منبع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، عملکرد مالی، نوآوری سازمانی، نوآوری سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

می‌شود؛ به عبارت دیگر، سود باقیمانده برابر است با سود خالص منهای هزینه بهره قابل انتساب به سرمایه‌گذاری. هزینه بهره قابل انتساب اغلب کمترین بازده قابل‌قبول سرمایه است. سود باقیمانده برای ارزیابی عملکرد واحدهای فرعی و یا دوایر شرکت به کار می رود. مفهوم زیربنایی سود باقیمانده همانند ارزش افزوده اقتصادی است با این تفاوت که نیازمند تعدیل‌های اعمال‌شده در ارزش افزوده اقتصادی نیست. با اینکه سود باقیمانده معیاری بهتر نسبت به بازده حقوق صاحبان و بازده دارایی‌ها در ارزیابی عملکرد است، لیکن از آنجا که این معیار یک معیار مطلق پولی و تابعی از اندازه شرکت است در سطحی وسیع مورد قبول واقع نشده است. (آذربایجانی و همکاران،1390، ص 7-6)
2-6) پیشینه تحقیقات
2-6-1) تحقیقات داخلی:
ستایش و کاظم نژاد (1388) با به‌کارگیری مدل سنجش سرمایه فکری استوارت (1997)، به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آن‌ها دریافتند که سرمایه فکری با نرخ بازده و نسبت گردش دارایی‌ها رابطه‌ی مثبت و معناداری دارد و آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همچنین سرمایه‌ی فکری بر روی عملکرد آتی شرکت تأثیر مثبتی دارد و البته اثرگذاری آن بر روی عملکرد، در صنایع مختلف متفاوت است.
ملکیان و زارع (1389) در تحقیقی با عنوان تبیین آثار سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها با رویکرد فازی در شرکت‌های داروسازی برای بررسی عملکرد، صورت‌های مالی و سنجش سرمایه فکری ابزار پرسش‌نامه را مورد استفاده قرارداد و به این نتیجه رسید که سرمایه انسانی و ارتباطی هر کدام 494 درصد و544 درصد بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت داشته‌اند درحالی‌که سرمایه ساختاری بر عملکرد شرکت تأثیر معنی‌داری نداشته است.
همتی و همکاران (1389) در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. در این پژوهش ارتباط بین مؤلفه‌های سرمایه فکری بر ارزش بازار و عملکرد مالی سنجیده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رابطه معنادار و مثبتی بین سرمایه فکری و ارزش بازار بر عملکرد مالی شرکت‌ها وعدم تأثیر اندازه شرکت بر روی سطوح برخورداری از سرمایه فکری و عملکرد مالی می‌باشد.
رجبی و گنجی (1389)، در تحقیقی با عنوان (بررسی رابطه بین نظام استراتژی و عملکرد مالی شرکت‌ها) با بررسی رابطه معنادار بین استراتژی شرکت و عملکرد مالی آن‌ها پرداختند در این پژوهش تعداد هشتاد شرکت به عنوان نمونه انتخاب‌شده. همچنین تعداد نوزده مکانیزم شناخته‌شده استراتژیک که در هفت گروه طبقه‌بندی شده و به همراه چهارده شاخص ارزیابی عملکرد مالی که در شش گروه طبقه‌بندی شده‌اند مورد آزمون قرارگرفته‌اند، نتایج این پژوهش نشان داد که سیستم استراتژیک شرکت‌ها بیش از آن که از ویژگی‌های برون‌سازمانی برخوردار باشد با سیستم درون سازمانی همخوانی دارد و بر عملکرد شرکت تأثیرگذار است.
سپهر دوست (1389) در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط میان سرمایه فکری با عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ارتباط میان سرمایه فکری با سود قبل از مالیات، جریان‌های نقدی عملیاتی و ارزش افزوده به عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های مورد آزمون طی سال‌های 1383 الی 1385 پرداخت. نتایج به دست آمده نشان داد که در دوره مورد مطالعه بین جریان‌های نقدی عملیاتی، سرمایه فکری و ارزش افزوده رابطه مثبت و معنی‌داری وجود داشته است.
