منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، توسعه تجارت سیار، تلفن همراه، بانکداری همراه

دانلود پایان نامه ارشد

مستقیم بر توسعه تجارت سیار تاثیر می گذارد.

20
معرفی لینک های سودمند و پرطرفدار به استفاده کنندگان اینترنت تلفن همراه، یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه تجارت سیار است.

21
تقويت ارتباط مراكز اطلاعات بانك با شبكه ماهواره اي تلفن همراه، تجارت سیار را توسعه خواهد داد.

22
توجه شرکت های مخابراتی به میزان متوسط درآمد کاربران، می تواند با افزایش تقاضا منجر به توسعه تجارت سیار گردد.

23
ارائه نسخه های موبایلی متنوع و جذاب بانکداری همراه، می تواند تجارت سیار را گسترش دهد.

24
شناخت و نظامندسازی فرآیند برآورد دقیق و منطقی هزینه استفاده کاربران از اینترنت همراه، تجارت سیار را گسترش می دهد.

Correlations

F1
F2
F3
F4
F5
Tejarat
F1
Pearson Correlation
1
.081
.271**
.078
-.108*
.249**

Sig. (2-tailed)

.111
.000
.126
.034
.000

N
384
384
384
384
384
384
F2
Pearson Correlation
.081
1
.052
.024
-.019
.075

Sig. (2-tailed)
.111

.307
.644
.714
.141

N
384
384
384
384
384
384
F3
Pearson Correlation
.271**
.052
1
.185**
-.026
.286**

Sig. (2-tailed)
.000
.307

.000
.615
.000

N
384
384
384
384
384
384
F4
Pearson Correlation
.078
.024
.185**
1
.289**
.230**

Sig. (2-tailed)
.126
.644
.000

.000
.000

N
384
384
384
384
384
384
F5
Pearson Correlation
-.108*
-.019
-.026
.289**
1
.218**

Sig. (2-tailed)
.034
.714
.615
.000

.000

N
384
384
384
384
384
384
Tejarat
Pearson Correlation
.249**
.075
.286**
.230**
.218**
1

Sig. (2-tailed)
.000
.141
.000
.000
.000

N
384
384
384
384
384
384
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
10
Number of distinct parameters to be estimated:
8
Degrees of freedom (10 – 8):
2

Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
9
2.576
1
.108
2.576
Saturated model
10
.000
0

Independence model
4
334.871
6
.000
55.812
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
.012
.997
.967
.100
Saturated model
.000
1.000

Independence model
.204
.674
.457
.405
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
.992
.954
.995
.971
.995
Saturated model
1.000

1.000

1.000
Independence model
.000
.000
.000
.000
.000
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
.167
.165
.166
Saturated model
.000
.000
.000
Independence model
1.000
.000
.000
NCP
Model
NCP
LO 90
HI 90
Default model
1.576
.000
10.562
Saturated model
.000
.000
.000
Independence model
328.871
272.598
392.555
FMIN
Model
FMIN
F0
LO 90
HI 90
Default model
.007
.004
.000
.028
Saturated model
.000
.000
.000
.000
Independence model
.874
.859
.712
1.025
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
.064
.000
.166
.270
Independence model
.378
.344
.413
.000
AIC
Model
AIC
BCC
BIC
CAIC
Default model
20.576
20.815
56.132
65.132
Saturated model
20.000
20.265
59.506
69.506
Independence model
342.871
342.977
358.674
362.674
ECVI
Model
ECVI
LO 90
HI 90
MECVI
Default model
.054
.050
.077
.054
Saturated model
.052
.052
.052
.053
Independence model
.895
.748
1.062
.896
HOELTER
Model
HOELTER
.05
HOELTER
.01
Default model
572
987
Independence model
15
20
Estimates (Group number 1 – Default model)
Scalar Estimates (Group number 1 – Default model)
Maximum Likelihood Estimates
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
q5

Factor_2
1.000

q6

Factor_2
.993
.100
9.927
***

q7

Factor_2
1.163
.112
10.396
***

q8

Factor_2
.739
.095
7.807
***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

Estimate
q5

Factor_2
.676
q6

Factor_2
.655
q7

Factor_2
.777
q8

Factor_2
.484
Variances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
Factor_2

.284
.044
6.436
***

e5

.336
.033
10.062
***

e6

.372
.035
10.521
***

e7

.251
.035
7.222
***

e8

.506
.040
12.562
***

Estimates (Group number 1 – Default model)
Scalar Estimates (Group number 1 – Default model)
Maximum Likelihood Estimates
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
q1

Factor_1
1.000

q2

Factor_1
1.243
.143
8.692
***

q3

Factor_1
1.086
.128
8.453
***

q4

Factor_1
.931
.122
7.621
***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

