منبع پایان نامه ارشد با موضوع باورهای ارتباطی، سبک دلبستگی، سبک های دلبستگی

دانلود پایان نامه ارشد

خوانی، باور به کمال گرایی جنسی و باور به تفاوت جنسیتی است، تایید نشد.
ب) تحقيقات انجام شده در خارج كشور
جانسون، اندرسون، ویلکاکس، والکر، روبینز و لویس174 (2013 ) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی و ارزیابی های بیماری مرتبط با روش های مقابله ای ویژه در همسران بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با نمونه ای به حجم 117 زن و شوهر از بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 به این نتایج دست یافتند که بین چهار نوع باور ارتباطی (رضایت، فداکاری، اعتماد به نفس و بی ثباتی) و چهار مرحله بیماری دیابت (عواقب، پریشانی، کنترل و اثربخشی) با رفتار مقابله ای بیماری های خاص رابطه وجود دارد. این رفتارهای مقابله ای عبارتند از: تعامل فعال، درگیری حمایتی و حفاظت کامل. اثر تعدیل کننده جنسیت نیز مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد که جنسیت اثر تعاملی بین متغیرها را در مدل به شرح زیر تعدیل نمود: تعامل رضایت از رابطه و تعامل فعال برای مردان به طرز قابل توجهی قویتر از زنان بود، در حالی که کنترل دیابت در زنان با شدت قویتری با میانجی گری حمایتی مرتبط بود. تنها متغیرهایی که با تعامل فعال رابطه داشتند عبارت بودند از سه شناخت ویژه از روابط که عبارتند از: سطح بالای رضایت از رابطه (فقط برای مردان)، رضایت از فداکاری و اعتماد به رابطه که همه با تعامل فعال رابطه داشتند. ارزیابی های دیابت تنها متغیرهایی بودند که با میانجی گری حمایتی و حمایت زیاد رابطه داشتند. پریشانی زیاد ناشی از دیابت و کنترل دیابت (فقط برای زنان) و اثربخشی پایین ابتلا به دیابت پیش بینی کننده نیاز به میانجی گری حمایتی بیشتری بود. اثربخشی پایین ابتلاء به دیابت و کنترل زیاد ابتلاء به دیابت با میران نیاز به حمایتی بیشتر همراه بود.
رییسی پور (2013) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه سبک های دلبستگی با رضایت جنسی و ارتباطی افراد متاهل با نمونه ای به حجم 480 نفر (240 نفر مرد و 240 نفر زن) که حداقل شش ماه از دوران تاهل آن ها گذشته بود، به این نتایج دست یافت که رضایت جنسی و ارتباطی به وسیله سبک های دلبستگی پیش بینی شد. به طور دقیق تر می توان گفت افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن با احتمال بیشتر رضایت جنسی و ارتباطی کمتری را از کسانی که سبک دلبستگی ایمن دارند، تجربه می کنند.
کیم175 (2013) بررسی تاثیر صمیمیت زناشویی، رابطه جنسی و رضایت جنسی با رضایت زناشویی زنان میانسال کره ای با نمونه ای 138 نفری از زنان میان سال که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب کرده بود، به این نتایج دست یافت: رضایت زناشویی رابطه مثبتی با صمیمیت زناشویی، رابطه جنسی و رضایت جنسی داشت. همچنین صمیمیت زناشویی، رضایت جنسی و موقعیت شغلی از عوامل تاثیر گذار بر رضایت زناشویی بودند.
گوندز176 (2013) در پژوهشی تحت عنوان رابطه سبک های دلبستگی، عقاید غیر منطقی و علائم روان شناختی به عنوان پیش بین انعطاف شناختی با نمونه ای به حجم 436 نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در رشته های گوناگون به این نتایج دست یافت که همه متغیرهای مستقل 41 درصد انعطاف شناختی را پیش بینی کردند. همچنین نتایج نشان داد که انعطاف شناختی دانشجویان اغلب به وسیله عقاید غیر منطقی، دلبستگی دوسوگرا و اضطراب پیش بینی شد.
زی و همبرچت177 (2009) در پژوهشی تحت عنوان نقش باورهای ارتباطی ناکارآمد در رضایت ارتباطی با نمونه ای به حجم 930 نفر به این نتایج دست یافتند که رابطه زیادی بین عقاید «عدم توافق مخرب است»، «شرکاء نمی توانند تغییر کنند»، «واهمه داشتن از نزدیک شدن به هم»، «ترسیدن از مواجهه شدن» و رضایت کم از وجود دارد. همچنین تفاوت معنی داری بین رضایت از رابطه در بین افراد متاهل و مجرد به دست آمد که در تایید وجود باورهای ارتباطی ناکارآمد بیشتر در افراد مجرد است. وقتی که زوج های دارای رضایت ارتباطی کم مورد مقایسه قرار گرفتند تفاوت معنی دار فقط در زیر مقیاس های «واهمه داشتن از نزدیک شدن به هم»، «ترس از رها شدن» به دست آمد. در این راستا، جنس و سن تفاوت معنی دار کمی را با باورهای ارتباطی ناکارآمد در دو گروه نمونه مجرد و متاهل نشان داد. براساس یافته هایبه دست آمده پژوهشگران نتیجه گرفتند که افراد مجرد و زوج های دارای رضایت ارتباطی کم باورهای ارتباطی ناکارآمد بیشتر و قوی تری نسبت به زوج های دارای رضایت ارتباطی بیشتر از خود نشان می دهند. همچنین می توان گفت به طور کلی جنس و سن تببین جالب توجهی را برای باورهای ارتباطی ناکارآمد در بر نداشتند.
هامامکی178(2005)در پژوهشی به بررسی ارتباط بين باورهای ارتباطی غير منطقی و سازگاری زناشويی و رضايت زناشويی در زنان و مردان متاهل(ترک) پرداخته است. نتايج نشان داده است که افراد متاهل دارای نمره سازگاری پايين نسبت به افراد متاهل دارای نمره سازگاری بالا به طور معنی داری باورهای ارتباطی بيشتری داشتند.به علاوه در تحقيقات بسياری مشخص شد که باورهای ارتباطی بخش مهمی از سازگاری را توجيه می کند.
