منبع پایان نامه ارشد با موضوع صمیمیت جنسی، عدم اطمینان، تمایز یافتگی، دلبستگی ایمن

دانلود پایان نامه ارشد

فرد دیگری که مستلزم داشتن اطلاعات بسیار جزئی وشناخت عمیق وی است ،به علاوه ابراز افکار و احساسات شخصی است که نشانه خود مانی بودن ان است (لغت نامه رندم هاوس ،نقل از با گاروزی ،1387،ترجمه رضا زاده و تهرانی )
صمیمیت مفهوم وسیعی دارد و می تواند از بحث درباره جزئیات زندگی تا افشای خصوصی ترین احساسات جنسی که کسی به راحتی در مورد آن سخن نمی گوید را در برگیرد .صمیمیت محصول توجه کردن ،پذیرفتن ،حساسیت به خرج دادن و درک کردن است . با از دست رفتن آن یکی از اتصال های زندگی زناشویی از بین می رود (بک ،1387،نقل از بطلانی اصفهانی ).
برگر2 و هانا3 (1999)یک تعریف دوازده مولفه ای از صمیمیت ارائه دادند ،این مولفه ها عبارت انداز استمرار و پایایی ،وجد،مسئولیت پذیری ،مذاکره پذیری ،همدلی ،موافقت،هماهنگی ،خودافشایی ،آسان گیری ،محدودیت و تعالی .پدیده هایی مهم که در تعریف صمیمیت تعریف می شوند عمدتاً شامل تشابه ،پذیرش ،خود افشایی ،رابطه جنسی ،استقلال ،تطابق،نزدیکی هیجانی بدنی و عقلی است . به نظر بینر4 ومورنن5 (1988)تشابه یک مسئله مهم در حفظ روابط صمیمانه است . اسچنایدر6 (1989)معتقداست که تشابه زوجین به ان ها کمک می کند احساس کنند بوسیله همسرشان درک و فهمیده می شوند . تشابه بین همسران همچنین مربوط به بافت روابط صمیمانه است . وقتی همسران در میزان نیاز هایشان به صمیمیت و نوع خاصی از ان مشابه باشند ،احساسات صمیمانه ایجاد می شود . تالمادج 7و دابز8 (1990)خاطرنشان می کنند که به میزانی که همسران ادراکشان درباره خود و فرایند رابطه را با یکدیگر در میان می گذارند ،منعکس کننده روابط صمیمانه عملی بین آنها است . وین9 (1986)صمیمیت را یک تجربه و ارتباط ذهنی دانسته که هسته اصلی ان خود افشایی ،پاسخ امن و همدلی است. به نظر وین گارتن10 (1992)تعامل صمیمانه شامل مشارکت و تجربه ی درک احساسات است .این تجربه با درک متقابل واطمینان بستگی دارد .خود افشایی نیز برای صمیمیت زناشویی ضروری است ،زیرا افراد را در درک متقابل و همدلی درگیر می کند . کرکاپاتریک 11(1975)خاطر نشان می کند که ساختار خود افشایی متقابل در تداوم یک رابطه بوده و صمیمیت عمیق و دو جانبه را ایجاد می کند .

1-Garvzy 2-Berger 3—Hanna 4-Bynr 5-Mvrn 6-Aschnaydr 7-Talmadj 8-Dobbs 9-Vienna 10-Wayne Gartn
11-Krkapatryk
علاوه براین سطح تمایز و استقلال نیز با صمیمیت ارتباط دارد . به نظر بوئن1 (1988)افراد تمایل دارند تا همسرانی با سطح تمایز مشابه را خود انتخاب کنند . همسران با سطح تمایز و استقلال بالا ،تمایل بیشتری برای صمیمیت دارند روبین2 (1982)می گوید که صمیمیت شامل ابراز دو جانبه احساسات و افکار به دور از ترس و تمایل برای درک دنیای درونی دیگری و توانایی در میان گذاشتن خود با دیگری است (هلرو وود1998).
