منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، جامعه آماری، روش تحقیق، بانکداری الکترونیک

دانلود پایان نامه ارشد

تناسب تکنولوژی وظایف پرداختند . در این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده تناسب تکنولوژی وظایف عوامل موثر در اتخاذ تجارت موثر از تلفن همراه در صنعت بیمه مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این تجقیق از روش پرسش نامه ای استفاده شده است. این تحقیق نشان می دهد که تکنولوژی دستیار دیجیتال شخصی در واقع مناسب برای صنعت بیمه است و همچنین تناسب قابل قبولی با وظایف اصلی حوزه بیمه دارد.
آفریفا (2008) 56وی تاثیر به کارگیری تجارت سیار در بهبود خدمات پس از فروش بیمه عمر در آفریفای شمالی را مورد بررسی قرار داده است. یافته های اصلی این تحقیق نشان داده است که پاسخ دهندگان نگرشی مثبت در مورد تجارت سیار کاربرد آن در شرکت های خود داشتند 80% پاسخ دهندگان ،‌تجارت سیار را به بیشتر به عنوان یک فرصت در مقابل یک چالش یا حتی تهدید برای بازار بیمه عمر قلمداد کرده اند همچنین نتایج نشان داد که سیستم مدیریت ارتباط با مشتری ،خدمات پیام رسانی سیار و اتوماسیون خدمات توسط همه ی شرکت های بیمه استفاده میشود اگر چه اختلافی جزئی با توجه به بهره بری زیر ساخت های فناوری اطلاعات هر یک از شرکت ها مشاهده شد در تجارت سیار اینترنت در جمع آوری داده های دقیق تر و افزایش توانای انجام خدمات کمک می کند. برخی از موانع اصلی که مانع استقرار تجارت سیار در صنعت بیمه شده اند نگرانیهای امنیتی استفاده ی کم و نادر از اینترنت و عملکرد ضعیف صنایع مرتبط در این زمینه است . در پرسش نامه پاسخدهندگان سیستم های ناکار آمد و دست وپاگیر را بزرگ ترین ضعف تکنولوژی اعلام کرده اند در مقابل به سخت افزار و زیر ساخت شبکه عدم وجود بسته های نرم افزاری عدم تخصص فنی و ترس از قطع واسطه نمره کم داده شده است
در پژوهشهایی که در زمینه سیستم‌های پرداخت الکترونیک انجام شده، فقط عوامل تکنولوژی مدنظر بوده است، اما در تحقیقی که در سال (2004 )توسط چو و همکارانش با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شد، پا را فراتر گذاشته‌اند و سیستم‌های پرداخت را براساس عوامل تکنولوژیک، اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده‌اند (چو و همکاران، 2004). نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که اولاً تأثیر عوامل تکنولوژیک در استفاده از سیستم‌های پرداخت در تجارت سیار بیشتر از عوامل اجتماعی و اقتصادی است. ثانیاً کارت SVبهترین وسیله پرداخت در تجارت سیار شناخته، زیرا که بهترین عملکرد اجتماعی و تکنولوژیک را دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که صورتحساب مخابراتی کمترین مقبولیت را در بین سیستم‌های پرداخت دارد.
لفورت و لی(2005)57 از دانشگاه شفیلد انگلستان در سال( 2004 )میلادی مقاله ای با عنوان رفتار مشتری در برابر بانکداری الکترونیک و سیار در چین ارایه کرده اند که در آن به بررسی رفتار مشتری در بانکداری الکترونیک و سیار در کشور چین پرداخته اند. در این پژوهش امنیت به عنوان مهمترین عامل در بانکداری الکترونیک و عدم آگاهی از مفهوم بانکداری سیار و مزایای آن از موانع اصلی عدم پذیرش بانکداری سیار در چین معرفی شده است

