منبع پایان نامه ارشد با موضوع حمایت اجتماعی، انسجام اجتماعی، سلامت روان

دانلود پایان نامه ارشد

بهزیستی و پیشرفت خود به او تکیه دارند ، ارزیابی می کند . خرده مقیاس راهنمایی و مشورت به بررسی دسترسی فرد به اطلاعات ، دریافت پیشنهاد و نصیحت از سوی دیگران می پردازد .
پایایی این پرسشنامه با اجرای آن بر روی 1792 نفر آزمودنی توسط کاترونا و راسل 93/ 0 گزارش شد و همچنین در نژادها و کشورهای گوناگون نیز به دست آمد( در جدول شماره3-2 نشان داده می شود) . در ایران دکتر محمد علی زکی ، پایایی و روایی این مقیاس را بر روی 200 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان بررسی نمود و اعتبار آن با آلفای کرونباخ 853/0، مورد تأیید قرار گرفت که در راستای بررسی های پیشین است ( دلبایر،2000؛ تیلور و میلر ،2002؛ تورماکانگاس،هایکاینن و جوهانی، 2003؛ موریرا و همکاران، 2003؛ هلند و هولاهان،2003 ؛ ترایستمان،2004 ؛واتسون، 2004؛ رابی،2005 ؛ برنت،2006؛ لیرا و هایکاینن ،2006؛ کیم و همکاران ،2006؛ دایلون و سوینبورن،2007؛ هانکس و همکاران ،2007؛ به نقل از زکی ،1387).
مقیاس
سفید پوستان
سیاه پوستان
نژاد چندگانه
سایر نژاد ها
کل
وابستگی
79/ 0
70/ 0
77/ 0
64/ 0
75/ 0
انسجام اجتماعی
70/ 0
61/ 0
67/ 0
82/ 0
68/ 0
خود ارزشمندی
76/ 0
66/ 0
70/ 0
78/ 0
72/ 0
پیوند
77/ 0
70/ 0
75/ 0
88/ 0
74/ 0
راهنمایی
82/ 0
73/ 0
74/ 0
87/ 0
78/ 0
فرصت برای رشد
64/ 0
52/ 0
55/ 0
64/ 0
59/ 0
کل
93/ 0
91/ 0
93/ 0
95/ 0
93/ 0
جدول ‏32پایایی مقیاس کاترونا و راسل در نژادها و کشورهای گوناگون(زکی ،1387)

مقادیر مربوط به پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر در جدول زیر آمده است:
مقیاس
پایایی
مقیاس
پایایی
مقیاس
پایایی
وابستگی
0.735
پیوند
0.732
حمایت اجتماعی
0.72
انسجام اجتماعی
0.469
راهنمایی
0.567

خود ارزشمندی
0.725
فرصت برای رشد
0.566

جدول ‏33 پایایی به دست آمده در پژوهش
بررسی روایی پرسشنامه کاترونا و راسل به شیوه ضریب همبستگی با پرسشنامه احساس خوشبختی گلدبرگ با 499/ 0 r = ( جدول شماره 3-4) نشان داد که رابطه معنی داری بین حمایت اجتماعی و احساس خوشبختی وجود دارد و گویای روایی ابزار است (زکی ،1387) .
زیر مقیاس
وابستگی
انسجام اجتماعی
خود ارزشمندی
پیوند
راهنمایی
فرصت رشد
حمایت اجتماعی
احساس خوشبختی
247 / 0
339 / 0
496 / 0
396 / 0
333 / 0
370 / 0
499 / 0
وابستگی

27 / 0
421/ 0
404 / 0
471 / 0
385 / 0
685 / 0
انسجام اجتماعی


418 / 0
31 / 0
279 / 0
485 / 0
611 / 0
خود ارزشمندی509 / 0
474 / 0
528 / 0
768 / 0
پیوند و وصلت

