منبع پایان نامه ارشد با موضوع بررسي، ناشي، خيز، نيروهاي

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………………………………………………………………………………… 138
3-5-5- افزايش تعداد لايه هاي عرشه مشبک فضايي …………………………………………………………………………………………………………… 139
3-5-5-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 140
3-5-5-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 141
3-5-5-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 142
3-5-6- عدم وجود تکيه گاه هاي لايه فوقاني ……………………………………………………………………………………………………………………….. 143
3-5-6-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143
3-5-6-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 144
3-5-6-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 145
3-5-6-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 145
3-5-6-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 150
3-5-7- عدم وجود تکيه گاه هاي لايه تحتاني ………………………………………………………………………………………………………………………. 151
3-5-7-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 151
3-5-7-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 151
3-5-7-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 152
3-5-7-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 153
3-5-7-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 156
3-5-8- افزايش عمق عرشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 157
3-5-8-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 157
3-5-8-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده…………………………………………………………………………………………………………………………………. 158
3-5-8-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 159
3-5-8-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 160
3-5-8-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 161
3-5-9- کاهش عمق عرشه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 162
3-5-9-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 162
3-5-9-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 162
3-5-9-2- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 163
3-5-9-3- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 164
3-5-9-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 165
3-5-10- افزايش فاصله گره ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 166
3-5-10-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 166
3-5-10-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 166
3-5-10-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………… 167
3-5-10-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده …………………………………………………………………………………………………………. 168
3-5-10-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………. 169
3-5-11- کاهش فاصله گره ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 170
3-5-11-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 170
3-5-11-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 171
3-5-11-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………… 172
3-5-11-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده …………………………………………………………………………………………………………. 173
3-5-11-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………. 174
3-5-12- افزايش قطر اعضا …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 175
3-5-12-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 175
3-5-12-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 176
3-5-12-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………… 176
3-5-12-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده …………………………………………………………………………………………………………. 177
3-5-12-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………. 178
3-5-13- کاهش قطر اعضا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 179
3-5-13-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 179
3-5-13-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………… 180
3-5-13-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………………………… 182
3-5-13-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده …………………………………………………………………………………………………………. 183
4-5-13-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………. 184
3-6- طراحي عرشه پل با سازه هاي فضايي …………………………………………………………………………………………………………………………… 185
3-6-1- مشخصات سازه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع پايه، جريان، بارگذاري، ضريب Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل