منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجزیه واریانس، رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

هستند.
2- مشکل همخطی بین متغیرها وجود ندارد.
3- قابلیت پیشبینی دارد.
4- با استفاده از توابع عکسالعمل میتوان تأثیر شوکها را بر روی متغیر موردنظر مشاهده کرد.
5- با استفاده از تحلیل آنالیز واریانس میتوان درصد تغییرات ایجاد شده به وسیله متغیرها را مشاهده کرد.
محدودیتها و انتقادهایی به الگوی خودرگرسیون برداری وارد شده است. الگوهای VAR همانند الگوهای ARIMA غیر تئوریک است، زیرا، از اطلاعات تئوریکی اندکی در مورد روابط بین متغیرها برای راهنمایی در خصوص تصریح الگو استفاده مینماید. به عبارت دیگر عدم وجود محدودیتهای معتبر که سبب اطمینان از تشخیص معادلات از یک سیستم ساختاری همزمان میشود در ساختار الگو ارائه خواهد شد. نتیجه اینکه VAR قابلیت پاسخگویی کمتری نسبت به تحلیلهای تئوریکی و تجویز سیاستها دارد. همچنین براساس روش VAR احتمال زیادی وجود دارد که یک محقق بتواند رابطه نادرستی را با استفاده از کاوش دادهها به دست آورد. همچنین، غالباً به درستی مشخص نیست که ضرایب برآورد شده VAR چگونه میباید تفسیر شود.
3-9-6- توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شاخص قیمت، قیمت سهام، بازار سهام، سیاست پولی Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی نیروی انسانی، آزمون فریدمن، کارکنان بانک، معادلات ساختاری