67 / 0
444 / 0
784 / 0
راهنمایی

38 / 0
775 / 0
فرصت برای رشد

72 / 0
جدول ‏34ضرایب همبستگی ابعاد شش گانه حمایت اجتماعی
پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ:
اين پرسشنامه اولين بار در سال 1972توسط گلدبرگ مطرح گرديد . فرم 28 سؤالي پرسشنامه كه در اين پ‍‍‍‍ژوهش از آن استفاده شده است ، ‌به وسيله گلدبرگ و هيلر در سال 1979 از طريق اجراي روش تحليل عاملي بر روي فرم بلند آن ايجاد شده است . سؤالهاي اين پرسشنامه به بررسي وضعيت رواني فرد در يك ماهه اخير مي پردازد و شامل نشانه هايي مانند افكار و احساسات نابهنجار و جنبه هايي از رفتار قابل مشاهده است كه بر موقعيت اين جا و اكنون تأكيد دارد . پرسشنامه با سؤالهاي مربوط به علايم جسماني شروع مي شود و در ادامه سؤالهايي كه بيشتر علايم روانپزشكي را مطرح مي كنند ، ارائه مي شود. پرسشنامه سلامت عمومي آزمونی است با ماهیت چندگانه و خود- اجرا که به منظور بررسی اختلالات غیر روان گسسته ، طراحی و از 4 خرده آزمون تشكيل شده كه هركدام 7 سؤال دارد . سؤالهاي هر خرده آزمون به ترتيب و پشت سرهم آمده است . به نحوي كه از سؤال 1 تا 7 مربوط به خرده‌آزمون نشانه هاي جسماني ، از سؤال 8 تا 14 مربوط به خرده آزمون اضطراب و بي خوابي، سؤال 5 تا 21 مربوط به خرده آزمون اختلال كاركردي و از سؤال 22 تا 28 مربوط به خرده آزمون افسردگي مي باشد .
در خرده آزمون نشانه هاي جسماني ، ‌وضعيت سلامت عمومي و علايم جسماني كه فرد در يك ماه گذشته تجربه كرده است ، مورد بررسي قرار مي گيرد . در خرده آزمون اضطراب و بي خوابي از علايم و نشانه هاي باليني اضطراب شديد ، تحت فشار بودن،عصبانیت ودلشوره، بی خوابی و داشتن وحشت و هراس ارزیابی به عمل می آید . در خرده آزمون اختلال در کارکرد اجتماعی، توانایی فرد در انجام کارهای روزمره ، داشتن قدرت تصمیم گیری ، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن در زندگی و لذت بردن از فعالیتهای روزمره مورد بررسی قرار می گیرد و در خرده آزمون افسردگی، علایم ویژه افسردگی از جمله احساس نا امیدی ،احساس بی ارزش بودن در زندگی ، داشتن افکار خودکشی و آرزوی مردن، احساس بی ارزشی و ناتوانی در انجام کارها مورد ارزیابی قرار می گیرد .
تمام گویه های پرسشنامه دارای 4 گزینه هستند و دونوع روش نمره گذاری برای این گزینه ها وجود دارد.یکی روش نمره گذاری GHQ، که در این روش گزینه های آزمون به صورت(1،1،0،0)نمره گذاری می شوند؛ در نتیجه نمره فرد از 0 تا 28 متغیر خواهد بود.روش دوم شیوه نمره گذاری لیکرت است که براساس این شیوه نمره گذاری هریک از سؤالهای آزمون 4 درجه ای به صورت (3،2،1،0) می باشد و در نتیجه نمره کل فرد از 0 تا 84 متغیر خواهد بود. در هر دو روش نمره گذاری نمره کمتر بیانگر سلامت روان بهتر می باشد.در این پژوهش از روش نمره گذاری لیکرت استفاده شده است.
این پرسشنامه به عنوان ابزار غربالگری اختلال های روانی استفاده می شود و از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است(بخشی پور،1384) . در یک بررسی گلدبرگ و ویلیامز (1988)، اعتبار تنصیفی آن را که توسط 853 نفر تکمیل شده بود، 95/0 گزارش کردند . در ایران در پژوهش یعقوبی (1374 ) و پالاهنگی (1375) پایایی 91/ 0 و در پژوهش عاطف وحید و همکارانش(1379) به شیوه آزمون – باز آزمون 88 / 0 برای مقیاس GHQ به دست آمده است ( عاطف وحید و همکاران،1379) . همچنین تقوی (1380) با اجرای آن بر روی 75 دانشجو و استفاده از سه روش بازآزمايي، دو نيمه كردن و همساني دروني ، به ترتیب ضرایب 72/0، 93/0 و 90/0 را به دست آورد که بسیار رضایت‌بخش است.
مقادیر مربوط به پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر در جدول زیر آمده است:
مقیاس
پایایی
مقیاس
پایایی
مقیاس
پایایی
نشانه هاي جسماني
0.772
اختلال در كاركرد
0.771
سلامت روان
0.88
اضطراب و بي خوابي
0.826
افسردگي
0.888

