منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، توسعه تجارت سیار، آزمون فرضیه، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

داری (P-Value) نتیجه می گیریم این ضریب تاثیر مثبت و معنادار است.
بنابراین در تحقیق حاضر تاثیر 4 عامل بر توسعه تجارت سیار مثبت و معنادار شناخته شدند که عبارتند از :
توسعه روندهای اجتماعی
قیمت منطقی خدمات ارائه شده
عوامل تقاضا
محتوای جذاب خدمات

فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری

5-1 مقدمه:
تجارت سیار ساده ترین و سریعترین شیوه تجارت است به منظور انجام درست آن نیازمند ابزارهای مدیریتی جدید هستیم در محیط بی سیم که به سرعت در حال تغییر است شرکتها بایستی چشم اندازهای مدیریتی موثر و مفیدی را برای دستیابی به اهدافشان اتخاذ کنند. در این تحقیق توسعه تجارت سیار از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت با توجه به نظر پرسش شوندگان این تحقیق ؛ تلفن همراه در شهر کرمانشاه چندان جنبه تجاری پیدا نکرده و بیشتر برای مکالمات روزمره و ارسال پیام کوتاه استفاده میشود. و همچنین مسائل امنیتی تجارت سیار و عدم اعتماد و اطمینان مردم از عوامل تاثیر گذار به شمار می رود. با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی در ایران هنوز به حد بلوغ نرسیده و به صورت گسترده استفاده نمی شود. لذا توسعه تجارت سیار معمولا بعد از تجارت الکترونیکی مطرح شده است و با مشکلات زیادی مواجه میباشد. پرداخت سیار یکی از پیش نیازهای اساسی تجارت سیار است همانگونه که در فصل دوم ذکر شد برای توسعه تجارت سیار به فراهم بودن عوامل زیر نیاز است : پرداخت سیار، فرهنگ استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزار تجاری، قوانین مناسب ، امنیت الکترونیکی ، زیرساختهای ارتباطی .در اين فصل با توجه به مطالب بیان شده در فصلهای پیشین، اینک به جمع بندی مطالب پرداخته میشود. بدین لحاظ ضمن تلخیص مطالب با استفاده از نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات جمع آوري شده در فصل چهارم، نتایج تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد و سپس بر اساس آن پیشنهادات لازم ارائه میشود .
5-2 نتيجه آزمون فرضيهها:
5-2-1 نتیجهگیری از آزمون فرضیه اول:
* در آزمون فرضیه اول متغیر توسعه روندهای اجتماعی را به عنوان متغیر مستقل و توسعه تجارت سیار را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهایم با استفاده از تاثیر متغیر مستقل توسعه روندهای اجتماعی در نمودار معادلات ساختاری به میزان 20درصد بر متغیر وابسته توسعه تجارت سیار تاثیر مثبت و معناداری دارد و با توجه به سطح بحرانی ( C.R) که بیشتر از 96/1 و سطح معنی داری ( Sig ) که بیشتر از 05/ می باشد در نتیجه بار عاملی مثبت و معنی دار بوده است بنابراین مطابق این نتیجه توسعه روندهای اجتماعی میتواند در توسعه تجارت سیار تاثیر گذار باشد یعنی هر چه روندهای اجتماعی توسعه یابد در قالب یک معادله خطی تجارت سیار نیز بیشتر توسعه خواهد داشت و نتایج این فرضیه با یافته های( مبینی دهکردی و همکارانش در سال 1392 ) همسو است .
5-2-2 نتیجهگیری از آزمون فرضیه دوم: اما در آزمون فرضیه دوم متغیر توسعه تکنولوژی های جدید را به عنوان متغیر مستقل و توسعه تجارت سیار را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهایم در نمودار معادلات ساختاری به روش آموس تاثیر متغیر مثبت و معنی دار نبود و میزان تاثیر آن 05/0 بوده است همچنین سطح بحرانی این متغیر 063/0 می باشد که از مقدار 1.96 کمتر بوده است و سطح معنی داری آن نیز مقدار 288/0 بوده و بیشتر از 05/0 می باشد نهایتا بارعاملی این متغیر تاثیر گذار نبوده است و نتایج منجر به رد فرضیه شده است . متاسفانه در تحقیقات پیشین به این موضوع بررسی جدی نشده است و تنها در یک مورد در مطالعات ثقفی و همکارانش در سال 1389 فرضیه مشابه این متغیر یعنی رشد فناوری جدید وجو دارد که برخلاف تحقیق ما فرضیه آنها تایید شده است و این به معنای این است که در شهر کرمانشاه بایستی زمینه های لازم برای استفاده و رشد تکنولوژی های جدید متناسب فراهم شود.