قربانی و همکاران (1389) در تحقیق خود به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت داروسازی ایران پرداختند. تحقیق حاضر با مطالعه بر روی عملکرد 32 شرکت دارویی در دوره 87_83 دریافت که استفاده کارا و مطلوب شرکت‌ها از منابع مادی و فکری بر شاخص سودآوری آن‌ها اثر می‌گذارد.همچنین، کارایی سرمایه انسانی بر بهره وری تأثیر منفی و کارایی سرمایه ساختاری بر حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت دارد.
عباسی وگلدی صدقی (1389) به بررسی تأثیر کارایی عناصر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت‌ها در بورس تهران پرداختند. در این پژوهش تأثیر شاخص‌های سرمایه فکری بر عملکرد مالی (سود هر سهم، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده سالانه) برای 99 شرکت طی سال‌های 1382-1379 به روش رگرسیون پنل دیتا بررسی شدند. نتایج نشان داد، ضریب کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام تأثیر مثبت و معناداری داشتند. تأثیر ضریب کارایی سرمایه فیزیکی و انسانی بر سود هر سهم مثبت اما تأثیر ضریب کارایی سرمایه ساختاری منفی و معنادار نبود. همچنین نتایج نشان داد که شرکت‌هایی که سرمایه فکری بالاتری دارند عملکرد مالی بهتری دارند.
فرید و همکاران (1390) در تحقیقی به عنوان بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی صنعت بیمه (مطالعه موردی، شرکت‌های بیمه یزد) به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی و همچنین بررسی روابط متقابل بین مؤلفه‌های سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین مؤلفه‌های سرمایه فکری و عملکرد مالی رابطه مثبت و معناداری حاکم است.
سینایی و همکاران (1390) در تحقیقی با عنوان بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت. به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد مالی در شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بر پایه داده‌های جمع‌آوری شده از 26 شرکت تولیدی با تکنولوژی بالا و 26 شرکت تولیدی با تکنولوژی پایین نشان داد. ونشان داد که مؤلفه‌های سرمایه فکری رابطه مثبت و معنی‌داری با عملکرد مالی دارد.
بهرامی و همکاران (1390) در تحقیق خود به تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی پرداختند. در این پژوهش پرسش‌نامه‌های سرمایه فکری و نوآوری سازمانی میان 492 نفر اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی اصفهان که به صورت تصادفی انتخاب شدند، توزیع و پس از جمع‌آوری 97 درصد از پرسش‌نامه‌ها استخراج شد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد که رابطه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای با نوآوری معنادار است.
مظلومی و همکاران (1390) در تحقیق خود به شناسایی استراتژی های شرکت بیمه و رابطه آن با عملکرد سازمانی پرداختند. ابتدا بر مبنای چهارچوب استراتژی های عمومی پورتر، استراتژی های مورد استفاده هر شرکت بیمه شناسایی شد در ادامه با استفاده از نرم‌افزار spss و ابزار تحلیل کلاستر، گروه‌های استراتژیک در صنعت بیمه شناسایی شد. سه شاخص عملکردی «سهم از بازار»، «رشد فروش» و «بازده سرمایه گذاری» شناسایی شد؛ که در ارتباط با شاخص سهم از بازار، گروه «متمایز کنندگان» و در ارتباط با دو شاخص رشد فروش و بازده سرمایه‌گذاری، گروه «رهبران هزینه» بهترین عملکرد را داشتند.
امیری و همکاران در سال (2011) در مقاله تحقیق بر روی تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی برونداد سرمایه فکری را نوآوری دانسته و نوآوری را تولید کاراتر و بهینه‌تر محصول می‌دانند و در این مقاله تأثیر سرمایه فکری و عناصر آن را بر دو نوع نوآوری رادیکال و تدریجی، بررسی می کنندودر نهایت به این نتیجه رسیدند که رابطه آشکار و مثبت قوی بین اجزای سرمایه فکری و تمام اجزای یادگیری سازمانی وجود دارد.
حاتمی و همکاران (1391) در تحقیق خود به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت فولاد خوزستان پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سرمایه فکری از تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نوآوری سازمانی برخوردارند.
