منبع پایان نامه ارشد با موضوع تأمین اجتماعی، میزان استفاده، تسهیلات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

نگرانی در ارتباط با بیکاري، صرفاً کاهش جمعیت
بیکار نیست بلکه افزایش میزان کار و تولید و فرصتهاي شغلی به شیوهاي است که حتی
بخش غیرفعال اقتصادي نظیر بازنشستگان پیش از موعد و زنان خانهدار را جذب نماید. از این
رو هدف اصلی معطوف به افزایش نسبت بخش داراي شغل به کل جمعیت کار جامعه است.
منابع بالقوه کار در بخش خصوصی نهفته است و لذا گسترش و تقویت این بخش از یکسو و
فرایند خصوصیسازي از سویی دیگر موجب فرصتهاي شغلی بسیاري خواهد شد(جامساز،
1382 ). توجه به موارد اشاره شده و همچنین آثار مثبت خصوصیسازي بر اشتغال در
کشورهاي توسعه یافته در طولانی مدت این مهم را مشخص مینماید که بایستی از پتانسیلها
و توانمنديهاي بخش خصوصی در جهت رفع مشکل بیکاري استفادههاي بیشتر و گسترده-
تري کرد.
70
16- : تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق 2
1-16-2 : مطالعات داخلی
شمسائی و همکاران ( 1388 ) در تحقیق خود با عنوان “بررسی وضعیت باشگاههاي ورزشی
خصوصی شهر ایلام با تأکید بر اشتغالزایی” ضمن توصیف ویژگیهاي اشتغال، رابطه بیین
متوسط شهریه دریافتی و تعداد مراجعان و شاغلان و نیز ارتباط بین سرمایهگذاري اولیه، درآمد
خالص باشگاه و تعداد شاغلان را مورد بررسی قرار دادند. آنها بدین منظور با استفاده از
پرسشنامه محقق ساخته تمامی باشگاههاي ورزشی بخش خصوصی شهر ایلام را بررسی نموده
و دادههاي آماري را با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.
نتایج این پژوهش نشان داد در این باشگاهها در مجموع 83 شغل در ورزشهاي مختلف و با
عناوین متفاوت ایجاد شده است. همچنین مشخص شد بین میزان شهریه دریافتی و تعداد
مراجعان و شاغلان ارتباطی وجود ندارد؛ بین تعداد شاغلان و تعداد مراجعان ارتبط معناداري
وجود دارد؛ بین تعداد شاغلان و سرمایهگذاري اولیه باشگاهها ارتباط مثبتی وجود دارد اما این
ارتباط معنادار نیست؛ همچنین، بین تعداد شاغلان و درآمد خالص باشگاه ارتباط منفی ناچیزي
.( وجود دارد(شمسائی و همکاران، 1388
یوسفی( 1384 )در پژوهش خود با “عنوان توصیف اشتغالزایی باشگاههاي ورزشی بخش
خصوصی” گزارش کرد که هر باشگاه بهطور متوسط سه شغل ایجاد میکند و همچنین نسبت
مشاغل مستقیم به غیر مستقیم نشان میدهد به ازاي هر پنج شغل ورزشی یک شغل مرتبط با
.( ورزش در باشگاه ایجاد میشود(یوسفی، 1384
امینآقایی( 1387 )در تحقیق خود با “عنوان بررسی عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بنگاه هاي
اقتصادي کوچک در ایران” ارتباط میان شش متغیر مستقل زیر با متغیر وابسته میزان اشتغال-
زایی بنگاه هاي اقتصادي کوچک از دیدگاه کارفرمایان را مورد بررسی قرار داد. از جمله این
موارد م یتوان به نگرش کارفرمایان نسبت به برخی مواد قانون کار، میزان محدودی تهاي مالی
بنگاه ها، میزان استفاده بنگاه هاي اقتصادي کوچک از تسهیلات مالی دولت، نگرش کارفرمایان
نسبت به پرداختی هاي بنگاه ها به دولت و شهردار ي، نگرش کارفرمایان نسبت به میزان
پرداختی بنگاه ها به سازمان تأمین اجتماعی و مدت فعالیت بنگاه اشاره کرد. نتایج حاصل، نشان
71
43 درصد / 58 درصد از بنگاه ها میزان محدودی تهاي مالی خود را در سطح زیاد، 2 / داد که 3
7 درصد در سطح کم ارزیابی کرد هاند. تحلیل رگرسیون متغیر میزان / در سطح متوسط و 5
محدودی تهاي مالی بنگاه از شاخ صهاي سازنده این متغیر نشان داد که هزین ههاي حملونقل
و انبارداري، بیشترین تأثیر را در میزان محدودیت هاي مالی بنگا هها داشته و سپس هزین ههاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ایجاد اشتغال، سیاست پولی، انتظارات عقلایی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد مفهوم آزادی، طرح پژوهش، دفاع مقدس