منبع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، عملکرد مالی، عملکرد شرکت، نوآوری سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

غلامی (2014) در تحقیق خود به بررسی رابطه بین گرایش به نوآوری و استراتژی رقابتی پرداخت. این تحقیق از نظر هدف پژوهش از نوع کاربردی می‌باشد و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از دسته تحقیقات توصیفی_پیمایشی است. در این تحقیق، پنج شرکت برتر در چهار صنعت، صنعت بانکداری، صنعت بیمه، صنایع غذایی و صنایع دارویی انتخاب شدند و سپس با استفاده از پرسش‌نامه اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پرسش‌نامه ميان مديران ارشد سازمان‌های مورد مطالعه توزيع شدند كه تعداد 109 نفر به پرسشنامه‌ها پاسخ كامل دادند. آزمون‌های آماری تحليل آزمون ميانگين، نيكويي برازش، آزمون كاي-دو و جداول تقاطعي رابطه بين گرايش به نوآوري و استراتژي رقابتي در سطح اطمينان 95% مورد بررسي قرار گرفت و مشخص گرديد بين گرايش سازمان به نوآوري و استراتژي رقابتي مورد استفاده سازمان (با توجه به گونه شناسي مايلز و اسنو) رابطه معني دارد وجود دارد. نتایج نشان می‌دهد كه هر اندازه ميزان گرايش و تمايل سازمان به نوآوري بيشتر باشد، شرکت‌ها از استراتژي هايي استفاده می‌کنند كه در آن اين تمايل لحاظ شده و می‌کوشند بيشتر تولیدکننده نوآوري باشند. از اين رو می‌توان گفت شرکت‌هایی كه گرايش بالايي به نوآوري دارند از استراتژي پيشگامان بهره می‌گیرند و هنگامي كه اين تمايل كم می‌شود و گرايش شركت به نوآوري متوسط يا پايين می‌باشد، شرکت‌ها می‌کوشند به ترتيب از استراتژي هاي تحليلگران و مدافعان بهره گيرند.
سال انتشار
نویسنده/ نویسندگان
عنوان تحقیق
ردیف
1388
محمدحسین ستایش، مصطفی کاظم نژاد
تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار
1
1389

اسفندیار ملکیان، محمدجواد زارع بهنمیری
تبیین آثار سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها با رویکرد فازی در شرکت‌های داروسازی
2

1389
حسن همتی، محمود معین‌الدین، مریم مظفری شمسی
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت
3
1389
روح‌الله رجبی، عزیز الله گنجی
بررسی رابطه بین نظام استراتژی و عملکرد مالی شرکت‌ها
4
1389
حمید سپهر دوست
بررسی ارتباط میان سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
5

1389
محمدجواد قربانی، بهنام شهائی، سجاد موسوی، علی‌اصغر انواری رستمی

تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت داروسازی ایران

6
1389
ابراهیم عباسی، امان گلدی صدقی
بررسی تأثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران
7
1390
داریوش فرید، ابراهیم روشن قیاس، حسین قاضوی
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بیمه (مطالعه موردی، شرکت‌های بیمه یزد)
8
1390

حسنعلی سینایی، بهمن حاجی پور، خدیجه طاهری
بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت
9

1390
سوسن بهرامی، سعید رجایی پور، نقی آقا حسینی، حسنعلی بختیار
تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی
10
1390
نادر مظلومی، مهدی حقیقی کفاش، مجتبی خسروی
شناسایی استراتژی های شرکت بیمه و رابطه آن با عملکرد سازمانی
11
2011
امیری، جندقی، رمضان
تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی
12
1391
پروانه حاتمی، فرج‌الله رحیمی، سعید جعفری نیا
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت فولاد خوزستان

13
1391
امین رضا کمالیان، حبیب‌الله سالارزهی، فاطمه اصغر زاده
بررسی تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: مدیران مجتمع مس سرچشمه کرمان)
14
1391
حاجی ابدل زاده، فرج‌الله رحیمی، حسن فرازمند
بررسی نقش سرمایه فکری بر استراتژی سازمانی در شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر
15
2012
محمد عاصی
تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی
16
1392
علی‌اصغر رستمی، وحید احمدیان، سید اصغر میرزاده
تأثیر سرمایه فکری، ثروت سهامداران بر عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار
17
1392
زهرا حبیبی نوده، هرمز مهرانی
بررسی تأثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد مالی نمایندگی‌های بیمه ایران شرق استان گلستان
18
1393
محمدمهدی طوطی فر طهران پور، بابک ضیا
تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری کسب‌وکارهای کوچک ورزشی استان تهران
19
1393
روح‌الله رضایی، فاطمه مغانلو
تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت‌های خدمات کشاورزی استان زنجان
20