استاکرت و بوريسک179(2003) در تحقيقی رابطه بين باورهای ارتباطی و سبک دلبستگی (ايمنی، دوسوگرايی، اجتناب گری) و نارضايتی ارتباطی را مورد بررسی قرار دادند. نتايج نشان داد که افراد نا ايمن باورهای ارتباطی غيرمنطقی تری دارند نسبت به کسانی که دارای دلبستگی ايمن هستند. دلبستگی نا ايمنی، با باورهای ارتباطی غير منطقی رابطه معنادار دارد و عدم رضايت از ارتباط نيز با باورهای غير منطقی رابطه دارد. همچنين مشخص شد که بين باور توقع ذهن خوانی و سازگاری زناشويی همبستگی منفی وجود دارد و زنان باور تخريب تخريب کنندگی مخالفت را بيشتر از مردان دارا بودند .
در تحقيقي كه اسكات و لو180(2002) به بررسي نقش تفكرات غيرمنطقي و بينش ارتباطي براساس نوع تفكر براي اندازه‌گيري كيفيت ارتباطي زوج‌ها انجام دادند، مشخص شد كه هرچه باورهاي غيرمنطقي افراد بالاتر بود، ميزان سازگار ي پاييني گزارش كرده بودند.
جمع بندی و نتیجه گیری
در این فصل به مبانی نظری و پژوهشی انجام گرفته در زمینه متغیر های مورد نظر در پژوهش حاضر پرداخته شد. ابتدا به اهمیت و ضرورت ازدواج پرداخته شد و گفته شد که خانواده مهمترین و قدیمی ترین واحد اجتماعی است که بر نهادی به نام ازدواج بنا نهاده شده است. وقتی کارکردهای خانواده از قبیل کارکردهای زیستی، اجتماعی، عاطفی و … یکی پس از دیگری آسیب می بیند، اعضای آن به تدریج احساس رضایت مندی خود را از دست می دهند و این مساله باعث گسیختگی خانواده و در نهایت طلاق می شود. مساله طلاق و فروپاشی خانواده که به یک فاجعه بزرگ تبدیل شده است، روز به روز در حال افزایش است و باعث بروز انواع آسیب های فردی، خانوادگی و اجتماعی در سطح جامعه می شود.
سپس به مفهوم صمیمیت پرداخته شد و تعاریف مختلف از آن ارائه گردید و نظرات صاحب نظران در این زمینه مطرح شد. و گفته شد که صمیمیت اغلب به عنوان یک فرایند پویا توصیف می شود. صمیمیت احساساتی است که نزدیکی، تعلق و تماس را ایجاد می کند و یک نزدیکی، تشابه و روابط شخصی عاشقانه یا هیجانی با شخص دیگر، که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر می باشد. همچنین به بیان افکار و احساساتی است که نشانه تشابه با یکدیگر اشاره دارد. صمیمیت یک فرایند تعاملی است، محور این فرایند آگاهی، فهم، پذیرش، همدلی با هیجانات فرد دیگر، قدرشناسی یا پذیرش دیدگاه منحصر به فرد، فرد دیگر از دنیاست. صمیمیت نیازی اساسی و مهم برای آدمی است، و تنها یک تمایل یا رغبت نیست.
در ادامه به مفهوم دلبستگی و نظریات مطرح در این زمینه پرداخته شد و گفته شد که دلبستگی از مفاهیم مهمی است که در اوان کودکی در افراد شکل می گیرد و دید فرد را نسبت به دنیا و اطرافیان از جمله پدر و مادر شکل می دهد و تاثیرات آن تا برزگسالی ادامه دارد، علی الخصوص در روابط زناشویی و روابط زوجی متبلور خواهد بود. دلبستگی در معنای کلی به پیوند عاطفی بین افراد اطلاق می گردد و در واقع افراد برای ارضای نیازهای عاطفی خود به یکدیگر تکیه می کنند. مفهوم دلبستگی در روان شناسی جدید ریشه در کارهای جان بالبی روان پزشک و روان تحلیل گر انگلیسی دارد. همه افراد دلبسته می شوند ولی کیفیت این دلبستگی در افراد مختلف متفاوت است. بر پایه طبقه بندی در مورد سبک های دلبستگی نوزاد- مراقبت کننده، هازان و شیور به سبک هایی در روابط محبت آمیز بزرگسالان دست یافتند که با تاریخچه دلبستگی و الگوهای عملی آنان ارتباط دارد. این سبک ها عبارتند از1 . سبک دلبستگی ایمن،2.سبک دلبستگی نا ایمن و3. سبک دلبستگی دوسوگرا. سبک های دلبستگی در طول زمان در نمونه های جمعیت عمومی نسبتاً ثابت هستند. هر چند این عقیده که تجربه های دلبستگی اولیه می تواند بر سبک دلبستگی فرد در بزرگسالی تاثیر داشته باشد بحثی نیست. فرضیه های مربوط به منبع و میزان هم پوشی این نوع دلبستگی بحث انگیز می باشد. براساس سوابق پژوهشی و تجارب کلینیکب شکی نیست الگوهای دلبستگی بزرگسالان ریشه در روابط دلبستگی کودکی دارند.
با توجه به آمار بالای طلاق در جامعه و لزوم حساسیت و توجه بیشتر نسبت به این مساله، بررسی آن از هر نقطه نظری می تواند کمک کننده باشد. نتایج تحقیقات گوناگون نشان داده است که مشکلات روان شناختی و ارتباطی بین زوجین یکی از علل اصلی در بروز این مساله است. باورهای ارتباطی ناکارآمد زوجین در زندگی مشترک از عواملی هستند که در خیلی از مواقع باعث بروز مشکل و تعارض در رابطه زناشویی می شوند. باورهای ارتباطی ناکارآمد گرایشاتی هستند که باعث می شوند فرد در ارتباط با همسر خود در زندگی زناشویی به شیوه ای ناکارآمد و غیرمنطقی برخورد کند و باعث بروز مشکلات جدی در ارتباط زوجین با هم دیگر خواهد شد. در این باورها زوجین طبق عقیده و ذهنیت منفی ای که در رابطه زناشویی با همسر خود دارند، رفتار می کنند و بسیاری از باورهای ارتباطی ناکارآمد را در رابطه با همسر خود به عنوان واقعیت پذیرقته اند و همین امر باعث بوجود آمدن مشکلات ارتباطی ای بیشر زوجین با همدیگر خواهد شد.