صمیمیت یعنی رابطه باز ،خودمانی ،صادقانه ،از نظر برن عاری از هر نوع بازی ،و رهاساختن کودک وتباه نشده است که در میان مکان و این زمان زندگی می کند . از انجا که صمیمیت از کارکرد های کودک طبیعی است ،تنها موقعی به نتیجه ی مطلوب می رسد که هرگز بازی در آن رخنه نکند (برن3 1387،ترجمه فصیح).
صمیمیت به معنای قدرت ورود به دنیای درونی انسانی دیگر است به صورتی که حس کند او را درک می کنید و رشته ای قوی شما را به هم مرتبط می کند . یعنی اینکه بتوانید از نقشه ای که خود از جهان دارید ،به نقشه ای که او از جهان دارد ،حرکت کنید ،و این کلید یک ارتباط موفق است(اسماعیل بیگی و غلامرضایی،1388).صمیمیت یعنب اینکه من می توانم خودم باشم و راحت حرفم را بگویم و از اینکه سخنم را خودم تصحیح کنم خوشحالم چون با تو راحتم ،نه اینکه مراقبم و مواظبم که چه بگویم و چه نگویم وحالت دفاعی داشته باشم .صمیمیت باعث می شود که احساسات ،افکاروتجارب فرد در یک رابطه باز ،درست و مطمئن بیان می شود.صمیمیت مستلزم سبک دلبستگی ایمن ،استقلال ،تمایز یافتگی و هویت مثبت و شکل یافته در هر دو زوج است . برای ایجاد و حفظ روابط صمیمانه کسب مهارت های اساسی مانند خود افشایی ،درک و پذیرش همدلانه ،گوش دادن فعال و مهارت های مدیریت تعارض ضروری است .
در ازدواج های موفق ،تبادل و ارضای متقابل نیاز های صمیمانه زوجین در حد قابل قبول و انتظار ،موجب تحکیم روابط محبت آمیز بین آنها می شود ،می توان گفت که اصل اساسی در ازدواج های موفق ،ایجاد صمیمیت بین زوجین است ،در آن روی سکه ،یعنی در ازدواج های ناموفق و از هم گسسته ،نبودن صمیمیت بین زوجین ،یک رابطه زناشویی را به پایان خود نزدیک می کند ،در تحقیق معتبر انجام شده ،80٪مردان و زنان که طلاق گرفته بودند ،علت جدایی و شکست در ازدواج خود را فقدان احساس صمیمیت و عدم احساس عشق و ارزش گزاری به یکدیگر ذکر کردند (با گاروزی،1387،ترجمه رضا زاده و پورنقاش تهرانی ).
نبودن صمیمیت در خانواده ،به مانندبنایی است که میان اجزای تشکیل دهنده ی آن آجر ها وجود ندارد و به حکم ضرورت ،آنها در کنار یکدیگر قرار گرفته اند . عامل مهم برای اقدام به ازدواج و تداوم موفقیت آمیز آن در طی زندگی مشترک ،محبت است که نباید زوجین اجازه دهند بروز مسائل و مشکلات در زندگی ،این

1-Bowen 2-Rubin 3-Bern
موضوع را در آن ها خاموش کند و از آن غفلت نمایند .مهم ترین عامل موفقیت در مبارزه با مشکلات در
زندگی زناشویی ،استقامت و دلگرمی به یکدیگر است . در سایه ی این عامل ،موانع از سر راه برداشته می شود و زندگی روال عادی خود را پی می گیرد . انسان در هر موقعیت سنی و شغلی ،از تنهایی گریزان است و نیاز به دوستی صمیمی دارد تا علاقه اش را برای او ابراز نماید و از میزان علاقه او نسبت به خود اطمینان داشته باشید . همسران در زندگی باید بکوشند تا محبت به یکدیگر براورده نمایند و از این نظر یکدیگررا ارضاءکنند. اجرای این مهم ،نیاز به اصول و قواعدی دارد که با رعایت این می توان صمیمیت را در زندگی حاکم کرد . در فضای آغشته به مهربانی و محبت ،معادلات و معیارها ،به طور کلی دگرگون می شود و در این فضا است که انسان رشدکرده و احساس نشاط می کندو در برابر خطاها ،سختی ها و کمبود ها ،واکنش مناسبی نشان می دهد و برایش جلوه ی زیبایی دارد (اسماعیل بیگی و غلامرضایی ،1388).
