منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تلفن همراه، توسعه تجارت سیار، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

ت رشد و پیشرفت افراد

پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
در پژوهش های آتی پیشنهاد میشود موارد زیر را مدنظر قرار دهند:
-بررسی سایر متغیرهای تاثیرگذار بر توسعه تجارت سیار در زمینههای وسیعتر و شرکت های متوسط و کوچک
-انجام این پژوهش در صنایع مختلف و در مناطق جغرافیایی مختلف.
-بررسی عوامل موثر بر تجارت سیار به تفکیک هر یک از متغیرهای موجود در این پژوهش.
ایجاد انگیزه از طریق حمایت مالی از محققان برای انجام تحقیقات و مطالعات علمی به منظور افزایش تعداد مقالات علمی و فنی در راستای افزایش انباشت دانش
-انجام مطالعات لازم در زمینه ارتقای تجارت سیار و مزایای آن برای سازمانهای مختلف
-مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از پژوهش حاضر در استان های دیگر کشور
4-5 محدوديتهای تحقیق
نو و تازه بودن این بحث در کشورمان از بزرگترین محدودیت های پژوهش بوده است اما مشکلات و محدودیتهایی که بر نتایج تحقیقی تاثیر منفی داشته باشد وجود نداشت. امید است نتایج این تحقیق به گسترش و توسعه تجارت سیار در کشور عزیزمان ایران موثر باشد و گامی در جهت تعالی آن باشد.

منابع فارسی:
-ثقفی، فاطمه. ناصر اسلامی ، فاطمه . علیجربان، معصومه .(1389) مدل بومی بلوغ دولت سیار، فصلنامه علمی –پژوهشی سیاست علم و فناوری ، سال سوم ، شماره 2
-جاودان، محمد. فتحیان، محسن(1386) بررسی بکارگیری فناوری NFC در شهرهای الکترونیکی، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک، شماره 251، ص 3-2
– خاکی، غلامرضا (1384) روش تحقیق با رویکردي به پایان نامه نویسی ، انتشارات بازتاب، چاپ دوم.
-داوری، محمدرضا. اکبری، فرشاد(1386) بانکداری سیار در ایران، چالش ها و موانع ، ارائه راهکارها برای مدل پذیرش فناوری TAM
-دعائی، حبیب اله. شیخیان، علی کاظم. فتحی، علی(1386) تجارت سیار جلوه ای از فناوری اطلاعات، ماهنامه تدبیر، سال هجدهم، شماره 184
-دعائی ، حبیب اله(1384) جهانی شدن، مدیریت و تجارت الکترونیک، تدبیر، شماره 165، ص 12
-رسولی نژاد، احمد(1386) شهر الکترونیک و تجارت سیار، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک ، شماره 37، ص 8-7
-دفتر توسعه تجارت الکترونیک(1384) تجارت سیار ، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی ،ص2-1
-سید جوادین، سید رضا(1390). نظریه های عمومی سازمان و مدیریت و درک متون به زبان فارسی برای رشته های مدیریت اجرایی. تهران:انتشارات نگاه دانش. چاپ دوم.
-داوري، محمدرضا و اكبري، فرشاد و اسفيداني، محمدرحيم( 1386 )،” بانكداري سيار در تهران، ،” (TAM) ايران، چالشها و موانع، ارائه راهكارها براساس مدل پذيرش فناوري، چهارمين همايش ملي تجارت الكترونيكي
– صرافی زاده، اصغر(1388). فناوری اطلاعات در سازمان (مفاهیم و کاربرد ها). تهران:انتشارات میر.
-ضيائي پرور، حميد( 1390 )،” ضريب نفوذ تلفن همراه در ايران”، مجله همشهري، كد مطلب، 146580

