منبع پایان نامه ارشد با موضوع صمیمیت زناشویی، باورهای ارتباطی، سبک های دلبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

دارد.

جدول (4-5) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه اصلی
ماتریس همبستگی
صمیمیت زناشویی

باورهای ارتباطی
ضریب همبستگی
51/0-

سطح معنیداری دو دامنه
001/0

سبک های دلبستگی
ضریب همبستگی
43/0-

سطح معنیداری دو دامنه
000/0
** معناداری در سطح 05/0

با توجه به داده های جدول 4-5 چون مقدار 51/0-=r و 43/0-=r در سطح05/0=a. (005/0p≤) معنادار است، بنابراین فرض صفر (عدم وجود رابطه بین دو متغیر) رد و فرض تحقیق (وجود رابطه بین دو متغیر) تایید می‌گردد. به‌عبارتی بین باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی رابطه وجود دارد و این رابطه به صورت معکوس می‌باشد، به این معنی که با افزایش نمرات باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی میانگین نمرات صمیمیت زناشویی پایین می‌آید. در ادامه به منظور برآورد نسبت پیش بینی کنندگی این دو متغیر (باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی) از صمیمیت زناشویی از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده گردید که نتایج آن در زیر آمده است.

جدول (4-6): خلاصه الگو رگرسیون بین باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی
شاخص
R
R^2
خطای استاندارد براورد
مقدار
620/0
31/0
826/0

جدول (4-6) نشان می دهد که متغیرهای باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی، (31/0=R^2) از واریانس متغیر صمیمیت زناشویی را تبیین می‌کند. برای بررسی معنادار بودن این مقدار آزمون F در جدول (4-7)گزارش شده است.

جدول (4-7): آزمون Fو سطح معناداری بین باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی
آزمون
مجموع مجذورات
درجات آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
رگرسیون
022/14
2
44/19
*12/8

000/.
باقی مانده
723/20
97
52/4

کل
745/34
99

*05/ 0 P
بررسی جدول (4-7)نشان می دهد که مقدار F (12/8) با درجه آزادی 2 و 97 به لحاظ آماری معنادار است که این امر بیانگر این است که متغیرهای باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی تبیین معناداری از صمیمیت زناشویی دارند. در جدول (4-8) سهم هریک از این دو متغیر به تفکیک در پیش بینی صمیمیت زناشویی و همچنین معناداری آن آمده است.

جدول (4-8): ضرایب رگرسیون باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی
آزمون
ضرایب استاندارد
t
Sig.

B
β

باورهای ارتباطی
212/0-
194/0-
026/2-
002/0
سبک های دلبستگی
155/0-
136/0-
417/1-
038/0
*05/ 0 P
جدول (4-8) نشان می دهد که متغیرهای باورهای ارتباطی (026/2-) و سبک های دلبستگی (417/1-) تبیین معناداری از صمیمیت زناشویی دارند (05/ 0 P ).

ب. فرضیه های فرعی
فرضیه فرعی اول: بین مولفه های باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی مردان رابطه وجود دارد.

جدول(4- 9) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه فرعی اول
ماتریس همبستگی
صمیمیت زناشویی
باور به مخرب بودن مخالفت
ضریب همبستگی
35/0-

سطح معنیداری دو دامنه
001/0
باور در مورد تفاوت های جنسی
ضریب همبستگی
33/0-

سطح معنیداری دو دامنه
001/0
توقع ذهن خوانی
ضریب همبستگی
31/0-

سطح معنیداری دو دامنه
001/0
کامل گرایی جنسی
ضریب همبستگی
38/0-

سطح معنیداری دو دامنه
001/0
باور به عدم تغییرپذیری همسر
ضریب همبستگی
44/0-

سطح معنیداری دو دامنه
001/0
** معناداری در سطح 05/0

با توجه به داده های جدول 4-9، بررسی ضرایب همبستگی مشاهده شده بین مولفه های باورهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی نشاندهنده رابطه منفی و معنادار در بین بعد باور به مخرب بودن مخالفت و صمیمیت زناشویی با مقدار)35/0- (r=، باور در مورد تفاوت های جنسی و صمیمیت زناشویی با مقدار)33/0- (r=، توقع ذهن خوانی و صمیمیت زناشویی با مقدار)31/0- (r=، کامل گرایی جنسی و صمیمیت زناشویی با مقدار)38/0- (r=و باور به عدم تغییرپذیری همسر و صمیمیت زناشویی با مقدار)44/0- (r= است. در نتیجه میتوان گفت: با افزایش میزان نمرات مولفه های باورهای ارتباطی، صمیمیت زناشویی کاهش مییابد و بالعکس.

جدول (4-10): خلاصه الگو رگرسیون بین ابعاد باورهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی
شاخص
R
R2
خطای استاندارد براورد
مقدار
491/0
24/0
491/0

جدول (4-10) نشان می دهد که ابعاد متغیر باورهای ارتباطی، (24/0=R^2) از واریانس متغیر صمیمیت زناشویی را تبیین می‌کند. برای بررسی معنادار بودن این مقدار آزمون F در جدول( 4-11)گزارش شده است.

