منبع پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر، مقطع متوسطه

دانلود پایان نامه ارشد

نقاط شهري 87/4بوده است در سال 1390تعداد خانوارهاي شهرستان به 14913خانوار افزايش يافته است و در نتيجه بُعد خانوارکل در اين سال 45/4نفراست . در نقاط روستايي در سال فوق بُعد خانوار 11/5 نفر بوده است و در نقاط شهري0 1/4 نفر بوده است . در جدول شماره 3- 6 تعدادجمعيت ، تعدادخانوار و بُعد خانوار به تفکيک نقاط شهري و روستايي ديده مي شود .
همان گونه که ديده مي شود در طي اين سه دوره سرشماري ، بُعد خانوار در منطقه دهلران ، اعم از نقاط شهري و روستايي در حال کاهش تدريجي است .
علت اين امر شايد تغيير نظام ارزشي و تحولات اجتماعي ناشي از آن و گسترش خانواده هاي هسته اي باشد . علاوه بر موارد فوق بايد به کاهش رشد طبيعي جمعيت و روند مهاجر فرستي منطقه نيز اشاره کرد .
جدول 3- 6- تغييرات تعداد جمعيت ، خانوار و بُعد خانوار به تفکيک مناطق شهري و روستايي شهرستان دهلران
سال

شرح
75
85
90

شهري
روستايي
کل
شهري
روستايي
کل
شهري
روستايي
کل
جمعيت
32785
18949
52299
36791
22202
58993
40267
26132
66399
خانوار
6071
2786
8455
7554
3621
11175
9805
5108
14913
بُعد
4/5
8/6
18/6
87/4
13/6
27/5
10/4
11/5
45/4
منبع : مرکز آمار ايران ، تهيه و ترسيم از نگارنده
3-3- 2-3- وضعيت سواد
وضعيت سواد در هر جامعه اي نشان دهنده فرهنگ ، آگاهي و شناخت وضعيت زندگي افراد آن جامعه است . جوامعي که اکثريت افراد آنرا باسواد تشکيل دهند از فرهنگ غني ، آگاهي بيشتر از مسائل مختلف و کيفيت بهتر و مطلوب زندگي برخوردار هستند و جوامعي که اکثريت افراد آن را بي سواد تشکيل مي دهند ، وضعيت آنها کاملا عکس جوامع گروه اول مي باشد . پس امروزه يکي از ويژگيهاي مهم جمعيت در کنار ديگر شاخص هاي جمعيتي ، مسئله ميزان سطح سواد ، اطلاعات عمومي و مهارتهاي فني است که در واقع در کارايي و ميزان بازدهي نيروي فعال جامعه نقش بسيار موثري را ايفا مي کند . در شهرستان دهلران در سال 1375از کل جمعيت 6ساله و بيشتر ،81/ 71 درصد با سواد بوده اند . در سالهاي 85 و 90 به ترتيب به 78 درصد و 34/82درصد جمعيت کل افزايش پيدا کرده است . در جدول شماره 3 – 7 تغييرات ميزان سواد در شهرستان دهلران نشان داده شده است .
جدول 3- 7- ميزان سواد در جمعيت 6ساله و بيشتر در شهرستان دهلران به تفکيک شهري و روستايي سالهاي (1375-1390)
سال

مناطق
1375
1385
1390

کل
مردان
زنان
کل
مردان
زنان
کل
مردان
زنان
جمعيت شهرستان
81/71
7/76
3/66
78
3/83
7/71
34/82
3/89
3/75
جمعيت شهري
7/78
4/83
74
3/82
4/88
2/76
82/86
6/94
79
جمعيت روستايي
2/61
9/68
5/53
7/68
5/76
9/60
49/74
3/81
7/67
منبع : مرکز آمار ايران ، تهيه و ترسيم از نگارنده
همانگونه که در اين جدول ديده مي شود ميزان سواد در شهرستان دهلران در طي سه دوره سرشماري (1390- 1375) ، يک روند افزايشي است . به نحوي که درصد باسوادي جمعيت کل از 81/71درصد در سال 75 به 78درصد در سال 85 و 34/ 82درصد در سال 90 افزايش يافته است . اين روند مثبت در جامعه شهري و روستايي شهرستان هم ديده مي شود . درصد باسوادي در جامعه شهري از 7/78درصد در سال 75 به 3/82 درصد درسال 85 و 82/86درصد در سال 90 افزايش يافته است . درصد باسوادي جامعه روستايي از 2/61درصد در سال 75 به 7/68 درصد درسال 85 و 49/74درصد درسال 90 افزايش يافته است . متاسفانه بين ميزان سواد در مناطق شهري و روستايي و ميان زنان با مردان اختلاف فاحشي در سه دوره سرشماري ديده مي شود به گونه اي که در همه ادوار سرشماري ، ميزان سواد در مناطق شهري بيشتر از مناطق روستايي است و ميزان سواد در ميان مردان همواره بيشتر از زنان است .