2014

پناهنده، احمدخانی
بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در شرکت فولاد خوزستان
21
2014
آرمان غلامی
رابطه بین گرایش به نوآوری واستراتژی رقابتی
22
جدول 2-3 پیشینه تحقیقات داخلی
6-2) تحقیقات خارجی:
چان و همکاران (2006) نیز به بررسی ارتباط بین اجزای سرمایه فکری (سرمایه‌ی انسانی، ارتباطی و ساختاری) با عملکرد، صنایع پیشرفته تخصصی انستیتو تحقیقات تکنولوژی صنعتی پرداختند و نتیجه گرفتند که اولاً یک رابطه‌ی مثبت و معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکت‌ها وجود دارد ثانیاً افزایش سرمایه فکری منوط به فرایند خلق ارزش و ذخیره‌ی استراتژیک آن‌ها در سازمان می‌باشد.
ثورنهیل (2006) در پژوهشی تأثیر نوآوری را روی عملکرد 845 شرکت تولیدی در کانادا مورد بررسی قرارداد. نتایج پژوهش نشان داد که در صنایعی که از پویایی بالا برخوردار هستند، نوآوری رواج بیشتری دارد و تعامل دانش، پویایی صنعت و نوآوری روی عملکرد شرکت تأثیرگذار است.
سباستین و همکاران (2007) در تحقیقی به بررسی سرمایه فکری و عملکرد شرکت‌ها در کشور استرالیا پرداخته‌اند. نتایج به دست آمد حاکی از ارتباط مثبت معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت‌ها بوده است.
زرنلر و همکاران (2008) در تحقیق خود به بررسی سرمایه فکری و عملکرد نوآوری سازمانی پرداختند. سرمایه فکری و مؤلفه‌های آن شامل انسانی، ساختاری و رابطه‌ای، 56 درصد از واریانس نوآوری سازمانی در شرکت‌های مطالعه شده را تبیین کردند.
پانتیلو (2009) طی تحقیقی با عنوان سرمایه فکری و عملکرد بنگاه، بر اساس شواهدی در صنعت بانکداری ایتالیا که در اقتصاد سنتی غربی انجام شد، ارتباط بین کارایی ایجاد ارزش بازار شرکت و عملکرد مالی را با استفاده از داده‌های 21 بانک ثبت‌شده در بورس سهام میلان ایتالیا بررسی کرد. نتایج این تحقیق نتوانست ارتباط مثبت خاصی را بین متغیرهای پژوهش (به جز سرمایه به کار گرفته‌شده) و اندازه‌گیری عملکرد شرکت نشان دهد.
محمد و اسماعیل (2009) در پژوهشی با عنوان کارایی سرمایه فکری و عملکرد شرکت، مطالعه بر روی بخش‌های مالی مالزی به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد بخش‌های مالی بر اساس داده‌هایی از 18 شرکت برای سال 2007 پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سرمایه فکری ارتباط مثبتی با عملکرد شرکت دارد و در بخش‌های مالی مالزی ارزش بازار بیشتر به وسیله سرمایه به کار گرفته‌شده (فیزیکی و مالی) ایجاد می‌شود تا سرمایه فکری.
دیمیتریوس جرجیوس (2011) پژوهشی را با عنوان تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت و عملکرد مالی انجام دادند. آن‌ها نمونه‌ای متشکل از 96 شرکت متعلق به 4 بخش اقتصادی یونان را طی سال‌های 2006_2008 با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیونی مورد آزمون قراردادند و نسبت‌های بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و رشد درآمد را به عنوان شاخصی برای عملکرد مالی، نسبت ارزش بازار سهام عادی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام را به عنوان شاخص ارزش بازار و سه جز ضریب ارزش افزوده فکری پالیک را به عنوان شاخصی برای سرمایه فکری در نظر گرفتند. نتایج این پژوهش وجود ارتباط میان سرمایه انسانی و شاخص عملکرد مالی را تأیید کرد.
ورد (2011) پژوهشی با عنوان نقش دارایی‌های سرمایه فکری بر نوآوری انجام داد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مؤلفه‌های ساختاری، انسانی و رابطه‌ای دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر نوآوری بودند و مؤلفه انسانی از طریق مؤلفه رابطه‌ای بیش‌ترین تأثیر را بر نوآوری داشت.
سالونک و همکاران (2011) در تحقیق خود به بررسی استراتژی رقابتی مبتنی بر نوآوری پرداخته‌اند. این مقاله یک مدل از رقابتی میتنی بر نوآوری می‌باشد ونشان می‌دهد که شرکت‌های خدمات کارآفرینی به دنبال استفاده از نوآوری برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار می‌باشند. نتایج حاکی از آن است که شرکت‌های هدفمند به دنبال ایجاد، گسترش و اصلاح نوآوری برای رسیدن به استراتژی پویا می‌باشند.
چانگ ونگ و همکاران (2012) در پژوهشی با عنوان مطالعه‌ای بر روی سرمایه فکری و عملکرد شرکت زیست فناوری، به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت‌های زیست فناوری پرداختند. در این پژوهش سرمایه انسانی توسط عوامل و فاکتورهای مختلف اندازه‌گیری و به این نتیجه رسید که ارتباط مثبتی بین نوآوری تکنولوژی و عملکرد مالی وجود دارد.
ماریز پرز و همکاران (2012) در تحقیقی با عنوان سرمایه انسانی پیش برنده نوآوری، به این موضوع پرداختند که سرمایه انسانی پیش‌شرط اساسی برای توسعه فرایندهای نوآوری در سازمان محسوب می‌شود.
سومدریا (2013) در تحقیقی با عنوان سرمایه فکری و عملکرد شرکت ارتباط بین سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی را سنجیده است. این تحقیق بر این امر استوار است که ارتباط این دو متغیر به موضوع جالب و قابل‌توجه ای تبدیل شده است به ویژه در زمان بحران اقتصادی که شرکت به دنبال راه‌حل‌هایی برای ماندن و توسعه کسب‌وکار خود می‌باشد. نتایج با استفاده از مدل رگرسیون خاص به دست آمده ونشان می‌دهد که در زمان بحران شرکت‌هایی توسعه می یایند که توسط سرمایه فکری تحت تأثیر قرارگرفته‌اند. این امر حاکی از وجود یک ارتباط احتمالی بین سرمایه احتمالی بین سرمایه فکری و عملکرد مالی می‌باشد.
کالکان وهمکاران (2014) در تحقیق خود بررسی تأثیر سرمایه فکری، نوآوری. استراتژی سازمانی بر عملکرد شرکت‌هایی که در آنتالیا ترکیه فعالیت می‌کنند پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که هر سه متغیر رابطه مثبت و معناداری با عملکرد مالی شرکت دارند.
چانگ و همکاران (2014) این تحقیق با عنوان سرمایه فکری بر توسعه محصول جدید می‌باشد که در آن محققان ابعاد مختلف سرمایه فکری را مورد بررسی قراردادند. این ابعاد شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری می‌باشد؛ و همچنین بررسی عملکرد محصول جدید، در این تحقیق از روش رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که مؤلفه‌های سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری بر روی محصول جدید دارد.
مین لو و همکاران (2014) در تحقیقی با عنوان سرمایه فکری و عملکرد بیمه عمر در چین به ارزیابی عملکرد 34 شرکت بیمه زندگی چینی در دوره‌های 2006 تا 2010 پرداخته،همچنین به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد با استفاده از روش رگرسیون پرداختند. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه فکری به میزان قابل‌توجهی ارتباط مثبت و معناداری با عملکرد شرکت دارد. یافته‌های ما مطالعات قبلی را تأیید می‌کند که سرمایه فکری می‌تواند یک شرکت را ثروتمند کند. علاوه بر این در دنیای کسب‌وکار شرکت‌ها با استفاده از سرمایه فکری به مزیت رقابتی دست می‌یابند.

