منبع پایان نامه ارشد با موضوع رشد جمعیت، تربیت بدنی، اماکن ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

تربیتبدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن )
ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیتبدنی، کمیته مل یالمپیک، باشگاههاي
ورزشی و فدراسیونهاي ورزشی در چارچوب سیاستگذاري ب ا هماهنگی سازمان تربیتبدنی
اختصاص دهند.
اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نمود هاند درصور ت تغییر
کاربري مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند.
ج- وزارت جهاد کشاورزي مؤظف است اراضی غیرکشاورزي و غیرمناطق چهارگانه محیط
زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و دراختیار
دارد، بهمنظور احداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشی تأمین و به طور رایگان به سازمان
تربیتبدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور مؤظف است با تأیید سازمان تربیتبدنی اراضی
با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی براي احداث اماکن ورزشی است به
قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امو ر اقتصادي و دارائی واگذار نماید. کاربري
این قبیل اراضی بههیچ وجه تغییر نخواهد کرد. مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد
این بند مستثنی هستند.
د- وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها در راستاي تأمین و توزیع عادلان ه فضاهاي
آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجو ز احداث شهرها،
50
شهركها، مجریان پروژ ههاي مذکور را نسبت به تأمین و احداث فضاها ي مذکور متناسب با
زیربناي مسکونی مؤظف نمایند.
ه- وزارت مسکن و شهرسازي مکلف است اراضی با کاربري ورزشی را در سراسر کشور با
هماهنگی سازمان تربیتبدنی خریداري نموده و به روشهاي ذیل واگذار نماید:
1– بهصورت رایگان براي سازمان تربیتبدنی و شرکت توسعهونگهداري اماک ن ورزشی
کشور.
-2 به قیمت تمام شده براي بخش خصوصی و تعاونی.
آئین نامه نحوه اجراي این بند با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان تربی تبدنی و
سازمان مدیریت و برنام هریزي کشور تهیه و ب هتصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و- حق الثبت و هزینه هاي عملیات ثبتی مربوط به نقلوانتقالات اماکن، باشگاههاي ورزشی و
ورزشگاهها با تأیید سازمان تربیتبدنی مطابق تعرفه مقرر براي تأسیسات و اماکن فرهنگی و
آموزشی محاسبه شود.
ز– تشکلها و بخشهاي خصوصی و تعاونی و باشگاههاي حرف هاي در توسعه ورز ش قهرمانی
و حرفه اي از طریق اصلاح ساختار تربیتبدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت
لازم در زمین ههاي اداري، مالی و منابع انسانی تقویت م یشود، به گونه اي که تا پایان برنامه
اهداف ذیل حاصل گردد:
-1 سهم بخش غیردولتی و باشگاههاي خصوصی در توسعه ورزش قهرمان ی حداقل به پنجاه
درصد ( 50 %) افزایش یابد.
-2 صددرصد ( 100 %) فعالیتهاي اجرائی و تأمین منابع ورزش حرفه اي با عاملیت بخشهاي
خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهاي دولتی به پشتیبان ی قانونی و اداري
و تسهیلاتی و کمکهاي اعتباري موردي محدود گردد.
5-10-2 : قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران
ماده 15 : به سازمان تربیت بدنی اجازه داده می شود بهمنظور توسعه و احداث مکانهاي ورزشی
مورد نیاز، زمی نهاي تحت تملک خود از جمله فضاهاي موجود در مجتمعهاي ورزشی را به-
51
صورت اجاره بلند مدت با قیمت ترجیحی و ارزان قیمت به بخش غیردولتی و مراکز دینی و
مذهبی واگذار نماید.
ماده 16 : بهمنظور توسعه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی و توسعه زیرساختهاي ورزشی،
دستگاه هاي اجرایی مکلفند یک( 1) درصد از اعتبارات خود را در امر تربیت بدنی و ورزش
هزینه نمایند.
تبصره – اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آیی ننام هاي که بهتصویب هیات وزیران میرسد،
هزینه خواهد شد.
ماده 17 : وزارت جهاد کشاورزي مؤظف است اراضی غیرکشاورزي و غیرمناطق چهارگانه
محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیتبدنی است، به-
منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشی تأمین و بهطور رایگان به سازمان تربیتبدنی
واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور مؤظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط
فوق را که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی براي احداث اماکن ورزشی است به قیمت
ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی واگذار نماید.