3-3- 2-4- وضعيت آموزش
يکي از عوامل بسيار موثر در ميزان با سوادي ، وجود امکانات و خدمات آموزشي است . اگر مناطق شهري و روستايي از اين امکانات بهره مند گردند ، نه تنها ميزان با سوادي رو به افزايش خواهد گذاشت بلکه سبب غناي فرهنگي جامعه و شکوفا کردن استعدادهاي نهفته بخصوص در مناطق محروم و روستايي خواهد شد . در کنار امکانات و خدمات آموزشي بايستي استانداردهاي لازم در امر آموزش به دقت مراعات شود . اما متاسفانه وضعيت نامناسب اقتصادي و محدوديتهاي بودجه اي ، مانع بوجود آوردن استانداردهاي لازم در امکانات و خدمات آموزشي بخصوص در نقاط روستايي مي شود .
با توجه به آمار سال 1390در شهرستان دهلران تعداد11058دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي و در 104 آموزشگاه مشغول به تحصيل بوده اند . از اين تعداد ،3427 نفر معادل 31درصد دانش آموزان در مناطق روستايي و7631نفرمعادل69درصد دانش آموزان در مناطق شهري مشغول به تحصيل بوده اند .
جدول 3- 8- تعداد آموزشگاههاي شهرستان دهلران به تفکيک نقاط شهري – روستايي 1390
مقاطع تحصيلي

شهري
روستايي

ابتدايي
راهنمايي
دبيرستان
ابتدايي
راهنمايي
دبيرستان
پسرانه
9
7
7
15
5
4
دخترانه
8
5
6
12
6
3
مختلط14
3

جمع
17
12
13
41
14
7
منبع : مرکز آمار ايران ، تهيه و ترسيم از نگارنده
جدول 3- 9- دانش آموزان مقطع ابتدايي به تفکيک جنس در مناطق شهري و روستايي دهلران 1390
شهري
روستايي
پسر
دختر
جمع
پسر
دختر
جمع
1175
961
2136
528
432
960
منبع : مديريت آموزش و پرورش دهلران ، تهيه و ترسيم از نگارنده
جدول 3- 10- تعداد دانش آموزان مقطع راهنمايي به تفکيک جنس در مناطق شهري و روستايي دهلران1390
شهري
روستايي
پسر
دختر
جمع
پسر
دختر
جمع
1385
1133
2518
622
509
1131
منبع : مديريت آموزش و پرورش دهلران ، تهيه و ترسيم از نگارنده
جدول 3-11- تعداد دانش آموزان مقطع متوسطه به تفکيک جنس مناطق شهري و روستايي دهلران 1390
شهري
روستايي
پسر
دختر
جمع
پسر
دختر
جمع
2315
1746
3881
241
190
431
منبع : مديريت آموزش و پرورش دهلران ، تهيه و ترسيم از نگارنده
جدول 3- 12- تعداد کل آموزشگاهها و دانش آموزان مقاطع آموزشي در شهرستان دهلران 1390
تعداد دانش آموزان در مقاطع تحصيلي
تعداد آموزشگاهها به تفکيک مقاطع تحصيلي
ابتدايي
راهنمايي
متوسطه
ابتدايي
راهنمايي
متوسطه وهنرستان
3096
3649
4312
58
26
20
جمع کل
11058
جمع کل
104
منبع : مديريت آموزش و پرورش دهلران ، تهيه و ترسيم از نگارنده
مقايسه جداول فوق نشان مي دهد که مناطق روستايي با وجود اينکه 4/39درصد کل جمعيت شهرستان را تشکيل مي دهند در حدود31درصد دانش آموزان درمناطق روستايي مشغول به تحصيل بوده اند . در حالي که در نقاط شهري که 6/60درصد کل جمعيت را تشکيل مي دهند حدود69درصد دانش آموزان را به خود اختصاص داده اند .
در رابطه با تعداد آموزشگاهها مي توان گفت که ، با توجه به پراکندگي روستاها و لزوم آموزش همگاني براي فرزندان روستايي تقريبا در بيشتر روستاها ، مدرسه ابتدايي وجود دارد و اين امر در آمار مدارس به خوبي مشخص است . اما هر چه از مقاطع تحصيلي پايين تر (ابتدايي) به طرف مقاطع بالاتر (راهنمايي ومتوسطه) مي رويم ازتعداد دانش آموزان روستايي و مدارس روستايي کاسته مي شود . به نحوي که تعداد مدارس راهنمايي و متوسطه در روستاها کاهش مي يابد . و تعداد دانش آموزان روستايي که در مقطع ابتدايي و راهنمايي 2091نفر است در مقطع دبيرستان به 431نفر کاهش مي يابد . از طرف ديگر مشاهده مي شود که در شهرستان دهلران ، حدود 28درصد دانش آموزان در مقطع ابتدايي تحصيل مي کنند در حالي که 39درصد دانش آموزان در مقطع دبيرستان مشغول به تحصيل هستند و اين به خاطر کاهش رشد جمعيت در منطقه است .
مقايسه دانش آموزان بر اساس جنس نشان مي دهد که تعداد دانش آموزان دختر به نسبت پسر کمتر بوده و براي ادامه تحصيل درمقاطع تحصيلي بالاتر تعداد آنها بخصوص در نقاط روستايي کاهش مي يابد .
آموزش عالي
بدون شک يکي از شاخصه هاي سنجش سطح توسعه در هر منطقه وضعيت آموزش عالي و تعداد واحدهاي دانشگاهي و تعداد دانشجويان است. در شهرستان دهلران در راستاي گسترش آموزش عالي و با توجه به نقش تحصيلات عاليه در توسعه ، از سال 1374اقدام به تاسيس دانشگاه پيام نور گرديد . بعد از آن و با توجه به استقبال گسترده از اين واحد دانشگاهي در سال 1385 دانشگاه آزاد اسلامي دهلران شروع به کار نمود . در حال حاضر 4واحد دانشگاهي در سطح شهرستان دهلران در دو مقطع تحصيلي کارداني و کارشناسي به تربيت دانشجويان منطقه مي پردازند . (وزارت مسکن وشهرسازي ، 1387: 78) جدو ل 3 – 13تعداد دانشجويان به تفکيک واحد دانشگاهي و جنسيت را نشان مي دهد .

