منبع پایان نامه ارشد با موضوع زیرساختها، توسعه گردشگری، جامعه محلی، صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه ارشد

رفع اختلافات منطقهای اجتماعی اقتصادی موجود که به دلیل تأثیر قانون سرمایهگذاری قبلی رخ داده بود، مؤثر واقع شد. تنوعبخشی به محصولات گردشگری و سرمایهگذاری برای ساخت پروژههای گردشگری از جمله تسهیلات گردشگری، نوسازی هتلها و ساخت متلها در برنامۀ ششم توسعه (1995-1991)، تلاش مالزی را به منظور جذب بیشتر گردشگران بین المللی نمایان ساخت و توسعه نامتوازن منطقهای را (که قبلاً روی توسعۀ مناطق ساحلی غرب تمرکز داشت) کاهش داد.
در برنامۀ هفتم، توسعه گردشگری مالزی از طریق تنوع بخشی به محصولات و خدماتی که مقصد جهت برآوردن ترجیحات گردشگران با تمرکز بر ارزش و کیفیت ارائه میدهد، از نظر برنامهریزی و اجرا سازمان یافتهتر شده است. توسعه هتلها و جاذبههای گردشگری تا برنامۀ نهم مالزی ادامه داشت (2010-2006). این یافتهها نشان میدهد که مالزی در مرحلۀ توسعه مدل باتلر و در حال نزدیک شدن به مرحلۀ تثبیت قرار دارد (وزارت گردشگری،2004).

جدول 5-2- جمع بندی مراحل توسعۀ گردشگری مالزی
مالزی: مراحل و ویژگیها
مرحلۀ اولیه گردشگری (مرحله مشارکت)
برنامۀ اول مالزی (1970-1965): توسعۀ زیرساختهای پایهای در چهار ناحیۀ شهرداری، اتخاذ رویکردهای تبلیغاتی گوناگون برای گردشگران داخلی، گردشگران بین المللی و پرسنل تجاری
برنامۀ دوم مالزی (1975-1971): توسعۀ زیرساختها و تسهیلات گردشگری در همۀ ایالتها، بهبود تسهیلات فرودگاه، برنامۀ بازاریابی سازمان یافته و کارآمد و افزایش فعالیتهای بازاریابی.
برنامه اول تا برنامۀ چهارم مالزی (1985-1981): تمرکز اقتصاد روی دو بخش کالاها و تولید.
مرحلۀ توسعه (2010-1986)
برنامۀ پنجم مالزی (1990-1985): شناسایی صنعت گردشگری به عنوان بخش به دست آورنده ارز خارجی، استراتژی بازاریابی جدید، توسعۀ مکانهای اقامتی، گنجاندن بخش-بودجه158 بازار جدید گردشگری و ارتقای جاذبههای گردشگری.
برنامۀ ششم مالزی (1995-1991): سرمایهگذاری بیشتر در پروژههای گردشگری برای جذب بیشتر گردشگران بین المللی.
برنامۀ هفتم مالزی (2000-1996): تنوع بخشی به محصولات و خدمات مقصد، تاکید روی کیفیت و ارزش، تعریف کردن مجدد بخشهای بازار، گسترش بخش بازار و تبلیغات فشرده.
برنامۀ هشتم مالزی (2005-2001): تمرکز روی جایگاهیابی بازار.
برنامۀ نهم مالزی (2010-2006): ارتقای هتلها و جاذبههای گردشگری، تبلیغات گسترده و بهبود بخشیدن مسیرهای دسترسی.