-مبینی دهکردی، علی. سراییان ، رسول (1392) مدل راهبردی توسعه ارتباطات سیار با رویکرد منافع امنیت ملی فصلنامه سیاست علم و فناوی، سال سوم، شماره 3
-محامدپور، مریم(1389) بررسی عوامل موثر بر پذیرش خدمات همراه با استفاده از روش تحلیل مسیر، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول ، شماره 5
-معادنژاد، عباس (1385) تجارت الکترونیک ، مفاهیم و کاربردها، انتشارات نور علم همدان، ترجمه
-معین زاده میر حسینی، شمیم السادات . قاضی نوی ،سیدسپهر. کریم زادگان مقدم،داود. وحدت، داود( 1391) بررسی تجربی ارتباط انتشار نوآوری با اعتماد سازمانی و تاثیر آنها بر پذیرش بانکداری سیار، پژوهش های مدیریت عمومی، سال پنجم، شماره شانزدهم ، صفحه 98-65
-موسی خانی، محمد. علیدوستی، سیروس. شاه بوداغیان، مصطفی. بررسی و تعیین موانع گسترش تجارت سیار در ایران( 1391 )فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال اول ، شماره 1، صص 74-61
منابع لاتین:
-Bertrand, Vicente , Caplan, Adam , Chab, Federico , Fernandez-Moran, Eduardo , Letelier, Cristian, (2001), “M-Commerce: who will reap the profits?”, Kellogg Tech Venture 2001 Anthology, pp 2-7.

-Buellingen, F., Woerter, M., Development perspective, firm strategies and application in mobile commerce, Journal of Business Research 57 (2004) 1402-1408

-Buellingen, F., Woerter, M., (2004), “Development perspective: firm strategies and application in mobile commerce”, Journal of Business Research 57, pp 1402-1408

-Chou, Y., Lee, C., Chung, J., Understanding m-commerce payment systems through the analytical hierarchy process, Journal of Business Research 57 (2004) 1423-1430

-Ching Mun Cheah and Aik Chuan Teo, Jia Jia Sim(2011),“Factors Affecting Malaysian Mobile Banking Adoption: An Empirical Analysis”,Internationaljournal of network and mobile technologies, Vol.2, ISSUE.3,pp. 149- 160

-Jukic, Nenad , Abhishek, Sharma , Boris, Jukic , Manoj, Parameswaran, (2001), “M-commerce: Analysis of impact on marketing orientation”, www.sba.luc.edu , pp 2-3

-Hamblen M., (2001), “Get payback on Wireless”, Computerworld,www.computerworld.com, pp 22-23.

-Kim J., M. Chae , H. Ryu, H. Kim, (2002), “Information quality for mobile Internet services: a theoretical model with empirical validation”, Electronic Markets, pp 38-64.

-Laforet, Sylvie and Li, Xiaoyan, (2005),”Consumers’ attitudes towards online and mobile banking in China”, International Journal of Bank Marketing, pp 363.

-Lee, S., Tan, X. and Trimi, S.,)2006(, “MGovernment, from rhetoric to reality: Learning from leading countries,” Electronic Government, an International
Journal, 3(2), pp. 113 – 126.

– Lihman Brothers, (1995), Moving in Mobile Media Mode, www.entsoftware.com, pp 8

– Mahatanankoon, P.,Wen, H.J., Lim, B., Consumer-based m-commerce: exploring consumer perception of mobile applications, Computer Standards & Interfaces 27(2005) 347-357

– Mathatanankoon, P, et al, (2005), “Consumer-based M-Commerce: Exploring Consumer Perception of Mobile Applications”, Computer Standards and Interfaces, pp 27.

-Nambiar,S.,Chang-Tien,L.(2004).”M-Payment and M-Commerce Fraud Management”Available in:europa.nvc.cs.vt.edu/ ctlu/publication/M-Payment  Solutions.pdf

-Nagai, E.W.T, Gunasekaran, A, (2005), “A review for mobile commerce research and applications”, www.elsevier.com, pp 5-9.

– Saha, P., Relationship between customer satisfaction and online service quality(a study in internet banking), masters thesis (2004)

-Schwiderski-Grosche, Scarlet , Knospe, Heiko, (2002),“Secure M-Commerce”, www.isg.rhul.ac.uk, pp 4.

– Siau, Ken , Lim, Ee-Peng , Shen, Zixing, (2003), “Mobile Commerce: Current States and Future Trends”, Idea Group Inc, pp 3

– Tieu L., Chang, Nambiar, S., (2005), “M. Payment, M-Commerce fraud Management”, chapter in advances in security and payment methods for mobile, pp 192-213

-The Boston Consulting Group, (2000), “MOBILE COMMERCE: WINNING THE ON-AIR CONSUMER”, www.bcg.com, pp 8.