5-2-3 نتیجهگیری از آزمون فرضیه سوم: در آزمون فرضیه سوم متغیر قیمت منطقی خدمات را به عنوان متغیر مستقل و توسعه تجارت سیار را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهایم با استفاده از تاثیر متغیر مستقل قیمت منطقی خدمات در نمودار معادلات ساختاری به میزان21/0 درصد بر متغیر وابسته توسعه تجارت سیار تاثیر مثبت و معناداری دارد و با توجه به سطح بحرانی ( C.R) که بیشتر از 96/1 و سطح معنی داری ( Sig ) که بیشتراز 05/ می باشد در نتیجه بار عاملی مثبت و معنی دار بوده است بنابراین نتایج حکم به عدم رد فرضیه می دهند.
5-2-4 نتیجهگیری از آزمون فرضیه چهارم: در آزمون فرضیه چهارم نیز محتوای جذاب را به عنوان متغیر مستقل و توسعه تجارت سیار را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته ایم از با استفاده از تاثیر متغیر مستقل محتوای جذاب در نمودار معادلات ساختاری به میزان 21.5/0درصد بر متغیر وابسته توسعه تجارت سیار تاثیر مثبت و معناداری دارد و با توجه به سطح بحرانی ( C.R) که بیشتر از 96/1 و سطح معنی داری ( Sig ) که بیشتراز 05/ می باشد در نتیجه بار عاملی مثبت و معنی دار بوده است نتایج حکایت از عدم رد فرضیه مزبور دارد.
5-2-5 نتیجهگیری از فرضیه پنجم:. در آزمون فرضیه پنجم عوامل تقاضا را به عنوان متغیر مستقل و توسعه تجارت سیار را به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته ایم در آزمون معادلات ساختاری ضریب تاثیر این متغیر نیز معنی دار بوده است و میزان آن 11 درصد است و سطح معنی داری و سطح بحرانی این متغیر میزان قابل قبولی دارد نتیجه گیری این متغیر نیز مثبت و معنی دار است .
5-3 پیشنهادات
تجارت سیار قابلیت بکارگیری در مناطق دوردست و روستاها را دارد البته در کشورمان ایران همچنان موانعی بر سر راه این توسعه وجود دارد من جمله از لحاظ امنیتی ، زیرساختهای ارتباطی و فرهنگی با مشکلات جدی روبرو هستیم تا بتوانیم از آن به عنوان ابزار تجاری استفاده نماییم بر اساس یافتههای این تحقیق، آگاهی و درک مناسب از عوامل تاثیر گذار بر این روند توسعه ؛ ما را به انجام پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق ترغیب مینماید. که خود منجر به گسترش بیش از پیش فرهنگ تجارت سیار در جامعه میشود؛ بنابراین ابتدا راهکارهایی در جهت توسعه تجارت سیار مبتنی بر نتایج پژوهش و سپس پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی پیشنهاد می شود:
پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش:
به طور کلی مدیران باید با شناخت دقیق از مفاهیم، زیرساختها و موانع پیش رو و با استفاده از تجربیات موفق در این عرصه خود را برای رویارویی با این موج عظیم جدید که به سرعت در جهان در حال گسترش است مهیا کنند.
– با توجه به عدم رد فرضیه اول مبنی بر تاثیر توسعه روندهای اجتماعی بر توسعه تجارت سیار لازم است که در اولین و مهمترین گام سازمانها اهمیت تجارت سیار در عصر حاضر را درک نمایند و آنچه که موجب توسعه این روند می شود من جمله توسعه روندهای اجتماعی را مدنظر قراردهند و در راستای آن پیشنهاد زیر ارائه می شود:
*افزايش دانش و مهارت به همه شهروندان در زمینه استفاده از فناوری تجارت سیار
*برنامه كاربردي بي سيم به منظور دسترسي به اينترنت به وسيله ابزارهاي سيار
*طراحي و به كار گيري قوانين مورد نياز براي حفظ امنيت جامعه و خانواده و حفظ حريم اشخاص
*بهره گيري از رمز و كد گذاري امنيتي براي حفظ امنيت جامعه، خانواده و اشخاص در فضاي الكترونيكي
*سيستمي به منظور امكان ارسال پيامك از طريق كامپيوتر شخصي به تلفن هاي همراه در سطح جهان در راستاي صيانت از حقوق شهروندان
*يكپارچگي بخشهاي ثابت و بيسيم به وسيله خدمات اينترنتي موبايل قابل دسترس در فضاهاي ثابت و بيسيم
*مسأله شخصي سازي خدمات : مطابقت خدمات ارائه شده با نيازمندیهاي فردي هر شخص
– با توجه به رد فرضیه دوم مبنی بر تاثیر توسعه تکنولوژی های جدید بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه مدیران را به انجام موارد زیر توصیه می نماییم:
*توسعه تکنولوژی متناسب با نیازهای مصرف کننده
* همچنین به نگهداری ، حمایت و ارتقا سیستم ها پس از راه اندازی توجه شود. قابل ذکر است که اجرای این پیشنهادات تنها از طریق تعامل و همکاری سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و شرکتها و موسسات بخش خصوصی از سوی دیگر امکان پذیر می باشد و در این مسیر دولت و به خصوص وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فراهم نمودن بسترها و زیر ساختها نقش اساسی برعهده دارند و شرکتها و موسسات

ارائه دهنده خدمات و به خصوص بانکها به عنوان ارائه دهندگان خدمات سیار نقش اساسی در هماهنگ سازی فعالیتها، استانداردسازی فرآیندها و تامین امنیت شبکه های تجارت سیار به عهده خواهند داشت.
