منبع پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 185
3-6-2- توزيع تنش ها در عرشه فضايي ………………………………………………………………………………………………………………………………… 185
3-6-3- بررسي تنش هاي ناشي از مجموع بارهاي مرده و متحرک ……………………………………………………………………………………… 187
3-7- کمانش در اعضا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 188
3-7-1- بررسي کمانش اعضاي فشاري در عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابجا شده ………………………………. 189
3-7-2- بررسي کمانش در عضوهاي فشاري با افزايش طول آنها …………………………………………………………………………………………. 190
3-7-3- بررسي کمانش در عضوهاي فشاري با کاهش قطر و ضخامت آنها ………………………………………………………………………….. 192

فصل چهارم : نتيجه گيري

4-1- تفسير نتايج ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 196
4-2- مزاياي عرشه هاي مشبک فضايي …………………………………………………………………………………………………………………………………. 201
4-3- معايب عرشه هاي مشبک فضايي ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 203
4-4- جمع بندي و پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 204
4-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 206

منابع

منابع فارسي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 207
منابع لاتين ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 209

فهرست جدول ها

جدول صفحه

فصل دوم

2-1- ضريب کاهش نيروهاي داخلي به علت عدم همزماني بارها ………………………………………………………………………………………….. 55
2-2- اختلاف دما در سطوح فوقاني و تحتاني عرشه پل ها به درجه سانتيگراد …………………………………………………………………… 62
2-3- شتاب مبناي طرح در مناطق مختلف …………………………………………………………………………………………………………………………… 64
2-4- ضريب رفتار پل (R) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65
2-5- حداکثر عرض ترک در پل هاي بتن ……………………………………………………………………………………………………………………………… 69
2-6- نيروهاي عرضي و طولي باد منتقل شده از عبورگاه پل به پايه هاي پل ……………………………………………………………………… 76
2-7- بار معادل بار بر روي وسايل نقليه که به پايه ها منتقل مي شود ……………………………………………………………………………….. 77

فصل سوم

3-1- خيزهاي ناشي از بارهاي مرده و متحرک و خيز نهايي در عرشه هاي فضايي با توپولوژي هاي متفاوت ……………………. 104
3-2- خيزهاي ناشي از بارهاي مرده و متحرک و خيز نهايي در عرشه هاي فضايي با توپولوژي هاي متفاوت ……………………. 133

فهرست نمودار ها

نمودار صفحه

فصل اول

1-5- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه الف از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي ………………………………………………….. 18
1-6- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه ب از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي ……………………………………………………. 18
1-3- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه ج از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي …………………………………………………….. 22
1-4- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه الف از مدل (2) به روش تجربي و تحليلي …………………………………………………. 22
1-5- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه ب از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي ……………………………………………………. 22
1-6- نمودار نيرو – تغيير مکان گره هاي گروه ج از مدل (1) به روش تجربي و تحليلي …………………………………………………….. 22
1-7- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان حاصل از آزمايش دو نمونه از مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 3 اينچ …………………. 29
1-8- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 40 Nm ……………………… 29
1-9- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 100 Nm ……………………. 29
1-10- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 160 Nm …………………… 29
1-11- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 200 Nm ………………….. 30
1-12- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ ……………………………………………………………… 30
1-13- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 40 Nm …………………….. 30
1-14- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 100 Nm ………………….. 30
1-15- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 160 Nm ………………….. 30
1-16- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 2 اينچ و با سفت شدگي 200 Nm …………………. 30
1-17- نمودارهاي نيرو – تغييرمکان مدول هاي با اعضاي لوله اي به قطر 5/1 اينچ ………………………………………………………….. 31

فهرست شکل ها

شکل صفحه

فصل اول

1-1- تجارب اوليه سازه هاي مشبک فضايي توسط گراهام بل در اولين دهه قرن بيستم ميلادي ……………………………………….. 4
1-2- مطالعات باک مينستر فولر در مورد گره ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-3- محل قرارگيري ترانس ديوسرها در شبکه هاي مورد آزمايش ……………………………………………………………………………………… 16
1-4- دو نمونه از گسيختگي در جوش و پيچ ………………………………………………………………………………………………………………………… 17
1-11- مدول هرمي هشت عضوي مورد آزمايش …………………………………………………………………………………………………………………… 27 1-12- گسيختگي جوش لوله و قطعه مخروطي انتهايي در آزمايش هاي اوليه …………………………………………………………………… 27
1-13- نمونه اي از نحوه وقوع کمانش در مدول هاي مورد آزمايش ……………………………………………………………………………………. 27
1-14- نمايي از يک غلاف تغييرشکل يافته ………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
1-26- ضريب طول مؤثر کمانش معادل اعضاي فشاري برحسب ميزان متفاوت گشتاور اعمال شده براي سفت شدگي پيچ ها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37
1-27- شبکه هاي هشت وجهي – چهار وجهي پرکننده فضا، (الف) سه طرفه، (ب) دو طرفه ……………………………………………. 39
1-28- شبکه چند لايه سه طرفه اصلاح شده براي ايجاد سلول هاي سازه اي آزاد Hexmod در فضايي بدون مانع براي دسترسي عمومي توسط آسانسورها و داکت هاي تاسيساتي …………………………………………………………………………………… 40
1-29- جزييات Hexmod نفوذکننده به پوشش هشت وجهي بزرگ و سکوي دسترسي …………………………………………………… 40
1-30- ايده پيشنهادي شرکت شيميزو به صورت يک شهر هرمي شکل در هوا با استفاده از شبکه چند لايه ابرشهر TRY2004 به صورت عمودي در هشت ضلعي هاي شبکه ……………………………………………………………………………………… 41
1-31- روش آويزان شدن بلوک هاي اداري در شبکه فضايي ابرشهر TRY2004 به صورت عمودي در هشت ضلعي هاي شبکه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
1-32- گره تيپ به قطر 50 متر در شبکه عظيم نشان دهنده پيشنهاد جابه جايي حمل و نقل در گره …………………………….. 42

فصل دوم

2-1- وزن کاميون بر اساس آيين نامه ايران …………………………………………………………………………………………………………………………… 54
2-2-

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع بررسي، ناشي، خيز، نيروهاي Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع آرايش، لايه، فضايي، خيز