منبع پایان نامه ارشد با موضوع خانواده گسترده، كاهش اضطراب، گروه کنترل

دانلود پایان نامه ارشد

با مدل ساختاري برازش شد. نتايج پژوهش روايي ساختاري پرسشنامه ها را تاييد نمود و مدل ارايه شده نيز مبني بر روابط ساختاري “برازش نظريه بوون” تاييد گرديد، و محققان نتيجه گرفتند که نظريه بوون جهت کاربرد در جامعة ايراني برازش دارد.
اسپنير274(1976)در مطالعه اي همسان با نظريه بوون (1978) نشان داد که افراد با درجه تفکيک بالا بشتر از ازدواج خود خشنود هستند و سازگاري بيشتري گزارش مي کنند، او بيان نمود که زوجين با نمره تفکيک بالا 74% رضايت زناشويي و 61% سازگاري را در همسران پيش بيني مي کند.
کِر275(1978) در پژوهشي جهت بررسي نگرش بوون در مورد همانندي تمايز يافتگي، 30 زوج تازه ازدواج کرده را مطالعه کرد و دريافت همانندي خود تمايزي آنها همساني ندارد و نتايج پژوهش او با سازه همانندي زوجها بوون همسو نبود و نتايج پژوهش بارتل و ساباتلي276(1993) نيز همانندي بوون را تاييد نکرد.
رانکين-اسکوئر، بورنکت، باوکوم و همکاران277( 1980) و وارينگ و پاتون278(1984) در پژوهشهاي زمينه يابي نشان داده اند، همسراني که براي يکديکر موقعيت هاي استقلال و خودمختاري بيشتر فراهم مي آورند و کمتر با يکديگر آميختگي( امتزاج) پيدا مي کنند، در روابط زناشويي رضايتمندي را گزارش کرده اند.
رونوس تورف، وگل، ويجينر و همکاران279(1980) در پژوهشي دريافتند که همسران داراي اختلاف زناشويي، به دنبال توصيف همسرشان از يک مشکل زناشويي، حساسيت عاطفي و رفتاري بيشتري را تجربه کردند.
هبر280(1984) در مطالعه اي که در زمينه رابطه خود تمايزي و رضايت و سازگاري زناشويي انجام داد، نتايج پژوهش نشان داد که بين خودتمايزي و تعارض رابطه معکوس وجود دارد و بين رضايت زناشويي و خودتفکيکي بالا رابطه مستقيم وجود دارد (ريچارد281، 1989، اسکورون 2000، بل282، 1979).
کِر و بوون (1988( در مطالعات تجربي خود نشان دادند که استقلال در سازه هايي ازقبيل خودتمايزي با ديدگاه خوشبينانه و بهزيستي ذهني زوجين در ارتباط هستند.
باوم و اشنيت283( 2005) در مطالعه اي سعي کرد، رابطه بين پرخاشگري، رضايت مندي و سطح خود تمايزي را مطالعه کند. نتايج رابطة بين پرخاشگرانه و رضايت مندي با سطوح متفاوت خود تمايزي را نشان داد که رضايت مندي با سطح بالاي خودتمايزي رابطه مستقيم و پرخاشگري با سطح پايين خودتمايزي رابطه مستقيم دارد، يعني از طريق سطوح خود تمايزي مي توان پرخاشگرانه و رضايت مندي زناشويي را پيش بيني کرد. اين پژوهش نتايج مطالعه اوليه اسکورن و فريد لندر(1988) در مورد رابطه سطوح خود تمايزي با پرخاشگري و رضايت مندي را تائيد کرد.
اسکورون و فريدلندر284(1988) در پژوهشي نشان دادند، افرادي که واکنش عاطفي و برش عاطفي پايين تر دارند و خودتمايزي بالاتري دارند، به گونه اي چشمگير در پيوند زناشويي رضايت بيشتري تجربه مي کنند.
