منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، توسعه تجارت سیار، تجارت الکترونیک، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

کاهش داده‌اند. با توجه به اهمیت این موضوع تحقیق حاضر به دنبال بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه می باشد.
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلي
هدف از مطالعه حاضر شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه(مطالعه موردی : استفاده کنندگان گوشی تلفن همراه ) می باشد.
1-4-2 اهداف ویژه
-شناسایی سازه های تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه
-اندازه گیری سازه های تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه
-رتبه بندی سازه های تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه
-طراحی مدل بهینه سازه های تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه
1-5 فرضيههاي تحقیق
در راستای حصول به اهداف تحقیق فرضیههایی به شرح زیر با توجه به مبانی نظری تدوین و ارائه میشود:
فرضیه 1: بین توسعه روندهای اجتماعی و توسعه تجارت سیار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه 2: بین توسعه تکنولوژی های جدید و توسعه تجارت سیار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه 3: بین قیمت منطقی خدمات و توسعه تجارت سیار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه 4 : بین محتوای جذاب و توسعه تجارت سیار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیه5: بین عوامل تقاضا و توسعه تجارت سیار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
1-6متغیرهای تحقیق
1-6-1 متغیرهای مستقل
1. توسعه روندهای اجتماعی
2. توسعه تکنولوژی های جدید
3.استراتژی رهبری قیمت منطقی خدمات
4.. محتوای جذاب
5. عوامل تقاضا
1-6-2 متغیر وابسته
توسعه تجارت سیار

1-7 مدل مفهومی تحقیق
شکل(1-1): مدل مفهومی تحقیق

(مدل برگرفته از مدل بیگتین، 2014)11
1-8 قلمرو تحقیق
1-8-1 قلمرو موضوعی
این تحقیق در حیطه مطالعات بازاریابی با عنوان: شناسایی و بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه تجارت سیار در شهر کرمانشاه (مطالعه موردی : استفاده کنندگان گوشی تلفن همراه ) قرار می گیرد.

1-8-2 قلمرو زمانی
زمان انجام این پژوهش در نیمه اول سال 1394 میباشد.
1-8-3 قلمرو مکانی
این پژوهش در سطح شهر کرمانشاه صورت گرفته است.
1-9 تعریف واژهها و اصطلاحات
1-9-1 تعریف مفهومی واژهها
تجارت سیار
مولر و ورس12 (1999) بیان کردند تجارت سیار زیرمجموعه‌ای از تجارت الکترونیک است. کین 13(2001) نیز چنین می‌گوید تجارت سیار زیرمجموعه‌ای از تجارت الکترونیک است. که از طریق اینترنت سیار انجام می‌گیرد. عده‌ای دیگر نیز تجارت سیار را چنین تعریف کرده‌اند: هر گونه مبادله‌ـ مستقیم یا غیرمستقیم‌ـ دارای ارزش پولی که از طریق شبکه‌های سیار انجام می‌گیرد. به نظر هوانگ و بارنهیم14 تجارت سیار تحویل محصول و خدمات از طریق تکنولوژی‌های بی‌سیم با هدف انجام فعالیتهای تجارت الکترونیک در هر زمان یا مکانی است. بنابراین تجارت سیار فقط شکل تغییریافته خدمات اینترنتی موجود نیست، بلکه شکل‌ گسترش یافته کسب و کار الکترونیک است. تجارت سیار فرصتی را برای تحویل خدمات جدید به مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید در اختیار سازمانها قرار می‌دهد.تجارت سیار ” استفاده از فناوری های بی سیم به منظور فراهم نمودن خدمات شخصی، مکان محور و آسان برای مشتریان ، کارمندان و شرکا ” است (برترند و دیگران، 2001). به تعریفی دیگر تجارت سیار به هرگونه انتقال الکترونیکی یا تبادل اطلاعات که به وسیله یک ابزار سیار و از طریق شبکه سیار انجام می شود که در آن ارزش حقیقی یا پیش پرداختی در قبال دریافت کالا ، خدمات یا اطلاعات منتقل می گردد.نظر (تیوو همکاران،2005)15 به شکل ساده تر در مورد تجارت سیار ” به فرآیندی اطلاق می شود که طی آن تبادلات تجاری از طریق شبکه های مخابراتی سیار و با استفاده از ابزارهای پرداخت ، ارتباط یا اطلاعات سیار نظیر گوشی های تلفن همراه یا سایر ابزارهای دیجیتالی مشخص انجام شود(جوکیس و همکاران ، 2001)16.
توسعه روندهای اجتماعی
توسعه در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته شدن، قدرتمند تر شدن و حتی بزرگ شدن است. به بیان روشن تر توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحقق نیافته یا راه حلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخش های مختلف زندگی اقتصادی، اجتماعی ، انسانی وجود دارد(طباطبایی یزدی،1387).
جذابیت محتوا
داشتن برنامه برای اضافه کردن محتوای تخصصی منحصر به فرد و قابل فهرست شدن در مورتورهای جستجو به صورت منظم
بازاریابی الکترونیکی
بازاریابی آنلاین به شرکتهای عضو شبکه های لجستیک بازاریابی که حاوی جریانی از اطلاعات کالاها وخدمات ، تجارب و پرداخت اعتبارات می باشند اشاره دارد.( دیوید، 2004 )17.

