منبع پایان نامه ارشد با موضوع رفتار انسان، درون داده، برون داده

دانلود پایان نامه ارشد

که با شيوه هايي غير از روش هاي آماري يا هر گونه کمي کردن کسب نشده اند »، شيوه هاي مذکور ممکن است به تحقيق درباره ي شيوه هايي غير از روش هاي آماري يا هر گونه کردن کسب نشده اند (آنسل استراس 1385:17)

به طور کلي در پژوهش کيفي براي ديدگاه افراد مورد پژوهش ارزش زيادي قائل مي شوند و مي کوشند تا از ديدگاه آن ها آگاه شوند، پژوهشگر و افراد مورد پژوهش با هم رابطه متقابل برقرار مي کنند ، زيرا بايد مسئله از ديدگاه آنها مطرح شود و در پژوهش کيفي منعکس شود. (رحمت آبادي ،1384) پژوهش کيفي هم توصيفي است و هم تبييني و سرانجام براي گرداوري داده هاي اصلي به گفته ها و رفتار هاي قابل مشاهده افراد تکيه مي کنند. در هر روش کيفي فرض بر اين است که پژوهش بايد به شکل منظم در يک زمينه ي طبيعي انجام شود. استراس و کوربين در مورد بخش هاي تشکيل دهنده ي تحقيق کيفي به موارد ذيل اشاره کرده اند :
بخش اول داده ها : داده ها مي توانند از منابع مختلفي گرداوري شده باشند، مصاحبه، مشاهده، و مشارکت معمول ترين منابع اند.
بخش دوم : شامل روش هاي تحليلي و تعبيري و تفسيري است، که براي رسيدن به يافته ها يا نظريه ها به کار مي رود اين روش ها شامل شيوه هاي مفهوم پردازي از داده ها است . که به کد گذاري موسوم است.
بخش سوم : عبارت است از گزارش هاي نوشته شده و شفاهي و ارائه آن ها در مجله ها و کنفراس هاي علمي( استراس، کوربين :19ـ20)

نمونه گيري
روش نمونه گيري مردم نگارانه مبتني بر انتخاب افرادي است که درباره ي کل موضوع اطلاعات نسبتاٌ کافي و مناسب باشند . اين افراد را در اصلاح مطلع4 يا دروازه بان 5 مي خوانند . مطلع يا دروازه بان کسي کسي است به طور رسمي و غير رسمي مي تواند، در دسترسي محقق به ميدان مطالعه يا دست يابي وي به اطلاعات مورد نيازشش نقش پيدا کند. فرض متعرف در مورد مدل هاي اميک آن است گه مدل هاي مذکور بيشتر از سوي تحليلگر کشف مي شوند، تا اين که ساخته شوند ،به اين معنا که مدل هاي اميک در نهايت برساخت هايي خارجي هستند که بر اساس مشخصه هاي متمايز موجود در کاربرد بومي به شکل صوري در مي ايند .گر چه ادعا مي شود که مدل اميک بر اساس نقطه نظرهاي افراد ديگر در تحقيق ساخته مي شود، اما،در عمل توسط محقق ساخته مي شود، زيرا اين محقق است که بر ساخته ها و معاني سوژه ها را به زبان فني بيان کرده يا آنها را در گزارش خود روايت مي کند، فرآيند انتقال معاني و بر ساخته هاي اميک مشارکت کنندگان به سطح، نگارش، توصيف يا تدوين گزارش به طور حتم به يک مدل اتيک و خارجي تبديل مي شود . با اين حال، مدل اميک عمدتاٌ مبتني بر د اده هاي گردآوري شده است، نه ايده هاي قياسي تحميل شده بر آن ها (ايمان ،230:1390)
براي انتخاب نمونه ي مورد نظر از روش نمونه گيري هدفمند که سنخيت بيشتري با تحقيقات کيفي دارد استفاده مي کنيم (پاتن 2002) با استفاده از تکنيک گلوله برفي از افرادي که به عنوان بزرگان و نخبگان قوم بلوچ شناخته مي شوند و توانايي آگاهي دهنده ي زيادي دارند انتخاب مي شوند.براي جمع آوري داده ها از تکنيک مصاحبه هاي عميق استفاده مي شود در اين تکنيک رويکرد پژوهشگر کمابيش هدايت کننده مي باشد. پژوهشگر آزادي کاملي در اداره ي مصاحبه دارد . در اين نوع مصاحبه پژوهشگر تلاش مي کند محتواي پنهان مصاحبه را مشاهده کرده و آن را به شيوه ي کيفي تحليل کند (گوايتز 1993: 570) . در تجزيه و تحليل داده ها به صورت کد گذاري انجام خواهد شد . دراين مرحله مصاحبه انجام شده به صورت دقيق تحليل و کد گذاري مي شود و بعد به هر مفهوم موجود در مصاحبه يک بر چسب الصاق مي شود و در نهايت باعث ايجاد يک مدل مي شود.