فصل سوم
روش تحقیق

3-1مقدمه
قدرت و جایگاه هر علم یا نظری به روش شناخت آن علم یا نظر بستگی دارد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی كه در آن علم به كار می رود مبتنی است. بدین خاطر یكی از مهمترین مراحل تحقیقات علمی، انتخاب روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش است. منظور از انتخاب روش تحقیق این است كه مشخص كنیم چه روش تحقیقی برای بررسی موضوعی خاصی لازم است و انتخاب روش تحقیق به عهده ی محقق است و او باید در انتخاب روش صحیح تحقیق حساسیت لازم را به عمل آورد. روشها در حقیقت ابزارهای دستیابی به حقیقت هستند. با توجه به اهمیتی که روش شناسی تحقیق دارد در این فصل به آن پرداخته میشود، به عبارتي ميتوان گفت در اين فصل با در نظر گرفتن هدف تحقيق، روش تحقيق مشخص شده و با انتخاب جامعه آماري و تعيين نمونه، با توزيع پرسشنامههاي تدويني در نظر گرفته شده به جمعآوري اطلاعات پرداخته تا بتوان تأثيرات متغير مستقل بر متغيرهاي وابسته را از ديدگاه شهروندان کرمانشاه در اين مطالعه مورد بررسي و شناسايي قرار داد. بنابراين در این فصل جامعه آماری و نمونه، ابزار تحقیق، روایی و پایایی تحقیق، نحوه اجرای آن و روشهای آماری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات به ترتیب مورد بررسی قرار میگیرند در این فصل ابتدا روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده است، توضیح داده می‌شود. در ادامه، جامعه آماری پژوهش، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه مشخص می‌شود و سپس ابزار جمع‌آوری داده‌ها و نیز نحوه تعیین میزان پایایی و روایی آن و در پایان شیوه اجرای پژوهش بیان می‌گردد.
3-2 روش تحقيق
هر تحقيقي بايد بر اساس مسأله اصلي، اهداف، فرضيات، امكانات و نيز ملاحظات اخلاقي، طرح و روش خاصي داشته باشد تا با مدد آن بتوان به شناخت منظم و سازماندهي شده واقعيات مورد مطالعه دست يافت. در زمينه پژوهشهاي كاربردي، روشهاي متعددي وجود دارد كه به هر يك از آنها با توجه به ويژگي پرسشهاي پژوهشي، موقعيتها و شرايط خاص مطالعه ممكن است نامهاي مختلفي داده شود. انواع اين تحقيقات عبارتند از: مطالعات موردي، تاريخي، توصيفي، اكتشافي، طولي، تطبيقي، ميداني، آزمايشگاهي، تجربي، شبه تجربي و. ..
تحقیق حاضر از نوع تحقيقات توصيفي پيمايشي است كه درطي مراحل اجراي آن به دنبال شناخت تاثیر هستیم. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می باشد. در تحقيقات توصيفي، پژوهشگر سعي مي كند تا «آنچه هست» را بدون هيچگونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موقعيت بگيرد. روش پيمايشي، روشي براي بدست آوردن اطلاعات درباره ي ديدگاه ها، باورها، نظرات ورفتارهاي اعضاي يك جامعه آماري از راه انجام تحقيق است. اساس اين تحقيق مبتني برتعميم اطلاعات حاصل ازبخش كوچكي ازيك جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماري مي باشد. در تحقیق از نظر نحوه اجراء بدین صورت عمل میشود که در ابتدا با كسب مجوزهاي لازم و دادن اطمينانبه آزمودنيها در خصوص محرمانه ماندن اطلاعات پرسشنامه و بينام بودن آن، مقدمات كار فراهم و مشكلات احتمالي برطرف گشته تا نهايتاً پس از تكميل پرسشنامهها، اطلاعات بدست آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. از آنجایی که در این پژوهش به بررسی رابطه بین متغیرهای مدل می پردازیم، پس تحقیق از نوع پیمایشی می باشد. در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل داده‌های جمع آوری شده ابتدا در سطح توصیفی به منظور توصیف وتلخیص ویژگی های جمعیت شناختی شامل جنسيت، میزان تحصیلات، سن ، وضعیت تاهل از شاخص های آماری استفاده شده ودر سطح استنباطی به منظور بررسی وضعیت سوالات پرسشنامه وپایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد.
3-3 دامنه تحقيق
يكي ازشرايط موفقيت هرتحقيقي، تعيين دامنه تحقيق مي باشد. چون انجام تحقيق به صورت كلي و عام تا حدي غيرعملي است، لذا بايد سعي كرد كه تحقيق را تا حد ممكن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص كرده و سپس اقدام به انجام آن نمود. در اينجا به قلمرو تحقيق از سه بعد پرداخته مي شود.
بعد موضوعی: این تحقیق در حیطه مطالعات بازاریابی با عنوان بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه می باشد.
بعد زمانی: نیمه اول سال 1394
بعد مکانی: شهر کرمانشاه
جامعه آماری
نخستین گام در فرآیند گرد آوری داده‌ها، تعریف جامعه آماری آن می باشد. یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک می‌باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفات)متغیرواحدهای آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری در واقع، جامعه ای است که عملاً زیر پوشش بررسی قرار گرفته و یافته‌های تحقیق، قابل تعمیم به آن می‌باشد(سرمد و همکاران، 1385، 83).
در این پایان نامه، جامعه آماری استفاده کندگان از گوشی تلفن همراه در میان شهروندان کرمانشاه است.
روش نمونه گيري
نمونه گروه كوچكي از جامعه است كه براي مشاهده و تجزيه و تحليل انتخاب شده است. معمولاً در مسايل مختلف تحقيق، مطالعه درباره تمام جزئيات جامعه از توان محقق خارج است و در صورتي كه بتوان با مطالعه تعداد محدودي از افراد يك جامعه، اطلاعات مورد نياز كافي راجع به همه افراد و جامعه بدست آورد، ضرورتي ندارد كه همة افراد جامعه مورد مطالعه قرار گيرند.
در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کرده ایم. در روش نمونه گیری تصادفی ساده ابتدا با استفاده از یک نمونه مقدماتی میانگین و واریانس را محاسبه می کنیم. سپس با استفاده از فرمول کوکران به محاسبه حجم نمونه می پردازیم. تعداد نمونه 384 نفر از شهروندان شهر کرمانشاه است .