11- : بررسی وضعیت کار و اشتغال در ایران 2
معضل بیکاري بهعنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهاي اجتماعی در جوامع مختلف، در
دهههاي اخیر به چالشی بزرگ براي سیاستگزاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این
معضل بهویژه در کشورهاي در حال توسعه با ورود تصاعدي نیروي کار از یک سو و عدم
توازن بازار کار در جذب چنین نیروي عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیري مشکلات
بسیاري را فراهم آورده است. شیوع انواع بیکاري از جمله بیکاري فصلی، بیکاري ساختاري،
بیکاري پنهان و همینطور وجود پدیده کم کاري همراه با اشتغال قابل توجهی از شاغلان در
بیش از یک شغل در کشورهاي در حال توسعه مانند ایران دلیل بر اهمیت معضلی است که
ضرورت دارد عالمانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهحلهایی مناسب ارائه گردد
.( (بهشتی، 1379
جمعیت ایران در طول سالهاي 1355 تا 1385 ، بیش از دو برابر شده است. منتها آنچه در
طول این سالها حائز اهمیت است، شکلگیري جمعیت 36 میلیونی زیر 25 سال است که تا
پایان قرن شمسی حاضر، بر همه ارکان اقتصادي و اجتماعی، بهویژه بر بازار کار کشور اثرگذار
52
خواهد بود. اگر فرض شود که در طول 25 سال آینده 18 میلون نفر از این 36 میلیون نفر وارد
عرصه کاروفعالیت خواهند شد، با پذیرش نرخ مشارکت 50 درصد، جامعه ما با عرضه سالیانه
800 هزار نفري مواجه است و اگر یک نرخ بیکاري 10 درصدي را براي این عرضه قائل
باشیم، نیازمند ایجاد سالیانه هزار فرصت شغلی یا خلق روزانه 2000 فرصت شغلی در طول
.( یک دوره بلند مدت هستیم(طائی، 1384
معضل بیکاري بهعنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهاي اجتماعی ایران در دو دهه گذشته
شناخته میشود. بیشترین میزان رشد جمعیت در طی 40 سال اخیر تقریباً متعلق به سالهاي
1358 تا 1362 بوده است. رشد جمعیت ایران در فاصله سال هاي 1355 تا 1365 حدود 4
درصد برآورد شده است. بهطوري که این دوره را انفجار باروري مینامند. متولدین این سالها
13 سال بودند که بخش قابل توجهی از جمعیت – در سرشماري سال 1375 عمدتاً در سنین 17
غیرفعال در قالب محصل را تشکیل میدادند. از سال 1376 ، متولدین دوره انفجار باروري دهه
55 تا 65 پا به سن اشتغال گذاشتند و تا به امروز آخرین گروههاي آن وارد بازار کار میشوند.
جدول و نمودار زیر متوسط رشد جمعیت ایران در فاصله سالهاي 1355 تا 1385 را نشان
میدهند.
( 1 روند تغییرات جمعیت و متوسط رشد سالانه طی سالهاي 1335 تا 1385 – (جدول شماره 2
سال جمعیت متوسط رشد جمعیت(درصد)
3/14 18954704 1335
3/13 25788722 1345
2/71 33708744 1355
3/91 49445010 1365
2/46 55837163 1370
1/47 60055488 1375
1/61 70472846 1385
53
( 1 متوسط رشد جمعیت ایران در فاصله سالهاي 1335 تا 1385 – (نمودار شماره 2
از آنجایی که جمعیت فعال بخش عمده و اصلی نیروي کار در هر جامعه را تشکیل میدهد،
، اطلاعات جمعیت فعال کشور در سه دهه گذشته میتواند مفید واقع شود. در سال 1365
54/1 درصد جمعیت ایران در سنین فعالیت ( 15 تا 64 سالگی) قرار داشتند. این رقم براي سال
71 درصد جمعیت است. جدول زیر / 1375 معادل 56 درصد و براي سال 1385 برابر 41
اطلاعات جمعیت فعال کشور را (با در نظر گرفتن جمعیت 10 ساله و بیشتر بهعنوان جمعیت
فعال) نشان میدهد.
2 توزیع جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر بر حسب شاغل و بیکار) – (جدول شماره 2
این ارقام بیانگر اهمیت اشتغالزایی براي جمعیت فعال و آموزش و تحصیل براي جمعیت غیر
فعال در سال هاي 75 به بعد و دهه بعدي است. زیرا هرم سنی جمعیت به آرامی از شکل
جوان به میانه نزدیک شده و این روند تا زمان حاضر ادامه دارد. هرم سنی جمعیت ایران شبیه
هرم سنی جمعیت سایر کشورهاي در حال رشد داراي قاعدهاي وسیع و ارتفاعی کوتاهتر
سال جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر(هزار نفر) شاغل(درصد) بیکار(درصد)
14/19 85/81 12820 1365
9/08 90/92 16027 1375
12/75 87/25 23466 1385
54
است. این جمعیت سنین پایین بهتدریج به افزایش جمعیت در سن فعالیت میانجامد. در ادامه
2020 بیان شده است. توجه به هرم سنی ایران ،2007 ، هرم سنی جمعیت ایران در سال 2000
در سالهاي مذکور این نکته را نشان میدهد که با حرکت گروههاي واقع در پایین هرم به
سوي گروههاي سنی بالاتر، سالانه تعداد بیشتري از جمعیت آماده به کار، به بازار عرضه می-
شوند. مقایسه بخش جمعیت فعال در هرمهاي سنی سالهاي مذکور در نمودار 5، افزایش
مداوم جمعیت فعال را بهخوبی نشان میدهد.