2-2-1-1-ابعاد صمیمیت زوجین:
صمیمیت فرایندی تعاملی است وشامل مولفه هایی می شودکه با یکدیگر ارتباط دارند .مرکز این فرایند ،آگاهی ،فهم وقبول همسروهمدلی برای درک احساسا ت وفهم دیدگاه بی همتایی اوازجهان است.باگاورزی (2001)بعداز سی سال کار با زوج ها،ابعاد صمیمیت را شناسایی کرده این ابعاد عبارت انداز:
2-2-1-1-1-صمیمیت عاطفی :
صمیمیت عاطفی شامل انتقال ودر میان گذاشتن احساسات مثبت شامل شادی،خوشحالی ،رضایت واحساسات منفی شامل غمگینی ،ناراحتی ،ترس ،خشم،گناه،شرم،تنهایی ،بی حوصلگی وخستگی است.برای این که صمیمیت عاطفی بوجود آید،بازداری ها یا محدودیت های اندکی برای ابراز احساساتی که در یک رابطه مجاز شمرده می شود ،وجودخواهد داشت.اگر تنها هیجان های مثبت اجازه ابراز داشته باشند ،یک جو مثبت ساختگی یا مصنوعی در رابطه بوجود خواهد آمد.از سوی دیگر ،اگر تنها هیجان های منفی اجازه ی بیان داشته باشند ،آن گاه جو احساسی ارتباط به یکی ازدو حالت نابودی وناامیدی خواهد رسید.نظام وقواعد بیان نشده زوجین ممکن است ابراز هیجان هارا محدود کند.زوجین ممکن است خوشحالی یا خوشیشان را ابراز دارند.اما شعف یا برانگیختگی شان را ابراز نکنند ،یایک همسر ممکن است قادر به ابراز ناکامی وناراحتی اش باشداماخشمش را ابراز نکند.مشابه همین،یک شخص ممکن است آزاد باشد که غمگینی اشرا ابراز دارد ولی در ابراز افسردگی ونومیدی اش محدود باشد.
2-2-1-1-2-صمیمیت روانشناختی :
صمیمیت روان شناختی شامل انتقال ودر میان گذاشتن وتماس با همسر با افشای عمیق مسائل شخصی مهم وپر معنا در باره ی خود واقعی ،خود درونی وحتی خود آرمانی است. صمیمیت روانشناختی در میان گذاشتن ترس ها ،علایق ،تردیدها ،عدم اطمینان ،مشکلات و تعارضات درونی با همسر است . در دسترس بودن همسر ،دفاعی نبودن و اطمینان در رابطه ،شرط ضروری این نوع صمیمیت است .همسر باید برای در میان گذاشتن مسائل شخصی خود با همسر بدون ترس از قضاوت ،ارزیابی شدن ،ترد ،شرم ،مقصر سازی یا تنبیه احساس امنیت نماید .
2-2-1-1-3-صمیمیت عقلانی :
صمیمیت عقلانی شامل در میان گذاشتن عقاید افکار و باور های مهم با همسر است .این صمیمیت نباید با مکانیزم های دفاعی ناخود اگاه مانند عقلانی کردن افکار ،هیجانات خاص ،تائید برتری عقلانی فرد و کسب تائید اشتباه شود . عقلانی کردن برای ایجاد فاصله بین افراد طرح ریزی می شود و در جهت مخالف افزایش صمیمیت واقعی عمل می کند . برای ایجاد صمیمیت عقلانی احترام به دیدگاه همسر به ویژه عقاید مخالف یا متفاوت او ،ضروری است شرط لازم این بعد صمیمیت توانایی نقش پذیری یعنی دیدن دنیا از دریچه نگاه همسر ،درک انجه همسر درک می کند و درک اینکه فرد به وسیله دیگری جگونه دیده می شود .این توانایی برای رشد صمیمیت واقعی ضروریی است تکمیل کننده صمیمیت عقلانی ،توانایی همدلی است همدلی یعنی توانایی قرار دادن خود در جای دیگری و احساس آنچه همسر احساس می کند .همدلی با احساسات همسر به عنوان یک فرا هیجان و یک پاسخ هیجانی توجه آمیز نسبت به احساس همسر در نظر گرفته می شود .
