منبع پایان نامه ارشد با موضوع باورهای ارتباطی، صمیمیت زناشویی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

ریزش نمونه و حذف پرسشنامه های ناقص 10 نفر نمونه اضافی انتخاب شد.

متغیرها
متغیرهای پیش بین: باورهای ارتباطی، سبک های دلبستگی
متغیر ملاک: صمیمیت زناشویی
متغیرهای کنترل: جنسیت، سن
روش جمع آوري اطلاعات
براي گردآوري داده ها از 3 پرسشنامه سياهه باورهای ارتباطی اپشتاين و آيدلسون، مقیاس تجربه روابط نزدیک ، مقیاس صمیمیت زناشویی استفاده شد.

1) سياهه باورهای ارتباطی181 (RBI)
اين پرسشنامه دارای 40 سوال است که برای اندازه گيری باورهای ارتباطی درباره روابط زناشويی توسط اپشتاين و آيدلسون182 (1981) ساخته شده است و نسخه فارسی آن توسط مظاهری و پور اعتماد (1380) تهيه شده است.
اين پرسشنامه دارای 5 خرده مقياس است که عبارتند از: الف-باور به مخرب بودن مخالفت، ب-باور به عدم تغييرپذيری همسر، پ-توقع ذهن خوانی، ت-کامل گرايی جنسی، ث-باور در مورد تفاوتهای جنسيتی. سوالات اين پرسشنامه از نوع ليکرت می باشد و آزمودني‌ها نظر خود را در مورد هر عبارت در قالب يکی از گزينه ها ابراز می دارند.
شيوه نمره گذاری
شيوه نمره گذاری به اين صورت است که برای سوالات مثبت، نمره صفر به گزينه کاملا غلط، نمره 1 به گزينه کاملا غلط، نمره 2 به گزينه احتمالا غلط است يا اين که بيشتر غلط است تا درست، نمره 3 به گزينه احتمالا درست است يا اينکه بيشتر درست است تا غلط، نمره 4 به گزينه درست است و نمره 5 به گزينه کاملا درست است داده می شود و برای سوالات منفی روش ديگری به کار می رود.
صفر: کاملاً درست است، 1:درست است، 2:احتمالاً درست است يا اينکه بيشتردرست است تا غلط، 3: احتمالا غلط است يا اينکه بيشتر غلط است تا درست، 4: غلط است، 5: کاملاً غلط است.
اپشتاين و آيدلسون (1982)در تحقيق خود نشان دادند که پايايی سیاهه باورهای ارتباطی با آلفای کرونباخ برای خرده مقياس ها از دامنه 72 تا 81 درصد است و همچنين در تحقيق ديگری توسط ايمل کامپ، کرول، ساندرمن و رافان (1987) انجام شد پرسشنامه باورهای ارتباطی دارای پايايی درونی مناسب در دامنه 74/0 تا 83 /0و پايايی بازآزمایی 76 /0 بود.
اپشتاين و آيدلسون (1982) دريافتند که نمره های باورهای ارتباطی با باورهای عمومی که توسط تست باورهای غيرمنطقی جونز اندازه گيری شده بود همبستگی مثبت داشت و همچنين خرده مقياس های آن ارتباط منفی با سازگاری زناشويی داشت که با مقياس سازگاری لوک و والانس( 1959 ) اندازه گيری شده بود .
همچنين در تحقيق ايمل کامپ و همکارانش(1987؛ به نقل از شریفی، 1390) شواهد کافی برای روايی محتوايی و سازه وجود داشت و ارتباط مثبت بين باورهای ارتباطی و ناسازگاری زناشويی به همراه ارتباط منفی معنی دار بين بيشتر خرده مقياس های باور ارتباطی و خرده مقياس های ارتباط صميمی وجود داشت.
سوالات خرده مقياس های باور ارتباطی
خرده مقياس ها:
باور به مخرب بودن مخالفت؛ سئوال مثبت: 1 و 6 و11 و 21 و 26 و 31 : سئوال منفی: 16، 36
توقع ذهن خوانی؛ سئوال مثبت: 12 17 22 و 27 و 32و37 :سئوال منفی: 2و7 .
باور به عدم تغييرپذيری همسر؛ سئوال مثبت: 3 و 8 و 23 و 38 : سئوال منفی: 13 و 18 و 28 و 33.
کامل گرايی جنسی؛ سئوال مثبت: 4 و 14 و 19 و 39: سئوال منفی: 9 و 24 و 29 و 34.
باور در مورد تفاوتهای جنسيتی؛ سئوال مثبت: 10 و 15 و 30 و 35 و 40: سئوال منفی: 5 و 20 و 25.
با جمع زدن امتيازات مربوط به عبارات هر خرده مقياس، نمره خرده مقياس مربوطه محاسبه و با جمع کردن نمره 5 خرده مقياس نمره کل باور ارتباطی محاسبه می شود.
حداکثر نمره کل باور ارتباطی 40 و حداقل آن صفر است. در اين سياهه نمره بالاتر نشان دهنده داشتن باور ارتباطی غير منطقی تر است.