* فراهم شدن زيرساخت خدمات جديد الكترونيكي جهت بهره مندي از مزاياي تجارت سیار در زندگي
*ايجاد پورتال دولت سيار و ارائه خدمات سیار
*روزآمد نمودن دانش فنی شبکه های سیار از طریق واردات فناوری و یا با تکیه بر توان فنی داخلی مورد توجه قرار گیرد.
*سیستم پرداخت سیار ملی: برای ایجاد بسترهای سیستماتیک وکارآمد می بایست قوانینی مربوطه به صورت دقیق و جامع هر چه سریعتر اجرایی شوند.
*اتصال به شبکه های بین المللی : پس از اتصال شبکه سیار به شبکه های بین المللی ، امکان ارائه و دریافت خدمات بانکداری بین المللی در سطح بین المللی وجود خواهد داشت.
*استانداردهای ملی وجهانی: استاندارد سازی خدمات و فعالیت های حوزه تجارت سیار در سطح ملی و بین المللی انجام شود.
– با توجه به عدم رد فرضیه سوم مبنی بر تاثیر متغیر قیمت منطقی خدمات بازارهای الکترونیکی از طریق مجتمع ساختن گروه عظیمی از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، و در نتیجه آن کاهش هزینههای مبادلات و جستجو، بهرهوری و کارآیی را به ارمغان آوردهاند اما در عمل هیچ یک از این مزایا به دست نخواهد آمد مگر آنکه مدیران راههایی اثر بخش را برای ایجاد قیمت منطقی خدمات سیار بیابند. بنابراین مدیران بایستی در استراتژی های خود بازنگری نموده و بکارگیری این پدیدهها را در اقتصاد و بازرگانی ، سرلوحه کار خود قرار دهند.
*اتخاد قیمت منطقی خدمات متناسب با اجرای استراتژی رهبری در مبحث بازاریابی دارد در واقع هنگامی که بنگاه مواد اولیه یا فناوری تولید پیشرو و دسترسی مناسب دارد و یا بازده صعودی به مقیاس دارد بسیار مثمر ثمر است بنگاهی که با این استراتژی در صنعت فعالیت می کند تمامی بازار را تحت پوشش قرار می دهد و حتی صنایع مرتبط نیز وارد می شوند این بنگاه نه تنها از تمامی ظرفیت های موجود برای تولید ارزان ترین خدمات استفاده می کند بلکه همواره در حال بهبود عملکرد وافزایش بازدهی خود است و روش های نوینی را برای تولید و تحویل ارزان تر محصول ابداع می کند چنین بنگاه هایی محصولی استاندارد و با کیفیت بالا و بدون ویژگی های خاص را به بازار ابداع می کنند
– با توجه به نتایج آزمون فرضیه چهارم مبنی بر تاثیر متغیر محتوای جذاب بر توسعه تجارت سیار بایستی اقداماتی در زمینه مختلف از جمله موارد زیر صورت گیرد:
*تهیه یک وب سایت جذاب و کاربردی و با سلیقه رنگ و گرافیک می تواند ما را در این زمینه یاری رساند.
*آموزش: آموزش های فنی و کاربردی ، هم برای پرسنل شبکه های تجارت سیار و هم برای کاربران این خدمات در نظر گرفته شود.
*تصديق كاربر به وسيله استفاده از امضاي ديجيتال در داده هاي امنیتی
*در بخش بازاریابی با تجزیه و تحلیل بازار و سنجش امکانات توسعه در تجارت سیار توسط سازمان های دولتی در سطح کلان و ارائه دهندگان این خدمات در سطح خرد انجام شود.
*توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سیستم آموزش و پرورش و آموزش عالی
*مخاطره پذیری و تغییر پذیری
– با توجه به نتایج آزمون فرضیه پنجم مبنی بر تاثیر عوامل تقاضا بر توسعه تجارت سیار پیشنهاد می شود:
*در مورد خدمات تجارت سیار با رسانه های متعدد به ویژه تلویزیون و گزارشی در تمامی مجلات و نشریات سعی کنند که مزایای استفاده از خدمات بانکی را در جامعه گوشزد کنند.
*حراج های سیار از طریق تلفن همراه مثلا رقابت بر سر خرید یک تابلو نقاشی
تاکید بر منابع انسانی و اهمی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، میانگین مجذورات Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تلفن همراه، توسعه تجارت سیار، فناوری اطلاعات