دي، سنت کلر و مارشال285(1997) در پژوهشي در مورد 35 زوج انجام دادند، نتايج نشان داد، همانندي تمايز زوجهاي واقعي(ازدواج رسمي) معنادارتر از همانندي زوجهاي غير واقعي(ازدواج غير رسمي) است، بنابراين نتايج مباني همانندي تمايز يافتگي بوون را در ازدواج تاييد کرد.
کوسک286( 1998) در مطالعه اي بر روي 102 خانواده فليپيني جهت بررسي نظريه کِر(1981) و بوون(1978) در مورد انتقال نسلي تفکيک خويشتن انجام دادند، نتايج نشان داد که نمره تفکيک خويشتن والدين ميزان تفکيک خويشتن در فرزندان بالغ را پيش بيني مي کند. تحقيقات اسکورن (2000) نتايج تحقيقات کوسک(1998) را تاييد کرد.
تينا287(1999) در پژوهشي که در مورد رابطة سطح تفکيک خود با کيفيت روابط زناشويي انجام داد، نتايج نشان داد، سازگاري زناشويي با سطح بالاي خودتمايزي رابطه مستقيم دارد.
اسکورون (2000) در پژوهشي که در مورد رابطة سطح تفکيک خود با کيفيت روابط زناشويي انجام داد، نتايج نشان داد، که ابعاد خودتمايزي، جدايي عاطفي( برش) و واکنش عاطفي پيش بيني کنندة اختلاف زناشويي هستند.
اسکورون و دندي288(2004) در پژوهشي نشان دادند که سطح بالاي تفکيک خود پيش بيني کنندة سطح بالاتر کنترل موفق و سازگاري زناشويي بالاتر است (ريچارد، 1989).
پژوهشي که توسط تاوزان و فريد لاندر289(2000) با نمونة فليپيني انجام شد، نتايج نشان داد که بين خودتمايزي، بهزيستي ذهني و اضطراب رابطة منفي و جود دارد و آنها گزارش کردند که نتايج پژوهش آنها، مشابه با نتايج پژوهش در نمونة آمريکايي بود(تائيد ديد جهاني بوون).
در پژوهش ديگر که توسط چونگ و گال290(2006) در مورد مقايسة نظريه بوون در نمونة کره اي و آمريکايي انجام شد، نتايج نشان داد که ارتباط معنا دار بين خود تمايزي با بهزيستي ذهني و اعتماد به نفس و افسردگي در دانشجويان کره اي و آمريکايي وجود دارد(تائيد ديد جهاني بوون).
گاندي(2007) در پژوهشي به بررسي اثربخشي درمان مبتني بر مدل ترکيبي عقلاني، عاطفي و رفتاري اليس و نظام عاطفي بوون بر مشکلات رفتاري بزرگسالان در خانوادشان پرداختند، درمان در 4 جلسه به شيوة آموزش رواني و کتاب درماني بود که نتايج نشان داد که اين مدل ترکيبي توانست، مشکلات بزرگسالان در خانواده را کاهش دهد و خود تفکيکي آنها را اصلاح کند.
دون(2003) در پژوهشي به بررسي اثربخشي درمان مبتني بر نظام عاطفي بوون و سوگ درماني بر درمان خودکشي در زوجين اقدام به خودکشي به صورت مطالعه موردي پرداخت، که درمان مترکز بر روابط زناشويي و خانوادة اصلي بود، نتايج نشان داد که درمان بووني درمورد خودتفکيکي، واکنش عاطفي و برش عاطفي موثر بود.
بارتلي(2002) در پژوهشي به بررسي اثربخشي خانواده درماني مبتني نظام عاطفي بوون و درمان مبتني بر هيجان بر جوانان و تجارب آسيب زاي خانوادگي آنان پرداخت، نتايج نشان داد که رويکردهاي مذکور در خودتمايزي متعادل در جوانان و خانوادهاي آنها موثر بوده اند.
هرچند که بوون مدل و تئوري خود را جهاني مي داند، اما پژوهشهاي زيادي نشان مي دهد که ارزشهاي فرهنگي در شدت خود تمايز سازي موثر هستند (گوشو وکنستانتين291، 2003، کاگيتسيباسي292، 2005، کلين، وانريب293، 2000).