جدول ‏35 پایایی به دست آمده در پژوهش
برای بررسی روایی پرسشنامه سلامت عمومی نیز مطالعات متعددی انجام گرفته است . در پژوهشی چان35 و چان36 (1983)، به اجرای‌‌ آزمون GHQ بر روی 225 نفر از دختران مدرسه‌ای در هنگ کنگ پرداختند . این محققین جهت بررسی روایی همزمان از آزمون MMPI استفاده نمودند که حاصل آن ضریب همبستگی 54/0 بود . در سال‌های اخیر نیز مطالعات زیادی برای بررسی روایی GHQ صورت گرفت که همگی حاکی از روایی رضایت‌بخش آن بود (گلدبرگ و همکاران، 1997؛ هاونار و همکاران، 1996؛ کیلیک37 ، 1996). بررسی روایی پرسشنامه سلامت عمومی در ایران حاکی از آن است که همبستگی بین خرده آزمون‌های آن با کل پرسشنامه بین 72/0 تا 87/0 متغیر می‌باشد. بنابراین می‌توان پذیرفت که آزمون GHQ در جامعه ایران نیز از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است.
همچنین گلدبرگ به منظور بررسی روایی ساختاری(همسانی خرده مقیاس ها یا سؤالات پرسشنامه با یکدیگر) از ضریب همبستگی زیر مقیاس های پرسشنامه استفاده نموده که این ضرایب در جدول زیر ارائه شده است:
زیر مقیاس
اضطراب
اختلال در عملکرد اجتماعی
افسردگی
سلامت روان
نشانه های جسمانی
58 / 0
52 / 0
33 / 0
79 / 0
اضطراب