-Turban, Efraim , King, Mckay , J, Marshal , Peter, David , Viehland, Lee , Jae, Denis, (2008), “Electronic Commerce; A Managerial Perspective”, Pearson Prentice Hall, pp . 417-447, 450-454

-Varshney,U.and Vetter,R.(2002).”Mobile Commerce:Framework,Application
and Network Support”.Mobile Networks and Applications 7:185-198

– Wu, J., Wang, S., What drives mobile commerce? An empirical evaluation of the revised technology acceptance model, Journal of Information & Management 42 (2005) 719-729

-Xin Luo and Han Li and Jie Zhang and J.P.Shim(2010),“Examining multi-dimensional trust and multi-faceted risk in initial acceptance of emerging technologies: An empirical study of mobile banking services ”, Decision support systems,49,pp. 222-234
– Yang, K.C.C., Exploring factors affecting the adoption of mobile commerce in Singapore, Journal of Telematics and Informatics, 22 (2005) 257-277

پیوستها

پرسشنامه :
با عرض سلام
ضمن سپاس از توجه شما، پرسشنامه پیش رو در راستای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد جهت بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه طراحی شده است. خواهشمندیم با پاسخ های دقیق خود ما را در تکمیل فرآیند تحقیق یاری بفرمایید .
با تشکر
فریبا نجف زاده
*توضیج: در هر سوال عامل تاثیر گذار بر روی متغیرهای تحقیق مورد سوال واقع شده است لذا خواهشمندیم میزان اهمیت را با توجه به درجه اهمیت آن از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم مشخص بفرمایید.
ردیف
عبارات
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
1
ارتقای سیستم های نرم افزاری پیشرفته و کاربردی جستجو در وب برای تلفن همراه، بر توسعه تجارت سیار تاثیرگذار است.

2
گسترش تجهيزات بی سیم (wireless) می تواند سرعت تراکنش های اینترنتی از طریق تلفن همراه را تحت تاثیر قرار دهد.

3
تقويت ارتباط مراكز اطلاعات بانك با شبكه ماهواره اي تلفن همراه، تجارت سیار را توسعه خواهد داد.

4
استفاده از تکنولوژی های جدید تبلیغاتی (ارسال تیزر و فیلم های تبلیغاتی از طریق تلفن همراه)، باعث گسترش تجارت سیار می شود.

5
راه اندازی نسل های جدید اینترنت همراه (3G، 4G و …) یکی از راه های توسعه تجارت سیار است.

6
پیش بینی منطقی هزینه تامین خدمات بانکداری همراه، راه را برای توسعه تجارت سیار هموار می سازد.

7
نظارت بر هزینه واقعی ارائه خدمات اینترنت همراه، راهکاری موثر ٌدر توسعه تجارت سیار است.

8
استفاده از افراد متخصص برای برآورد هزینه های خدمات مبتنی بر مکان تلفن همراه، به گسترش تجارت سیار کمک خواهد کرد.

9
شناخت و نظامندسازی فرآیند برآورد دقیق و منطقی هزینه استفاده کاربران از اینترنت همراه، تجارت سیار را گسترش می دهد.

10
پیشگیری از افزایش غیر منطقی تعرفه های بانکداری همراه، باعث افزایش کاربران و در نتیجه توسعه تجارت سیار خواهد شد.

11
کاهش تعرفه خدمات تلفن همراه، با افزایش تقاضای کاربران، توسعه تجارت سیار را به دنبال دارد.

12
افزایش خدمات بانکی در سیستم تلفن همراه به ازای تعرفه های دریافتی، تجارت سیار را گسترش خواهد داد.

13
توجه شرکت های مخابراتی به میزان متوسط درآمد کاربران، می تواند با افزایش تقاضا منجر به توسعه تجارت سیار گردد.

14
ارائه خدمات نوین و منحصر به فرد در سیستم های تلفن همراه (بانکداری اینترنتی، تبلیغات، سرگرمی و ….) تقاضای کاربران را افزایش می دهد.

15
توجه شرکت های مخابراتی به سلایق کاربران تلفن همراه، می تواند با افزایش تقاضا منجر به توسعه تجارت سیار گردد.

16
ارائه نسخه های موبایلی متنوع و جذاب بانکداری همراه، می تواند تجارت سیار را گسترش دهد.

17
ساخت سرگرمی های اینترنتی جذاب و برنامه های کربردی گوناگون برای تلفن همراه، تجارت سیار را توسعه خواهد داد.

18
ارائه خدمات مشتری پسند در بانکداری تلفن همراه، تجارت سیار را توسعه می دهد.

19
کشف ایده های جدید و جذاب برای کاربران الکترونیک تلفن همراه، به طور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، توسعه تجارت سیار، آزمون فرضیه، متغیر مستقل Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، آزمون همبستگی پیرسون، بیمارستان، ارباب رجوع