1-9-2 تعریف عملیاتی واژهها
تعریف عملیاتی به تبدیل مفهومهای انتزاعی به متغیرهای قابل سنجش و اندازهگیری و تعیین نحوهی سنجش و اندازهگیری این متغیرها گفته میشود. بنابراین، در تعریف عملیاتی راههای سنجش و ابعاد آن مشخص میگردد. در تعریف عملیاتی به عملیات لازم برای اندازهگیری متغیرها و چگونگی مشاهده و تعیین ملاک هایی برای مشاهده پذیرکردن آنها میپردازیم(میرزایی،1389: 53).
تجارت سیار
-استفاده از ابزار سیار به منظور جستجوی اطلاعات در اینترنت
-استفاده از ابزار سیار به منظور انتقال پول بین مشتری و شرکت
-خدمات مبتنی بر مکان از قبیل دریافت تبلیغات شخصی
– استفاده از ابزار سیار در کارهای ضروری و سرگرمی(محامدپور،1389)
توسعه روندهای اجتماعی
نوسازی و به طور ضمنی توسعه روندی انقلابی است؛ نوسازی و توسعه روندهای پیچیده و چند بعدی و یک سری جرح و تعدیل ها و بازسازی های نهادی را در برمی گیرد (طباطبایی یزدی،1387).
ابزار موبایلی مشتری
همان وسیله ارتباطی مشتری(کاربر) با شبکه تجارت موبایلی است که به سه شکل قابل تصور می باشد: رایانه قابل حملی که از طریق یک اتصال بی سیم به شبکه وصل شده است(داوری و اکبری،1386)
قيمت منطقی خدمات
شامل خرید محصولی با ارزش مناسب و ارزانتر. قیمت همان مقدار پولی است که مشتری برای بدستآوردن یک محصول یا خدمت حاضر است بپردازد. ارزش، ملاک انتخاب مشتری است و مقایسهای است که مشتریان بین هزینههای پرداختی در مقابل فایدههای دریافتی قائل میشوند(محامدپور،1389)
جذابیت محتوا
کشف ، جمع آوری ، ایده پردازی ، اجرا و نگهداری همه انواع اطلاعات دیجیتال( مانند لینک و برچسب، ویدئو…(داوری و اکبری،1386)

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
تجارت سیارطي چند سال اخير در محافل علمي و نيز در عرصه‌هاي ‌‌اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و سياسي مورد توجه قرار گرفته است. اين توجهات عاملي مؤثر در جهت پيشرفت‌هاي چشمگير در استراتژي‌ها و ملزومات و كاربردهاي تجارت سیاربوده است(سیو و همکاران،2003). رشد سریع تکنولوژی ارتباطی بی‌سیم باعث نفوذ هر چه بیشتر اینترنت و تجارت سیار شده است آگاهی از ادراکات و مقبولیت تجارت سیار توسط مشتریان اهمیت بالایی دارد. تجارت سیار نیز مانند تجارت الکترونیک باعث افزایش حجم معاملات، سود و درآمد خواهد شد، اما باوجود این مزایا، هنوز آگاهی نداشتن کاربران و فقدان ساختارهای زیربنایی تکنولوژیک به صورت مانعی برسر راه تجارت سیار و پذیرش آن عمل می‌کنند نكته قابل توجه اين است كه بر اساس پيش‌بيني مذكور طي سال(2005) تعداد كاربران اينترنت از طريق ابزارهاي سيار براي اولين بار از تعداد كاربران اينترنت از طريق رايانه‌هاي شخصي(خطوط ارتباطي ثابت) پيشي‌ مي‌گيرد. اين مسئله خود بيانگر پتانسيل قوي تجارت سيار است كه مي‌تواند در آينده نزديك بيشترين سهم از تجارت الكترونيكي را به خود اختصاص دهد. فصل اول به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت پژوهش پرداخته شد و هدف پژوهش و فرضیات مورد پژوهش بیان گردید همچنین با ارائه تعاریف مفهومی و عملیاتی آشنایی مقدماتی با پژوهش حاصل گردید( موسی خانی و یگران،1391) دراینفصل، دانستني‌هاي موجود در مورد موضوع تحقيق(ادبيات تحقيق) که دربرگیرنده مبانی نظری متغیرهای مستقل تحقیق، پیشینههای تجربی انجام شده در داخل و خارج از کشور و نتايج آنها از جدید به قدیم تنظیم شده است.
2-2 مبانی نظری تحقیق:
در بخش دوم این فصل به بیان مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده مشابه پرداخته می‌شود. در ابتدا در این بررسی با مطالعه تعاریف، مفاهیم، تكنولوژی‌های موجود ،كاربردها، مزایا و چالش‌های تجارت سیار به معرفی این پدیده پرداخته شده است.