محققان زياد ديگري به تحقيق در مورد خود تمايز سازي با سبکهاي ارتباطي زناشويي(ميشل و هوبي294، 2004؛ باوم و اشنيت295، 2005؛ کامپوس296، 2007؛ هولندر297، 2007)؛ همساني و توافق زوجين298(ريچتر، 1998)؛ رضايت زناشويي (کوون299، 2000؛ آدامز300، 2003؛ مک‌کلاف301، 2005؛ ارپيتا302، 2006)؛ صميميت و رضايت جنسي (آدامز،2003 ؛کروز303، 2007) و کيفيت روابط زناشويي (برادبوري، فينچام و بيچ304،2008؛ هاريسون، 2003؛ ارپيتا، 2006؛ بريديت و آنتونوسي305، 2008)، مقايسه فرهنگي نسلي ايران و چين(يوسفي، فاتحي زاده و نبوي، 1386) پرداخته اند و در تمام موارد فوق رابطة معنادار خود تمايز سازي با سازه هاي زناشويي را گزارش کرده اند.
علاوه بر موارد ذکر شده که مستقيما در ارتباط با روابط زناشويي بود، تحقيقات زير هم به بررسي رابطة سطح تفکيک خود با بهزيستي ذهني (شورز و ريف306، 1996؛ بولندر307، 1996؛ اسکورون، هولمز و ساباتلي3082003؛ ميلر، آندرسون و کيلا3092004؛ اسکورون و فريد لاندر، 1998، )؛ ابعاد سلامت روان و نشانگان اختلالات رواني (اليسون و روبين310، 2001؛ اسکورون، استفن و رازيا311، 2004؛ موري، دانيلز، هاري و همکاران،312، 2006)؛ اجتناب و بي اعتمادي(بارتل-هارينگ و گريگوري3132003)؛ درماندگي روانشناختي (تاوزون و فريد لاندر314، 2000)؛ اختلال عملکرد(هيبر315، 1993)؛ اضطراب مزمن(گريفين و آپوستال316، 1993)؛ افسردگي(اِليسون و روبين317، 2001)، اضطراب اجتماعي( پليگ- پوپکو318 2002)؛ عملکرد شناختي ضعيف تر (پليگ-پوپکو، 2004)، سازگاري و استرس دانشجويان(اسکورون و ويستر319، 2004؛ چو و پارک320، 1999)؛ عاملهاي مرتبط با خودتمايزي و خانوادة دانشجويان(کانگ و پارک321، 2001) پرداخته‌اند.

1- نوع مطالعه و روش درمان
در اين پژوهش بر حسب شيوه گردآوري داده ها ، روش و طرح تحقيق از نوع آزمايشي(پيش آزمون، پس آزمون گروه کنترل) مي باشد و متغييرهاي تحقيق عبارتند از:
متغيير مستقل: خانواده درماني مبتني بر نظام عاطفي بوون
متغيير وابسته: سبکهاي عشق ورزي، صميميت
متغير کنترل: جنسيت
که دياگرام 3-1 طرح به صورت زير است:
پيگيري
پس آزمون
مداخله
پيش آزمون
گروه ها
3 T
2 T
1X
1 T
گروه بووني
3 T
2 T

1 T
گروه گواه (کنترل)
كه ماندگاري اثر درماني بعد از 2 ماه پيگيري شد. جهت اندازگيري متغييرها وابسته (عشق ورزي و صميميت) در سه مرحلة پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري از مقياس هاي مربوطه استفاده شد که در قسمت ابزار مشخصات آنها توضيح داده مي شود.
