منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

جمع‌آوري اطلاعات انتخاب شد (2, 11, 69, 70).
3-12- تجزیه ‌وتحلیل اطلاعات نيروي عكس‌العمل
تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مؤلفه‌های نيروي عكس‌العمل جهت محاسبه زمان رسيدن به پايداري بر اساس يافته‌هاي گلدي و همكاران (73) مي‌باشد كه دريافتند نوسان در مؤلفه‌های نيروي عكس‌العمل در هنگام ايستادن روي یک‌پا به علت تغييرات در پايداري پاسچر ناشي از تغيير سطح اتکا مي‌باشد. از آنجائي‌که نوسانات مؤلفه‌هاي نيروي عكس‌العمل به‌عنوان بهترين شاخص جهت محاسبه پايداري پاسچر در هنگام ايستادن روي یک‌پا مي‌باشد، مؤلفه‌هاي نيروي عكس‌العمل با حداقل نوسان در هنگام ايستادن روي یک‌پا مي‌تواند نشان‌دهنده پايدا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع بیومکانیک، نیروی عکس العمل زمین، نیروی برخورد، فرود از پرش Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون مجازات، قتل عمد، مسئولیت کیفری، قانون مجازات اسلامی