جدول 3- 13- تعداد دانشجويان شهرستان دهلران به تفکيک واحد دانشگاهي – رشته و جنسيت 1390
شرح
واحد دانشگاهي
تعداد رشته
پسر
دختر
جمع
دانشگاه آزاد دهلران
15
900
235
1135
دانشگاه پيام نور دهلران
22
450
1250
1700
دانشگاه پيام نور موسيان
5
75
95
170
دانشگاه علمي کاربردي دهلران
11
400
450
850

جمع
53
1825
2030
3855
منبع : استانداري ايلام ، تهيه و ترسيم از نگارنده
3-3- 2- 5- جمعيت فعال
با توجه به تعريف جمعيت فعال ، (جمعيت ده ساله و بيشترکه دريک زمان و دريک جامعه ، شاغل و يا جوياي کار باشند) معمولا از نظر سني جمعيت ده سال به بالا مورد بررسي قرار مي گيرد . اگرچه در جمعيت فعال از نظر سني ، گروه 64- 15 سال مورد نظر است ؛ اما معمولا افراد بالاي 64سال و کودکان زير 14سال در نقاط روستايي وگاه شهري بخصوص در منطقه مورد مطالعه جهت کسب درآمد به کار و فعاليت مشغول هستند .
با توجه به جدول 3 – 14جمعيت فعال در سالهاي، 75 و 85 و90به ترتيب34/69،66/88 و54/83درصد جمعيت کل را شامل مي شده است که در واقع يک روند صعودي را نشان مي دهد . مهمترين علت اين امر کاهش نرخ رشد جمعيت شهرستان در اين سه دوره سرشماري و به تبع آن تغيير در ساختار سني جمعيت منطقه است که باعث شده تعداد کودکان کاهش يافته و درصد بيشتري از جمعيت در سن فعاليت اقتصادي قرار گيرند .

جدول 3-14- درصد جمعيت فعال شهرستان دهلران در 3دوره ي سرشماري ،
سال
1375
1385
1390
جمعيت فعال شهرستان
34/69
66/88
54/83
منبع : مرکز آمار ايران ، تهيه و ترسيم از نگارنده
براساس آمار سال 1390از کل جمعيت شهرستان ،55471 نفردر سن فعاليت اقتصادي قرار دارند از اين تعداد ،34101نفر در مناطق شهري و21370نفردر مناطق روستايي ساکن هستند .
جدول 3 – 15 درصد جمعيت فعال ، شاغل و بيکار به تفکيک نقاط شهري و روستايي 1390
منبع : مرکز آمار ايران ، تهيه و ترسيم از نگارنده
مناطق
درصد جمعيت فعال
درصد شاغلين
درصد بيکاران
شهرستان دهلران
54/83
33/30
86/30
مناطق شهري
67/84
46/26
71/36
مناطق روستايي
77/81
81/36
03/22
باتوجه به جدول فوق از کل جمعيت فعال شهرستان دهلران در سال1390،67/84درصد در مناطق شهري و77/81درصد در مناطق روستايي بوده اند . مقايسه جمعيت فعال نقاط شهري و روستايي با جمعيت شاغلين آنها نشان مي دهدکه وضعيت اشتغال در مناطق شهري بدتر از روستا ها است . از کل جمعيت فعال روستايي 81/36درصد مشغول به کار هستند در حالي که از کل جمعيت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، مذاکره مجدد، حقوق تجارت Next Entries پایان نامه رایگان درمورد ، حقوقي، رياست