2) مقیاس تجربه روابط نزدیک183ECR)):
ابزاري که براي اندازه‌گیري سبک‌هاي دلبستگی به کار برده شد، مقیاس تجربه روابط نزدیک بود که توسط برنن184، کلارك و شیور در سال (1998؛ به نقل از عارفی و محسن‌زاده، 1391) طراحی شده است. این ابزار بر مبناي نظریه بارثولومیو در زمینه سبک‌هاي چهارگانه‌ دلبستگی طراحی شده است. این پرسشنامه بر اساس پژوهش‌هاي قبلی اعتبار خوبی(آلفاي کرنباخ 89/0 تا 94/0) را کسب کرده است و طی‌ سه هفته بازآزمایی ضریب اعتبار 90/0 تا 95/0 براي آن گزارش شده است. همچنین این پرسش‌نامه از یک روایی سازه قوي برخوردار است (برنن و دیگران، 1998؛ به نقل از عارفی و محسن‌زاده، 1391). فرم کوتاه ECR شامل 12 ماده از نسخه اصلی (36 ماده‌اي) است. وي185 و همکاران (2007؛ به نقل از عارفی و محسن‌زاده، 1391) مدعی هستند طی 6 مطالعه جداگانه یک ساختار عاملی پایدار هسمانی درونی قابل قبول، پایایی آزمون – باز آزمون و روایی سازه را براي فرم کوتاه به دست آورده‌اند و خصیصه‌هاي روان‌سنجی آن با نسخه 36 ماده‌اي برابري می‌کند. فرم کوتاه داراي 6 ماده براي سبک دلبستگی اجتنابی و 6 ماده براي سبک دلبستگی اضطرابی است. ضرایب آلفاي هسمانی درونی از 77/0 تا 86/0 براي خرده مقیاس اضطراب و 87/0 تا 89/0 براي خرده مقیاس اجتناب به دست آمده، پایایی آزمون – بازآزمون مناسبی (اجتناب 83/0=r و اضطراب 80/0=r) طی یک ماه نیز حاصل شد. شواهد براي روایی سازه نشان داد ارتباط مثبتی بین دلبستگی اضطرابی و اطمینان‌طلبی مفرط186 وجود دارد. هم‌چنین بین سبک دلبستگی اجتنابی فرم کوتاه با ترس از صمیمیت و راحتی در خود افشایی، رابطه منفی وجود داشت. از طرف دیگر بین هر دو سبک اجتنابی– اضطرابی با درماندگی روان‌شناختی ارتباط مثبت گزارش شده است (وي و دیگران، 2007؛ به نقل از عارفی و محسن‌زاده، 1391). در پژوهش عارفی و محسن‌زاده (1391) ضریب آلفاي همسانی درونی براي دو خرده مقیاس اجتنابی و اضطرابی در نمونه 410 نفري به ترتیب 785/0 و 501/0 به دست آمد.

3) مقیاس صمیمیت زناشویی187(MIS-17)
این مقیاس توسط تامپسون و واکر (1983) ساخته شده که 17 سئوال دارد و برای سنجیدن صمیمیت زناشویی زوجین تنظیم شده است. دامنه نمرات بین 1 (هرگز) تا 7 (همیشه) می باشد. که نمره بیشتر نشانه صمیمیت بیشتر است. این مقیاس با ضریب آلفای 91/0 تا 97/0 گزارش شده است و از همسانی درونی خوبی برخوردار است (واکر و تامپسون، 1983؛ به نقل از ثنایی، 1379). نمره آزمودنی از طریق جمع نمرات سئوالها و تقسیم آن بر عدد17 حاصل می شود.
روایی و پایایی:
این مقیاس توسط ثنایی(1379) ترجمه شده است. برای تعیین روایی محتوایی و صوری پرسشنامه ابتداء توسط 15 نفر از اساتید مشاوره و 15 نفر زن و شوهر در شهر اصفهان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند بررسی شدو روایی محتوایی و صوری آن تایید شد. سپس پرسشنامه بر روی 100 زن و شوهر در شهر اصفهان که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجراء شد. ضریب پایایی کل مقیاس با روش آلفای کرونباخ96/0 به دست آمد و حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه بود. محاسبه ضریب پایایی با حذف تک تک سئوالات نیز نشان داد که حذف هیچ کدام از سئوال ها تاثیر محسوسی در ضریب پایایی ندارد(نصر اصفهانی، 1389).

