منبع پایان نامه ارشد با موضوع زمان گذشته

دانلود پایان نامه ارشد

طنز آمیز تلاش میکند تا خواننده را به فضا و زبان اثر نزدیک سازد. این امر ریشه در شیوهی نگارشی گلی ترقی دارد»(همان: 109).

3-3-3.زمان
گلی ترقی با زمان بازی میکند. بیشتر آثار او با زمان حال نوشته شدهاند؛ اما حالی که حال نیست! یعنی گاهی وقتی راوی از گذشتهاش میگوید، افعال استمراریاند و ناگهان با آوردن جملات توضیحی تو پرانتز و در زمان حال، مخاطب را متوجه میسازد که در گذشته به سر میبرد. این شگرد البته امتیازهای روایت با راوی اول شخص است. ترقی با ظرافت تغییر زمان میدهد و از زمانی به زمان دیگر میلغزد.
«ترقی به عامل زمان، در داستانهایش توجّهی خاص نشان داده و سعی میکند خواننده را در لحظه و زمانی که ماجراهای داستانهایش اتفاق میافتند قرار دهد. او به این منظور از زمان حال در بسیاری از داستانهای خود به سهولت بهره میجوید، از آنجا که به کار بردن فعل زمان حال در داستاننویسی رایج و ساده نیست، تکنیک و نحوه استفاده او از زمان حال میتواند در نوع خود قابل توجه و برجسته باشد. او به راحتی به زمان گذشته میرود و خاطرهای را که در گذشته اتفاق افتاده تعریف میکند، اما همین گذشته را با زمان حال مینویسد و خواننده را در فضایی غیر قطعی قرار میدهد. به اعتقاد ترقی زمان جزئی از ابعاد وجودی انسان است. او تفکیک سه زمان گذشته و حال و آینده را مصنوعی میداند و میگوید:«هر لحظه زمان حال آیندهای است که تبدیل به گذشته میشود»(خلیلی به نقل از دهباشی،1382 :389).

فصل چهارم
بررسی گونهی روایی«خاطره-داستان» درآثار گلی ترقی

بخش اول: بررسی کتاب «خاطرههای پراکنده»
بخش دوم: بررسی کتاب «دو دنیا»

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع دوران کودکی، عناصر داستان، داستان کوتاه، عناصر داستانی Next Entries مقاله با موضوع معناشناسی، فقه امامیه، عمل صالح.، روش تحقیق