منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

و پياده‌راهها
1- تركهاي ايجاد شده در پياده‌رو توسط ريشه‌هاي درختان
1- قطع ريشه‌ها، برداشتن قسمت خراب شده و مرمت آن

2- بالاآمدگي (تورم) ناگهاني سطح پياده‌رو بيشتر از 12 ميليمتر
2- تخريب و ترميم سطح معيوب و اصلاح ان با پوشش نظير

3- وجود ترك در سطح يا خرد شدن سطح و لكه‌گيريهاي ضعيف موقتي
3- تخريب قسمتهاي معيوب و ترميم آن با نوع فرش موجود

4- وجود برف و يخ
4- وضع مقرراتي كه صاحبان يا استفاده‌كنندگان ساختمانها و اراضي مجاور پياده‌رو موظف به تميز نمودن آن بخش از پياده‌رو باشند.
* پرداخت نمودن دستمزد تميز نمودن پياده‌رو به پيمانكار خصوصي و دريافت هزينه آن از صاحبان يا استفاده‌كنندگان ساختمانها و اراضي مجاور پياده‌رو به صورت عوارض شهري

5- درز انبساطي يا اجرايي بيش از 12 ميليمتر
5- پركردن درزها با مخلوط مناسب

6- وجود زباله، ماسه نرم، روغن گريس در سطح پياده‌رو
6- آشنا نمودن صاحبان ساختمانها و زمينهاي مجاور پياده‌رو با ضرورت تميز كردن و نگهداري و نظافت پياده‌رو

7- وجود مصالح،‌تابلو، دستفروشي در پياده‌رو باعث كاهش عرض پياده‌رو مي‌شود.
7- بايد گروهي مسئول رفع موانع و سدمعبر باشند.

8- وجود شاخه درخت، بوته، علفهاي هرز و شاخ و برگ روييدنيهاي ديگري كه در پياده‌رو ايجاد مانع كرده يا ديد را محدود مي‌سازند.
8- وضع مقرراتي كه صاحبان مستحدثات زمينها مجاور پياده‌رو موظف به رفع موانع و تميز نمودن باشند.
* پرداخت دستمزد تميز نمودن پياده‌رو به پيمانكار خصوصي و دريافت هزينه آن از صاحبان ساختمانها و زمينهاي مجاور پياده‌رو از طريق عوارض شهري

9- وجود زباله، برگ، مواد آلاينده در معابر پياده‌رو، كثيب بودن نماي ساختمانها، نصب آگهي و چسباندن پوستر و نقاشي روي ديوارها
9- وضع مقررات براي جلوگيري از چسباندن يا نقاشي آگهي‌هاي تبليغاتي در محلهاي غيرمجاز – وضع و اعمال مقررات منبع ريختن آشغال و زباله

جدول شماره 2-2 – نگهداري گذرگاههاي عابر پياده و شيبراهه‌ها
تسهيلات پياده‌روي
موضوع
فعاليت نگهداري
گذرگاههاي عابر پياده و شيبراهه‌ها
1- صيقلي و لغزنده شدن سطح شيبراهه‌ها
1- تجديد روسازي شيبراهه
* ايجاد شيار مورب كم‌عمق در سطح

2- زهكشي ضعيف و تجمع و ماندن آب در آبرو
2- تميز نمودن آبرو سطح آبگير

3- وجود شيار در سطح خيابان و ايجاد حوضچه در سطح گذرگاه
3- تسطيح خيابان يا گذرگاه

4- روسازي مكرر خيابان و ايجاد مشكل در عبور از شيبراهه
4- حداكثر بالاآمدگي قائم در روسازيهاي مكرر بايد 6 ميليمتر بين روسازي و آبرو يا شيبراهه باشد.

5- لغزندگي پوشش دريچه بازديد2 در گذرگاه
5- وقتي دريچه بازديد در گذرگاه نصب مي‌شود بايد پوشش آن غيرلغزنده و همتراز سطح مجاور بوده ضمناً قابل رؤيت و تشخيص باشد.

