منبع پایان نامه ارشد با موضوع بخش کشاورزی، اقتصاد ایران، مصرف بهینه، رشد اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

سجادی، 1374)
2-33 پیشینه تحقیقات :
ما در این قسمت به پاره ای از تحقیقات داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع تحقیق اشاره می کنیم .

2-33-1 تحقیقات داخلی :
رحیمی و کلانتری(1371) تحت عنوان« تحلیل و بررسی اقتصادی سوبسید » در اسفند 1371 در مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نگاشته شده است . نویسنده در فصل ششم به آثار اقتصادی اجتماعی حذف سوبسید می پردازد و در آن آثار اقتصادی حذف سوبسید را بر تولید کننده و مصرف کننده بررسی کرده که با توضیحات اندکی همراه می باشد . در فصل هفتم مراحل و سیاست ها و روش های مختلف پیشنهادی در جهت کاهش و حذف تدربجی سوبسید به تفکیک کالاها و گروههای درآمدی بیان شده است . در این کتاب نگارنده به بررسی کلی از وضعیت سوبسید و به طور خاص بر روی چند کالای اساسی ، روغن نباتی ، نان ، گوشت ، مرغ ، چای ، قند و شکر و گوشت قرمز پرداخته و ارتباط سوبسید با رشد اقتصادی و تأثیری که می تواند برآن بگذارد و یا حتی ار تباط آن را از نظر آماری بدون بررسی گذاشته است. برآوردهای این کتاب فقط به فصل 9 و به برآورد توابع عرضه و تقاضای کالای گندم، روغن نباتی، چای و قند و شکر منحصر می شود .
کهنسال( 1372 )اثرات حذف سوبسيد كود شيميايي را در استان فارس مورد بررسي قرار داد و نتايج مطالعه ي او نشان داد كه سياست آزاد سازي قيمت نهاده ها در بخش كشاورزي بايد گام به گام صورت گيرد تا كشاورزان فرصت كافي براي سازگاري با شرايط جديد را داشته باشند و در نتيجه از زيان هاي وارده به بخش كشاورزي كاسته شود .
الياسيان و حسيني (1375) به مطالعه ي آثار حذف يارانه در كاربرد نهاده هاي كشاورزي شامل كود شيميايي، سموم دفع آفات، بذر، ماشين آلات، آب و پيامدهاي مرتبط بر درآمد كشاورزان در اثر افزايش نرخ ارز و در نتيجه افزايش قيمت نهاده ها پرداخته اند. آن گونه كه نتايج مطالعه نشان داده، شاخص سود آوری یک هکتار گندم آبی در سال زراعی 72-71 پس ازآزادسازی اقتصادی ، معادل دو برابر سال 72-71 پیش از آزادسازی بوده است .
بهرامي (1381) با بررسي اثرات آزادسازي كود و سم بر محصول گوجه فرنگي خراسان عنوان كرد : با توجه به ناچيز بودن كشش قيمتي كود به نظر مي رسد كه با افزايش قيمت ها، كاهش شايان توجه ي در مصرف نهاده ها ايجاد نمي شو د.
نیکوکار (1381) در مطالعه ی خودآثار حذف یارانه های کود شیمیایی و سم را برای دوره ی زمانی 1378-1363 و سال زراعی 1379-1378 بر چغندر قند استان خراسان بررسی نمود . وی با تخمین تابع تولید کاب داگلاس و محاسبه کشش های جزیی در نهاده ی کود شیمیایی ، سم و هم چنین برآورد توابع هزینه با استفاده از روش ISUR و محاسبه کشش های قیمتی و متقاطع قیمتی بدین نتیجه رسید که تغیر قیمت تأثیر چندانی بر مصرف این دو نهاده و در نتیجه در مقدار تولید نهایی آن ها نداشته است . اما می تواند تا حدودی بار مالی سنگین بردوش دولت را کاهش دهد . البته اگر به دنبال مصرف بهینه از این دو نهاده باشیم قیمت آن ها مخصوصاً کود شیمیایی به شدت افزایش یافته که این خود باعث افزایش هزینه های تولید و کاهش سودآوری شده ،لذا انگیزه های تولید این محصول را کاهش می دهد و در نهایت باعث کاهش تولید می شود .
بختيار10 (1383) به بررسي هدفمند كردن يارانه هاي انرژي ، چالش ها و ارائه راه كارها پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه به سبب توزيع ناعادلانه بنزين نسبت به ساير حامل ها، ابتدا بايد از بنزين شروع كرد. سپس بايد يارانه هاي برق و گاز را مورد توجه قرارداد .زيرا سياستگذاري در مورد اين دو حامل به دليل وجود تعرفه ساده است و در نهايت گازوئيل.