n=(((1/96)^2 (./50)(1-./50))/〖(./05)〗^2 )/(1+1/∞ (((1/96)^2 (./50)(1-./50))/〖(./05)〗^2 -1) ) ⇨ n=384/16
3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود. با استفاده از آمار توصیفی به بیان جداول توصیفی و رسم نمودارها می پردازیم. برای آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی استفاده می کنیم. برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف فرض نرمال بودن متغیرها را بررسی می کنیم، سپس با توجه به نرمال بودن روابط همبستگی بین متغیر مستقل و وابسته را بررسی می کنیم. چون در مدل مفهومی ارائه شده بیش از یک متغیر مستقل داریم با استفاده از نرم افزار آموس مدل را طراحی کرده و با در نظر گرفتن معیارهای مناسبت مدل، با تحلیل اکتشافی بهترین و مناسب ترین مدل را استخراج کرده و پیشنهاد می دهیم.
در ادامه به معرفی مدل ها و آزمونهای مورد نیاز می پردازیم.
3-5 روش و ابزار گردآوری داده‌ها
3-5-1 روش مطالعات نظري
روش مطالعات نظري و كتابخانه اي عمدتاً براي مطالعه ادبيات موضوع و بررسي پيشينه تحقيق و همچنين مطالعات و ديدگاههايي كه راجع به موضوع مورد تحقيق وجود داشته و نيز براي ايجاد چارچوبي مناسب جهت بررسي موضوع انتخاب مي شود. لذا با مراجعه به منابع كتابخانه اي شامل كتب، مجلات هفتگي و ماهانه، پايان نامه هاي تحصيلي و رساله هاي تحقيقي مرتبط، جستجو در پايگاههاي الكترونيكي اطلاعات از قيبل اينترنت بخش تئوري و ادبيات موضوع، مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت. مطالب مورد استفاده در تحقیق، از منابع به روز، ژورنال های معتبر، کتاب های لاتین روز و منابع داخلی که شامل کتاب ها، مقالات، مجلات علمی و پایان نامه ها و تحقیقات مرتبط با موضوع مورد پژوهش استخراج می شود که بر اساس روش های استاندارد و متداول به تدوین مطالب فوق پرداخته می شود.
3-5-2- روش مطالعات ميداني
بخش ديگر تحقيق به شكل ميداني انجام شده است. در اين مرحله براي گردآوري اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه يكي از ابزار گردآوري داده‌هاست كه پاسخ دهندگان از طريق آن، به پرسشهايي پاسخ مي دهند و يا واكنش خود را در برابر مطالب نوشته شده به صورتي ابراز مي دارند. از اينرو هر گاه بدست آوردن اطلاعات واقعي مورد نظر باشد از پرسشنامه استفاده مي شود. در اين تحقيق به منظور بررسي و تجزيه و تحليل متغيرهاي مربوط به تحقيق كه در ادبيات تحقيق مورد بحث قرار گرفت پرسشنامه اي حاوي سؤالاتی در اين زمينه، تهيه و بين آنها توزيع گرديد. از مقياس ليكرت براي پاسخگويي به سؤالات پرسشنامه استفاده شده است. از خصوصيات مهم اين مقياس، گسترش بخشيدن به حوزه انتخاب پاسخگويي و فراهم آوردن گزينه هاي بيشتري براي آن مي باشد. بدين معني كه از پاسخگويان خواسته مي شود يكي از گزينه ها را انتخاب كنند.
دسته بندي سوالات پرسشنامه:
متغیر
شماره سوال
توسعه روندهای اجتماعی
4-1
توسعه تکنولوژی های جدید
8-5
استراتژی رهبری قیمت منطقی خدمات
12-9
محتوای جذاب
16-13
عوامل تقاضا
20-17
تجارت سیار
24-21

دو ويژگي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، فناوری اطلاعات، تجارت سیار Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مدل پیشنهادی، تحلیل داده، سطح تحصیلات، توزیع فراوانی