7-2) جمعبندی و نتیجهگیری فصل دوم
این فصل از پنج قسمت تشکیل شده است؛ در بخش اول به مفاهیم و ابعاد برنامهریزی و مدیریت استراتژیک گردشگری پرداخته شده است. با توجه به مطالب ذکر شده در این بخش، میتوان اذعان داشت که نیاز به یک برنامهریزی در حوزه گردشگری بخصوص برای یک شهر، به منظور تبدیل به یک مقصد گردشگری ضرورت دارد. یکی از رویکردهای برنامهریزی گردشگری، استفاده از برنامهریزی استراتژیک برای رسیدن به آینده مطلوب است. در این خصوص برای توسعه صنعت گردشگری در سطح مقصد مورد مطالعه، الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید مبنا قرار گرفت. بسیاری از مقصدها در رقابتی نزدیک به دنبال کسب منافع و مزایای هر چه بیشتر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح جهان و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینهسازی این صنعت هستند. بنابراین بهرهبرداری از فرصتهای موجود در صنعت گردشگری، مانند هر فعالیت دیگری مستلزم اتخاذ سیاستهای اصولی و طرح برنامههایی مبتنی بر تحقیقات، مدیریت علمی و برنامهریزی هدفمند میباشد. در بخش دوم به توضیح گردشگری شهری و مباحث مربوط به آن اشاره شده است. توسعه گردشگری شهری به نوبهی خود منجر به احیا و بازسازی محیطهای شهری و بهرهمندی سایر ذینفعان آن، از جمله ساکنین مقصد میشود؛ بدین ترتیب گامی به سوی توسعهی گردشگری پایدار برداشته خواهد شد. در بخش بعدی به بررسی چرخۀ عمر مقصد و استراتژیهای مراحل مختلف چرخه عمر مقصد و مراحل چرخه حیات شهرها پرداخته شده است، در این قسمت به بررسی ویژگیهای مراحل توسعهی گردشگری از نگاه مدل باتلر و عناصر سازنده این مدل پرداخته شده؛ این مدل بسیار مورد استفاده قرار گرفته و غالباً برای مطالعۀ مکانهای گردشگری از منظر وضعیت فیزیکی، زیست محیطی و اجتماعی فرهنگی (رفتار و عکس العمل جامعۀ میزبان) به کار برده شده است. به نظر میرسد اهمیت این مدل به علت مطرح ساختن تغییراتی است که احتمالاً در آینده در مکانهای گردشگری که به مرحلۀ رکود میرسند، به وجود میآید و همچنین به استراتژیهای مراحل مختلف چرخۀ عمر مقصد پرداخته شده، در این خصوص به منظور اینکه برنامهریزان مقصد مزیت رقابتی مقصد را بهبود دهند و موقعیت مطلوبی به دست آورند، هر مرحله از چرخۀ عمر مقصد به دلیل ویژگیهای خاص، به استراتژیهای متفاوتی نیاز دارد. در بخش چهارم، به توضیح مقصدهای گردشگری نوظهور و مفاهیم و ویژگیهای آنها پرداخته شده است. این مقصدهای نوظهور با توجه به ویژگیها و متغیرهایی (تعداد گردشگران، نسبت جمعیت گردشگران به جامعه محلی، رقابت، سهم و رشد بازار، مشارکت جامعۀ محلی، سطح توسعه زیرساختها، رفتارهای جامعۀ محلی، مدیریت و اثرات گردشگری) که در مدل باتلر تعریف شده است، در مراحل اول و دوم مدل باتلر قرار میگیرند. در نهایت در بخش آخر به بررسی پیشینه تحقیق و معرفی یک نمونه خارجی از مقصدهای نوظهور (ناحیه کورکا در آلبانی) و همچنین بررسی کاربرد چرخۀ عمر و استراتژیهای انتخاب شده در مقصد گردشگری مالزی و جمعبندی مراحل توسعۀ آن پرداخته شده است.

جدول 6-2- شاخصهای مطرح برای بررسی عومل تأثیرگذار بر تدوین استراتژیهای ارتقای مقصدهای شهری نوظهور
ردیف
ابعاد
مؤلفه
شاخص
منبع
1
جاذبههای گردشگری
جاذبههای طبیعی
پارکهای موضوعی، مرکز برگزاری همایشها، ایجاد رویدادها و وقایع خاص، ایجاد مراکز ورزشی، تفریحی و سرگرمی
دلبری (1386)

جاذبههای تاریخی فرهنگی

جاذبههای ویژه (انسان ساخت)

2
تسهیلات و خدمات گردشگری

مراکز اقامتی، رستورانها، مراکز خرید، آژانسهای مسافرتی و جهانگردی، خدمات اطلاعرسانی، خدمات بهداشتی و ایمنی، خدمات بانکی و خدمات پستی
دلبری (1386)
3
زیرساختها

حمل و نقل، آب، برق، سیستم دفع فاضلاب و زباله، مخابرات و ارتباطات راه دور
دلبری (1386)
4
عوامل مدیریت، ساختار و تشکیلات سازمانی

ساختار و تشکیلات مدیریتی، منابع انسانی و بازاریابی
دلبری (1386)
5
اجتماعی فرهنگی
سبک زندگی
ناهمگونی اجتماعی به دلیل تفاوت فرهنگی ساکنین و گردشگران
کراچ و ریتچی (2003)

سطح فرهنگ و آموزش جامعه
ایجاد و ترویج سیستمهای آموزشی مرتبط
اعرابی (1385)

ارزشها
روحیه مهماننوازی و برخورد دوستانه جامعه میزبان
دلبری و رجبی (1390)، کراچ و ریتچی (2003)

توزیع درآمد
توزیع عادلانه درآمد بین طبقات مختلف اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی
اعرابی (1385)

افزایش اوقات فراغت
افزایش ساعات فراغت افراد
ایوانز و همکاران (2005)

ساختار سنی
تغییرات در ساختار سنی (افزایش جمعیت سالمندان)
ایوانز و همکاران (2005)
6
بازار
رشد بخش بازار گردشگری

مرادی (1391)

اندازه بخش بازار گردشگری

مرادی (1391)

مقدار تقاضای گردشگری در منطقه

مرادی (1391)
7
موقعیتی
موقعیت جغرافیایی

دلبری (1386)
8
اقتصادی
رشد اقتصادی
افزایش رفاه و کیفیت زندگی جامعه محلی
اعرابی(1385)، ایوانز و همکاران(2005)

