منبع پایان نامه ارشد با موضوع تخت جمشید، بانک کشاورزی، شهرداری تهران

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………. 48
2-43 نشانه انتشارات سروش ……………………………………………………………………………………………………………….. 48
2- 44 نشانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………………………………………….. 51
2- 45 نشانه هواپیمایی ملی ایران …………………………………………………………………………………………………………. 52
2- 46 نشانه راه آهن ایران …………………………………………………………………………………………………………………….. 52
2- 47 نشانه شرکت خودروسازی سایپا ………………………………………………………………………………………………… 53
2- 48 نشانه فرش بنکدار ………………………………………………………………………………………………………………………. 53
3- 1 نقش سفالینهی پیش تاریخی ……………………………………………………………………………………………………….. 61
3- 2 نشانه شهرداری تهران …………………………………………………………………………………………………………………… 61
3- 3 نشانه بانک کشاورزی …………………………………………………………………………………………………………………….. 62
3-4 نقشمایه هندسی بر پایه مربع، شوش، پیش از تاریخ …………………………………………………………………… 69
3-5 نقشمایه هندسی، لرستان؟ …………………………………………………………………………………………………………… 69
3-6 نقشمایه گیاهی؟ ساسانیان ……………………………………………………………………………………………………………. 70

3-7 نقشمایه گیاهی، آرامگاه نساء، دروه ی پارتی ……………………………………………………………………………….. 70
3-8 نقشمایه درخت، کاج کیش، دوره ی ساسانی ………………………………………………………………………………. 70
3-9 پیچک برگ نخل ……………………………………………………………………………………………………………………………. 71
3-10 برگ نخلی گلسرخی، طاق کسری، دوره ی پارتی ……………………………………………………………………… 71
3-11 نقشمایه حیوانی، شوش، پیش از تاریخ ……………………………………………………………………………………… 73
3-12 نقشمایه حیوانی، شوش، پیش از تاریخ ……………………………………………………………………………………… 73
3-13 نقشمایه حیوانی، ری، پیش از تاریخ ………………………………………………………………………………………….. 73
3-14 نقشمایه حیوانی، تخت جمشید، ششم پیش از میلاد ……………………………………………………………….. 73
3-15 نقشمایه انسانی، تپه موسیان، پیش از تاریخ ……………………………………………………………………………… 74
3-16 نقشمایه انسانی، تپه موسیان، پیش از تاریخ ……………………………………………………………………………… 74
3-17 نقشمایه انسانی، تپه موسیان، پیش از تاریخ ……………………………………………………………………………… 74
3-18 نقشمایه انسانی: ایزد آسمان، شوش، پیش از تاریخ ………………………………………………………………….. 74
3-19 چنگ اسلیمی، تهران، معاصر ………………………………………………………………………………………………………. 79
3-20 نقش ختایی، تهران، معاصر …………………………………………………………………………………………………………. 79

3-21 گل شاه عباسی، تهران، معاصر …………………………………………………………………………………………………….. 79
3-22 تزیینات آجرکاری قسمتی از مسجد جامع اصفهان، دوره ی سلجوقی ……………………………………….. 82
3- 23 تزیینات آجرکاری رباط شرف، دوره ی سلجوقی ………………………………………………………………………. 82
3-24 تزیینات آجرکاری مسجد گناباد، دوره ی سلجوقی ……………………………………………………………………. 82
3-25 تزیینات آجرکاری مسجد گناباد، دوره ی سلجوقی ……………………………………………………………………. 82
3-26 اجرای نقوش آجرکاری صلیبی، گنبد سرخ، مراغه ……………………………………………………………………….82
3- 27 بخشی از ستون آجری به صورت صلیب، گنبد سرخ، مراغه ……………………………………………………… 82
3-28 تزیینات آجرکاری برج خرقان، دوره ی سلجوقی ……………………………………………………………………….. 83
3-29 تزیینات آجرکاری برج خرقان، دوره ی سلجوقی ……………………………………………………………………….. 83
3-30 تزیینات آجرکاری برج خرقان، دوره ی سلجوقی ……………………………………………………………………….. 83
3-31 نقشمایه هندسی بر پایه دایره …………………………………………………………………………………………………… 85
3-32 لیوانهای منقوش سفالینه، سفالگری آغازین، چهارم پیش از میلاد، شوش ……………………………… 90
3-33 نقش مرغ، پارچه، دوره ی آل بویه ……………………………………………………………………………………………… 90
3-34 نقش مهر، سیلک …………………………………………………………………………………………………………………………. 93