6- وجود برف و يخ
6- تدارك برنامه برف روبي و رفع يخبندان معابر

7- خط توقف و علامات روسازي گذرگاه
7- تعيين موقعيت مناسب علامات و واضح نگاه داشتن آنها

8- درز انبساطي يا اجرايي بزرگتر از 12 ميليمتر
8- پر كردن درز با مخلوط مناسب

9- كافي نبودن زمان لازم براي عبور عابرين از عرض گذرگاه چراغدار
9- كنترل مجدد زمان‌بندي چراغ راهنمايي كه سرعت حداكثر m/s 0/1 عابر پياده به علاوه 2 ثانيه روا داري را به عنوان زمان عكس‌العمل تأمين نمايد.

جدول شماره 2-3- نگهداري زيرگذر و روگذر و مناطق كارگاهي
تسهيلات پياده‌روي
موضوع
فعاليت نگهداري
زيرگذر و روگذر
1- سقوط اجسام از روگذر
1- سرپوشيده نمودن روگذر با توري

2- استفاده نكردن عابرين از زيرگذر
2- روشنايي زيرگذر بايد به اندازه‌اي باشد كه انسان احساس امنيت نمايد.
* زيرگذر بايد عاري از آب و خاك و زباله باشد.
* افزايش گشتهاي امنيتي

3- وجود برف و يخ
3- با تدارك برنامه نگهداري برف‌روبي و رفع يخبندان معابر تضمين شود.

4- بالاآمدگي ناگهاني بيشتر از 12 ميليمتر
4- تخريب و ترميم سطح برآمده و پوشيده كف نظير روسازي موجود
مناطق كارگاهي
1- پياده‌روهاي موقتي در نواحي عبوري معمولاً از مصالح با عمر كوتاه ساخته شده‌اند.
1- سطح پياده‌روها بايستي مكرراً بازرسي شود.
* سطح پياده‌روهايي كه از مصالح چوبي ساخته شده بايد با مصالح غيرلغزنده تقويت شود.

2- انحراف مسيرهاي پياده در روي سواره‌رو
2- پياده رو انحرافي بايد متناوباً‌براي موارد زير كنترل گردد:
* مناسب بودن تابلوهاي انحرافي پياده‌رو
* خطرات ترافيكي پياده رو
* مناسب بودن زمان‌بندي چراغهاي راهنمايي وسايل نقليه و عابر پياده
* دادن اطلاعات مناسب به رانندگان

3- انباشته شدن زباله در پياده‌رو
3- نياز به افرادي كه پياده‌رو را تميز نموده و نگهداري نمايند.

4- موانع ترافيكي آسيب‌رسان
4- موانع ترافيك آسيب‌رسان بايد با موانع ديگر ترافيكي جايگزين شده و دوباره از نظر ايمني عابر پياده ارزيابي شود.

جدول شماره 2-4- نگهداري وسايل كنترل ترافيك
تسهيلات پياده‌روي
موضوع
فعاليت نگهداري
وسايل كنترل ترافيك
1- غيرقابل رؤيت بودن و ناخواني تابلوها
1- تابلوها بايستي از لحاظ قابل رؤيت بودن (پوشيده نشدن با شاخ و برگ درختان) و خوانا بودن بازرسي شود.

2- ارتفاع غيرمناسب نصب تابلو
2- تابلو مطابق ضوابط نصب شود.