قادری، صدیقی و رزمی (1384) به بررسی تأثیر پرداخت یارانه مستقیم انرژی برشاخص های کلان اقتصادی با نگرش سیستمی پرداخته اند. در این تحقیق تأثیر یارانه بر مصرف انرژی ، تأثیر یارانه بر تورم و تأثیر یارانه بر قاچاق سوخت مورد بررسی قرار گرفته است .که در مورد اول در صورتی که یارانه به صورت نقدی پرداخت شود قیمت انرژی افزایش و میزان مصرف کاهش خواهد یافت ، در مورد دوم پرداخت یارانه به طور مستقیم قیمت کالاهای مشمول یارانه افزایش ، تورم افزایش و فشار اقتصادی زیاد می شود. در این تحقیق روش تبدیل تدریجی یارانه غیر مستقیم به مستقیم از نظر 2 شاخص نرخ تورم و نسبت نرخ تورم به نرخ افزایش درآمد اقشار کم درآمد نسبت به روش تبدیل یکباره بهتر است ، اما از نظر شاخص های مصرف سرانه و قاچاق انرژی نسبت به روش تبدیل یکباره ضعیف تر است .
پیرانی و اکبری مقدم (1384 ) در مقاله ای به بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی و تغییر در نرخ مالیات برکار ، بر سطح تولید بخش و در آمد خانوار روستایی و شهری در سال 1375 پرداخته اند . نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که کاهش یارانه بخش کشاورزی بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی خواهد گذاشت . ( البته این اثر از نظر درصدی ، در بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها است .) این سیاست بر درآمد شهری و روستایی اثر منفی داشته است . وضعیت مشابهی درتغیر مالیات بر کار وجود دارد ؛ افزایش مالیات برکار، بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی وارد می کند اما کاهش آن اثر مثبت چندانی ایجاد نمی کند .
عزیزی (1384) درتحقیق خود سیاست آزادسازی قیمت کود شیمیایی رابر روی محصول برنج استان گیلان مورد بررسی قرار داد . وی برای این منظور آمار مورد نیاز خود را از طریق پرسش نامه برای سال زراعی 1382-1381 جمع آوری نمود و با استفاده از تخمین تابع تولید و محاسبه کشش های نهاده ای و هم چنین تابع هزینه ترانسلوگ به روش ISUR و محاسبه کشش قیمتی و متقاطع برای نهاده ها آثار آزادسازی را بررسی نمود نتایج این مطالعه نشان می دهد که سیاست آزادسازی قیمت کود شیمیایی به ضرر تولید برنج در استان گیلان است ، زیرا با آزادسازی قیمت کود شیمیایی ، قیمت این نهاده بالا می رود و چون این نهاده در ناحیه دو تولیدی مصرف می شود واکنش کشاورزان بنا به قانون تقاضا و کشش باعث کاهش در مصرف این نهاده است . در رابطه با آزادسازی سم نیز مناسب نیست چون منافع آن تنها اندکی از ضررهایشان بیشتر است و با افزایش ریسک آفات و بیماری ها این منفعت را نیز از دست می دهد .
سنگابي فرد ، شهیر و مقدم (1385) به بررسي آثار ناشي از تعديل بهاي برخي از كالاها و خدمات اساس (به ويژه حامل هاي انرژي ) با استفاده از مدل داده – ستانده IO – و نيز مدل تعادل عمومي قابل محاسبه انرژي ECGE)) پرداخته و به اين نتيجه رسيده اند كه با فرض تعديلات دستمزد عوامل توليد(نيروي كار و سرمايه) ، حداكثر تورم قابل مشاهده در اثر اجراي سياست تعديل بهاي برخي كالاها و خدمات اساسي به طور سالانه در حدود 15/4 واحد درصد خواهد بود .
شمشادی (1385) در رساله ی خود تحت عنوان بررسی تأثیر سیاست یارانه ای دولت بر تولید محصول گندم ابتدا شاخص حمایت داخلی AMS از محصول گندم را محاسبه کرده است ؛ که نتایج نشان داد در نرخ آزاد ارز در همه سال ها به جز سال های 1383-1380 حمایتی از محصول گندم صورت نگرفته است. نتایج حاصل از سیاست یارانه ای دولت اعطای یارانه به نهاده سم به دلیل کشش پذیر بودن تقاضای این نهاده نسبت به قیمت ، باعث افزایش بی رویه این نهاده و در نهایت منجر به کاهش تولید گندم به میزان376/3 % شده است . هم چنین اعطای یارانه به نهاده کود و بذر به دلیل بی کشش بودن تقاضای این نهاده ها تأثیر ناچیزی در افزایش تولید گندم داشته است به طوری که میزان تولید گندم در اثر اعطای یارانه کود 036/0 % و یارانه بذر 005/0 % افزایش یافته است در نهایت پیشنهاد شده است دولت با حذف یارانه سم زمینه مصرف بهینه این نهاده و در نتیجه افزایش تولید گندم را فراهم کند .