در اين تحقيق يک نوع مداخله درماني بر روي گروههايي از مراجعان انجام شد که به صورت زير مي باشد(برگرفته از روش بوون و کر، 1988):
گروه آزمايش: نظام عاطفي بوون درماني
گروه اول: اين گروه با روش نظام عاطفي بوون درماني به صورت مشاورة فردي(با تاکيد بر مشاوره خانوادگي) توسط متخصصي كه در زمينه نظام عاطفي بوون درماني آموزش ديده بود، اجراء شد. در روش نظام عاطفي بوون درماني از روش بوون و کر(1988) استفاده خواهد شد كه فرايند درمان در روش بوون به اين صورت است که ابتدا نظام عاطفي از طريق مصاحبه و فنون ارزيابي مورد سنجش قرار مي گيرد و سپس مداخله صورت مي گيرد. در روش بوون، تغيير عبارت است حضور درمانگر و داخل شدن در خانواده بدون واكنش عاطفي است و تحريك خانواده و تلاش براي نجات و رهايي آنان از مشکلات است. روش بوون، آموزش شيوة درست زندگي است نه استفاده از يك فن درماني ويژه. در درمان بووني دو هدف عمده دنبال مي شود:
1-كاهش اضطراب و رهايي از نشانه ها،2-افزايش سطوح تفكيك در اعضاء حاضر به منظور بهبود انطباق او. قبل از رسيدن به هدف دوم فرد بايد به هدف اول برسد و با تغيير در روابط عاطفي خانواده گسترده در خانواده ي هسته اي هم تغيير حاصل مي شود و تفكيك به وجود مي آيد. اين شيوه درماني در 8 جلسه يك ساعتي با هفته اي دو بار ارايه خواهد شد. بعد از 3 ماه ماندگاري اثرات درماني پيگيري خواهد شد( فرمت درمان مذکور براي 8 جلسه تدوين شده است، بوون، 1975).
(جلسه اول
موضوع جلسه: برقراري ارتباط و ارزيابي اوليه
1- برقراري رابطه عيني نه حالت عاطفي با مراجع، 2- بيان قواعد، اهداف و تعداد جلسه درمان، 3- بستن قرارداد درماني و تعهد از مراجع براي ادامه جلسات، 4- مصاحبه ارزيابي، 5- مصاحبه ارزيابي با مراجع، در صورت لزوم با خانواده ي هسته اي و گسترده صورت مي گيرد، 6- اجراي پيش آزمون ( پرسشنامه ميل به خودکشي)، 7- ارائه تکليف، 8- بازخورد.
(جلسة دوم
موضوع جلسه: آموزش در مورد تفكيك خويشتن و اثرات و شيوة درماني
1- بحث در مورد تفكيك خويشتن، وجوه و تبعات آن، 2- توضيح و تفهيم تفكيك خويشتن، 3- برقراري ارتباط بين مشکلات زندگي فعلي و تفكيك خويشتن، 4- ارائه تکليف، 5- بازخورد.
( جلسة سوم
موضوع جلسه: مثلث ها و مثلث سازي
1- اراية منطق مثلث سازي در خانواده ، 2-بررسي اثرات مثلث سازي بر روابط زناشويي، 3- درک توسل به مثل سازي در مواقع اضطراب و فشار زندگي، 4- آموزش شيوه هاي مقابله با مثلث سازي در خانواده، 5- ارائه تکليف، 6- بازخورد.
( جلسة چهارم
موضوع جلسه: نظام عاطفي خانواده
1- ارزيابي نظام عاطفي خانواده و تاثير آن بر روابط زوجين، 2- رابطة نظام عاطفي خانواده و تعارض زناشويي، 3- نظام عاطفي خانواده و تاثير آن بر سطح تفکيک و امتزاج، 4- راهکارهاي بهبود نظام عاطفي خانوادة مبدا و مقصد، 5- ارائه تکليف، 6- بازخورد.
( جلسة پنجم
موضوع جلسه: فرايند فرافكني خانواده يا انتقال تفكيك نيافتگي والدين به فرزند
1- ارائه منطق فرايند فرافكني خانواده يا انتقال تفكيك نيافتگي والدين به فرزند و اهداف آن، 2- بحث در مورد فرايند انتقال تفكيك نيافتگي والدين به

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره دینامیکی، ظرفیت جذب، مواد معدنی Next Entries مقاله رایگان درباره انتخاب عاقلانه