جدول(4-11): آزمون F و سطح معناداری بین ابعاد باورهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی
آزمون
مجموع مجذورات
درجات آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
رگرسیون
362/8
5
672/1
*910/6

000/0
باقی مانده
382/26
94
242/0

کل
745/34
99

*05/ 0 P
بررسی جدول (4-11)نشان می دهد که مقدار F (91/6) با درجه آزادی 5 و 94 به لحاظ آماری معنادار است، که این امر بیانگر این است که ابعاد باورهای ارتباطی تبیین معناداری از صمیمیت زناشویی دارند.
در جدول (4-12) سهم هریک از ابعاد باورهای ارتباطی به تفکیک در پیش بینی صمیمیت زناشویی و همچنین معناداری آن را گزارش کرده است.

جدول (4-12): ضرایب رگرسیون ابعاد باورهای ارتباطی با صمیمیت زناشویی
آزمون
ضرایب استاندارد
t
Sig.

B
β

باور به مخرب بودن مخالفت
108/0-
152/0-
304/1-
195/0
باور در مورد تفاوت های جنسی
053/0-
070/0-
655/.-
514/0
توقع ذهن خوانی
019/0-
42/0-
162/.-
871/0
کمال گرایی جنسی
071/0-
107/0-
915/.-
362/0
باور به عدم تغییرپذیری همسر
180/0-
290/0-
648/2-
009/0
*05/ 0 P
جدول (4-12) نشان می دهد که با وجود اینکه ابعاد باورهای ارتباطی با همدیگر تبین معناداری (24/0=R^2) از صمیمیت زناشویی را نشان می دهند اما در مقام بررسی سهم هر کدام از این ابعاد ، چهار بعد از ابعاد به تنهایی تبین معناداری از صمیمیت زناشویی ندارند. مقدار بتا و معناداری برای هرکدام از این ابعاد به ترتیب باور به مخرب بودن مخالفت (108/-0=β)، (304/1-=t)، باور در مورد تفاوت های جنسی (053/0-=β)، (070/0- =t) ، توقع ذهن خوانی (019/0- =β)، (042/0- =t)، کمال گرایی (071/0- =β)، (107/0-=t) می باشد که به لحاظ آماری معنی‌دار نیستند. اما در بعد باور به عدم تغییرپذیری همسر این بعد تبین معناداری از صمیمیت زناشویی دارد، مقدار ( 180/.-=β) و (648/2=t) می باشد که در سطح معنی داری 009/.Sig: معنی دار بود.

فرضیه فرعی دوم: بین مولفه های سبک‌های دلبستگی و صمیمیت زناشویی مردان رابطه وجود دارد.

جدول(4- 13 ) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه فرعی دوم
ماتریس همبستگی
صمیمیت زناشویی
سبک دلبستگی اجتنابی
ضریب همبستگی
41/0-

سطح معنیداری دو دامنه
001/0
سبک دلبستگی اضطرابی
ضریب همبستگی
37/0-

سطح معنیداری دو دامنه
001/0
** معناداری در سطح 05/0
با توجه به داده های جدول 4-13و با توجه به سطح معنی داری که کمتر از 5 صدم می باشد می توان گفت بین مولفه های سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی رابطه وجود دارد که این رابطه به صورت معکوس(منفی) می باشد. به این معنی که با افزایش نمرات مولفه های سبک های دلبستگی میانگین نمرات صمیمیت زناشویی پایین می‌آید. بنابر این می‌توان نتیجه گرفت که هر چه میانگین مولفه های سبک های دلبستگی بیشترباشد، صمیمیت زناشویی کمتر می گردد و بالعکس.

جدول (4-14): خلاصه الگو رگرسیون بین ابعاد سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی
شاخص
R
R2
خطای استاندارد براورد
مقدار
422/0
20/0
436/0

جدول (4-14) نشان می دهد که مولفه های سبک های دلبستگی ، (20/0=R^2) از واریانس متغیر صمیمیت زناشویی را تبیین می‌کند. برای بررسی معنا دار بودن این مقدار آزمون F در جدول( 4-15)گزارش شده است.

جدول (4-15): آزمون Fو سطح معناداری بین ابعاد سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی
آزمون
مجموع مجذورات
درجات آزادی
میانگین مجذورات
F
Sig.
رگرسیون
357/9
2
31/16
*87/5

000/0
باقی مانده
388/25
97
77/2

کل
745/34
99

*05/ 0 P
بررسی جدول (4-15)نشان می دهد که مقدار F (87/5) به لحاظ آماری معنادار است که این امر بیانگر این است که ابعاد سبک های دلبستگی تبیین معناداری از صمیمیت زناشویی دارند.
در جدول (4-16) سهم هریک از ابعاد سبک های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی و همچنین معناداری آن را گزارش کرده است.

جدول 4-16: ضرایب رگرسیون ابعاد سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی
آزمون
ضرایب استاندارد
t
Sig.

B
β

سبک دلبستگی اجتنابی
111/0-
133/0-
922/0-
216/0
سبک دلبستگی اضطرابی
071/0-
096/0-
382/0-
648/0
*05/ 0 P
جدول (4-16) نشان می دهد که با وجود اینکه ابعاد سبک های دلبستگی با همدیگر تبین معناداری (20/0=R^2) از صمیمیت زناشویی را نشان می دهند اما در مقام بررسی هر دو بعد به لحاظ آماری معنی‌دار نیستند.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع باورهای ارتباطی، صمیمیت زناشویی، توزیع فراوانی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فعال نمودن، واژه نامه