منبع پایان نامه ارشد با موضوع خانواده گسترده، آموزش و پرورش، دولت اصلاحات، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

ها هم از منطقه خراسان آن زمان آمده اند . به نظر مي رسد اولين گروهي که وارد اين منطقه (رودبار ) شدند، شيخ محمدي ها بودند و بعد از آن ها حوت نمدادي بودند و پس از آن ها فرامرزي ها بود هاند، و بعد از آن ها کرويي ها بود ند .زماني که حاکميت از طريق مالکي ها به موسي خوان مهيمي محول مي شود، آن زما ن يک مدتي کرويي ها علم مي شوند و به عنوان سر طايفه نمدادي ها که از مهمترين و بزرگترين طايفه و مناطق رودبار است قرار مي گيرد. بعد از مدتي که کرويي ها شروع مي کنند به آدم فروشي ، يک کريم خاني بوده است که مردم را به زور مي گرفته و بعد آن ها را مي فروخته است .بعد از اين دولت تصميم مي گيرد که کرويي ها را از بين ببرد شخصي به نام شه وردي هم مي آيد و بسياري از کرويي ها را مي کشد ، شه وردي از طرف حکومت حکمي مي گيرد، که از اين طريق بتواند جلوي آدم فروشي را بگيرد و اينکار را انجام مي دهد و کمکم به عنوان يکي از بزرگان منطقه معرفي مي شود و بر بخش هايي از منطقه حکومت مي کند.
در اين بخش يافته هاي دسته سوم که داده هاي حاصل از بررسي حافظه جمعي نخبگان قوم بلوچ جنوب کرمان هستند، برر سي مي شوند. ابتدا در اين بخش نموداري از شيوه ي گردآوري تحليل داده ها ارائه خواهد شد.

سازمان روش تحقيق
گردآوري داده ها

مشاهده مشارکتي در ميدان مشاهدات محقق بررسي اسناد مصاحبه ي عميق

نخبگان بلوچ سران طوايف

دفتر اجتماعي فرمانداري رودبار دفتر اجتماعي استانداري آموزش و پرور ش رودبار

نمودار شماره 1
سازمان تحليل داده ها

مقولات سياسي مقولات فرهنگي مقولات اجتماعي مقولات اقتصادي

نمودار شماره 2
يافته ها ي حاصل از بررسي حافظه جمعي نخبگان بلوچ
مقدمه يافته هاي حافظه جمعي
در اين بخش يافته هاي تحقيق، شامل مقولات استخراج شده از مصاحبه با پاسخگويان خواهد بود. آنچه که در اين جا بيان مي گردد، مقولاتي است که از حافظه جمعي قوم بلوچ استخراج شده اند. در اينجا از فرآيند گرداوري داده ها و تحليل تماتيک در چهار محور (فرهنگ ،اقتصاد ،سياست ،اجتماع) از حافظه جمعي نخبگان قوم بلوچ به 15 مقوله اصلي رسيديم،هر کدام از اين مقولات اصلي خود به چندين مقوله فرعي تقسيم مي شوند. ـ جدول شماره( 1) دسته بندي مقولات
مقوله فرعي
مقوله اصلي
محور برجسته حافظه جمعي
آموزش ملا مکتبي