57 / 0
61 / 0
90 / 0
اختلال در عملکرد اجتماعی


44 / 0
75 / 0
افسردگی62 / 0
جدول ‏36 ضرایب همبستگی خرده مقیاس های سلامت روان
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در اين پژوهش اطلاعات گردآوري شده پس از کد گذاري وارد رايانه شده و با استفاده از مجموعه آماري در علوم اجتماعي (SPSS) مورد پردازش قرار گرفت . در تنظيم اطلاعات و داده ها از رايج ترين ابزارها و تکنيک هاي موجود در SPSS استفاده مي شود و توزيع فراواني و درصد متغيرهاي مورد نظر در جداولي نظير جدول يک بعدي نمايش داده خواهد شد و در مبحث آزمون فرضيات، متناسب با سطح سنجش آنها از جداول دوبعدی ،آزمونهاي T، تحلیل رگرسیون ، مقایسه دوتایی و توکی استفاده مي شود.
تعاریف مفاهیم اصلی پژوهش
جوان
تعریف نظری:
از دیدگاه جامعه شناسی جوانی به دوره ای از زندگی فرد اطلاق می گردد که با بلوغ جسمی در حدود 13 سالگی آغاز شده و تا 25 سالگی ادامه می یابد و به خاطر همراه بودن با شیوه های رفتاری و نگرشهای خاص در طی این دوره ، دارای اهمیت قابل ملاحظه ای است. مارگارت مید ، انسان شناس امریکایی(1978-1901) نیز دوره جوانی را دوره اگر- آیا تعریف کرده است ، دوره ای که با دو ویژگی خاص مشخص می شود؛ انتظارات گسترده از یک سو و ناکامی های عمیق از سوی دیگر. دوره ای که دستیابی های اقتصادی، اجتماعی و روانی کامل نشده اند ( شفرز ،1383، ص24-22 ) .
از دیدگاه روانشناسی، معمولا سالهای 17 یا 18 تا 30 سالگی دوره جوانی در نظر گرفته می شود و آن را مصادف با بلوغ کامل ، ورود به دانشگاه و آشنایی کامل تر با فکر منطقی تلقی می کنند . از خصوصیات دیگر این دوره اقدامات جدی تر برای مقابله با دلواپسی ، آشنایی بیشتر با حقوق ، مزایا و تکالیف و مسئولیت اخلاقی ، عضویت در اجتماع و به طور کلی پابرجاشدن عامل انگیزشی “خود ” می باشد (سیاسی،1373: ص212) .
تعریف عملیاتی: در این پژوهش افراد در محدوده سنی بین 35- 20 سال به عنوان جوانان مورد بررسی قرار می گیرند.
سن
عبارت از تعداد سالهاي سپري شده از عمر است که با سوال 2 پرسيده شده و در سطح مقياس فاصله اي قابل سنجش است و به صورت زیر کدگذاری شده است:
24-20 سال با کد 1
29-25 سال با کد 2
35-30 سال با کد 3
حمایت اجتماعی
تعریف نظری:
حمایت اجتماعی عبارتست از:” مراقبت ، محبت ، عزت ، تسلی و کمکی که سایر افراد یا گروهها به فرد ارزانی می دارند”( سارافينو ،1940:ص 170) . کاپلان (1979) حمایت اجتماعی را این گونه تعریف می کند : هرگونه محرکی که به پیشرفت اهداف فرد حمایت شده ، کمک کند (رابین دیماتئو:ص172) .
هاوس حمایت اجتماعی را نوعی مبادله بین فردی تعریف می نماید که پیوندهای عاطفی، کمک های موثر ابزاری ،ارائه اطلاعات و اظهار نظر و ارزیابی دیگران را در بر می گیرد ( دوران، 1383؛24) .
چلبی حمایت اجتماعی را روابط و مبادله های نامتقارن گرم در شئونات مختلف زندگی اجتماعی معرفی می کند که ابعاد مختلف امدادرسانی داوطلبانه را در چهار بعد زیر شامل می شود:
معرفتی( راهنمایی ، مشاوره و آموزش)
مادی( کمک های اقتصادی)
عاطفی ( ابراز همدری)
منزلتی ( اعاده کرامت انسانی) (چلبی،1375؛ص 158).
براندت و وینرت در تعریف از حمایت اجتماعی آن را شامل ایجاد تعلق / صمیمیت ، یکپارچگی اجتماعی، فرصت و امکانی برای رفتارهای مؤثر ، تضمین مجدد ارزش انسانها و ایفا نقش آنان، امکان کمکهای اطلاعاتی،عاطفی و مادی بیان می نمایند (رانکلین و دیگران؛2000) .
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش میزان حمایت اجتماعی از طریق پاسخهایی که فرد به 24 سؤال پرسشنامه حمایت اجتماعی کاترونا و راسل داده است، به دست می آید. بالاترین نمره 120 و پایین ترین نمره 24 است که از مجموع نمرات 6 خرده مقیاس راهنمایی و مشورت، وابستگی، انسجام اجتماعی، خود ارزشمندی، وصلت و پیوند و فرصت برای رشد و پرورش؛ حاصل می شود و می توان آن را در 3 سطح دسته بندی نمود:
55- 24 میزان حمایت اجتماعی پایین
87- 56 میزان حمایت اجتماعی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حمایت اجتماعی، سلامت روان، شهرداری تهران Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، کارکرد اجتماعی، احساس امنیت