کمالیان و همکاران (1391) در تحقیق خود با عنوان بررسی تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی پرداختند. برای گردآوری داده‌های این تحقیق، از پرسش‌نامه بونتیس استفاده شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی_همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می‌باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که اجزای سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی دارای بالاترین میزان اثرگذاری بوده است.
ابدل زاده (1391) در تحقیق خود به بررسی نقش سرمایه فکری بر استراتژی و ساختار سازمانی در شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر پرداختند. جامعه آماری 221 نفر از رده‌های کارشناسی به بالا شاغل در شرکت می‌باشد. تعداد 136 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب و از پرسش‌نامه‌های محقق ساخته سرمایه فکری، استراتژی سازمانی با آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است که سرمایه فکری بر استراتژی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
در سال (2012)، محمد عاصی در مقاله خود با عنوان تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی به بررسی تأثیر ابعاد سرمایه فکری بر روی نوآوری سازمانی در شرکت‌های مورد مطالعه پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که سرمایه ساختاری و انسانی بر نوآوری سازمانی تأثیرگذار است و سرمایه مشتری در این امر تأثیری ندارد و دلیل آن را ضعف شرکت‌ها در ارتباطات عمومی با تأمین‌کنندگان، مشتریان و شرکای سازمان می‌داند.
رستمی و همکاران (1392)، در پژوهشی با عنوان (سرمایه فکری، ثروت سهامداران بر عملکرد مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار) با بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، عملکرد مالی شرکت‌های بورس را مورد سنجش قراردادند. نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایه فکری یک همبستگی مثبت با شاخص‌های عملکرد که متغیر وابسته این تحقیق بوده‌اند داشته است، در تبیین روابط مثبت با شاخص‌های عملکرد که متغیر وابسته این تحقیق بوده‌اند داشته است، در تبیین روابط مثبت می‌توان گفت که توجه به کارایی سرمایه فکری سبب افزایش بازده مالی شرکت‌ها و ثروت سهامداران می‌شود و بینش‌های کاربردی این پژوهش مضامین مهم و قابل‌توجهی برای مسئولان، مدیران و سرمایه‌گذاران به همراه داشته است.
حبیبی، مهرانی (1392) در تحقیق خود با به بررسی تأثیر نوآوری بر عملکرد مالی نمایندگی‌های بیمه ایران شرق استان گلستان پرداختند. تمام مدیران نمایندگی‌های شرکت بیمه شرق استان گلستان که 52 نفر بودند، با استفاده از پرسش‌نامه استانداردشده در تحقیقات بین‌المللی مورد سؤال قرار گرفتند. روش تحقیق کاربردی ونیز تحلیلی توصیفی بوده وجهت رابطه این متغیرها از مدل تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که عملکرد نوآورانه شرکت تأثیر چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، افزایش عملکرد مالی را به دنبال دارد.
طوطی فر طهران پور، ضیا (1393) در تحقیق خود به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری کسب‌وکارهای کوچک ورزشی استان تهران پرداختند. این پژوهش بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی_ همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 465 نفر از کارآفرینان کسب‌وکارهای کوچک ورزشی استان تهران بود که با محاسبه فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی حجم نمونه‌ای 210 نفر برای پاسخگویی به پرسش‌نامه استاندارد انتخاب شدند. نتایج حاکی از آن است که دو متغیر سرمایه انسانی و سرمایه رابطه‌ای بیش‌ترین تأثیر را بر روی نوآوری کسب‌وکار داشته است و متغیر سرمایه ساختاری رابطه معناداری با نوآوری کسب‌وکار نداشته است.
رضایی، مغانلو (1393) در تحقیق خود به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در شرکت‌های خدمات کشاورزی استان زنجان پرداختند. این تحقیق بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی_همبستگی است. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد. نتایج نشان داد فرضیه‌های تحقیق تأیید شده است و سه مؤلفه سرمایه فکری اثر مثبت و معناداری بر متغیر وابسته داشتند.
پناهنده، احمدخانی (2014) در تحقیق خود به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در صنعت بانکداری پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سه مؤلفه انسانی، ساختاری و رابطه‌ای سرمایه فکری در حدود 55 درصد از تغییرات نوآوری سازمانی را تبیین می‌کند.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سرمایه فکری، جامعه آماری، بیمه ایران، استان گیلان