تکنيک مردم نگاري
در اين بخش از تحقيق از آنجا که يک قوميت خاص بررسي مي شود و نياز به درک معاني ذهني آنها در حافظه جمعي شان وجود دارد، تماس مستقيم و طولاني با گروه هاي مورد بررسي ضروري به نظر مي رسد به همين جهت در اين تحقيق از تکنيک مردم نگاري جهت جمع آوري داده ها استفاده شده است و در آن از تکنيک مصاحبه ي عميق کمک گرفته مي شود.
مردم نگاري هنر و علم توصيف يک گروه يا فرهنگ است . مردم نگاري يک تکنيک و رهيافت در حوزه تحقيق کيفي است. در اين تکنيک محقق محقق نسبت به مسائل جهان پيراموني خود حساس است و آن ها را بر اساس اندوخته هاي ذهني خود درک و تفسير مي کند .در روش مردم نگاري ما به دنبال ايجاد اصول علمي نيستيم بلکه هدف اصلي ما بازمايي کامل جهان اجتماعي پيرامون ما است. مردم نگاري يک شيوه تحقيقي است که به آنچه که در جهان اجتماعي جريان دارد مي پردازد ، نقطه کانوني مردم نگاري مشاهده و گوش کردن به مردم است ، آنچنان که آنها بر حسب مفاهيم شان رفتار يا فکر مي کنند . به عبارت ديگر مردم نگاري شيوه دسترسي محقق به زندگي روزمره مردم بر حسب معنايي است که آنها به رفتارشان مي دهند (ماچين ،1:2002)
مردم در زندگي روزمره خود، بر اساس معاني که بر مبناي چاچوب فرهنگي خود درک مي کنند، تصميم مي گيرند و رفتار مي کنند و شناخت اين معاني ذهني، نيازمند مشاهده و درک و فهم زندگي روزمره آنها است. مردم نگاري چيزي است که يک مردم نگار انجام مي دهد، يعني توصيف جزء به جزء و کامل يک گروه(بويل، 1999:16) آگار معتقد است مردم نگاري هم يک فرآيند است و هم يک محصول وي مي گويد « محصول مردم نگاري معمولاٌ يک گزارش يا يک کتاب است تمرکز اين کتاب بر گروه اجتماعي خاص بوده است، اين کتاب شامل تاريخ مختصر، مطالبي درباره ي محيط طبيعي بحث هاي دقيق درباره آنچه که گروه انجام مي دهد و باورهايي که آنها را حفظ مي کند است » .مردم نگاري به عنوان يک فرآيند عبارت است از چگونگي آموختن و فهميدن مردم گروههاي انساني وي نامي که براي انجام مردم نگاري مي گذارد کار ميداني است.تحقيقات مردم نگاري درصدد کشف و توصيف ديدگاههاي مسلط بر کنش اجتماعي افراد، گروه ها، سازمان ها و اجتماعات مورد مطاعه خود است (ايمان،307:1390). موضوع مورد بحث مردم نگاري اين است که مردم چگونه به کنش هاي اجتماعي مختلف مي پردازند، موضوع اصلي اين است که افراد، چگونه به يک مجموعه فعاليت و نه مجموعه فعاليت ديگر، مي پردازندو اين فعاليت ها چگونه انجام مي شوند و براي آنان اين فعاليت ها چه معنايي دارد. در مورد مردم نگاري يکي از موضوعات مورد بحث اين است که هويت ساخته، حفظ و در بين افراد به اشتراک گذاشته مي شوند، در اين مورد ،موضوعات مربوط به بسته و زمان اهميت زيادي دارد.(همان :306) تحقيق مردم نگاري شکلي از جمع آوري و تحليل اطلاعات استفاده مي کند که انعطاف پذير، واکنشي و خود اصلاحي مي باشد، سؤالات اوليه اي که مردم نگار مي پرسد، معمولاٌ پاسخ ها و اطلاعاتي را به دست مي دهند که به عنوان ابزار تنظيم طرح تحقيق و روش هايي که بايد به کار گرفته شوند، مورد استفاده قرار مي گيرند . بنابراين ،اين سؤالات نقش کنش و محرک تحقيقاتي دارند و پاسخ آن ها که واکنش به حساب مي آيند، تعييين کننده ي مراحل بعدي تحقيق است . هر اطلاعات جديدي که در اين فرآيند به دست مي آيد، نه تنها در خدمت فهم و توضيح پديده مورد مطالعه قرار مي گيرد و يا روش هايي که بايد به کار روند ،نيز استفاده مي شود (همان :312)
مردم نگاري کل گراست، مردم نگاران براي اينکه تصوير جامع و کاملي از گروههاي اجتماعي بدست دهند نگرش کلي را مفروض مي گيرند، مردم نگاران مي کوشند تا آنجا که ممکن است يک فرهنگ يا گروه را توصيف کنند. (فاترمن،1989:29) رويکرد کل گرايانه نيازمند سپري کردن زماني طولاني در ميدان تحقيق و جمع آوري انواع داده ها است که تصويري از کل ايجاد کند. زمينه اي سازي ـ زمينه اي سازي کردن داده ها شامل قرار دادن مشاهده و مصاحبه در يک رويکرد بزرگ تر است. اساس مردم نگاري بر اين اصل مبتني است که رفتار مردم صرفاٌ مي تواند در اين زمينه فهميده شود، يعني در فرايند تحليل و انتزاع مردم نگار عناصر رفتار انساني را نمي تواند در زمينه هاي معنا و اهداف مرتبطشان جدا سازد . (بويل ،162) در واقع زماني مي توانيم رفتار انسان را درک کنيم که بتوانيم معاني اجتماعي رفتار را درک کنيم تا بتوانيم آن را توصيف و تفسير کنيم.
کار ميداني نماد تحقيق مردم نگاري است. کار کردن با مردم براي دوره هاي زماني طولاني در محيط شان ، بيشتر تحقيقات مردم نگاري با مشخصه مشاهده مشارکتي و کار ميداني شناخته مي شود . در مردم نگاري گردآوري داده ها، در بيشتر بخش ها نسبتاٌ نسبتاٌ ساخت نيافته است. بدين معني که اولاٌ پژوهش از ابتداي کار، طراحي ثابت و دقيقي را دنبال نمي کند و ثانياٌ دسته بندي هايي که براي تفسير گفته ها و عملکرد ها آماده مي شود، در فرآيند گردآوري، داده ها از طريق مشاهده برنامه دار و يا پرسشنامه ساخته نشده است. برعکس، آن روزها در روند تحليل داده ها ساخته مي شوند. (فاضلي، نعمت الله: 1391،) .
مردم نگاري يک کار عميق است، مردم نگاري صرفاٌ يک سري مشاهده و مصاحبه هايي که به طور کيفي تحليل مي شوند نيست، مردم نگاري شامل تماس مستقيم و طولاني با اعضاي گروه مورد مطالعه است. بعضي مفاهيم مردم نگاري محقق را به جست و جو با يک راهنماي جديد هدايت مي کند، برخي ديگر اعتبار داده ها را تضمين مي کند و برخي نيز صرفاٌ از آلودگي ها جلوگيري مي کنند، رهيافت مردم نگاران در هر سه حوزه کمک مي کند، علاوه بر اين ، اين مفاهيم مردم نگاران را از ارزش داوري نامناسب و غير ضروري درباره ي آنچه که مشاهده مي کنند، باز مي دارد . حفظ بي طرفي يعني اينکه محقق ارزش داوري خود را در توصيف پديده ها و وقايع کنار بگذارد و آنها را آن طور که واقعاٌ رخ مي دهند و يا وجود دارند توصيف کند (فاترمن:3،32)