2-2-1-1-4-صمیمیت جنسی :
صمیمیت جنسی شامل انتقال و در میان گذاشتن و بیان افکار، احساسات ،آرزو ها و اشتیاق هایی است که ماهیت جنسی دارد . صمیمیت جنسی ارضاءجنسی انجام می شود.فعالیت های تحریک جنسی شامل تجاربی مانند تماشای فیلم های عاشقانه ،گوش دادن یا نواختن موسیقی عاشقانه ،خواندن داستان ها ومطالب عاشقانه با همسر می شود،ومقدمه برانگیختگی جنسی است.صمیمیت جنسی موضوع پیچیده ای است که احتیاج به توجه ویژه ای دارد.عدم رضایتمندی در این زمینه بر جنبه های دیگر روابط زوجین موثر است.مشاوران در طول سال ها کار با مراجعین مختلف متوجه شده اند که صمیمیت جنسی بیش ترین حساسیت ودر عین حال بیش ترین مشکلات را برای بسیاری از زوج ها به ارمغان می آورد .اگر زوجین نسبت به تفاوت های مساله ساز در تقاضاهای جنسی وتمایلات مختلفشان در آمیزش آگاهی داشته باشند. می توانند قبل از آن که ارتباط شان دچار مشکل گردد،آن را مورد درمان قرار دهند،وبرعکس اگر زوجین به صمیمیت جنسی خود آگاه نباشند می توان شاهد برون ریزی مشکلات بود(باگاروزی ،2001).صمیمیت جنسی هنگامی وجود دارد که همسران در بیان امیال جنسی یا عدم میل جنسی ،احساس راحتی نمایند .صمیمیت جنسی مستلزم توافق ضمنی دو جانبه همسران برای رابطه جنسی است ومبتنی بر تمایل هر یک از زوجین برای درک همسر وانتظاراتی است که از خود دارد(کوین1 ،1387،نقل از بطلانی اصفهانی )
2-2-1-1-5-صمیمیت جسمانی (غیر جنسی):
صمیمیت جسمانی نیاز به نزدیکی جسمانی با همسر است این نزدیکی بدنی نباید با صمیمیت جسمانی که برای ایجاد تحریک جنسی انجام می شود ،اشتباه شود.صمیمیت جسمانی ممکن است بوسیله یک لمس یا تماس ساده بدنی مانند در آغوش گرفتن ابراز شود .صمیمیت جسمانی شامل تجاربی مانند گرفتن دست ها ،در آغوش گرفتن یکدیگر ،رقصیدن با همسر ،لمس غیر جنسی ،بوسیدن که مقدمه رابطه جنسی نباشد ،خوابیدن در کنار همسر ،قدم زدن با یکدیگر می شود.
2-2-1-1-6-صمیمیت معنوی:
صمیمیت معنوی شامل در میان گذاشتن افکار ،احساسات ،عقاید وتجاربی با همسر است که با مذهب ،مسائل معنوی ،ارزش ها وباورهای اخلاقی ،معنای وجود ،زندگی پس از مرگ ،ارتباط با خدا ،رابطه فرد با طبیعت و جایگاه فرد در جهان مربوط است .صمیمیت معنوی همچنین مشارک با همسر در فعالیتها ،مراسم و جشن های مذهبی ومعنوی می شود . برای صمیمیت معنوی هم مذهب یا هم عقیده بودن ضروری نیست ،آنچه ضروری است ،باز بودن نسبت به عقاید ،احساسات وتجارب معنوی همسر و احترام به دنیای معنوی همسر و پذیرش بدون قضاوت دیدگاه و باورهای همسر است . برای برخی از افراد بعد معنوی یک بعد محوری هویت فردی است و خود افشایی درباره ی این بعد ،صمیمیت را به سمت یک تجربه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع رضایت از زندگی، تعریف مفهومی، سلامت روان، خودکارآمدی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع میراث فرهنگی، زیبایی شناختی، رسانه‌های جمعی، اجتماعی و سیاسی