منبع پایان نامه ارشد با موضوع شهروندان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

شکايات يا درخواست هاي کارکنان و پرسنل سازمان شهرداري از واحدهاي اجرايي همان سازمان. بنابراين با توجه به اين که اساساً اين رکوردها موضوعيتي با نيازها و معضلات شهري شهروندان تهراني پيدا نمي کرد، به ناچار از مجموعه رکوردهاي مورد بررسي حذف گرديد.
همان طور که پيش تر گفته شد داده هاي سامانه 137 (جدول پيام ها) بر اساس نوع و موضوع پيام 644 عنوان دارد که ذيل 51 عنوان کلي طبقه بندي شده است. به عبارت ديگر در مجموع 644 نوع مشکل در سطح شهر تهران شناسايي شده است که هر کدام در يکي از 51 طبقه تعيين شده قرار مي گيرد. با بررسي هاي به عمل آمده بر روي داده ها مشخص شد در برخي از اين 51 طبقه، تعداد تماس هاي شهروندان بسيار کم و ناچيز مي باشد. به عبارت ديگر فراواني بسيار کم آن ها در ميان ساير مشکلات نشان دهنده موردي بودن و بي اهميت بودن مشکلات آن طبقه بود و از آن جا که بيم آن مي رفت که در روند تکرار پذيري پيام ها اختلال ايجاد نمايد لذا با امکان پرس جوي نرم افزار Sql 2008 اين طبقه ها شناسايي و به همراه مشکلات آن طبقه از مجموع داده هاي مورد بررسي حذف گرديدند.
گفته شد که مرحله آماده سازي داده ها مهم ترين و زمان بر ترين بخش از فرايند داده کاوي محسوب مي شود. در اين بخش، فارسي بودن اکثر فيلدهاي جدول پيام و نيز حجم زياد رکوردها خود منجر به طولاني تر شدن اين مرحله گرديد به گونه اي که محقق براي جلوگيري از حذف رکوردهاي صحيح ، که به علت رشته اي بودن نوع فيلدها ممکن بود رخ دهد، اين مرحله را با صرف زمان و دقت بيشتري به انجام رساند.
در نهايت پس از مرحله آماده سازي، داده ها در قالب SPSS تجميع و به عنوان ورودي در نرم افزار Clementine مورد استفاده قرار گرفت.
مدل سازي
در اين مرحله گام هاي زير دنبال شده است که جزئيات آن در ادامه بيان شده است:
انتخاب تکنيک هاي مدل سازي
ساخت مدل
ارزيابي مدل
براي مدل سازي لازم است که ابتدا تکنيک مدل سازي انتخاب شود. با توجه به اين که هدف از انجام اين تحقيق انجام تکنيک هاي مختلف بر روي داده هاي سامانه 137 شهرداري تهران و بررسي نتايج به دست آمده از هر تکنيک مي باشد؛ لذا تکنيک هاي مختلف داده کاوي نظير خوشه بندي، قوانين وابستگي، درخت تصميم، مدل خطي تعميم يافته بر روي داده ها انجام و نتايج آن در فصل بعد آورده شده است. در هر مرحله سعي شده است با توجه به نوع داده ها بهترين الگوريتم انتخاب شود.
ارزيابي نتايج
در اين مرحله گام هاي زير دنبال شده استکه جزئيات آن در ادامه بيان شده است:
ارزيابي نتايج
مرور نمودن فرايند
نتايج به دست آمده در مرحله قبل به عنوان دانش استخراج شده از تحقيق تلقي مي گردد. در مرحله قبل نتايج حاصل از اجراي تکنيک هاي داده کاوي در هر بخش با الگوريتم ديگري مورد مقايسه قرار گرفت. سپس با توجه به مقايسه هاي صورت گرفته الگوريتم مناسب انتخاب گرديده است.
براي اطمينان از صحت عمليات انجام شده فرايند کار در نهايت مرور گرديده است.
به کارگيري مدل
در آخرين مرحله، گزارش نهايي از محصول که همان دانش کشف شده است صورت مي گيرد. کار اصلي تحليل گر يا داده کاو در مرحله قبل به اتمام رسيده و در اين تحقيق نيز نتايج، به صورت يک گزارش از کل کار در اختيار سازمان مربوطه يا داوطلبان قرار مي گيرد تا راجع به استفاده از نتايج تصميم گيري نمايند.
نکته اي که لازم است در انتهاي اين بخش به آن اشاره شود اين است که تحقيق صورت گرفته مي توانست در صورت وجود برخي فيلدهاي اطلاعاتي ديگر که در فصل اول به آن ها اشاره شد، بسيار جامع تر گردد.
مدل اجرايي تحقيق
مدل اجرايي تحقيق براساس آن چه بيان شد، مطابق شکل 3-2 مي باشد. در فصل بعد چرايي انتخاب هر يک از موضوعات شرح داده شده است.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شهروندان تهران، توسعه مدل Next Entries پایان نامه با موضوع Creativity، learning، Figure