شیوه اجرای پژوهش
به منظور اجرای این پژوهش پس از اخذ مجوزهاي لازم از تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی، و ایجاد هماهنگی های لازم با اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه، نسبت به انتخاب معلمان بر اساس مناطق آموزشی شهر کرمانشاه اقدام شد، از بین مناطق سه گانه آموزشی منطقه یک به صورت تصادفی انتخاب شد، سپس در هر منطقه 10 مدرسه انتخاب شد و از هر مدرسه 10 نفر از پرسنل مرد متاهل به روش تصادفی انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های معرفی شده بر اساس دستور العمل زیر اجرا شد. ابتدا پژوهشگر به منظور جلب اعتماد و همکاری و ايجاد انگيزه در آزمودنی ها (دانشجویان) براي پاسخگويي به سؤالات ضمن معرفي خود به آنها، گفته شد كه اين كار پژوهشي براي پايان نامه كارشناسي ارشد است، كليهي اطلاعات آن محرمانه تلقي شد و پاسخ صادقانه آن ها پژوهشگر را در دستيابي به اطلاعات درست، ياري كرد و به منظور يكنواختي در اجرا، براي هر پرسشنامه بر اساس دستور العملي كه در بالاي آن نوشته شده است، عمل شد.

روش های تجزيه و تحليل اطلاعات
در این پژوهش جهت توصیف متغیرها از شاخص های آمارتوصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلیل داده ها از آمار اسنتباطی (همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) استفاده شد. لازم به ذکر است که برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.

مقدمه
این فصل، در دو بخش جداگانه به دسته بندی اطلاعات جمع‌آوری شده و تجزیه و تحلیل آن اطلاعات پرداخته شده است. ابتدا تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها و سپس تجزیه و تحلیل استنباطی یافته‌ها (آزمون فرضیه‌های پژوهش). در بخش توصیف داده ها از توزیع فراوانی و درصد و میانگین و انحراف استاندارد، و در بخش استنباطی از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.

الف. توصیف اطلاعات جمعیت شناختی:
1) سن:
جدول (4-1)توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک سن

متغیر
شاخص

فراوانی
درصد

سن
20 تا 25 سال
10
10/0

26 تا 30 سال
19
19/0

31 تا 35 سال
20
20/0

36 تا 40 سال
14
14/0

41 تا 45 سال
17
17/0

46 تا 50 سال
12
12/0

بالاتر از 50 سال
8
08/0
جمع کل
100
100/0

داده‌های جدول فوق افراد نمونه را به تفکیک سن آن‌ها نشان می‌دهد. طبق داده‌های افراد با سنین 31 تا 35 سال 20/. درصد بیشترین درصد و افراد بالاتر از 50 سال 08/. درصد کمترین درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

2) تحصیلات
جدول (4-2)توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک جنسیت

متغیر
شاخص

فراوانی
درصد

تحصیلات
دیپلم
6
06/0

فوق دیپلم
15
15/0

لیسانس
59
59/0

فوق لیسانس
20
20/0
جمع کل
100
100/0

داده‌های جدول فوق افراد نمونه را به تفکیک تحصیلات آنها نشان می‌دهد. طبق داده‌های جدول بیشترین درصد مربوط به افراد با تحصیلات لیسانس59/. درصد می باشند و 06/. درصد از افراد نیز که کمترین درصد هستند دارای تحصیلات دیپلم می باشند.

3) مدت ازدواج

جدول (4-3)توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک مدت ازدواج

متغیر
شاخص

فراوانی
درصد

مدت زمان ازدواج
زیر 1 سال
11
11/0

1 تا 3 سال
7
07/0

3 تا 5 سال
14
14/0

5 تا 10 سال
25
25/0

بالاتر از 10 سال
43
43/0
جمع کل
100
100/0

داده‌های جدول فوق افراد نمونه را به تفکیک مدت زمان سپری شدن از زندگی مشترک ( مدت زمان ازدواج) نشان می‌دهد. طبق داده‌های جدول 43/. درصد از افراد بیشتر از 10 سال از زندگی مشترکشان گذشته است. سایر نتایج در جدول فوق آمده است.

4) تعداد فرزندان

جدول (4-4)توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک تعداد فرزندان

متغیر
شاخص

فراوانی
درصد

تعداد فرزندان
ندارد
30
30/0

1 فرزند
26
26/0

2 فرزند
28
28/0

3 فرزند
16
16/0
جمع کل
100
100/.

داده‌های جدول فوق افراد نمونه را به تفکیک تعداد فرزندان آنها نشان می دهد. طبق داده‌های جدول 30/. درصد از افراد نمونه دارای فرزند نیستند و تنها 16/. درصد از افراد نمونه 3 فرزند دارند. سایر نتایج در جدول فوق آمده است.

ب. داده های استنباطی
در این قسمت با توجه به شرایط فرضیات تحقیق از آزمون‌های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

الف. فرضیه اصلی:
1. بین باورهای ارتباطی و سبک های دلبستگی با صمیمیت زناشویی مردان رابطه وجود

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع باورهای ارتباطی، سبک دلبستگی، سبک های دلبستگی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع صمیمیت زناشویی، باورهای ارتباطی، سبک های دلبستگی