منبع پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، پایگاه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

کارشناس 2 مدیر 3
میزان درآمد درآمد پایین 1 درآمد متوسط 2 درآمد بالا 3
جنس
تعریف نظری:
به تفاوت های بیولوژیک میان زن و مرد دلالت دارد و جنسیت ناظر بر ویژگی های شخصی و روانی است که جامعه آن را تعیین می کند و با مرد یا زن بودن و به اصطلاح مردانگی و زنانگی همراه است(گرت،1382 ،9)
تعریف عملیاتی : منظور از جنس در این پژوهش،مرد بودن یا زن بودن است که با سوال 1 در سطح اسمی سنجیده می شود.
وضعیت تاهل
به وضعیت زناشویی فرد اطلاق می گردد که در این پژوهش با سوال 4 در سطح اسمی سنجیده می شود:
مجرد(هرگز ازدواج نکرده)با کد1
متاهل با کد2
بی همسر در اثر طلاق با کد3
بی همسر در اثر فوت همسر4
متارکه کرده با کد5

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات
مقدمه
يکي از مهم ترين قسمت هاي هر کار پژوهشي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده است چرا که ممکن است عدم دقت در تجزيه و تحليل داده ها منجر به نتيجه گيري غلط و تعميم نادرست آنها شود لذا اين فصل شامل دو قسمت خواهد بود: تحليل توصيفي داده ها و تحليل تبييني داده ها و آزمون فرضيات.
در قسمت مربوط به تحليل توصيفي داده ها، جداول توزيع فراواني پاسخگويان را براساس متغيرهاي تحقيق ملاحظه نموده و ارائه فراواني هاي جداول به صورت درصد و توضيحات مربوط به آنها مبنايي براي درک اطلاعات مربوط به جامعه پاسخگو را فراهم مي آورد . در بخش جداول تبييني به آزمون فرضيات تحقيق پرداخته مي شود و آزمونهاي آماري شامل آزمون رگرسیون و تحلیل واریانس مورد استفاده قرار گرفته است که با استفاده از اين آماره ها مشخص مي شود که کدام يک از فرضيات محقق تاييد مي گردد .

آمار توصیفی
توزیع فراوانی جنسیت
مقادیر
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
زن
166
51.9
52.0
52.0
مرد
153
47.8
48.0
100.0
مجموع
319
99.7
100.0

بی پاسخ
1
3

مجموع
320
100.0

‏41 توزیع فراوانی جنسیت

نمودار ‏4 1 توزیع درصد فراوانی جنسیت
در بررسی جنسیت همان گونه که در جدول 4-1 مشاهده می شود، 166نفر از پاسخ دهندگان معادل 52 % جمعیت ، زن و 153 نفر معادل 48% نیز مرد بوده اند.
توزیع فراوانی سن
مقادیر
سن
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
زیر 25 سال
75
23.4
23.6
23.6
بین25 تا 29 سال
188
58.8
59.1
82.7
بین 30 تا 35 سال
55
17.2
17.3
100.0
مجموع
318
99.4
100.0

بی پاسخ
2
6 .

مجموع
320
100.0

‏42توزیع فراوانی سن

‏42 توزیع درصد فراوانی سن
در بررسی سن همان گونه که در جدول 4-2 مشاهده می شود ، 75 نفر از پاسخ دهندگان معادل 23.6 % جمعیت ، دارای سنی زیر 25 سال،188 نفر معادل 59.1% دارای سنی بین 25 تا 30 سال و 55 نفر معادل17.3% دارای سنی بین 30 تا 35 سال بوده اند.
توزیع فراوانی تحصیلات
مقادیر
تحصیلات
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
متوسطه و پايين تر
5
1.6
1.6
1.6
ديپلم
80
25.0
25.6
27.2
ليسانس
178
55.6
57.1
84.3
فوق ليسانس
49
15.3
15.7
100.0
مجموع
312
97.5
100.0