( 2: هرم سنی جمعیت ایران در سال 2000 – (نمودار شماره 2
( 3: هرم سنی جمعیت ایران در سال 2007 – (نمودار شماره 2
55
( 4: هرم سنی جمعیت ایران در سال 2020 – (نمودار شماره 2
هرم سنی جمعیت فعال
ایران در سال 1986
هرم سنی جمعیت فعال
ایران در سال 2007
هرم سنی جمعیت فعال
ایران در سال 2020
2007 ، 5:مقایسه بخش جمعیت فعال هرم سنی ایران در سال هاي 1986 – (نمودار شماره 2
( و 2020
(جمعیت در میلیون نفر)
56
از سوي دیگر ورود بانوان به عرصه تحصیل و کار و بهدنبال آن افزایش تقاضاي شغل سبب
افزایش جمعیت جویاي کار شده است. بهتأخیر افتادن سن ازدواج، عامل تأثیرگذار مهمی در
بین دختران براي شغلیابی و پرکردن اوقات فراغت و تکمیل فرآیند هویتیابی اجتماعی
20 و – است. بهنظر میرسد در سالهاي بسیار نزدیک نرخ فعالیت زنان در گروههاي سنی 24
25-29 افزایش قابل توجه یابد، زیرا هویتیابی اجتماعی زنان و تحصیل آنها در مقطع
آموزش عالی نشان از حضور پر رنگتر زنان در عرصههاي کار اجتماعی است.
بهدلیل انباشتهشدن تعداد بیکاران از سالهاي قبل و محدودیت تولید شغل در کشور، اگر
وضعیت اشتغال در کشور بههمین روال ادامه یابد، احتمال دارد تا یک دهه دیگر هم این مسئله
جزء چالشهاي اصلی دولت باشد. چالشی که همه ابعاد زندگی اجتماعی کشور را تحت تأثیر
قرار داده است. مگر اینکه در میان سیاستهاي سنتی اشتغالزایی روشهاي جدید ایجاد
اشتغال هم مورد حمایت قرار بگیرد.
12- : بررسی سیاستهاي اشتغال در برنامههاي توسعه 2
1-12-2 : قانون برنامه سوم توسعه
در فصل ششم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به سیاستهاي اشتغال
پرداخته شده و مسیر کلی سازمانهاي مختلف مشخص شده است.
ماده 49 : بهمنظور تشویق کارفرمایان کارگاههاي موجود به استخدام نیروي کار جدید، دولت
مؤظف است کارفرمایانی را که در دوران برنامه ا ز طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار و
امور اجتماعی مبادرت به استخدام نیروي کار جدید نمایند مشمول تخفیفاتی بهشرح زیر قرار
دهد:
الف- تخفیف در میزان حق بیمه سهم کارفرما و پیش بینی اعتبار لازم براي جبران کاهش درآمد
سازمان تأمین اجتماعی در بودجه کشور.
ب- کاهش مالیات کارفرمایان ای نگونه کارگاهها به میزان مالیات بر حقوق دریافتی از کارکنان
جدیدالاستخدام.
تبصره– کارگاههائی که در دوران برنامه به بهره برداري می رسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر
پیش بینی در طرح و جواز تأسیس از مزایاي این ماد ه استفاده خواهند کرد.
57
ماده 50 : به دولت اجازه داده می شود بهمنظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:
الف- معافیت از حقوق و عوارض دولتی براي سرمای هگذارانی که در این مناطق اقدام به
سرمای هگذاري می نمایند.
ب- قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونیها و تعاونی-
هاي خدمات تولیدکنندگان، تعاونیهاي تولی د روستائی، عشایري و بهره برداري از منابع طبیعی
و طرحهاي خود اشتغالی را پرداخت کند.
ج- تسهیلات اعطائی در قالب بودجه هاي سنواتی و آیی ننام ههاي اجرائی آنها باید طوري
تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعهیافته به نسبت شاخص بیکاري آنها بیشتر باشد؛ به-
صورتی که در پایان برنامه، جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.
ماده 51 : دولت مؤظف است بهمنظور توسعه کمی و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اجتماعی و فرهنگی، ورزشکاران، برنامه اول توسعه Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، تأمین اجتماعی، صنایع کوچک