آموزش

فرهنگ
منزلت آموزشي

آموزش و ترک تحصيل زن و مردي

مدارس جات بخش

تردید و تفسیر های خلاف واقع

دين و آيين

سال ديوانگي

مذاهب قانون گريز

خرافات چايگزين کارها

جعبه ي صوت
رسانه بلوچي

پوشش هميشگي

رسم و رسوم بلوچي

فرهنگ
قيام جنگجويان سرحد

رسوم و آيين

سال سياه

هويت بي شناسنامه

اقتصاد خاني

اقتصاد سنتي

اقتصاد
مبادله کالا به کالا

خريد و فروش غلام و کنيز

مهاجرت گسترده

شرکت ها ونهاد هاي تأثير گذار
نهادها و حوادث مهم

نداري مردم

رفتار ها ي اقتصادي مردم

ظلم غير بومي ها

مردم اماده بخور

قاچاق چاره ي راه

ظلم خان
سياست خاني

سياست

مردم مسلح خرابکار
مردم خرابکار

طرح احرار
راه نجات مردم

زد و بند خودي ها

درگيري و خون ريزي

کينه شتري

سياست
اذهان برتري جوي

سردار حرف آخر
رفتار اجتماعي بلوچ

اجتماع
خانواده گسترده
خانواده بلوچ

طبقات اجتماعي بلوچ

زنان کم رنگ
زنان بلوچ

چند زني بلوچ

شاخص هاي بلوچي
خصيصه و ويژگي هاي بلوچ

ـ جدول شماره 2 سير زماني دوره هاي بررسي شده درچهار محور سياسي،اجتماعي، اقتصادي فرهنگي

محور سياسي

محور اجتماعي

محور اقتصادي

محور فرهنگي

انقلاب

انقلاب دولت سازندگي

پهلوي اول پهلوي دوم جنگ دولت اصلاحات دولت نهم، دهم

عناصر برجسته محور فرهنگي در حافظه جمعي پاسخگويان
يکي از جنبه هاي مهم زندگي قوم بلوچ از گذشته تا به امروز بحث فرهنگ و نگاه مردم به فرهنگ مي باشد. در اين زمينه ماعناصر متنوع فرهنگي زدگي معاصر بلوچ را که هنوز در حافظه جمعي نخبگان بلوچ به حيات خود ادامه مي دهد، کندوکاو نموده ايم. و در نتيجه به چهار مقوله، (آموزش ،دين ،آداب و رسوم و رسانه) که خود مشتمل بر چند زير مقوله ديگر ست دست يافته ايم. در اينجا نيز مي خواهيم به اين نکته اشاره کنيم، که اين مقولات آن قدر در گذشته او تأثير گذار بوده اندکه زندگي حال حاضر، او را نيز تحت تأثير قرار مي دهد و در زمان کنوني اين مسائل هنوز برايش برجسته و تازه مي نمايد.
آموزش
يکي از عناصر برجسته که از حافظه جمعي قوم بلوچ بدست آمده است، مسأله آموزش بوده است. اين مسئله هم به جنبه هاي صوري و هم به جنبه هاي محتوايي اشاره مي کند. در اين تحقيق يکي از محور هايي که از درون داده ها حاصل از مصاحبه ها با پاسخگويان خود را مشخص مي کند آموزش بوده است. در اين بخش حافظه جمعي نخبگان بلوچ را از ابتداي دوره رضا شاه تا حال حاضر کندوکاو شده است و به عناصري چون : آموزش ملا مکتبي، منزلت آموزشي، آموزش زن و مردي، ترک تحصيل تعصبي، مدارس نجات بخش دست يافته ايم.