بی پاسخ
8
2.5

مجموع
320
100.0

‏43توزیع فراوانی تحصیلات

‏43 توزیع درصد فراوانی تحصیلات
در بررسی وضعیت تحصیلی همان گونه که در جدول 4-3 مشاهده می شود ،50 نفر از پاسخ دهندگان معادل1.6% جمعیت ، دارای تحصیلات متوسطه و پایین تر،80 نفر معادل 25.6% دارای تحصیلات دیپلم،178 نفر معادل57.1% دارای تحصیلات لیسانس و49 نفر معادل 15.7% دارای تحصیلات فوق لیسانس بوده اند.
توزیع فراوانی وضعیت تاهل
مقادیر
تأهل
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
مجرد
137
42.8
43.4
43.4
متاهل
175
54.7
55.4
98.7
بي همسر در اثر طلاق
2
6.
6.
99.4
متارکه کرده
2
6.
6.
100.0
مجموع
316
98.8
100.0

بی پاسخ
4
1.3

مجموع
320
100.0

‏44 توزیع فراوانی وضعیت تاهل

‏44 توزیع درصد فراوانی وضعیت تاهل
در بررسی وضعیت تاهل همان گونه که در جدول 4-4 مشاهده می شود ،137 نفر از پاسخ دهندگان معادل 43.4 % جمعیت ،مجرد،175 نفر معادل 55.4% متاهل،2 نفر معادل 0.6% بی همسر در اثر طلاق و 2 نفر معادل0.6 % نیز متارکه کرده بودند.
توزیع فراوانی درآمد
مقادیر
درآمد
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
زیر 300 هزار تومان
50
15.6
15.6
بین 300 تا 700 هزار تومان
216
67.5
83.1
بیشتر از 700 هزار تومان
54
16.9
100.0
مجموع
320
100.0

‏45 توزیع فراوانی درآمد

‏45 توزیع فراوانی درآمد
در بررسی وضع درآمد همان گونه که در جدول 4-5 مشاهده می شود ،50 نفر از پاسخ دهندگان معادل15.6 % جمعیت دارای درآمدی زیر 300 هزار تومان،216 نفر معادل 67.5% دارای درآمدی بین 300 تا 700 هزار تومان و54 نفر معادل 16.9% نیز دارای درآمدی بیشتر از 700 هزار تومان بوده اند.

توزیع فراوانی وضعیت استخدامی
مقادیر
نوع استخدام
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
رسمي
34
10.6
11.1
11.1
خدمات اداري شهر
118
36.9
38.4
49.5
هاديان شهر
61
19.1
19.9
69.4
ساعتي
60
18.8
19.5
88.9
ساير
34
10.6
11.1
100.0
مجموع
307
95.9
100.0

بی پاسخ
13
4.1

مجموع
320
100.0

‏46 توزیع فراوانی وضعیت استخدامی

‏46 توزیع درصد فراوانی وضعیت استخدامی
در بررسی وضعیت استخدامی همان گونه که در جدول 4-6 مشاهده می شود ،34 نفر از پاسخ دهندگان معادل 11.1% جمعیت ، استخدام رسمی،118 نفر معادل 38.4% استخدام خدمات اداری شهر،61 نفر معادل 19.9% استخدام هادیان شهر ،60 نفر معادل 19.1 % استخدام ساعتی و 34 نفر معادل 11.1% نیز دارای سایر وضعیت های استخدامی بوده اند.
توزیع فراوانی سمت شغلی

مقادیر
سمت شغلی
فراوانی
درصد
درصد خالص
درصد تجمعی
خدماتي
23
7.2
7.6
7.6
كارمند
259
80.9
85.5
93.1
مدير
21
6.6
6.9
100.0
مجموع
303
94.7
100.0

بی پاسخ
17
5.3

مجموع
320
100.0

‏47 توزیع فراوانی سمت شغلی

‏47 توزیع درصد فراوانی سمت شغلی
در بررسی سمت شغلی همان گونه که در جدول 4-7 مشاهده می شود ،23 نفر از پاسخ دهندگان معادل 7.6% جمعیت شغل خدماتی،259 نفر معادل 85.6% سمت کارشناسی و21 نفر معادل 6.9% نیز سمت مدیریتی داشته اند.

توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی
مقادیر
پایگاه اقتصادی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
پايين
22
6.9
6.9
متوسط
273
85.3
92.2
بالا
25
7.8
100.0
مجموع
320
100.0

‏48 توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی

‏48 توزیع درصد فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، کارکرد اجتماعی، احساس امنیت Next Entries منابع پایان نامه درمورد هنر و معماری، تحلیل اطلاعات، هنرمندان ایرانی