منبع پایان نامه ارشد با موضوع بررسي، ناشي، خيز، آرايش

دانلود پایان نامه ارشد

ه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

فصل سوم : بررسي رفتار سازه هاي فضايي در عرشه پل ها

3-1-کليات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
3-2- توپولوژي هاي مناسب جهت استفاده در عرشه پل ها ………………………………………………………………………………………………….. 81
3-2-1- شبکه دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابجا شده ………………………………………………………………………………………………….. 81
3-2-2- شبکه دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري ………………………………………………………………………………………………………… 82
3-2-3- شبکه دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابجا شده ……………………………………………………………………………. 82
3-2-4- شبکه دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع ………………………………………………………………………………………………………. 83
3-2-5- شبکه دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابجا شده ………………………………………………………………. 83
3-3- معرفي پل با عرشه فضاي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 84
3-4- بررسي رفتار سازه هاي فضايي در عرشه پل ها با تغييرات توپولوژي …………………………………………………………………………… 87
3-4-1- مدل اول: عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابجا شده ……………………………………………………………………… 87
3-4-1-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87
3-4-1-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
3-4-1-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 91
3-4-1-4- بررسي خيز نهايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
3-4-2- مدل دوم: عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع قطري …………………………………………………………………………….. 93
3-4-2-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 93
3-4-2-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 95
3-4-2-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 96
3-4-2-4- بررسي خيز نهايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
3-4-3- مدل سوم: عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابجا شده ……………………………………………… 98
3-4-3-1- مشخصات سازه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
3-4-3-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
3-4-3-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 101
3-4-3-4- بررسي خيز نهايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102
3-4-4- مدل چهارم: عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع روي مربع ………………………………………………………………………. 105
3-4-4-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
3-4-4-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 107
3-4-4-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 108
3-4-4-4- بررسي خيز نهايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109
3-4-5- مدل پنجم: عرشه فضايي دو لايه خرپايي با آرايش مربع مورب روي مربع مورب جابجا شده ……………………………….. 110
3-4-5-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 110
3-4-5-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 112
3-4-5-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک …………………………………………………………………………………………………………………………… 113
3-4-5-4- بررسي خيز نهايي …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114
3-5- عوامل تاثير گذار بر رفتار عرشه هاي مشبک فضايي ……………………………………………………………………………………………………. 115
3-5-1- عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابجا شده ( با اتصالات مفصلي) ………………………………………………….. 115
3-5-1-1- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………. 115
3-5-1-2- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 118
3-5-1-3- بررسي نيروهاي محوري نهايي …………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
3-5-2- عرشه فضايي دو لايه با آرايش مربع روي مربع جابجا شده (با اتصالات گيردار) …………………………………………………….. 122
3-5-2-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 122
3-5-2-2- خيز ناشي از بار مرده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 123
3-5-2-3- خيز ناشي از بار متحرک ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 124
3-5-2-4- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بارهاي مرده …………………………………………………………………………………………………….. 124
3-5-2-5- بررسي نيروهاي محوري ناشي از بار متحرک ………………………………………………………………………………………………………. 126
3-5-2-6- بررسي نيروهاي محوري نهايي ……………………………………………………………………………………………………………………………… 128
3-5-2-7- بررسي لنگرهاي خمشي ناشي از بار مرده حول محور ضعيف اعضا ……………………………………………………………………. 129
3-5-2-8- بررسي لنگرهاي خمشي ناشي از بار مرده حول محور قوي اعضا ………………………………………………………………………… 131
3-5-2-9- بررسي لنگرهاي خمشي ناشي از بار متحرک حول محور ضعيف اعضا ……………………………………………………………….. 132
3-5-2-10- بررسي لنگرهاي خمشي ناشي از بار متحرک حول محور قوي اعضا ………………………………………………………………… 133
3-5-3- انتخاب بهترين توپولوژي …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
3-5-4- عرشه به صورت قوسي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 135
3-5-4-1- مشخصات سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 135
3-5-4-2- بررسي خيز ناشي از بار مرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 137
3-5-4-3- بررسي خيز ناشي از بار متحرک

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع پايه، جريان، بارگذاري، ضريب Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حمل و نقل