آموزش ملا مکتبي
درميان اين قوم در زمينه تحصيل وآموزش مشاهدات و بررسي ها نشان مي دهد مثل خيلي از عرصه ها يک کمبود شديد نسبت به استانداردهاي موجود در مقايسه با ديگر مناطق، از نظر کمي وکيفي از گذشته تاکنون وجود داشته است.مشاهدات محقق در مراجعه به آموزش و پرورش رودبار جنوب و آمار مربوط به قبولي دانش آموزان در امتحانات نهايي و کنکور سراسري گواه اين موضوع است. کندوکاو معاني ذهني حافظه اين قوم در زمينه آموزش نشان مي دهد که در زمان پهلوي اول آموزش رسمي از جانب حکومت وجود نداشته است، قبل از انقلاب وحدوداً در زمان رضا شاه به دليل مشکلات فراوان توجه چنداني دربحث آموزش صورت نمي گرفت به نحوي که از لحاظ ساختاري مکان و فضاي آموزشي هم وجود نداشته است، با اين شرايط مردم هم انگيزه و امکان تحصيل را از دست دادند. از آنجايي هم که زندگي دراکثرمناطق اين قوم هم به شکل روستايي وعشايري بوده وبه قول سردار (ش) «مردم درجاهاي دور افتاده زندگي مي کردند واز امکانات آموزشي محروم بودند» دورافتادگي و زندگي در نظام عشيره اي بر مشکلات مردم افزوده بود، اين مسائل باعث شده بود که عده ي کمي را هم که قصد تحصيل داشتند به مکتب ها بروند واز محضر ملا بهره ببرند.سردار( الف) «ملا هم که عموماً از طرف خود مردم وبه واسطه ي يکي از بزرگانشان از مناطق ديگر، از شيراز براي تدريس مي آمدند».در واقع حضور ملا به واسطه دعوت بزرگان از مناطق مختلف صورت مي گرفته است. محتواي آموزشي آنان هم به اندازه ي يک خواندن ونوشتن، مثلاً کتاب حافظ وقرآن را مي خواندند. حروف الفبا را ياد مي گرفتند، به وسيله هجي کردن خواندن را مي آموختند. حتي بسياري از پاسخگويان هنوز هم بسياري از اشعار حافظ را از گذشته به ياد داشتند و مي خواندند. در مورد کساني هم که مي توانستند به مکتب خانه ها جهت تحصيل بروند، سخنان نخبگان قوم بلوچ نشان مي دهد که راه براي همگان باز بود و منع فرهنگي براي تحصيل وجود نداشته است اما به دليل مشکلات مالي، و سختي راه (در همه ي مناطق مکتب وجود نداشته است) اکثر مردم نمي توانستند از مکتب بهره ببرد.اين شيوه ي آموزشي در زمان پهلوي دوم هم ادامه پيدا کرد. اسفنديار مي گويد«از طريق عشايري شيراز معلم مي فرستادند خوب هم درس مي دادند اول تمام کلماتي که اولش الف بود مي گفتند و تا تمام نمي شد ب را درس نميدادند، شاگرد کلاس دومي مکتب آن زمان با پنجم و ششم الان مطابقت مي کند ».
خير مراد مي گويد « در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه آموزش به صورت مکتبي بوده و افرادي به نام ملا از کتاب هايي چون: حافظ، ابن سينا، شاه بربر و يک کلمات قرآني و حروف ابجدي که تمام حروف قرآني در اين ابجد هم بوده، استفاده مي کردند ».
از آنجا که به دليل مشکلات اقتصادي که قبل از انقلاب وجود داشت، امکان تحصيل براي همه ي مردم وجود نداشته است وآموزش به نحوي با مسائل اقتصادي آنها گره خورده بود.به نحوي که به دليل مشکلات مالي، سختي مسير همهگان نمي توانستند از آموزش ملا مکتبي بهره ببرند. قشر خاصي(فرزندان بزرگان) از آموزش بهره مي بردند که از اين جهت عده ي زيادي محروم مي ماندند. آن معدود افراد هم مجبور بودند به تناسب زندگي در آن دوران که به چند دام و مقداري گندم محدود بوده، بخشي از اين دارايي را در اين جهت پرداخت نمايند. اين مسئله اينقدر اثر گذار بوده که اکنون هم در حافظه مردم کاملاٌ زنده و محسوس است. البته همانطور که قبلاٌ هم گفته شد هيچ منع قانوني جهت تحصيل در مکتب ها وجود نداشته است به طوري که افراد معدودي گاهي اوقات مجبور بودند از آنچه که حتي درآمد خانواده شان بود را به جاي آموزش به ملا بدهند. سردار( ر) دراين مورد مي گفت : «يک ملايي مي آمده وهرکس که مي خواسته بچه ها را يکسال به او تحويل مي داده تا آموزش ببيند ودرعوض آن پنج من گندم ويا گوسفندي به ملا مي دادند. به دليل دوري راه براي تحصيل خيلي ها محروم مي ماندند». کساني هم که مي خواستند از امکانات تحصيلي بشتري استفاده کنند مجبور بودند به شهرهاي ديگر مسافرت کنند. سردار( ف) مي گفت «ما مجبور بوديم باشتراز رودباربه جيرفت برويم براي تحصيل»

منزلت آموزشي
از دوره هاي گذشته (قبل از انقلاب ) تا کنون

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع استان کرمان، آداب و رسوم، آموزش و پرورش، استان هرمزگان Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آداب و رسوم