منبع پایان نامه ارشد با موضوع طراحی اقلیمی، ایستگاه آتش نشانی، مکان یابی، مدیریت بحران

دانلود پایان نامه ارشد

83
3-2-2-1-1-8- نفوذ وتهویه 84
3-2-2-2- سامانه های خورشیدی ایستا(غیرفعال) 85
3-2-2-2-1- سامانه گرمایش خورشیدی ایستا 85
3-2-2-2-1-1-سامانه های جذب مستقیم 86
3-2-2-1-2- سامانه دیوار ترومپ 88
3-2-2-1-3- فضای خورشیدی 91
3-2-2-2-2- سامانه سرمایش ایستا 94
3-2-2-2-3- 1- معماری سبز 96
3-2-2-2-3- 1-2- بام سبز 96
3-2-2-2-3-2- آتریم 98
3-2-2-2-3-3- نمای دو پوسته 99
3-2-2-3-سامانه خورشیدی پویا فعال 102
3-2-2-3-1- منبع انرژی تقریبا ایده آل 102
3-2-2-3-2- سلول فتو ولتائیک 104
3-2-2-3-3- سامانه های خورشیدی آب گرم 105
3-2-2-3-4- گردآوری های خورشیدی هوای گرم 107
3-2-2-4- سامانه های هوشمند 107
3-2-2-4-1- معماری هوشمند 108
3-2-2-4-2- تعاریف ساختمان هوشمند 109
3-2-2-4-2-1- سیستم مدیریت ساختمان (BMS) 109
3-2-2-4-2-2- سيستم اعلام حريق 111
3-2-2-4-2-2-1- شستی اعلام حريق آدرس پذير 113
3-2-2-4-2-3- دتكتورهاي ترکیبی دود و حرارتي آدرس پذير 113
3-2-2-4-2-4- دتکتورهای گاز شهری 113
3-2-2-4-2-5- آژیرها 114
3-2-2-4-2-6 – ماجولهای ورودی/ خروجی 114
3-2-2-4-2-7- شبكه كامپيوتر 114
3-2-2-4-3- نماهای هوشمند 115
3-2-2-4-4- پوسته های هوشمند 115
3-2-2-4-5- ویژگی های اصلی ساختمان های هوشمند 115
فصل چهارم : گرد آوری های داده ها
4-1- نمونه موردی 117
4-1-1- مرکز آموزش کالج مورتون انگلستان 117
4-1-2- مرکز آموزش آتش نشانی ومدیریت بحران کوبه ژاپن 120
4-1-3- ایستگاه آتش نشانی یاتسوشیرو ژاپن 122
فصل پنجم : تحلیل داده ها و نتیجه گیری
5-2- شرایط آب و هوای تهران 125
5-2-1 ساختار کالبدی شهر تهران 125
5-2-2 سیمای شهری 126
5-3 مکان یابی سایت 127
5-3-1- عوامل موثر در مکان یابی ایستگاه آتش نشانی 128
5-4- معرفی سایت 129
5-4-1 آنالیز اقلیمی سایت 130
5-4-1-1- دما 131
5-4-1-2- رطوبت 133
5-4-1-3- بارش 133
5-4-1-4- باد 134
5-4-1-5- تابش 139
5-5- اهداف طراحی اقلیمی 136
5-5-1- تعیین اقلیم به روش دمارتن 136
5-5-2- تعیین اقلیم به روش آمبرژه 136
5-6- طراحی اقلیمی وجهت استقرار ساختمان 136
5-6-1- رابطه فرم ساختمان واقلیم 137
5-6-2- جهت گیری نسبت به تابش آفتاب 137
5-7- نیازهای محیطی ساختمان های آموزشی 138
5-7-1- موارد کلی حائز اهمیت در طراحی اقلیمی ساختمان های آموزشی 139
5-7-2- جلوگیری از اتلاف حرارت 139
5-7-3- بهره گیری از انرژی خورشید 140
5-7-4- جلوگیری از گرم شدن هوای کلاس 140
5-7-5- محافظت در برابر بارندگی 141
5-7-6- جلوگیری از گرم شدن کلاس ها یا استفاده از جریان هوا 141
5-8- ایده های طرح (معرفی طرح نهایی) 143
5-9- نتیجه آنالیز سایت 144
5-9-1- جهت گیری بنا ها و ورودیهای سایت 144
5-9-2- محور های طراحی 146
5-9-3- زون بندی 146
5-10- شرح فضاها و ویژگی ها ودیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا 147
5-10-1- کلاس های آموزش ونحوه ورود به فضاهای دسترسی 147
5-10-1-1 اتاق دستگاه تنفسی 149
5-10-1-2 سوله آموزشی 152
5-10-1-3 نهار خوری وآشپزخانه 152
5-10-2- زمین های عملیاتی آموزشی 154
5-10-2-1 زمین عملیات کثیف Dirty Area 154
5-10-2-2 زمین عملیات تمیز Clean Area 155
5-10-3 سالن ورزشی چند منظوره 155
5-10-4 ساختمان اقامتی 156
5-10-5 ایستگاه آتش نشانی 156
5-10-6 برج کنترل عملیاتی 159
5-10-7- باند فرودگاه 160
5-11- دیگر مسائل مورد توجه در طراحی سایت وبنا 161
5-12- ویژگی های اقلیمی وپایدار طرح 161
5-12-1- نمای دوپوسته 161
5-12-2- آتریوم 161
5-12-3- کلکتورها وسلول های فتوولتائیک

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع معماری پایدار، ایستگاه آتش نشانی، ادبیات تحقیق، آموزش کارکنان Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع بام سبز، آبگرمکن خورشیدی، ایستگاه آتش نشانی، انرژی خورشیدی