Estimate
q1

Factor_1
.602
q2

Factor_1
.719
q3

Factor_1
.640
q4

Factor_1
.538
Variances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
Factor_1

.226
.042
5.420
***

e1

.398
.037
10.797
***

e2

.326
.040
8.089
***

e3

.384
.038
10.061
***

e4

.482
.041
11.701
***

Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
8
12.038
2
.002
6.019
Saturated model
10
.000
0

Independence model
4
348.514
6
.000
58.086
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
.021
.985
.927
.197
Saturated model
.000
1.000

Independence model
.211
.647
.412
.388
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
.965
.896
.971
.912
.971
Saturated model
1.000

1.000

1.000
Independence model
.000
.000
.000
.000
.000
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
.333
.322
.324
Saturated model
.000
.000
.000
Independence model
1.000
.000
.000
NCP
Model
NCP
LO 90
HI 90
Default model
10.038
2.600
24.938
Saturated model
.000
.000
.000
Independence model
342.514
285.024
407.416
FMIN
Model
FMIN
F0
LO 90
HI 90
Default model
.031
.026
.007
.065
Saturated model
.000
.000
.000
.000
Independence model
.910
.894
.744
1.064
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
.114
.058
.180
.032
Independence model
.386
.352
.421
.000
AIC
Model
AIC
BCC
BIC
CAIC
Default model
28.038
28.250
59.644
67.644
Saturated model
20.000
20.265
59.506
69.506
Independence model
356.514
356.620
372.317
376.317
ECVI
Model
ECVI
LO 90
HI 90
MECVI
Default model
.073
.054
.112
.074
Saturated model
.052
.052
.052
.053
Independence model
.931
.781
1.100
.931
HOELTER
Model
HOELTER
.05
HOELTER
.01
Default model
191
294
Independence model
14
19
Modification Indices (Group number 1 – Default model)
Covariances: (Group number 1 – Default model)

M.I.
Par Change
e5

e8
8.224
-.069
Variances: (Group number 1 – Default model)

M.I.
Par Change
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

M.I.
Par Change
q5

q8
5.963
-.099
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
9
.052
1
.819
.052
Saturated model
10
.000
0

Independence model
4
348.514
6
.000
58.086
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
.002
1.000
.999
.100
Saturated model
.000
1.000

Independence model
.211
.647
.412
.388
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
1.000
.999
1.003
1.017
1.000
Saturated model
1.000

1.000

1.000
Independence model
.000
.000
.000
.000
.000
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
.167
.167
.167
Saturated model
.000
.000
.000
Independence model
1.000
.000
.000
NCP
Model
NCP
LO 90
HI 90
Default model
.000
.000
2.617
Saturated model
.000
.000
.000
Independence model
342.514
285.024
407.416
FMIN
Model
FMIN
F0
LO 90
HI 90
Default model
.000
.000
.000
.007
Saturated model
.000
.000
.000
.000
Independence model
.910
.894
.744
1.064
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
.000
.000
.083
.887
Independence model
.386
.352
.421
.000
AIC
Model
AIC
BCC
BIC
CAIC
Default model
18.052
18.290
53.608
62.608
Saturated model
20.000
20.265
59.506
69.506
Independence model
356.514
356.620
372.317
376.317
ECVI
Model
ECVI
LO 90
HI 90
MECVI
Default model
.047
.050
.056
.048
Saturated model
.052
.052
.052
.053
Independence model
.931
.781
1.100
.931
HOELTER
Model
HOELTER
.05
HOELTER
.01
Default model
28130
48585
Independence model
14
19
Estimates (Group number 1 – Default model)
Scalar Estimates (Group number 1 – Default model)
Maximum Likelihood Estimates
Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
q9

Factor_3
1.000

q10

Factor_3
.885
.090
9.790
***

q11

Factor_3
1.012
.101
9.986
***

q12

Factor_3
.568
.059
9.598
***

Standardized Regression Weights: (Group number 1 – Default model)

Estimate
q9

Factor_3
.662
q10

Factor_3
.671
q11

Factor_3
.698
q12

Factor_3
.649
Variances: (Group number 1 – Default model)

Estimate
S.E.
C.R.
P
Label
Factor_3

.228
.036
6.291
***

e9

.293
.028
10.397
***

e10

.218
.021
10.214
***

e11

.246
.026
9.624
***

e12

.101
.009
10.629
***

Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
8
2.070
2
.355
1.035
Saturated model
10
.000
0

Independence model
4
360.685
6
.000
60.114
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
.005
.997
.987
.199
Saturated model
.000
1.000

Independence model
.135
.623
.371
.374
Baseline

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، توسعه تجارت سیار، آزمون فرضیه، متغیر مستقل Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی همبستگی پیرسون، آزمون همبستگی پیرسون، بیمارستان، ارباب رجوع