3-35 نشانه انجمن شهرسازان و معماران ……………………………………………………………………………………………… 93
3-36 مهر و تعویذ و دکمهی هسته خرمایی با سگک، تپه گیان …………………………………………………………. 94
3-37 نشانه شهر جدید مجلسی ……………………………………………………………………………………………………………. 94
3-38 مهرمنقوش به نقشمایه گل به دست آمده از شهداد …………………………………………………………………… 94
3-39 نشانه شرکت روغن مارگارین ………………………………………………………………………………………………………. 94
3-40 گل دوازه پر (رزت)، نقش برجستههای تخت جمشید ……………………………………………………………….. 95
3-41 نشانه شبکه جهانی جام جم ………………………………………………………………………………………………………… 95
3-42 سفالینه پیش تاریخی، شوش ………………………………………………………………………………………………………. 95
3-43 طرح برای موزه ی تاریخ طبیعی …………………………………………………………………………………………………. 95
3-44 قطعات تزیینی معماری، قاب بند گرد به صورت گچبری …………………………………………………………… 96
3-45 نشانهی شرکت هواپیمایی آسمان ……………………………………………………………………………………………….. 96
3-46 پلاک زرین سلطنتی با نقش نبرد پهلوان و شیر …………………………………………………………………………. 96
3-47 نشانه اولیه بانک ملی ایران ………………………………………………………………………………………………………….. 96
3-48 نقش وسط یک کاسهی سفالی ……………………………………………………………………………………………………. 98

3-49 نشانهی مرکز تهرانشناسی …………………………………………………………………………………………………………. 98
3-50 نقوش روی ظرف سفالی، قرن دهم هجری …………………………………………………………………………………. 99
3-51 نشانه موسسهی انتشارات زلال ……………………………………………………………………………………………………. 99
3-52 نقش کاشیکاری دوره ی صفویه، اصفهان ……………………………………………………………………………………. 99
3-53 نشانه سازمان سنجش آموزش کشور ………………………………………………………………………………………….. 99
3-54 بخشهایی از طرحهای هندسی شبکهیبندیهای ستارهی هشتپر ………………………………………. 100
3-55 نشانه سازمان مهندسی عمران شهر تهران ……………………………………………………………………………….. 100
3-56 بخشهایی از تزیینات قلمزنی شده روی کاسهی مفرغی …………………………………………………………… 100
3-57 نشانه شرکت سردآبی ………………………………………………………………………………………………………………… 100
3-58 نقش پارچه ی پشم و ابریشم، دورهی سلجوقی ……………………………………………………………………….. 101
3-59 نشانه طرح برای موزهی موسیقی ……………………………………………………………………………………………… 101
4-1 صلیب با بازوی مساوی نماد خدای آسمان بینالنهرین ……………………………………………………………… 119
4-2 دایره نماد خدای خورشید شمس ……………………………………………………………………………………………….. 120
4-3 شاه بابل در حال قربانی کردن برای الههی خورشید ………………………………………………………………….. 120

4-4 مار به منزله علامتی از مدار ماه که به صورت دایرهای چنبر زنده است

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع توزیع فراوانی، شرکت حمل و نقل، سوانح طبیعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع هنر اسلامی، گرافیک ایران، فرهنگ اصطلاحات