3- نگهداري چراغهاي عابر پياده
3- چراغهاي پياده بايد متناوباً‌براي موارد زير كنترل گردد:
*آسيب ناشي از وسايل نقليه به هنگام گردش
* تعويض حبابها و تميز نمودن عدسيهاي آن
سيستم پياده به عنوان يك فضاي شهري علي‌الاصول تحت پوشش مديريت اين فضاها قرار دارد كه معمولاً توسط شهرداريها اعمال مي‌گردد. با وجود اين ويژگي‌ها و اهميت اين سيستم به عنوان يكي از مهمترين طرق جابجايي افراد در ترابري شهري ايجاب مي‌كند كه تحت مديريت ترافيكي نيز قرار داشته باشد. [35]
اداره صحيح سيستم پياده نيازمند اطلاعات، دانشها و مهارتهاي وسيعي است كه عمدتاً مبتني بر اصول عام مديريت حاكم بر ساير سازمانها و سيستم‌هاي اتماعي است. با وجد اين، بسياري مسائل اساسي، روشها و روابط خاص وجود دارد كه صرفاً مرتبط با ترافيك پياده است. هدف اساسي از مديريت ترافيك پياده به كار بردن روش‌ها و اقداماتي براي بهترين و بيشترين استفاده از امكانات و تأسيسات موجود در جهت بهبود وضع تردد و افزايش ايمني پياده است.
همانگونه كه سيستم ترافيك وسايل نقليه و شبكه ارتباطي آن براساس مديريت مستقلي شكل گرفته و تحت نظارت منسجمي عمل مي‌نمايد، ضروري است معابر پياده و پياده‌روي نيز متناسب با اهميت آن در سيستم حمل و نقل درون‌شهري تحت حمايت و پوشش سازمان واحدي ساماندهي پيدا كرده و هويت خود را بازيابد. به طور كلي وظيفه چنين سازماني شامل كليه امور مطالعه و طراحي، ساخت و ساز و نوسازي و مديريت بهره‌برداري و نگهداري خواهد بود. نكته حائز اهميت آن كه شهرهاي بزرگ با جمعيت و وسعت بيشتر، داراي مشكلات و معضلات خاص خود بوده و در تمام زمينه‌ها مديريت گسترده‌تر و فعال‌تري را طلب مي‌كند در حاليكه مديريت و سازمان سيستم پياده در شهرهاي كوچكتر متناسب با وسعت و جمعيت شهر و ميزان معابر و تردد وسايط نقليه و همچنين مسائل و مشكلات فرهنگي و اقليمي خواهد بود. [35]

• بلژيک
تشكيلات و شرح وظايف سازمان معابر پياده بستگي به جمعي شهر، حجم سفرهاي پياده و تقسيم وظايف مرتبط با سيستم پياده در ساير سازمانها و ارگانهاي شهري دارد. برنامه‌ريزي سيستم پياده از يك سو با برنامه‌ريزي حمل و نقل شهري و از سوي ديگر با برنامه‌ريزي شهري مرتبط مي‌گردد و اين ارتباط بيانگر ضرورت هماهنگي ميان متخصصان شهرساز و ترافيك است. زيباسازي فضاي معابر پياده از طريق ايجاد فضاي سبز، تجهيزات و تأسيسات لازم براي پيادگان بخش ديگري از نيازهاي سيستم پياده است كه ضروري است با سازمانهاي ذيربط شهري هماهنگ شود. در دوران بهره‌برداري نيز سازمان مورد نياز براي مديرت سيستم پياده از اهميت ويژه‌اي برخوردار است تا از تسهيلات پياده‌روي استفاده بهينه به عمل آيد.
با توجه به موارد مذكور ضروري است در تشكيلات شهرداري‌ها متناسب با جمعيت تحت پوشش آنها سازمان معابر پياده به طور مستقل براي تصدي و مديريت سيستم پياده با شرح وظائف هماهنگ با واحدهاي مرتبط ايجاد شود و نيروي انساني متخصص و اعتبارات متناسب براي اين امر تخصيص يابد. [35]