روش پژوهش
روش این پژوهش از نظر هدف توصیفی و از نظر شیوه اندازه گیری داده ها از نوع همبستگی می باشد. در این پژوهش باورهای ارتباطی، سبک های دلبستگی و صمیمیت زناشویی در معلمان متاهل شاغل در آموزش و پرورش بررسی می شوند و مورد مقایسه قرار می گیرند و هیچ دخل و تصرفی در متغیر های پژوهش انجام نمی گیرد. بنابراین در تحقیق حاضر متغیر ها بدون هیچ گونه دستکاری مطالعه و مورد بررسی قرار می گیرند.

جامعه پژوهش
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مردان متاهل شاغل در آموزش و پرورش شهر کرمانشاه در سال تحصیلی94-1393 بود، که بر اساس آمار اعلامی اداره آموزش و پرورش کرمانشاه حدود 1800 نفر مرد متاهل در آموزش و پرورش شهر کرمانشاه مشغول به کار هستند.

نمونه و روش نمونه گيري
روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای است، به این صورت ابتداء به اداره آموزش و پرورش مرکزی شهر کرمانشاه مراجعه شد. سپس به روش تصادفی از نواحی سه گانه آموزش و پرورش کرمانشاه ناحیه یک انتخاب شد. در ادامه لیست مدارس دولتی همراه با آمار معلمان شاغل در مدارس ناحیه یک استخراج شد. سپس براساس حجم جامعه به دست آمده، نسبت به برآورد نمونه مکفی جهت اجرای پژوهش اقدام گردید. با توجه به اینکه در این گونه پژوهش ها یکی از راه های برآورد حجم نمونه در نظر گرفتن حجم نمونه سه پژوهش انجام شده در حیطه مورد پژوهش است، که در این پژوهش 100 نفر از معلمان مدارس ناحیه یک آموزش و پرورش کرمانشاه از جامعه 1800 نفر معلمان مرد متاهل شاغل در آموزش و پرورش به صورت تصادفی بر اساس لیست تهیه شده در آموزش و پرورش مطابق با جدول مورگان انتخاب شدند. لازم است اشاره شود که جهت جلوگیری از افت و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع باورهای ارتباطی، سبک دلبستگی، متقاضی طلاق Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع باورهای ارتباطی، صمیمیت زناشویی، توزیع فراوانی