شيوه تحليل
در اين پروژه از تحليل موضوعي يا تماتيک استفاده مي شود، تحليل تماتيک عبارت اسن از تحليل مبتني بر استقراي تحليلي که در آن محقق از طريق طبقه بندي داده ها و الگويابي درون داده اي و برون داده اي به يک سنخ شناسي تحليلي دست مي يابد. تحليل تماتيک عبارت است از عمل کدگذاري و تحليل داده ها با اين هدف که داده ها چه مي گويند. اين نوع تحليل در وهله ي اول به دنبال الگو يابي است (محمد پور، احمد: 1389 ضد روش، 66) .
تحليل يکي از جذاب ترين مراحل مردم نگاري است . تحليل از لحظه اي که مردم نگار يک مسئله را براي مطالعه انتخاب مي کند شروع مي شود و تا پايان آخرين کلمه در نوشتن گزارش نهايي مردم نگاري ادامه مي يابد، تحليل داده ها در ميدان مردم نگار را قادر ميي سازد تا به طور دقيق دريابد که روش ها و تکنيک هاي تحقيق را چه موقع چگونه به کار ببندد . مردم نگار با تحليل داده ها در حين کار برداشت و فرضيه ها را براي ساختن يک چارچوب مفهومي مناسب درباره ي آنچه که گروه ها اجتماعي مورد مطالعه اتفاق مي افتد محک مي زند . تحليل در مردم نگاري همان قدر که شامل بررسي داده هاست محک مردم نگار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ناخودآگاه، شهرستان بافت، جامعه مدرن، افغانستان Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع استان کرمان، آداب و رسوم، آموزش و پرورش، استان هرمزگان