منبع پایان نامه ارشد با موضوع شهر دهلران

دانلود پایان نامه ارشد

15کيلومتري از جنوب شهر دهلران و در انتهاي دشت دهلران و در ساحل رودخانه ميمه قرار دارد . در سال 75 با 86 نفر جمعيت در رده دوازدهم جمعيتي قرار داشته است . و در سال85 جمعيت آن با افزايش به98 نفر رسيده است . و در سال 90 با 105 نفر جمعيت در رده نهم جمعيتي قرار داشته است .

شکل 4- 1 – نمودار روند 35ساله (1355-1390) تحولات جمعيتي روستاهاي بخش مرکزي دهلران

منبع : مرکز آمار ايران ، تهيه و ترسيم از نگارنده
توجه به نمودار نشان دهنده اثرات موقعيت طبيعي و ارتباطي بر روند تحولات جمعيت روستايي بخش مرکزي است . روستاهاي واقع شده در دشت يا نزديک به جاده (شورماهي ، فرخ آباد ، گلسيري ، تم تمو ، حاضرميل ، شهرک وحدت ، ماز عبدعلي بالا و پايين و کاور) داراي روند مثبت جمعيتي بوده و توانسته اند که جمعيت خود را حفظ کرده يا افزايش دهند . اما روستاهاي واقع شده در نواحي پايکوهي يا کوهستاني (اشکم گاو ، بيشه دراز ، قيراب ، ويله ، سنگر نادر ، هاويان ، ده بنه ، دستوار، قورچ احمد و تله نو) داراي روند منفي جمعيتي بوده لذا با کاهش جمعيت روبرو شده و بعضا به طور کامل تخليه شده اند . معمولا جمعيت اين روستاها به سمت شهر دهلران به عنوان قطب خدماتي منطقه و يا ديگر روستاها که موقعيت بهتري نسبت به ديگر روستاها دارند ، مهاجرت مي کنند . نتيجه آنکه نقاط روستايي نامساعد در حال کوچک شدن و نقاط روستايي مساعد و شهر دهلران در حال بزرگ شدن و افزايش جمعيت است . در نمودار 4 – 4 روند تحولات جمعيتي روستاهاي بخش مرکزي (دهستان اناران) در دو دوره 1375و1390 با هم مقايسه شده است . مطالعه نمودار نشان دهنده روند مهاجر فرستي در روستاهاي پايکوهي و در مقابل روند تثبيت يا افزايش جمعيت در روستاهاي دشتي است .

شکل 4- 2 – روند تغييرات جمعيتي روستاهاي بخش مرکزي دهلران در سالهاي 1375و1390

منبع : مرکز آمار ايران ، تهيه و ترسيم از نگارنده
در نمودار فوق ، جايگاه لرزان سکونتگاههاي پايکوهي بخش مرکزي در تثبيت و حفظ جمعيت در قسمت سمت راست نمودار مشخص است . روستاهاي هاويان ، بيشه دراز ، سنگر نادر، قيراب و ويله( که در سال 90خالي از جمعيت بوده است) روند منفي جمعيتي دارند و همگي در ناحيه پايکوهي واقع شده اند .
در اين جا مي توان با مقايسه دو روستاي بخش مرکزي که در گذشته داراي مشابهت هاي زيادي در موقعيت طبيعي بوده اند ، به نقش موقعيت در رشد سکونتگاه پي برد . براي اين منظور روند تحولات جمعيتي روستاي بيشه دراز را که قديمي ترين روستاي بخش مرکزي است و در ناحيه پايکوهي واقع شده با روستاي حاضرميل که در ناحيه پايکوهي واقع شده بود و بعدا جابجا شد ، مقايسه مي کنيم .

جدول 4 – 2- مقايسه تحولات جمعيتي روستاي بيشه دراز با روستاي حاضر ميل 90 – 55
سال

روستا
جمعيت1355
جمعيت1365
رشد دوره
جمعيت1375
رشد دوره
جمعيت1385
رشد دوره
جمعيت1390
رشد دوره
بيشه دراز
454
1157
8/9
684
1/5-
577
68/1-
418
2/6-
حاضرميل
177
517
3/11
531
26/0
896
3/5
883
29/0-
منبع : مرکز آمار ايران ، تهيه و ترسيم از نگارنده
همان گونه که در جدول ديده مي شود روند تحولات جمعيتي روستاي بيشه دراز بجز دوره 65- 55 که آن هم ناشي از جنگ بوده ، منفي است حال آنکه روند تحولات جمعيتي روستاي حاضر ميل يا مثبت بوده و يا رشد زياد منفي روبرو نبوده است . بديهي است که اين تفاوت روند ، نتيجه جابجايي روستاي حاضرميل است . چه بسا که اگر جابجايي صورت نمي گرفت ، روند تحولات اين روستا هم مانند ديگر روستاهاي پايکوهي منطقه ، منفي مي شد . در مصاحبه با ساکنين روستا مشخص شد که در پي طرح شدن مبحث جابجايي روستا به مکان جديد ، بسياري از ساکنين که قصد مهاجرت به شهر دهلران را داشته اند از اين امر منصرف شده و لذا جمعيت حاضرميل دردوره 75- 65 نسبت به روستاي بيشه دراز کاهش نداشته است و در شرايطي که بيشه دراز در اين سال رشد %1/5- را داشته ، روستاي حاضرميل رشد %26/0 را داشته است . نمودار زير اين روند را نشان مي دهد . شکل 4- 3- نمودار مقايسه روند تحولات جمعيتي حاضرميل با بيشه دراز

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شهر دهلران، حوزه نفوذ Next Entries منابع پایان نامه درمورد حقوق فرانسه، جبران خسارت، مفهوم وجود