2-2-1 تعاریف تجارت سیار و مفاهیم پایه
از آنجا که تجارت سیار هنوز نوپاست، تعریف جامعی برای آن وجود ندارد. مولر و ورس18 (1999) بیان کردند تجارت سیار زیرمجموعه‌ای از تجارت الکترونیک است. کین 19(2001) نیز چنین می‌گوید تجارت سیار زیرمجموعه‌ای از تجارت الکترونیک است که از طریق اینترنت سیار انجام می‌گیرد. عده‌ای دیگر نیز تجارت سیار را چنین تعریف کرده‌اند: هر گونه مبادله‌ـ مستقیم یا غیرمستقیم‌ دارای ارزش پولی که از طریق شبکه‌های سیار انجام می‌گیرد. به نظر (هوانگ و بارنهیم)20 تجارت سیار تحویل محصول و خدمات از طریق تکنولوژی‌های بی‌سیم با هدف انجام فعالیتهای تجارت الکترونیک در هر زمان یا مکانی است. بنابراین تجارت سیار فقط شکل تغییریافته خدمات اینترنتی موجود نیست، بلکه شکل‌ گسترش یافته کسب و کار الکترونیک است. تجارت سیار فرصتی را برای تحویل خدمات جدید به مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید در اختیار سازمانها قرار می‌دهد. به طور کلی می‌توان گفت تجارت سیار یعنی هرگونه داد و ستد الکترونیکی یا نقل و انتقال اطلاعات که با وسایل سیار و شبکه‌های سیار(بی‌سیم یا شبکه‌های عمومی متصل) انجام می‌شود و منجر به انتقال ارزش مالی در تبادل اطلاعات، خدمات یا کالا می‌شود. اما ویژگی‌های شبکه های بی سیم و نیز تلفن‌های همراه، مزایای دیگری را برای این تجارت خلق کرده‌اند که همین مزایا آن را در موقعیتی برتر نسبت به تجارت الکترونیکی(از طریق اینترنت کابلی) قرار داده‌است( کارگر و دیگران،1391). در مورد تجارت سیار تعاریف متعدد و بعضا متفاوتی وجود دارد ، اما وجه مشترک تمامی این تعاریف این است که تجارت سیار را در واقع می توان همان تجارت الکترونیک دانست با این تفاوت که به وسیله ابزار های بی سیم نظیر تلفن همراه صورت می گیرد . رایج ترین تعریف از تجارت سیار نیز بصورت زیر بیان می شود : تجارت سیار به هرگونه انتقال الکترونیکی یا تبادل اطلاعات که بوسیله یک ابزار سیار و از طریق شبکه سیار انجام می‌شود و طی آن ارزش حقیقی یا پیش‌ پرداخت پولی در قبال دریافت کالا ، خدمات اطلاعات منتقل می ‌گردد(مبینی دهکردی و همکاران، 1392).
تجارت سيار به هرگونه انتقال الكترونيكي يا تبادل اطلاعات كه بوسيله يك ابزار سيار و از طريق شبكه سيار انجام مي‌شود و طي آن ارزش حقيقي يا پيش‌پرداخت پولي در قبال دريافت كالا، خدمات يا اطلاعات منتقل مي‌گردد» تعريف مي‌شود. يا در شكل ساده‌تر به «فرآيندي اطلاق مي‌شود كه طي آن تبادلات تجاري از طريق شبكه‌هاي مخابراتي سيار و با استفاده از ابزارهاي پرداخت، ارتباط يا اطلاعات سيار نظير گوشي‌هاي تلفن همراه يا ساير ابزارهاي ديجيتالي مشخص انجام شود. به طور کلی می‌توان گفت تجارت سیار یعنی هرگونه داد و ستد الکترونیکی یا نقل و انتقال اطلاعات که با وسایل سیار و شبکه‌های سیار (بی‌سیم یا شبکه‌های عمومی متصل21انجام می‌شود و منجر به انتقال ارزش مالی در تبادل اطلاعات، خدمات یا کالا می‌شود. اما ویژگی‌های شبکه های بی سیم و نیز تلفن‌های همراه، مزایای دیگری را برای این تجارت خلق کرده‌اند که همین مزایا آن را در موقعیتی برتر نسبت به تجارت الکترونیکی (از طریق اینترنت کابلی) قرار داده‌است(کارگر و دیگران، 1391).
2-2-1-1 تاریخچه تجارت سیار
بررسی ادبیات تکنولوژی ، حاکی از این است که تکنولوژی تاکنون سه دوره را طی کرده است:
دوره اول که از سال (1972) شروع شد، دوره کامپیوتر های شخصی بود .
دوره دوم که از سال(1990) شروع شد و تا سال (2000

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تجارت الکترونیک، تلفن همراه، توسعه تجارت سیار Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تجارت الکترونیک، تلفن همراه، تجارت الکترونیکی