاخص های برازندگی مورد بررسی قرار گرفت. (079/0 RMSEA268= , 938/0 AGFI269= , 976/0 GFI270= ,965/0 CFI271=)
ارزیابی شاخص های برازندگی دیگر نشان داد که مدل با داده های گرد آوری شده برازش مطلوب دارد. با وجود این ارزیابی شاخصهای اصلاح شده نشان داد که با ایجاد یک کوواریانس بین خطاهای مربوط عاطفه مثبت و رضایت از زندگی شاخص مجذورکای تقریباً 12 واحد کاهش خواهد یافت. جدول 4-8 شاخصهای برازندگی مدل اولیه و اصلاح شده اندازهگيري در تحليل عاملي تأييدي را نشان میدهد.

جدول4-8: شاخص هاي برازندگي مدل اوليه و اصلاح شده اندازه‌گيري
شاخص ‌هاي برازندگي
22
/df22
RMSEA
GFI
AGFI
CFI
مدل اوليه
52/26
13/3
079/0
976/0
938/0
965/0
مدل اصلاح شده 1
35/14
05/2
053/0
988/0
963/0
986/0
نقاط برش قابل قبول
(میرز و همکاران ..، 2006)
05/03>
08/0
95
90/0
95/0

براساس جدول فوق همانطور که در شکل 4-2 دیده می شود با ایجاد یک کوواریانس بین خطاهای مربوط عاطفه مثبت و رضایت از زندگی مدل اصلاح شد و در نهایت شاخصهای برازندگی حاصل شد که نشان داد متغیرهای مکنون بهزیستیذهنی و طرحواره های ناسازگار اولیه به صورت قابل قبولی متغیرهای مکنون مرتبط با خود را میسنجند. جدول 4-9 برآورد پارامتر استاندارد نشده272 ، پارامتر استاندارد شده273، خطاي استاندارد و نسبت بحراني را براي هر يک از نشانگرهای طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی ذهنی نشان میدهد.

جدول 4-9: پارامترهاي مدل اندازه گيري در تحليل عاملي تأييدي
متغيرهاي مکنون- نشانگر
برآورد پارامترb
پارامتراستاندارد B
خطاي استاندارد
نسبت بحراني
طرحواره-حریم های آسیب دیده
691/0
478/0
055/0
**66/12
طرحواره- خودمختاری آسیب دیده
63/2
688/0
321/0
**19/8
طرحواره- گسیختگی
42/3
893/0
430/0
**95/7
بهزیستی ذهنی –عاطفه مثبت
711/0
674/0
105/0
**77/6
بهزیستی ذهنی –عاطفه منفی
590/0
713/0
061/0
**67/9
بهزیستی ذهنی – رضایت از زندگی
310/0
726/0
037/0
**46/8
01/0 P** ، 05/0 P*

براساس جدول فوق همه بارهای عاملی استاندارد بزرگتر یا تقریبا برابر با 47/0 هستند. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که طبق ديدگاه تاباچينک و فيدل (2001؛ به نقل از کلاین274، 2005) بارهاي عاملي بزرگتر از 47/0 خوب و مناسب محسوب میشود. بنابراین براساس نتایج جدول 4-9 میتوان گفت نشانگرها در اندازهگیری متغیرهای مکنون مرتبط با خود، از توان قابل قبولی برخوردارند. شکل 4-2 مدل اندازهگيري پژوهش و پارامتر هاي آن با استفاده از دادههای استاندارد را نشان میدهد.

شکل 4-2 : مدل اندازه گيري پژوهش و پارامتر هاي آن با استفاده از داده های استاندارد.

آزمون مدل ساختاری
پس از اطمینان از توان نشانگرها در اندازهگیری دو متغیر مکنون بهزیستیذهنی و طرحواره ناسازگار اولیه، مدل ساختاری پژوهش با استفاده از روش مدلیابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. بررسی شاخصهای برازندگی نشان داد که منطبق بر انتظار، مجذورکای بدست آمده نشان از عدم برازش مدل با داده‌ها دارد. اما به دلیل حساست بالای شاخص مجذرکای به حجم نمونه بالا، دیگر شاخصهای براندگی مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد مدل با دادهها برازش مطلوبی ندارد.
) 53/106 = X2 , 905/0 CFI= , 952/0 GFI= , 882/0 AGFI= , 89/0 (RMSEA=
به همین دلیل در مدل ساختاری روابط ساختاری بین متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظه شد که عامل وظیفه شناسی نه با بهزیستی ذهنی و نه با طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه معناداری ندارد. به همین دلیل پس از حذف متغیر مشاهده شده عامل وظیفه شناسی شخصیت بار دیگر شاخص های برازش مدل ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفت. (32/80 X2= , 926/0CFI= , 961/0 GFI= , 903/0 AGFI= , 079/0= (RMSEA

جدول 4-10: ضرایب مسیر کل، مستقیم و غیر مستقیم بین صفات شخصیت، طرحواره های ناسازگار اولیه و بهزیستی ذهنی

اثر کل
اثر مستقیم
اثر غیرمستقیم
مسیرها
پارامتراستاندارد B
خطاي استاندارد
پارامتراستاندارد B
خطاي استاندارد
پارامتراستاندارد B
خطاي استاندارد
روانرنجورخويي – بهزیستی
**443/0-
038/0
**350/0-
058/0
**093/0-
030/0
برونگرایی – بهزیستی
**322/0
039/0
**264/0
060/0
**058/0
022/0
گشودگی – بهزیستی
091/0
043/0
*107/0
058/0
016/0-
020/0
سازگاری – بهزیستی
029/0
042/0
046/0-
046/0-
**075/0
024/0
روانرنجورخويي – طرحواره
**267/0
048/0
برونگرایی – طرحواره
**166/0-
049/0
گشودگی – طرحواره
046/0
043/0
سازگاری – طرحواره
**215/0-
057/0
طرحواره- بهزیستی
**347/0-
067/0جدول 4-10 نشان میدهد ضریب مسیر کل( مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم) بین عامل روان رنجورخويي و بهزیستیذهنی منفی و در سطح 01/0 معنادار است( 01/0 P، 443/0 – = β). ضریب مسیر کل بین عامل برونگرایی و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عاطفه مثبت، رشته تحصیلی، روان رنجورخویی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع روان رنجورخویی، طرحواره های ناسازگار اولیه، طرحواره های ناسازگار