ردیف
عنوان تحقیق
نویسنده/ نویسندگان
سال انتشار
1
بررسی ارتباط بین اجزای سرمایه فکری با عملکرد صنایع پیشرفته تخصصی
چان و همکاران
2006
2
تأثیر نوآوری بر عملکرد شرکت‌های تولیدی در کانادا
ثورنهیل
2006
3
بررسی سرمایه فکری و عملکرد شرکت‌ها در کشور استرالیا
سباستین و همکاران
2007
4
بررسی سرمایه فکری و عملکرد نوآوری سازمانی
زرنلر و همکاران
2008
5
سرمایه فکری و عملکرد بنگاه (شواهدی در صنعت بانکداری ایتالیا)
پانتیلو
2009
6
کارایی سرمایه فکری و عملکرد شرکت (مطالعه بر روی بخش‌های مالی مالزی)
محمد و اسماعیل
2009
7
تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار شرکت و عملکرد مالی
دیمیتریوس جرجیوس
2011
8
نقش دارایی‌های سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی
ورد
2011
9
بررسی استراتژی رقابتی مبتنی بر نوآوری
سالونک و همکاران
2011
10
بررسی سرمایه فکری و عملکرد شرکت زیست فناوری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، جامعه آماری، بیمه ایران، استان گیلان