محنت فر، یوسف (1386) در این تحقیق به بررسی یارانه بنزین و اثر آن بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان در اقتصاد ایران با استفاده از مدل اقتصاد سنجی پرداخته شده است .نتایج حاصل از بررسی کلان سنجی نشان می دهد یارانه ی پرداختی دولت بابت بنزین مصرفی در کشور بر متغیرهای موردنظر در این تحقیق مؤثر نبوده است .سپس اثر درآمد قابل تصرف بر میزان مصرف بخش خصوصی در اقتصاد کلان در معاملات کلان سنجی بررسی شده است . بیانگر این است که یارانه بنزین نتوانسته به صورت قابل توجهی درآمد قابل تصرف را تحت تأثیر قرار دهد و به تبع آن مصرف بخش خصوصی نیز چندان تحت تأثیر یارانه بنزین قرارنگرفته است. در نتیجه یارانه ی بنزین بر روی این متغیر در اقتصاد کلان کشور چندان مؤثر نبوده و در نهایت اثر چندانی بر افزایش رشد اقتصادی در اقتصاد ایران نداشته است .
فروش بنزین به صورت یارانه ی در ایران کمتر از هزینه تمام شده و قیمت وارداتی آن است، حذف یارانه بنزین و هدفمند کردن آن از اولویت های اصلی در بخش عرضه ی بنزین در اقتصاد ایران می باشد . دولت باید در سیاست های پرداخت یارانه ی بنزین تجدیدنظر کند . استفاده از تجربه سایر کشورها می تواند کمک خوبی به اجرای سیاست های دولت در راستای اجرای سیاست های هدفمند کردن یارانه بنزین باشد . بنابراین پیشنهاد می شود دولت جمهوری اسلامی ایران مسئله مالیات بر بنزین را جدی تلقی نماید ، با این کار هم مصرف کنترل شده و هم این که بار مالی دولت کاهش پیدا خواهد کرد .
انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی وخدمات مهندسی (1387) از دیدگاه این گروه نقد کردن یارانه و پرداخت آن به قشرهای کم درآمد با توجه به میل نهایی به مصرف بالاتر این گروه موجب افزایش تقاضا در بازار کالا و تشدید تورم می شود . بنابراین نقد کردن یارانه و پرداخت مستقیم آن به خانوارها از لحاظ انتخاب زمان و تقدم وتأخر سیاسی با شرایط فعلی اقتصادی کشور تناسب و هماهنگی ندارد . از سوی دیگر شفاف سازی یارانه های ضمنی در شرایط رشد حباب گونه قیمت نفت و احتمال نوسانات معکوس آن در آینده ، در وضعیت کنونی و آینده برای خود دولت و سپس برای کارگزاران اقتصادی و عامه مردم مسأله ساز خواهد شد . آثار این حرکت به گونه ای مستقیم و غیر مستقیم از یکسو موجب فشار بر هزینه های دولت و ضرورت افزایش حجم بودجه در سال های بعد و از سوی دیگر شرایط نامساعدی را برای طبقات فرودست جامعه و امرار معاش آنها ایجاد می کند .
دکتر بانوئی و دکتر پروین (1387) در مقاله ي به بررسی کمی تحلیل هاي سیاستی آثار سیاست هاي مالی ناشی از حذف یارانه ي هفت گروه کالاهاي اساسی بر افزایش شاخص هزینه ي زندگی دهک خانوارهاي شهري و روستایی در چارچوب رویکرد هزینه (قیمت)، در قالب دو الگوي مشخص پرداخته اند. الگوي اول، الگوي هزینه (قیمت) ماتریس مبتنی بر انتقال هزینه از یک حساب به حساب دیگر (SAM) حسابداري اجتماعی بوده است. الگوي دوم، شکل تجزیه شده ي آن در قالب الگوي هزینه ي تحلیل مسیر ساختاري از یک حساب به عنوان قطب مبدأ به حساب دیگر به عنوان قطب مقصد و بر حسب مسیرهاي مستقیم و غیرمستقیم بوده است. بر مبناي ماتریس حسابداري اجتماعی ویژه ي کالاهاي اساسی سال 1380 و با استفاده از الگوي دوم، درصدهاي مسیرهاي مستقیم آشکار شده ي ناشی از حذف یارانه ي کالاهاي اساسی به عنوان قطب هاي مبدأ بر افزایش شاخص هزینه ي زندگی دهک کم درآمد خانوارهاي شهري و روستایی به عنوان قطب هاي مقصد، از کل اثرات همه جانبه نسبت به درصد مسیرهاي مستقیم خانوارهاي پر درآمد شهري و روستایی بیشتر بوده است .
این مقاله ضمن بررسی جنبه هاي نظريSAM در دو رویکرد مقداري و هزینه ای رویکرد هزینه اي در قالب دو الگوي مشخص: الگوي قیمت SAM و الگوي قیمت مسیر ساختاري در تحلیلهاي سیاستی شاخص هزینه ي زندگی خانوارهاي شهري و روستایی مورد توجه قرار داده است . متناسب با آن SAM ویژه ي کالاها و خدمات سال 1380در 46 گروه کالاها و خدمات محاسبه و تحلیل هاي سیاستی ناشی از حذف یارانه ي هفت گروه کالاهاي اساسی سایر محصولات حاصل از زراعت(گندم)، روغن ها و چربی هاي گیاهی و حیوانی، محصولات لبنی، انوان نان، قند و شکر، محصولات دارویی و گوشت و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، عملکرد شرکت، حامل های انرژی، هدفمند کردن یارانه ها Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع یارانه ها، هدفمندی یارانه ها، رقابت در بازار، مدل داده - ستانده