روند بیکاری

نرخ بیکاری، درآمدزایی شغلی، کاهش ایجاد فرصت
اعرابی (1385)، ایوانز و همکاران (2005)

نرخ بهره
قدرت خرید گردشگران
اسواربروک (2002)

نرخ مالیات
درآمد قابل تصرف
اسواربروک (2002)

تورم
قدرت خرید گردشگران
اسواربروک (2002)، ایوانز و همکاران (2005)

جدول 7-2- شاخصهای استخراج شده بر مبنای مبانی نظری تحقیق و یافتههای تحقیق با توجه به ضرورتهای فرهنگی و زمانی موجود به انتخاب پژوهشگر
بعد / معیار
مؤلفهها
شاخصها
جاذبههای گردشگری

جاذبههای طبیعی
چشماندازها و مناظر طبیعی

آب و هوای معتدل و مناسب

جاذبههای تاریخی فرهنگی
آداب و رسوم سنتی

بناهای تاریخی و باستانی

موزه و گالریهای هنری، مردم شناسی و صنایع دستی

جاذبههای ویژه (انسان ساخت)
برگزاری رویدادها ( جشنوارهها، همایشها و برنامههای موسیقی)

برگزاری نمایشگاههای صنایع دستی ملی و سوغات
تسهیلات و خدمات گردشگری
واحدهای اقامتی
تسهیلات اقامتی با کیفیت

مراکز اقامتی و رفاهی متنوع (سوئیت، کمپینگ و …)

مراکز پذیرایی و نوشیدنی
خدمات پذیرایی (خوراکی و نوشیدنی)

خدمات مسافرتی و جهانگردی
برگزاری تورهای گروهی و ویژه

دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و ارائه خدمات به گردشگران ( صدور ویزا و بلیطهای هواپیما و قطار)

وضعیت تسهیلات و خدمات خرید
مجتمعهای تجاری و مراکز خرید قدیمی

خدمات اطلاعرسانی گردشگری
چاپ و نشر اطلاعات ترویجی

علایم و تابلوهای راهنمایی جهت اطلاعرسانی به گردشگران

خدمات بانکی
تسهیلات بانکی الکترونیکی (کارت اعتباری، صرّافی)

تسهیلات و خدمات پزشکی و ایمنی
مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستانها و…

تخصصی بودن مراکز پزشکی و درمانی
زیرساختها
شبکه و ناوگان حمل و نقل
شبکه حمل و نقل و ایجاد راههای ارتباطی

پارکینگ مناسب

تأمین آب
منابع آب کافی

تأمین برق
روشنایی کافی

ایجاد زیرساختهای تأمین برق

ارتباطات راه دور
شبکه اینترنت و خدمات ارتباطی متنوع

سیستم دفع فاضلاب و زباله
مدیریت دفع فاضلاب و مواد زائد جامد
عوامل مدیریت، ساختار و تشکیلات سازمانی
اداره گردشگری در شهرستان
اختیارات کارگزاریهای دولتی گردشگری

پیگیری مکاتبات اداری و دریافت موافقتهای اصولی اداره میراث فرهنگی شهرستان

نام و نشان شهر نزد اذهان گردشگران
فعالیتهای بازاریابی اداره میراث فرهنگی در راستای ایجاد تصویر قوی از شهر

برنامه یا سند مدیریت گردشگری
برنامه یا سند مدون جهت مدیریت و توسعۀ گردشگری

دانش تخصصی مدیران در زمینۀ گردشگری
جذب نیروهای تحصیلکرده و متخصص

دانش تخصصی مدیران در حوزۀ گردشگری

وضعیت پستهای مدیریتی و سرپرستی در ساختار گردشگری
هماهنگی بین مسئولان در برنامهریزی و مدیریت بخش گردشگری

اجتماعی فرهنگی
نگرش نسبت به توسعه گردشگری
حمایت مسئولان از رشد و توسعۀ گردشگری

نگرش جامعۀ محلی به توسعۀ گردشگری

رفتار مردم بومی با غریبه ها
روحیۀ مهماننوازی و برخورد دوستانه جامعه محلی با غریبهها
بازار
حجم گردشگران
تعداد گردشگران ورودی یا عبوری از مقصد
موقعیتی
موقعیت
موقعیت مقصد نسبت به مناطق اطراف و وضعیت مسیرهای دسترسی به آن
اقتصادی
تمایل به سرمایه گذاری
توجه دولت به سرمایهگذاری در بخش گردشگری

توجه بخش خصوصی به سرمایهگذاری در فعالیتهای مرتبط با گردشگری

اشتغال
اشتغالزایی بخش گردشگری

بیثباتی و فصلی بودن اشتغال در بخش گردشگری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع زیرساختها، توسعه گردشگری، مقصد گردشگری، خدمات گردشگری Next Entries پایان نامه ارشد درباره اعتبارات خرد، وضعیت تأهل، توسعه روستایی، توسعه روستا