• آلمان
دامنه عملكرد مديريت ترافيك پياده ممكن است از يك موضوع كوچك و محلي مانند بررسي و بهبود وضع ترافيك پياده در يك گذرگاه تا مطالعه كل سيستم پياده‌روي در سطح منطقه و يا حتي شهر را دربرگيرد. تعيين محدوده و منطقه مطالعه نبايد فقط شامل مثلاً قطعه‌اي از پياده‌رو يا گذرگاه عرضي باشد بلكه بايد مناطق اطراف تا آنجايي كه از آن طرح تأثير مي‌پذيرند و يا بر ان تأثير مي‌گذارند نيز فراگيرد. در مطالعه و تصميم‌گيري غالباً‌لازم است جزئيات سيستم مورد نظر، مانند وضعيت فيزيكي پياده‌روها، وسايل كنترل ترافيك، كاربري زمين،‌عوامل زيست‌محيطي، تردد، تأخير و ايمني نيز بررسي شوند.
اهداف و نتايج هر طرح و برنامه پيشنهادي بايد دقيقاً‌مشخص و براي عموم روشن گردد. به طور كلي مشاركت عامه مردم و نظر مثبت مسئولين يك پيش‌نياز اساسي براي موفقيت اجراي هر برنامه است. در صورت لزوم مي‌توان اقدام به اجراي آزمايشي بخشي از طرح نمود و نتايج حاصل از آنرا در عمل بررسي نمود.
روشهاي مديريت ترافيك پياده بسيار متنوع و گسترده هستند كه از جمله مهمترين آنها مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
1- اجراي برنامه‌هاي اصلاحي
2- احداث گذرهاي ويژه پياده
3- مديريت تقاضاي پياده‌روي
4- اعطاي امتياز
• انگلستان
عناصر برنامه‌هاي اصلاحي عبارتند از ارتقاء ايمني پياده، روشنايي خيابان، بهبود ترافيك پياده، زيباسازي و مناسب‌سازي تسهيلات پياده‌روي. برنامه‌هاي ايمني پياده متمركز در سه محور آموزش، مهندسي و اعمال مقررات است. در آموزش ايمني بويژه تأكيد بر گروههاي آسيب‌پذير در تصادفات يعني كودكان و سالمندان است.
اقدامات مهندسي براي ايمني پياده در ارتباط با اصلاحات فيزيكي به منظور كاهش تصادفاتا و مخاطرات است. اين امر شامل اقداماتي از قبيل استاندارد نمودن تابلوها و علايم، علامتگذاري و خط‌كشي معابر و گذرگاهها، بهبود مسافت ديد رانندگان، بهبود روشنايي معابر و ساير مسائل مربوط به ايمني است. اعمال مقررات در ارتباط با تهيه و اجراي قوانين لازم براي حفاظت پيادگان در محيط پياده‌رو و سواره‌رو است.
روشنايي معابر يكي از مهمترين جنبه‌هاي طراحي شهري در ارتباط با امنيت، ايمني و زيباسازي معابر پياده است. در اثر كاهش قابليت ديد در ساعات تاريك، آمار تصادفات پياده به شدت افزايش مي‌يابد. روشنايي معابر در بهبود ديد مناظر و فضاهاي شهري پياده نيز موثر است.
بهبود گردش ترافيك پياده را مي‌توان از طريق تعريض پياده‌روها، احداث طاق‌نما يا سايبان، مكانيابي صحيح تجهيزات خياباني، رفع سد معبر، زمانبندي مناسب چراغهاي راهنمايي پياده و امثالهم بدست آورد. برنامه‌ريزي اصلاحي گردش ترافيك پياده با برداشت وضعيت ناحيه مطالعاتي از نظر ابعاد و محل نصب كليه تجهيزات دائمي و غيردائمي پياده‌رو آغاز مي‌شود. اين اطلاعات با آماربرداري از حجم تردد عابرين در مقاطع بحراني پياده‌رو تكميل مي‌شود. در صورتي كه تجهيزات قابل جابجايي پياده‌رو از قبيل كيوسكهاي تلفن و غيره به عنوان مانعي در جريان ترافيك پياده عمل نمايند تغيير مكان آنها الزامي خواهد بود.
تجهيزات دائمي مانند چراغهاي راهنمايي و شيرهي آتش‌نشاني را مي‌توان در چارچوب برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت تغيير مكان داد. يك جنبه اجرايي مهم اين برنامه كنترل مكانيابي آتي اين تجهيزات از طريق استانداردهاي مكانيابي و سلسله مراتب صدور مجوز نصب است.
زيباسازي منظره شهر يكي از اهداف مهم برنامه‌هاي اصلاحي است. طراحي متناسب و يكنواخت تجهيزات و تابلوهاي خياباني تأثير به سزايي در نماي شهر بجا مي‌گذارد. در بسياري از شهرهاي دنيا مقررات خاصي در ارتباط با ابعاد و محل نصب تابلوهاي تبليغاتي وضع شده است. به هر حال اهميت نماي شهر بيشتر از اهميت تجاري

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع پردازش اطلاعات